Wojewódzki szpital zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 62-800 kalisz ul. Poznańska 79 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 309 Kb.
Strona3/3
Data25.02.2019
Rozmiar309 Kb.
1   2   3

§ 1


 1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tytułu dzierżawy przedmiot umowy, na który składają się: .................................................................................. co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ........................... r.

 2. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nie jest on obciążony prawem osób trzecich.

 3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

 4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dzierżawy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

 5. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego przedstawienia.

§ 2

 1. W ramach niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się:

 1. dostarczyć do siedziby Dzierżawcy i zainstalować w pomieszczeniach wskazanych przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko przedmiot dzierżawy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu ......... dni od daty jej zawarcia,

 2. przeszkolić osoby wskazane przez Dzierżawcę w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy oraz przekazać Dzierżawcy Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim) oraz jego karty gwarancyjne z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

 3. wykonać zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie ................... dni od jej podpisania.

 1. Termin szkolenia należy uzgodnić z Dzierżawcą.

§ 3

 1. Przekazanie Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do eksploatacji, w stanie jego pełnej sprawności technicznej i użytkowej, nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

 2. Przeszkolenie pracowników Dzierżawcy, zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.


§ 4

 1. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

 2. W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu umowy, świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie.

 3. Naprawy, o których mowa w ust 2, będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od dnia zgłoszenia usterki, awarii przez Dzierżawcę.

 4. Wydzierżawiający zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i konserwacji aparatury zgodnie z zaleceniami producenta.

§ 5

 1. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

 2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiot umowy w okresie trwania umowy dzierżawy.

§ 6

 1. Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę brutto ................... PLN (słownie: ......................złotych), zgodnie z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ..................., której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

 2. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na podstawie faktury, na konto wskazane na fakturze z terminem płatności 30 dni od daty jej wystawienia.

 3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

§ 7

 1. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

 1. za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 2 niniejszej umowy w wysokości
  0,5 % wartości umowy nr ........ na dostawy elementów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy do aparatury stanowiącej przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy,


 2. za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ust 3 § 4 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy nr ........ na dostawy elementów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy do aparatury stanowiącej przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy.

§ 8

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu umowy do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

§ 9

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy.§ 10

Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: 1. wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

 2. oddania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie go,

 3. niepłacenie przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 11

Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 12


 1. Umowę zawarto na czas trwania umowy nr ........... z dn. ......................... na dostawy elementów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy, tj. od ........... roku do dnia ............ roku.

§ 13

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity, z późn. zm.)

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA
................................................. ....................................................

UWAGA:


Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego
Formularz ofertowy


 1. Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

 2. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

 3. W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.


Formularz cenowy


 1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

 2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

 3. Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

 4. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

 5. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................( pieczęć Wykonawcy )


FORMULARZ OFERTOWYI. Kryterium – Cena bruttoWartość netto

w PLN

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto


w PLN

Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego

Koszt dzierżawy fakoemulsyfikatora

w okresie 1 roku

RAZEM


1


1 wartość ta (będąca sumą wartości brutto 2 pozycji) będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny kryterium Cena brutto


II. Termin realizacji zamówienia oraz termin płatnościTermin płatności – 30 dni od dnia wystawienia faktury

Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia – 5 dniModel / typ oferowanego fakoemulsyfikatora


Rok produkcji

Wartość początkowa urządzenia brutto

Wysokość miesięcznego czynszu brutto

Termin dostawy, instalacji fakoemulsyfikatora u Zamawiającego, nie później niż w ciągu 21 dni od daty zawarcia umów
(prosimy podać liczbę dni ).........................................( pieczęć Wykonawcy )


FORMULARZ CENOWYL.p.


Nazwa artykułu (wyrobu)

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa

netto w PLNWartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)


Podatek

VAT


Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)


Producent /
Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9Kaseta z drenami

szt

192


Igły do fakoemulsyfikatora wielorazowe

szt

36


Sleeve + komora testowa wielorazowa

szt

48


RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA

UWAGA! Igły do fakoemulsyfikatora oraz sleeve + komora testowa przeznaczone do przynajmniej 20 sterylizacji

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity,

z późn. zm.),


Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:


 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................( pieczęć Wykonawcy )


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:


 1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne sukcesywne dostawy elementów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy wraz z dzierżawą fakoemulsyfikatora oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

 2. oferowane przez naszą firmę wyroby (elementy zużywalne, aparatura) spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

 3. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych i innymi obowiązującymi przepisami

 4. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, za ceny podane w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

 5. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wydzierżawienia fakoemulsyfikatora wraz z następującym wyposażeniem i akcesoriami
  1. Głowica ultradźwiękowa 3 szt.

  2. Pęseta diatermii 1 szt.

  3. Przewód do diatermii 1 szt.

  4. Końcówka irygacyjna 3 szt.

  5. Końcówka aspiracyjna 3 szt.

  6. Wielorazowy klucz do igieł 3 szt.
 1. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

...................................................................../ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW


 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

 2. wypełnione i podpisane formularz cenowy – druk w załączeniu,

 3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

 4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

 5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

 6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 8. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

 9. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

 10. materiały poglądowe (np: katalogi, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę) zawierające informacje dotyczące oferowanego sprzętu.

 11. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI

Directory: ~stronka -> SIWZ
SIWZ -> S49 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta pl-kalisz: Implanty chirurgiczne, 2012/S 49-080190 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 350948-2010 z dnia 2010-10-29 r
SIWZ -> Ogłoszenie dotyczy
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Ogłoszenie nr 82443-2014 z dnia 2014-04-15 r
SIWZ -> Wojewódzki szpital zespolony
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów

Pobieranie 309 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna