Wniosek o wydanie opiniiPobieranie 39,72 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar39,72 Kb.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni

…………………………………………………… ……………………………………………………..

pieczątka placówki miejscowość, data

Informacja o uczniu – wychowanie przedszkolne
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia: ……………………...

Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………….
Dane o dziecku uzyskane na podstawie obserwacji w czasie zajęć:


 1. Rozwój emocjonalno – społeczny:

 • umiejętność współdziałania w zabawie..........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • inicjatywa w zabawie ....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • podporządkowanie się regulaminowi .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • samodzielność w pracy ...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • skupianie się na wykonywaniu zadania ...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • dążenie do ukończenia zadania .......................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • tempo psychomotoryczne ...............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • formy zachowania pozytywnego .....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • formy zachowania budzącego niepokój .........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….


 1. Rozwój umysłowy:

 • Operacje myślowe (porównywanie, uogólnianie, wnioskowanie, abstrahowanie, synteza i analiza itp.) ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................... • rozumienie, wykrywanie związków przyczynowo – skutkowych ...................................

..........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… • zasób wiadomości ogólnych ...........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • rozwój pojęć przestrzenno – czasowych i liczbowych ....................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Analiza i synteza słuchowa:

 • zaburzenia mowy ...........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • rozumienie wypowiedzianych poleceń .........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • pamięć słuchowa – odtwarzanie dźwięków ...................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • wyodrębnianie dźwięków (np. głosek w wyrazie) ...........................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….


 1. Analiza i synteza wzrokowa:

 • układanie obrazków z wzorem i bez wzoru ....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • umiejętność porównywania figur, znaków literopodobnych, liczbowych .........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • orientacja przestrzenna i kierunkowość ..........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • umiejętność odtwarzania prostych kształtów .................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • poziom graficzny rysunków .............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sprawność ruchowa:

 • ogólna sprawność ruchowa ............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • sprawność rąk .................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • tempo pracy manualnej ..................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • zaburzenia lateralizacji ....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1. Przyswajanie treści programowych: ..................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Dotychczasowe środki zaradcze stosowane przez nauczyciela .........................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Czy w okresie pobytu w przedszkolu nastąpiła poprawa u dziecka ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
9. Uwagi dotyczące sytuacji rodzinnej i atmosfery wychowawczej (m. in. kontakty rodziców / opiekunów z przedszkolem, stopień zaspokojenia potrzeb dziecka) .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................ ....................................... pieczątka i podpis dyrektora przedszkola podpis nauczyciela/wychowawcy©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna