Wojewódzki szpital zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 62-800 kalisz ul. Poznańska 79 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 193,63 Kb.
Strona1/3
Data25.02.2019
Rozmiar193,63 Kb.
  1   2   3
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:


sukcesywne dostawy elementów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy wraz z dzierżawą fakoemulsyfikatora
Specyfikację zatwierdzono:

dnia 22 stycznia 2013 roku


Cena formularza 18,42 PLN
SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne

 2. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

 3. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

 4. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

 5. Kryteria wyboru oferty

 6. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

 7. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

 8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 10. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

 11. Wymagania dotyczące wadium

 12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 13. Tryb otwarcia i oceny ofert

 14. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

 15. Ogłoszenie o wynikach postępowania

 16. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

 17. Podwykonawstwo - podwykonawcy

 18. Projekt umowy

 19. Lista załączników
     1. Informacje wstępne / ogólne 1. Zamawiający


Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Godz. pracy administracji: 700 – 1435
Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663


Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

 1. Oznaczenie postępowania


 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 2/13. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Informacje uzupełniające


 1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

 1. „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

 3. „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

 4. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity, z późn. zm.),

 5. „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

 6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

 1. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

 2. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

 3. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

 4. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

 5. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

 6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

 1. osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

 2. osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę).

 1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

 2. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.
 1. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
: ~stronka -> SIWZ
SIWZ -> S49 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta pl-kalisz: Implanty chirurgiczne, 2012/S 49-080190 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 350948-2010 z dnia 2010-10-29 r
SIWZ -> Ogłoszenie dotyczy
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Ogłoszenie nr 82443-2014 z dnia 2014-04-15 r
SIWZ -> Wojewódzki szpital zespolony
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna