Wojewódzki szpital zespolonyPobieranie 268,92 Kb.
Strona1/3
Data26.03.2018
Rozmiar268,92 Kb.
  1   2   3
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:


sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy
i zabiegach okulistycznych(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp)


Specyfikację zatwierdzono:

dnia 01 października 2014 roku

Cena formularza 18,42 złSPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne

 2. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

 3. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

 4. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

 5. Kryteria wyboru oferty

 6. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

 7. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

 8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 10. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

 11. Tryb otwarcia i oceny ofert

 12. Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ł. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

 1. Projekt umowy

 2. Lista załączników     1. Informacje wstępne / ogólne 1. Zamawiający


Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Godz. pracy administracji: 700 – 1435
Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663


Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

 1. Oznaczenie postępowania


 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 127/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Informacje uzupełniające


 1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

 1. „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

 3. „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

 4. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

 1. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

 2. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

 3. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

 4. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

 5. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

 6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

 1. osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

 2. osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a) i b). Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie


 1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

 2. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.
 1. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówieniaW postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro przedmiotem zamówienia jest:sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy
i zabiegach okulistycznych

(CPV: różne urządzenia i produkty medyczne - 33.19.00.00-8)


Przedmiot zamówienia składa się z 7 niepodzielnych zadań:


zadanie nr 1

Materiały zużywalne w zabiegach operacji zaćmy

zadanie nr 2

Jednorazowy zestaw do iniekcji doszklistkowej

zadanie nr 3

Noże jednorazowe

zadanie nr 4

Materiały zużywalne w zabiegch okulistycznych

zadanie nr 5

Pierścień napinający torebkę soczewki

zadanie nr 6

Soczewki kontaktowe miękkie

zadanie nr 7

Filtry i uszczelki do sterylizatora STATIM 7000Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego,

których spełnienie jest konieczne:
Zadanie nr 1 – materiały zużywalne w zabiegach operacji zaćmy

 1. Wielorazowa kaseta płynowa do systemu Faros wraz z drenami

 2. Wielorazowa komora testowa

 3. Igła tytanowa do faco zagięta 40 stopni z rozszerzonym tipem 2,2 mm, z kapturkiem kompatybilnym z tipem.

 4. Tip do w/w igły.

 5. Igła do fakoemulsyfikacji z cięcia 2,2 mm z kapturkiem irygacyjnym

 6. Jednorazowy zestaw do operacji zaćmy Castom-Pack

W skład każdego zestawu wchodzi min.:

 • 1 szt – serweta na pacjenta z otworem średn.7cm, bez folii, z workiem na płyny 75x80cm.

 • 1 szt – folia do przyklejania na oko pacjenta 15x20 cm

 • 1 szt – serweta na stolik 120x80 cm

 • 1 szt – folia na panel aparatu Faros 45x28 cm klej z krótszej strony

 • 1 szt – folia na tacę aparatu Faros 50x60 cm

 1. Jednorazowe noże do witrektomii przedniej kompatybilne z witrektomem elektrycznym –20G oraz 23G


Zadanie nr 2 – Jednorazowy zestaw do iniekcji doszklistkowej

 1. Jednorazowy zestaw do iniekcji doszklistkowej:

W skład każdego zestawu wchodzi min.: • 1 szt – obłożenie na stolik 75x90 cm, niepylące

 • 1 szt – obłożenie 50x60 cm z przylepcem i z otworem na oko (10x10cm)

 • 1 szt – rozwórka Baraquer jednorazowa metalowa

 • 1 szt – znacznik odległości iniekcji 3,5-4,0 mm od rąbka

 • 2 szt – pałeczki absorbujące


Zadanie nr 3 – Noże jednorazowe

 1. Noże jednorazowe 1,2 mm, 2,2 mm, podwójnie ostrzone pod kątem 45 stopni, zabezpieczenie noża w postaci całkowitej osłony noża.

 2. Nóż typu „ Crescent" zagięty pod kątem 60 stopni, zabezpieczenie noża w postaci plastikowej całkowitej osłony noża.

Zadanie nr 4

 1. Roztwór błękitny do wybarwienia torebki przedniej w celu uwidocznienia włókien tkanek 6mg Trypan Blue fiolka a 1ml

 2. Strzałki do osuszania pola operacyjnego z gąbki piankowej PVA

 3. Pierścień MALYUGINA – do mechanicznego rozszerzenia źrenicy – wszczepiany z jednorazowego injektora

 4. Papierki do podbródków do urządzeń okulistycznych rozstaw otworów 13cm i 9cm

Zadanie nr 5

 1. Pierścień napinający torebkę soczewki wykonany z polimetakrylanu metylu stabilizuje torebkę soczewki podczas operacji zaćmy – wszczepiany z jednorazowego injektora

Zadanie nr 6

 1. Soczewki kontaktowe miękkie o lekkim zabarwieniu zawierające 76% Lotrafilcona i 24% wody, zanurzone w roztworze soli fizjologicznej zwierającej 1% Copolymeru 845 PWR-0.00 BC 8.6 DIA 13.8

Zadanie nr 7

 1. Filtr biologiczny powietrzny do sterylizatora STATIM 7000

 2. Filtr powietrzny do sterylizatora STATIM 7000

 3. Uszczelka kasety do sterylizatora STATIM 7000

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu).


Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych. 1. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, których niespełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy:
 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.
 1. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów
 1. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1 oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w części C.I.2 Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:
 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w części C.I.1 SIWZ – druk w załączeniu,

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.2 SIWZ – druk w załączeniu,

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału dot. pkt. 1 i 2 lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentację, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty

 1. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

 2. materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert, w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu artykułów – w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów.


 1. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

 2. wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,

 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba / osoby działające na jego podstawie

Formularz ofertowy i cenowy winny zostać przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwo (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.


Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń, majacych wpływ na wynik prowadzonego postepowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania.


 1. Kryteria wyboru oferty


Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.


 1. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

 1. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

 2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

 6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

 7. Oferta powinna zawierać spis treści.

 8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Okulistyka” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

 9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:
Postępowanie – Okulistyka

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.
Wycofanie lub zmiana złożonej oferty
Jeśli Wykonawca zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:
1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".


2) W przypadku zmiany oferty
Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".
Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.


 1. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


Miejsce i termin składania ofert
Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 10 października 2014 r.Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 10 października 2014 r.


 1. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż na trzy dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Wyjaśnienia (odpowiedzi) na złożone zapytania zostaną udzielone niezwłocznie poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

 2. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

 • odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Oddziału Okulistycznego – lek. Jacek Urbaniak,
  tel. 62 765 18 18, fax 0-62 757-13-23.

 • odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13-97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper
  tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.
 1. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.


Otwarcie ofert
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.


Badanie i ocena ofert
Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.
I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

 • zachowania terminu złożenia oferty,

 • kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

 • zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem spełniania przez Wykonawców warunków podmiotowych określonych w SIWZ na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).


III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.


 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz przedstawi najniższą cenę..

 2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.


Ł. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy
Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.


 1. Projekt umowy


Projekty umów stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 1. Lista załączników
 1. Projekt umowy

 2. Formularz ofertowy

 3. Formularz cenowy

 4. Wzory oświadczeń

 5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia


Projekt umowy
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ,
NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:


 1. lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym


a
firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:


 1. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą
Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp (sprawa nr 127/14), strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

 1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

 4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

 5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

 1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem
  ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

 2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

 3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 3

 1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia .............................. 2015 roku.

 2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
 1. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

 2. Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

 3. Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

 4. Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

 5. pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

 1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

 2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

 3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

 4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

 2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

 3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

 4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

 5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

 1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

 2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

 1. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

 2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

 4. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

 5. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)


§ 8

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tut. Szpitala.

 2. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz Wykonawcy.

 3. O zmianach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................. .................................................

(Wykonawca) (Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego
Formularz ofertowy


 1. Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

 2. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

 3. W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.


Formularz cenowy


 1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

 2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

 3. Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

 4. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

 5. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna