Wojewódzki urząd pracy w opoluPobieranie 203,58 Kb.
Strona1/3
Data20.02.2018
Rozmiar203,58 Kb.
  1   2   3

__________________________________________________________________________

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW


O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY z terenu

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

na rok 2018
w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

priorytetowa I

Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór ogłoszony 15 stycznia 2018 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie:
od 15 stycznia 2018 r. do 29 stycznia 2018 r.

Zatwierdził/a: …………………………………………… Podpis i dataSPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 2

I. Podstawowe informacje o naborze 4

II. Podstawowe akty prawne i dokumenty programowe 6

2.2 Podstawowe dokumenty i wytyczne 7

2.3 Instrukcje 9

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10

IV. Forma finansowania i rozliczania projektu 10

V. Warunki realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej wynikające z PO WER 11

5.1 Wnioskodawca/Beneficjent 11

5.2 Grupa docelowa 11

5.3 Działania 13

5.4 Kryterium efektywności zatrudnieniowej 13

5.5 Wskaźniki 14VI. Kryteria wyboru projektów 15

6.4 Kryteria dostępu 17VII. Dodatkowe zalecenia dotyczące realizacji wniosku o dofinansowanie 23

VIII. Procedura składania wniosku o dofinansowanie 24

IX. Procedura oceny wniosków o dofinansowanie 25

9.2 Ocena merytoryczna wniosków 26X. Umowa o dofinansowanie oraz wymagane załączniki na etapie podpisywania umowy 29

XI. Dane kontaktowe 29

XII. Załączniki: 30

Wykaz skrótów

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

FP – Fundusz Pracy

IZ PO WER – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

IP PO WER (IP) – Instytucja Pośrednicząca (WUP) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

SOWA – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

SL2014 - Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego

 1. Podstawowe informacje o naborze

    1. Przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy współfinansowane
     z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych. Nabór prowadzony jest przez Wojewódzki Urząd Pracy
     w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 25c.

 1. Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu
  i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


 1. Typy projektów:

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:


1) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)1:

 1. identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości
  w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

 2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami
  i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe
  zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 1. kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

 2. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji
  i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 1. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane
  w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

 2. wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

4) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 1. wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających
  na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

 2. wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób
z niepełnosprawnościami:


 1. niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode
  z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami,

6) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia:


 1. wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

  1. Ilekroć w niniejszym dokumencie wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach kalendarzowych, a terminy wskazane w niniejszym dokumencie obliczane są
   w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Podstawowe akty prawne i dokumenty programowe

 1. Podstawowe akty prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
  i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem ogólnym;

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,
  z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem UE 1304/2013”;

 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460, z późn. zm.) – zwana dalej ustawą;

 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy;

 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);

 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań
  w województwie (Dz. U. poz. 1294);

 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1073 z późn. zm.);

 9. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.
  w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017 poz. 1380 z późn. zm.).
  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna