WnioskodawcaPobieranie 18,6 Kb.
Data08.01.2018
Rozmiar18,6 Kb.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

CEL DZIAŁANIA

Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.WNIOSKODAWCA

O pomoc może ubiegać się rolnik, lub jego domownik1, lub małżonek tego rolnika, który m.in.: • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej, lub

  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem.2

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM

Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub wykonywania działalności w zakresie: • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

 • usług dla ludności,

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,

 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,

 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

 • usług transportowych,

 • usług komunalnych,

 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

 • magazynowania lub przechowywania towarów,

 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Do kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty: • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z  modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,

 • zagospodarowania terenu,

 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,

 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,

 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).


FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc udzielana jest w formie refundacji do: • 50% kosztów kwalifikowalnych operacji , albo

 • 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.3 w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika szkody spowodowanej przez co najmniej jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), tj. przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł albo 500 tys. zł – w przypadku, gdy Beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.
Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości do 50% przyznanej kwoty pomocy zawartej w umowie przyznania pomocy.
SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników, składa się w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl (w zakładce: Komunikaty PREZESA ARiMR) oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym:

 • osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w oddziale regionalnym ARiMR, albo

 • przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego, adresowaną do oddziału regionalnego Agencji,.

Obowiązujące formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników (z wyjątkiem załączników wystawianych przez uprawnione do tego urzędy lub instytucje) zamieszczane są przed naborem na stronach internetowych ARiMR oraz MRiRW. Można je również pobrać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

W ramach naboru można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy pomimo dwóch terminów naboru w 2011 r.


Uwaga: O wsparcie na operacje, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej można ubiegać się również w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD), w terminie i miejscu podanym do publicznej wiadomości przez właściwy organ samorządu województwa.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach działania można uzyskać: • pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84,

 • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl oraz samorządów województw i LGD,

 • wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl,

 • w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).
1 w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991r. Nr 7, poz. 24 z późn. zm.).

2 Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania pomocy oraz wykaz wspieranych działalności według kodów PKD (bez tzw. agroturystyki, która nie podlega obowiązkowi rejestracji) zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (…) (Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1442 z późn. zm.).

3 jeżeli wysokość szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynosi:

 • w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich lub rybach - średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz

 • w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich - nie mniej niż 10 000 zł.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna