Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarkPobieranie 148,96 Kb.
Strona2/2
Data22.05.2018
Rozmiar148,96 Kb.
1   2

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest znajomość zarówno Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej jako Program lub PO IG) zawierającego wykaz priorytetów i działań uzgodnionych z Komisją Europejską i stanowiących przedmiot interwencji funduszy strukturalnych, jak i Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej Uszczegółowienie),
w którym przedstawiono system wdrażania poszczególnych osi priorytetowych i działań. Pomocny będzie także Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) oraz właściwych Instytucji Pośredniczących
i Instytucji Wdrażających.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z celami zawartymi w Programie i Uszczegółowieniu Programu oraz zgodne z regulacjami dotyczącymi funduszy strukturalnych.


Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie, a następnie ocenie co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący.

Wymogi formalne:

- wniosek zawiera informacje umożliwiające dokonanie pełnej oceny pozwalającej na udzielenie wsparcia;

- wniosek został złożony na wymaganym formularzu (dotyczy również załączników, jeżeli przewidziano specjalne formularze dla załączników);

- wniosek jest kompletny, zawiera wszystkie ponumerowane strony i wymagane załączniki;

- wniosek został złożony we właściwej formie (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na nośniku informatycznym);

- wniosek został trwale spięty;

- wersja papierowa i elektroniczna wniosku są tożsame (suma kontrolna);

- wniosek został wypełniony w formie druku, w języku polskim;

- wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne;

- wniosek został podpisany przez Wnioskodawcę lub uprawnioną osobę;

- załączniki w formie kopii zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub uprawnioną osobę;

- wszystkie pola wniosku zostały wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.Pierwsza rubryka wniosku zatytułowana data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie,
a także pole zawierające numer wniosku są wypełniane przez właściwe instytucje. Wnioskodawca wypełnia rubryki nie podświetlone kolorem żółtym. Rubryki podświetlone kolorem żółtym zawierają opis informacji, które wnioskodawca powinien zamieścić w danym miejscu wniosku.

I. Informacje ogólne o projekcie


Ad. 1. Tytuł projektu

W punkcie tym Wnioskodawca wpisuje pełny tytuł projektu w języku polskim. Powinien on w jasny i nie budzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu. Jeżeli projekt jest realizacją pewnego etapu większej inwestycji, powinno być to zaznaczone w tytule projektu. Tytuł nie powinien być nadmiernie rozbudowany. Nie może liczyć więcej niż 240 znaków.Ad. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

Dane zostały wypełnione w formularzu.Ad. 3. Klasyfikacja projektu

Pola: temat priorytetowy, forma finansowania, obszar realizacji są wypełnione. W polu dział gospodarki należy wpisać kod i nazwę działu gospodarki, którego dotyczy projekt zgodnie z kodami i nazwami działów gospodarki wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do instrukcji.Ad. 4. Typ projektu

Dużym projektem w rozumieniu art. 39 rozporządzenia nr 1083/2006 są wydatki związane z operacją składającą się z szeregu robót, działań lub usług, której celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, który posiada jasno określone cele i której całkowity koszt przekracza w przypadku PO IG kwotę 50 mln euro.

Cross-financing to elastyczne podejście do finansowania operacji (projektów) w ramach danego programu operacyjnego, które oznacza, że EFRR i EFS (z wyłączeniem jednak Funduszu Spójności) może finansować w sposób komplementarny działania objęte zakresem pomocy drugiego funduszu. Cross-financing, finansowanie krzyżowe jest regulowane art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 i polega na finansowaniu działań objętych zakresem pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod warunkiem że są one konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i bezpośrednio z nią powiązane. W przypadku możliwości wykorzystania cross-financingu należy zapewnić, żeby pokrycie kosztów szkoleń pracowników, które są niezbędne do realizacji projektu było w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

II. Identyfikacja Wnioskodawcy

Wnioskodawca wypełnia tę część zgodnie z dokumentami rejestrowymi.Ad. 5. Forma prawna prowadzonej działalności

W rubryce dotyczącej typu Wnioskodawcy należy wpisać jedną z podanych opcji.jednostka sektora finansów publicznych

fundacja, stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa

instytucja kultury

osoba prawna lub fizyczna będąca organem prowadzącym szkoły i placówki

instytucja oświatowa

szkoła wyższa

szkoła lub uczelnia artystyczna

jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa

agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego

instytucje otoczenia biznesu

inny nie wymieniony na liście

Jednostka naukowa

Organizacje społeczne i pozarządowe

Szkoła/Uczelnia wyższa

W rubryce forma prawna prowadzonej działalności należy wpisać jedną z podanych opcji określających działalność Wnioskodawcy.

spółka partnerska - mikro przedsiębiorstwo

spółka partnerska - małe przedsiębiorstwo

spółka partnerska - średnie przedsiębiorstwo

spółka partnerska - duże przedsiębiorstwo

spółka akcyjna - mikro przedsiębiorstwo

spółka akcyjna - małe przedsiębiorstwo

spółka akcyjna - średnie przedsiębiorstwo

spółka akcyjna - duże przedsiębiorstwo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mikro przedsiębiorstwo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - średnie przedsiębiorstwo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo

spółka jawna - mikro przedsiębiorstwo

spółka jawna - małe przedsiębiorstwo

spółka jawna - średnie przedsiębiorstwo

spółka jawna - duże przedsiębiorstwo

spółka komandytowa - mikro przedsiębiorstwo

spółka komandytowa - małe przedsiębiorstwo

spółka komandytowa - średnie przedsiębiorstwo

spółka komandytowa - duże przedsiębiorstwo

spółka komandytowo-akcyjna - mikro przedsiębiorstwo

spółka komandytowo-akcyjna - małe przedsiębiorstwo

spółka komandytowo-akcyjna - średnie przedsiębiorstwo

spółka komandytowo-akcyjna - duże przedsiębiorstwo

spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach 1- mikro przedsiębiorstwo

spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - małe przedsiębiorstwo

spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - średnie przedsiębiorstwo

spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - duże przedsiębiorstwo

fundacja

fundusz - mikro przedsiębiorstwo

fundusz - małe przedsiębiorstwo

fundusz - średnie przedsiębiorstwo

fundusz - duże przedsiębiorstwo

stowarzyszenie

organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

organizacja pracodawców

jednostka naukowa

uczelnia wyższa

szkoła lub placówka oświatowa

Wybrana opcja musi być zgodna ze stanem faktycznym i mieć potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Ad. 6. Dane Wnioskodawcy

Wnioskodawca wypełnia wszystkie punkty. Wpisane w polach dane powinny być aktualne i zgodne z dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy, statutem/umową spółki, zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczeniem o nadaniu numeru REGON. Załączniki te Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca wpisuje swoją pełną nazwę zgodnie odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wypisem z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON). Następnie należy wybrać jedną z opcji, w zależności od tego, jakim dokumentem rejestrowym Wnioskodawca dysponuje. W zależności od wybranej opcji, Wnioskodawca wpisuje pełny numer, pod którym figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej. W związku z tym, że każdy wniosek o dofinansowanie powinien uwzględniać informację o kodzie PKD/EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy, a także projektu, w przypadku, gdy jest on inny niż kod działalności podstawowej należy uzupełnić dane dotyczące kodów. Należy również uwzględnić fakt, że w związku z wprowadzeniem po 1 stycznia 2008 roku systemu PKD – 2008, trzeba określić według jakiego systemu są podawane dane.

W rubryce adres siedziby należy wpisać adres siedziby zarządu bądź władz (kierownictwa) Wnioskodawcy. Należy podać także dokładny adres do korespondencji.

Rubryka dotycząca adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjna. Wnioskodawca podaje adres strony internetowej jeżeli ją posiada.

Uwaga:

Numer faksu jest niezbędny i może być wykorzystany na etapie oceny formalnej wniosku, w przypadku, kiedy konieczne będzie jego uzupełnienie, np. w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji.Ad. 7. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów

W poszczególnych rubrykach należy wpisać dane osoby/osób, która będzie adresatem korespondencji dotyczącej projektu. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat projektu, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i późniejszą realizacją projektu. Wnioskodawca wpisuje imię oraz nazwisko osoby do kontaktu. Rubryka stanowisko dotyczy stanowiska zajmowanego w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy. W rubryce numer telefonu zaleca się wpisanie numeru stacjonarnego, poprzedzając go numerem kierunkowym. Wyjątek stanowi przypadek, gdy osoba do kontaktu posiada jedynie służbowy telefon komórkowy. W takim przypadku należy wpisać służbowy numer telefonu komórkowego osoby do kontaktu.

Rubrykę dotyczącą numeru faksu należy wypełniać jedynie w wypadku, gdy osoba uprawniona do kontaktu go posiada.

Rubryka dotycząca adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjna.


III. Charakterystyka Wnioskodawcy


Ad. 8. Należy zaznaczyć czy Wnioskodawca jest Instytucją Otoczenia Biznesu lub czy wniosek jest składany w ramach partnerstwa sieci instytucji otoczenia biznesu.

Ad. 9. Nazwa instytucji


Wnioskodawca wpisuje zgodnie z dokumentami rejestrowymi: pełną nazwę instytucji, formę prawną prowadzonej działalności oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). We wniosku składanym przez sieć instytucji należy podać powyższe dane – oddzielnie dla każdego z partnerów.

W przypadku projektu składanego przez sieć instytucji (co najmniej 3 podmioty), dane w zakresie punktów 10-18 dotyczące każdej instytucji wchodzącej w skład sieci należy przedstawić oddzielnie.

Ad. 10. Wybrana opcja powinna być zgodna z zapisami §34 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr. 68 poz. 414 z późn. zm.), musi być zgodna ze stanem faktycznym i mieć potwierdzenie w dokumentach rejestrowych/ statutowych.

Ad. 11. Doświadczenie w realizacji usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców

W punkcie tym należy wskazać, czy Wnioskodawca świadczył do tej pory usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, np. usługi z zakresu audytów technologicznych, poszukiwanie innowacyjnych technologii, poszukiwanie partnera handlowego itp.

Wnioskodawca podaje liczbę wykonanych usług proinnowacyjnych w roku ubiegłym i dwa lata temu oraz liczbę przedsiębiorców, którzy skorzystali z tych usług. Dodatkowo podaje krótki opis udzielonych usług (ze wskazaniem czy są nadal one świadczone), załączając do papierowej wersji wniosku o dofinansowanie dokumenty potwierdzające wykonanie maksymalnie 10 usług zrealizowanych w ciągu dwóch ostatnich lat.

Ad. 12. Czy instytucja posiada dokument potwierdzający wdrożenie standardu krajowego świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym?

Należy potwierdzić posiadanie certyfikatu i podać rodzaj certyfikatu potwierdzający wdrożenia standardu krajowego świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Przez standard krajowy rozumie się standard, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) lub równoważny w zakresie świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu. Proszę o podanie jego nazwy, daty wydania, daty obowiązywania oraz nazwy organu wydającego.

Ad. 13. Czy instytucja posiada dokument potwierdzający wdrożenie standardu krajowego w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego?

Podobnie jak w pkt 12 należy potwierdzić posiadanie dokumentu i podać nazwę odpowiedniego dokumentu, datę wydania, datę obowiązywania oraz nazwę organu wydającego dokument.Ad. 14. Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy w ramach sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym lub doświadczenie w świadczeniu usług o zasięgu ogólnokrajowym?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wsparcie może być udzielone podmiotowi lub co najmniej 3 podmiotom działającym wspólnie, które należą do sieci instytucji otoczenia przedsiębiorstw o znaczeniu ponadregionalnym lub są podmiotami o ogólnokrajowym zasięgu działania. W rubryce Wnioskodawca prezentuje swoje doświadczenie i zasięg świadczenia usług. Dodatkowo, w przypadku uczestnictwa w sieci dołącza do papierowej wersji wniosku o dofinansowanie dokumenty potwierdzające udział w sieci.Ad. 15. Czy instytucja ma nawiązaną współpracę z jednostką badawczo-rozwojową, wyższą uczelnią lub jednostką naukową?

Wnioskodawca potwierdza nawiązanie współpracy z jednostką badawczo-rozwojową, wyższą uczelnią lub jednostką naukową. Dodatkowo załącza do papierowej wersji wniosku o dofinansowanie umowę/porozumienie z JBR, wyższą uczelnią lub jednostką naukową.16. Posiadane przez Wnioskodawcę certyfikaty

W przypadku posiadania jednego lub wielu wskazanych certyfikatów wnioskodawca może spełnić jedno z kryteriów merytorycznych fakultatywnych. Należy w tym celu odpowiednio wskazać, czy Wnioskodawca posiada: • akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub

 • akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 lub

 • akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.

Ad. 17. Potencjał organizacyjny i zaplecze lokalowo-techniczne


Należy podać następujące informacje:

 • pomieszczenia niezbędne do realizacji projektu: powierzchnia biurowa, liczba i powierzchnia pomieszczeń, inne zasoby lokalowe, tytuł prawny do zajmowanej powierzchni;

 • posiadane środki trwałe, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu (należy podać ilość, rodzaj, parametry techniczne oraz tytuł prawny, np. własność, użyczenie, leasing): zestawy komputerowe, łącze internetowe, konto poczty e-mail (komercyjne/nie komercyjne), linie telefoniczne, kserokopiarki, faksy, inne zasoby techniczne właściwe do charakteru realizowanych działań;

 • inne zasoby organizacyjno-techniczne niezbędne do realizacji projektu i uzależnione od jego specyfiki.

Ad. 18. Posiadane zasoby kadrowe

Należy podać informację o liczbie zatrudnionych pracowników na umowę o pracę przez Wnioskodawcę, liczbę ekspertów zewnętrznych na stałe współpracujących z instytucją oraz liczbę konsultantów, którzy posiadają kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym i gwarantujące wysoką jakość tych usług.

Następnie należy podać listę maksymalnie dziesięciu konsultantów kluczowych udzielających usług o charakterze proinnowacyjnym. W tabeli należy podać imię i nazwisko konsultanta, określić czy osoba jest zatrudniona w Instytucji czy współpracuje z instytucją, przedstawić posiadane kwalifikacje (wykształcenie, licencje, certyfikaty) oraz posiadane doświadczenie przydatne do świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym.

Ad. 19. Doświadczenie instytucji w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej


Należy wypełnić tabelę podając nazwę programu, działania i krótki opis projektów realizowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z innymi instytucjami. Opisywane projekty powinny być finansowane ze środków Unii Europejskiej. W opisie należy podać następujące informacje:

  1. tytuł projektu;

  2. kwota dotacji / inna forma wsparcia;

  3. okres realizacji; w przypadku projektów nie zakończonych należy wskazać planowany termin zakończenia realizacji projektu;

  4. krótka charakterystyka przedmiotu projektu;

  5. krótka charakterystyka rezultatów projektu;

Ad. 20. Charakterystyka sieci

Należy wypełnić w przypadku, gdy projekt dotyczy sieci instytucji otoczenia biznesu i będzie realizowany w partnerstwie. Proszę o podanie cech sieci, roli Wnioskodawcy oraz zasad działania w ramach sieci, w szczególności zakres odpowiedzialności i stopień zaangażowania partnerów.


IV. Opis projektu


Ad. 21. Założenia projektu

a. Cele projektu

W wierszu a. Cel projektu należy przedstawić szczegółowe cele projektu. Powinny one być ściśle powiązane z punktem 30 wniosku o dofinansowanie (skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu). Zarówno cele, jak i rezultaty projektu powinny być określone w sposób jasny i mierzalny.

Należy napisać co jest ogólnym celem projektu i w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celu działania/priorytetu/Programu.

Szczegółowe cele projektu przedstawione w tym punkcie powinny być ściśle powiązane ze skwantyfikowanymi wskaźnikami realizacji celów projektu, należy przedstawić cele projektu na poziomie wskaźników produktu oraz rezultatu.

Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację oraz przełożenie na konkretne wartości.

Produkt należy rozumieć jako bezpośredni efekt realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzony konkretnymi wielkościami.

Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu.

Cele projektu należy przedstawić w nawiązaniu do powyższych definicji. Przy opisywaniu celów projektu nie jest konieczne podawanie wartości liczbowych. Należy natomiast przedstawić informację na temat sposobu liczenia wskaźników oraz źródeł danych do ich prezentacji. Informacja ta jest podstawą do oceny prezentowanych wskaźników, zatem musi być precyzyjna i szczegółowa.

Niezwykle istotna dla oceny projektu jest spójność pomiędzy celami projektu i skwantyfikowanymi wskaźnikami realizacji celów projektu. Założone rezultaty powinny być zgodne z celem projektu.

Przy określaniu celów należy wskazać również cele jakościowe, których nie da się zmierzyć ani zapisać w postaci skwantyfikowanych (policzalnych) wskaźników. Opis celów planowanego projektu nie powinien przekroczyć 5 000 znaków.b. Opis nowej usługi/nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym , która zostanie opracowana i wdrożona w wyniku projektu

W wierszu należy umieścić opis usługi, która zostanie opracowana i wdrożona w wyniku realizacji projektu. Opis powinien zawierać określenie na czym będzie polegała realizacja usługi; kogo dotyczy wdrażana usługa, jakie przewidziano poszczególne etapy wdrażania usługi, przyczyny wyboru zaproponowanych metod realizacji działań, przesłanki do świadczenia takiej usługi, zakres, tematykę oraz metodologię postępowania konsultantów. Założenia projektu powinny być spójne z wynikami badania wstępnego zapotrzebowania na usługi objęte projektem.

Usługa opracowana i wdrożona w ramach projektu powinna mieć charakter proinnowacyjny i powinna umożliwiać wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do zakresów zgodnych z poniższą definicją.

Zgodnie z definicją zawartą w PO IG, sformułowaną w oparciu o Oslo Manual, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

• Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez Użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych.

• Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw.

• Innowacja marketingowa oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

• Innowacja organizacyjna oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Innowacyjne rozwiązanie (produkt, proces, marketing lub organizacja) może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny

i urządzenia o podwyższonych parametrach).


Wsparcie nie może zostać udzielone na usługi, o których mowa w § 32 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr. 68 poz. 414 z późn. zm.) tj. na przeprowadzenie audytu technologicznego oraz procesu transferu technologii.

c. Charakterystyka grupy docelowej odbiorców usługi

W trzecim wierszu należy scharakteryzować grupę docelową odbiorców usługi. Należy zdefiniować grupę beneficjentów, do których skierowany jest projekt oraz ich szacunkową liczbę.

W opisie projektu należy wskazać, czy ma zasięg ponadregionalny.

Uwaga! Należy mieć na względzie fakt, iż w ramach działania 5.2 pomoc de minimis dla MSP nie może być udzielana na następujące rodzaje działalności:

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

2) związaną z produkcją pierwotną produktów;

3) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:

a) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

b) przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

4) w sektorze górnictwa węgla .


Ad. 22. Uzasadnienie projektu


W punkcie tym należy wskazać dlaczego konieczne jest zrealizowanie danego projektu oraz czy i w jaki sposób projekt przyczyni się do ułatwienia dostępu przedsiębiorców do proinnowacyjnych usług. Uzasadnienie powinno zawierać następujące informacje:

 • jakie są zidentyfikowane potrzeby dla realizacji projektu,

 • czy analiza przeprowadzona nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku potwierdza zapotrzebowanie na usługę, która zostanie opracowana/świadczona w ramach projektu,

 • uzasadnienie wyboru grup docelowych,

 • uzasadnienie wyboru działań zaproponowanych w ramach projektu, ich zasadności i spójności z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu,

 • jakie jest znaczenie przedsięwzięcia dla potrzeb wybranych grup docelowych (w jaki sposób przedsięwzięcie wpłynie na poprawę sytuacji grup docelowych – np. pozyskanie nowych technologii).

Należy przedstawić wyniki badań przeprowadzonych pod kątem zapotrzebowania na usługi objęte projektem, umieścić krótki opis tego badania (jego zakres, termin, grupę docelową) oraz wykazać zgodność projektu z wynikami badań.

Ad. 23. Innowacyjność projektu


W pierwszym wierszu należy zakreślić czy usługa realizowana w ramach projektu jest nową usługą/nowym zakresem usługi świadczonej przez instytucję. Przez nową usługę rozumie się usługę, która do tej pory nie została opracowana i wdrożona przez wnioskodawcę i /lub partnerów. Natomiast przez nowy zakres usługi rozumie się udoskonalenie usługi proinnowacyjnej poprzez wprowadzenie (opracowanie i wdrożenie) nowego elementu procesu świadczenia usługi lub rozszerzenie jej zawartości merytorycznej.

W kolejnym wierszu należy określić czy usługa, której dotyczy projekt jest realizowana przez inne instytucje. W przypadku wiedzy o świadczeniu wprowadzanej usługi przez inne instytucje należy w krótkim opisie przedstawić w jakim zakresie dana usługa jest świadczona i przez jakie instytucje.

W ostatnim wierszu należy ocenić czy projekt ma pozytywny wpływ na dotychczasową ofertę usług instytucji. W tym celu należy zbadać wpływ pod względem kompleksowości, dostępności dla przedsiębiorców, zwiększenia liczby klientów, podniesienia standardów świadczenia usług. Wszystkie te elementy powinny znaleźć się w opisie wpływu projektu.

Ad. 24. Sposób realizacji projektu

Należy określić metodologię realizacji projektu. Opis realizacji projektu powinien zawierać następujące elementy:

1. Proponowane metody, narzędzia i zasoby ludzkie przewidziane do realizacji projektu,

2. Sposób koordynacji i zarządzania projektem,

3. W przypadku sieci, podział zadań pomiędzy poszczególne instytucje wchodzące w skład sieci,

4. Zakres działań promocyjnych (o ile dotyczy) – należy mieć na uwadze fakt, iż działania informacyjno-promocyjne rozpowszechniające informacje na temat zakresu i źródeł finansowania projektu są obligatoryjne,

5. Opis przygotowanego programu ewaluacji usługi wdrożonej w ramach projektu (jeśli dotyczy). Spełnienie tego wymogu pozwoli na uzyskanie punktu w merytorycznym kryterium fakultatywnym.

Opis sposobu realizacji projektu powinien dowodzić adekwatności metod, narzędzi i zasobów ludzkich oraz pozostałych działań do zakresu i skali projektu.


Ad. 25. Trwałość projektu


Należy opisać czy i w jaki sposób projekt będzie realizowany po zakończeniu jego finansowania ze środków programu oraz czy i w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do utrwalenia i/lub wzmocnienia pozycji Wnioskodawcy na rynku w okresie, co najmniej 5 lat od zakończenia jego realizacji oraz potencjału IOB/sieci instytucji w zakresie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Należy odnieść się przede wszystkim do wskaźników rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie.

W związku tym proszę podać następujące informacje w odniesieniu do: • trwałości finansowej – w jaki sposób projekt będzie finansowany po zakończeniu finansowania ze środków dotacji;

 • trwałości instytucjonalnej – czy po zakończeniu projektu pozostaną struktury umożliwiające kontynuowanie działań (jeśli tak, to należy wskazać na czym będzie polegała kontynuacja działań);

 • trwałości w zakresie polityki społeczno-gospodarczej – jakie będzie strukturalne oddziaływanie projektu;

UWAGA: opis trwałości projektu nie może przekraczać 1 strony.

Ad. 26. Pozytywny wpływ na wzmocnienie potencjału instytucji/sieci instytucji w zakresie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw

Należy określić czy projekt ma pozytywny wpływ na wzmocnienie potencjału instytucji/sieci instytucji w zakresie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Jeśli tak, należy przedstawić uzasadnienie.Ad. 27. Powiązanie projektu i komplementarność z innymi projektami Wnioskodawcy

Należy również określić czy opisywany projekt jest komplementarny z innymi projektami realizowanymi przez projektodawcę. Należy wykazać powiązanie projektu z innymi projektami, ewentualnie opisać możliwości kontynuacji tematu w innych przedsięwzięciach. Potwierdzenie i wykazanie komplementarności projektu z innymi działaniami realizowanymi przez wnioskodawcę będzie stanowiło o spełnieniu jednego z merytorycznych kryteriów fakultatywnych.

UWAGA: Opis komplementarności nie może przekraczać 2 000 znaków.

Ad. 28. Harmonogram realizacji projektu

W punkcie tym należy podać dzień, miesiąc oraz rok w formacie dd.mm.rrrr, w którym planowane jest rozpoczęcie realizacji projektu oraz zakończenie realizacji projektu. Należy zwrócić uwagę, aby informacje te były spójne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu.

Należy wypełnić tabelę szczegółowego harmonogramu realizacji projektu z uwzględnieniem podziału okresu realizacji projektu na etapy, przy czym czas trwania etapu nie może być krótszy niż 2 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Uwaga: Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych w związku z koniecznością ujęcia każdego wydatku kwalifikowanego we wniosku o płatność przekazywanym do PARP w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia (zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) powinni określić czas trwania każdego etapu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

Dla przejrzystości działań realizowanych w poszczególnych etapach, czas trwania etapów nie może się pokrywać.

W kolumnie 1 należy podać kolejne numery zadań (działań) dla każdego etapu.

W kolumnie 2 należy krótko (hasłowo) opisać zadania (działania) dla każdego etapu. Zadania w etapach powinny wskazywać na sposób realizacji projektu i zawierać wyszczególnienie działań merytorycznych prowadzonych w ramach realizacji projektu, w tym działanie polegające na świadczeniu usług opracowanych i wdrożonych w ramach Projektu. Co najmniej 40% kwoty wsparcia udzielonego w ramach projektu musi zostać przeznaczone na świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców i musi być równe sumie pomocy de minimis udzielnej przedsiębiorcom.

Kolejność i tematyka działań powinny odzwierciedlać w logiczny sposób proces wdrażania zadań i osiągania postawionych celów.

W kolumnie 3 i 4 należy podać odpowiednio kwotę wydatków ogółem i kwalifikowanych dla poszczególnych zadań (działań). Koszty zadań sumują się w pozycji Razem ETAP.

Pozycja Razem wydatki dla projektu zawiera sumę wydatków dla wszystkich pozycji Razem ETAP w podziale na wydatki ogółem i kwalifikowane. Suma wydatków kwalifikowanych będzie stanowiła podstawę do obliczenia kwoty dofinansowania oraz procentu refundacji wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu powinien być racjonalny oraz szczegółowo zaplanowany.

Wnioskodawca wpisuje datę początkową i końcową realizacji projektu.Ad. 29. Lokalizacja projektu

W punkcie tym należy zaznaczyć, w jakim miejscu będzie realizowany projekt.

Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany. W przypadku, gdy projekt jest realizowany w kilku województwach, Wnioskodawca dodaje kolejne wiersze. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na terenie całego kraju (rozwój usług dotyczy instytucji ogólnokrajowej, która świadczy je na terenie całego kraju) należy zaznaczyć opcje TAK.

Ad. 30. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

Należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych (policzalnych/mierzalnych) wskaźników realizacji celów projektu. W tabeli należy podać wartość bazową danego wskaźnika osiągniętą do momentu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zagregowaną wartość docelową danego wskaźnika po zakończeniu realizacji projektu.

Należy zwrócić uwagę na spójność między celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie a wskaźnikami realizacji celów. Każda kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik) musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy cel musi być przedstawiony w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w związku z tym nie da się ich zapisać w postaci wskaźników mierzalnych.

Przez produkt należy rozumieć osiągnięcie bezpośredniego efektu realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzonego konkretnymi wielkościami.Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu.

Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem wdrażania projektu, mogą być podawane wyłącznie za okres, w których projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.


UWAGA!

W poniższej tabeli podano przykładowe możliwości kwantyfikowania celów. Na potrzeby monitoringu PO IG stworzone zostały listy wskaźników, które będą podlegały sprawozdawczości do Komisji Europejskiej. Wnioskodawca może zastosować wskaźniki z listy, ale nie jest to obligatoryjne. Wnioskodawca może rozszerzyć listę wskaźników według własnego uznania lub zastosować wyłącznie własne wskaźniki spoza listy. Jednak jest konieczne, aby definiując wskaźniki wnioskodawca zapoznał się z dostępną listą i w miarę możliwości skorzystał ze zdefiniowanych wskaźników. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu należy określić w odniesieniu do specyfiki projektu.


Wskaźnik Produktu


Wskaźnik Rezultatu

Liczba wdrożonych nowych usług proinnowacyjnych

Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług IOB

Liczba utworzonych miejsc pracy

Liczba działających MSP, które prowadzą sprzedaż produktów lub usług powstałych w wyniku udzielonego wsparcia

Liczba wdrożonych technologii

Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek

Wskaźniki produktu i rezultatu powinny być obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlać założone cele projektu, oraz być adekwatne dla danego rodzaju projektu.

Biorąc pod uwagę konieczność agregowania następującego wskaźnika rezultatu: Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług IOB, istnieje obowiązek umieszczenia go we wniosku o dofinansowanie.Ad. 31. Źródła finansowania projektu

W tabeli należy wskazać źródła, z jakich zostaną sfinansowane wydatki kwalifikowane.

Należy wykazać wydatki finansowane ze środków prywatnych oraz źródeł innych, wymienionych w tabeli.

Ad. 32. Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN)

W punkcie tym należy wskazać planowane całkowite wydatki związane z realizacją projektu, wraz z podaniem wydatków kwalifikujących się oraz nie kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do wykonania projektu, są bezpośrednio z projektem związane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) .

W rubryce dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 5.2 PO IG należy wpisać udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu w ujęciu procentowym oraz podać wartość kwoty dofinansowania wyrażoną w PLN.

W rubryce wydatki związane z cross-financingiem w przypadku, gdy jest to dopuszczalne, należy wskazać wartość wydatków związanych z finansowaniem działań objętych zakresem Europejskiego Funduszu Społecznego z zastrzeżeniem dopuszczalnych w ramach danych działań pułapów przewidzianych dla projektu (zgodnie z Uszczegółowieniem). Należy wpisać również udział procentowy wydatków podlegających cross-financing do całkowitych wydatków kwalifikowanych.

W rubryce Wydatki kwalifikowane związane ze świadczeniem usług o charakterze proinnowacyjnym opracowanych i wdrożonych w ramach projektu nalezy podać sumę wydatków kwalifikowanych pozycji Świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym opracowanych i wdrożonych w ramach Projektu ze wszystkich etapów Harmonogramu projektu . Należy również wskazać udział procentowy wydatków kwalifikowanych związanych ze świadczeniem usług o charakterze proinnowacyjnym opracowanych i wdrożonych w ramach projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowanych w ramach projektu.

W ostatnim wierszu należy podać udział kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wydatkach dotyczących projektu – w przypadku jeżeli dotyczy Wnioskodawcy.


Ad. 33. Planowane wydatki w ramach projektu, według podziału na kategorie wydatków


W punkcie tym należy wpisać jakiego typu wydatki planowane są w związku z realizacją poszczególnych etapów projektu. Należy wyodrębnić kategorie planowanych wydatków oraz ich szacunkową wartość, wraz z wyszczególnieniem wartości wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem. Przy określaniu wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach poszczególnych kategorii planowanych wydatków należy mieć na uwadze rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) oraz zasadach, którymi kierowała się będzie Instytucja Wdrażająca określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IG 2007-2013 dostępnych na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl. Ujęcie wydatków kwalifikowanych i wydatków całkowitych musi być spójne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu. Poszczególne zadanie (działanie) w etapie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu powinno być przyporządkowane do odpowiadających mu kategorii wydatków. Oznacza to, że jeśli zadanie (działanie) dla przykładu dotyczy przygotowania ulotek promocyjnych to wówczas kategorie wydatków z nim związane mogą dotyczyć wynagrodzeń pracowników, którzy przygotowali projekt ulotek, zakupu materiałów eksploatacyjnych, zakupu towarów i usług itp. Wówczas wartość zadania (działania) w etapie harmonogramu musi znaleźć odzwierciedlenie w odpowiadających jej kategoriach wydatków.

Ponadto, jeżeli dana kategoria wydatku jest wydatkiem w całości kwalifikującym się do objęcia wsparciem, w kolumnach wydatki całkowite (w PLN) oraz wydatki kwalifikowane (w PLN) należy wpisać tę samą wartość. Jeżeli planowany wydatek tylko częściowo będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem, w kolumnie wydatki kwalifikowane (w PLN) należy podać tylko tę wartość wydatku, która kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Jeśli planowany wydatek w całości nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem, w kolumnie wydatki kwalifikowane (w PLN) należy wpisać zero.

Wydatki kwalifikowane podawane są w kwotach netto chyba, że Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT. W przypadku, gdy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT (w części lub w całości), wówczas koszt podatku VAT wynikający z realizacji projektu należy uwzględnić we wniosku jako wydatek niekwalifikowany. W takim wypadku w kolumnie wydatki całkowite (w PLN) należy uwzględnić wartości brutto, a w pozycji wydatki kwalifikowane (w PLN) wartości netto.

Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania oraz uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu.


Ad. 34. Plan finansowy projektu


Należy przedstawić plan zapotrzebowania na środki finansowe w ujęciu kwartalnym, jakie wnioskodawca planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych po zakończeniu etapów. Plan powinien obejmować czas realizacji projektu. Wydatki, których będą dotyczyły wnioski o płatność, ponoszone w trakcie realizacji projektu należy przedstawić w rozbiciu na wydatki ogółem, wydatki niekwalifikowane i wydatki kwalifikowane w projekcie. Po zsumowaniu wydatki powinny być zgodne z danymi finansowymi przedstawionymi dotychczas we wniosku. Ponadto, należy pamiętać o zachowaniu zasady adekwatności wydatków do przedmiotu, zakresu oraz celów projektu. Koszty ujęte w planie finansowym powinny odpowiadać ogólnie przyjętym stawkom rynkowym.

Przedstawione dane powinny umożliwić sporządzenie prognoz dla Działania, stąd konieczne jest, aby informacje przedstawione przez beneficjenta obejmowały kwartały kalendarzowe. W sytuacji, gdy dla przykładu beneficjent planuje złożenie wniosku o płatność obejmującego wydatki poniesione podczas trwania etapu, kończącego się w lutym, pierwszy wypełniany przez wnioskodawcę wiersz powinien wskazywać kwartał, w którym Beneficjent planuje złożyć wniosek o płatność z uwzględnieniem czasu na złożenie wniosku (do 30 dni po zakończeniu etapu), a wartość wnioskowanej płatności powinna być równa wartości etapu, po którym nastąpi złożenie wniosku.V. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z tym punktem Wnioskodawca załącza wymagane dokumenty.


VI. DEKLARACJE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW2


Wnioskodawca (czyli osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu) ma obowiązek podpisać deklarację zgodnie ze stanem faktycznym i wpisać datę jej podpisania.

W przypadku projektów realizowanych przez co najmniej 3 podmioty po deklaracji Wnioskodawcy generowana jest deklaracja każdego z Partnerów, którzy mają obowiązek podpisać je zgodnie ze stanem faktycznym i wpisać datę jej podpisania.


W przypadku, gdy Wnioskodawca lub Partnerzy nie mają możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT i wnioskują o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja Wnioskodawcy lub Partnerów o braku możliwości odzyskania podatku VAT, wypełniana dla każdej instytucji w generatorze wniosków o dofinansowanie, wówczas wydatki kwalifikowane, albo ich część, podawane są w kwotach brutto. W takiej sytuacji należy złożyć razem z wnioskiem oświadczenie Wnioskodawcy lub Partnerów dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza wnioskować o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT, należy obligatoryjnie zapoznać się z Zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO IG dotyczącymi kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych w ramach PO IG 2007-2013 dostępnymi na stronie internetowej PARP.
W przypadku, gdy Wnioskodawca i Partnerzy nie mają możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT i Wnioskodawca nie wnioskuje oraz nie będzie w przyszłości wnioskować o refundację jakiejkolwiek części poniesionego w ramach projektu podatku VAT, czego potwierdzeniem są deklaracje Wnioskodawcy i Partnerów o braku możliwości odzyskania podatku VAT, wówczas wydatki kwalifikowane podawane są w kwotach netto.
W przypadku, gdy Wnioskodawca i Partnerzy mają prawo odzyskać podatek VAT w kolumnie Wydatki całkowite należy uwzględnić wartości brutto lub wartości netto, w kolumnie Wydatki kwalifikowane tylko wartości netto.
Załącznik nr 1. KODY KLASYFIKACJI WG KRYTERIUM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kod Działalność gospodarcza3

01 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

02 Rybołówstwo

03 Produkcja produktów żywnościowych i napojów

04 Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych

05 Wytwarzanie urządzeń transportowych

06 Nieokreślony przemysł wytwórczy

07 Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych

08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła

09 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

10 Poczta i telekomunikacja

11 Transport

12 Budownictwo

13 Handel hurtowy i detaliczny

14 Hotele i restauracje

15 Pośrednictwo finansowe

16 Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej

17 Administracja publiczna

18 Edukacja

19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

20 Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne

21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym

22 Inne niewyszczególnione usługi

00 Nie dotyczy1 spółki wodne, spółki leśne, spółki gruntowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, międzynarodowe wspólne przedsięwzięcia gospodarcze


2 Deklaracje Partnerów są wymagane w przypadku projektów realizowanych przez co najmniej 3 podmioty

3 Na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1); rozporządzenia (WE) nr 29/2002 z 19.12.2001 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 z 9.10.1990.
1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna