Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących staż kierunkowy zPobieranie 118,63 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar118,63 Kb.

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
WNIOSEK
o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych

prowadzących staż kierunkowy

z
...................................................................................................................

(wpisać nazwę stażu kierunkowego)


w ramach specjalizacji w:
...................................................................................................................

(wpisać nazwę specjalności lekarskiej)

A. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

(szpital kliniczny, szpital, instytut badawczo-rozwojowy, inna jednostka organizacyjna)


Telefon ...............................................................................................................................

Fax: ….................................................................................................................................

e-mail …..............................................................................................................................


B. Nazwa komórki organizacyjnej, wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej, w której będzie prowadzony staż kierunkowy

(oddział kliniczny, oddział szpitalny, inna komórka organizacyjna)

Telefon ...............................................................................................................................

Fax: ….................................................................................................................................

e-mail …..............................................................................................................................

Dyrektor/Kierownik Kierownik

Jednostki organizacyjnej Komórki organizacyjnej


Podpis i pieczęć Podpis i pieczęć


Wnioskowana liczba miejsc na stażu kierunkowym .
UWAGA: Komórka organizacyjna zobowiazuje się do realizacji programu stażu kierunkowego w jednym czasie przez określoną wyżej liczbę lekarzy 1. Informacje dotyczące jednostki organizacyjnej
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest prowadzić działalność odpowiadającą profilowi planowanego stażu kierunkowego albo posiadać w swojej strukturze organizacyjnej oddziały szpitalne lub inne komórki organizacyjne o profilu odpowiadającym temu szkoleniu

Proszę podać krótką charakterystykę:
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić warunki merytoryczne
  i organizacyjne umożliwiające realizację programu stażu kierunkowego określonej liczbie lekarzy

Proszę podać krótką charakterystykę organizacji stażu kierunkowego:
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest pełnić nadzór nad jakością działalności dydaktycznej

Proszę przedstawić sposób pełnienia nadzoru nad jakością kształcenia specjalizacyjnego:W przypadku, gdy jednostka organizacyjna jest szpitalem zobowiązana jest również pełnić nadzór nad jakością działalności leczniczej

Proszę przedstawić sposób pełnienia nadzoru nad jakością działalności leczniczej w ramach istniejącej struktury organizacyjnej:
 1. Monitorowanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy realizujących program specjalizacji w jednostce organizacyjnej

Proszę przedstawić sposób monitorowania szkolenia specjalizacyjnego:

 1. W przypadku szpitali prowadzących staż kierunkowy w specjalnościach lekarskich,
  w których wykonywane są zabiegi operacyjne lub inne zabiegi lub procedury medyczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym albo jeżeli wymóg ten jest określony jako niezbędny do realizacji programu w danej specjalizacji proszę podać następujące informacje:

 1. Czy jednostka organizacyjna posiada oddział anestezjologii i intensywnej terapii?

NIE TAK

 • Liczba łóżek w oddziale anestezjologii: .

 • Liczba lekarzy zatrudnionych w oddziale anestezjologii . 1. Czy w jednostce organizacyjnej jest możliwość wykonania doraźnych badań histopatologicznych (śródoperacyjnych)

NIE TAK

 1. Czy jednostka organizacyjna posiada pracownię bakteriologiczną?

NIE TAK

B. Informacje dotyczące komórki organizacyjnej, w której będzie prowadzony staż kierunkowy


 1. Dotychczasowe doświadczenie komórki organizacyjnej w prowadzeniu staży kierunkowych (okres prowadzenia staży kierunkowych, liczba przeszkolonych lekarzy, ewentualnie doświadczenie kierowników stażu kierunkowego): 1. Kadra kształcąca komórki prowadzącej staż kierunkowy

Komórka organizacyjna zobowiązana jest zatrudniać: • co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny,

 • co najmniej dwóch lekarzy z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w dziedzinie pokrewnej, w przypadku specjalności, dla których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy nie przewidywały uzyskania II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.

Liczba lekarzy z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w specjalności lekarskiej wymienionej we wniosku zatrudnionych przez komórkę organizacyjną na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zatrudnionych na stanowisku służbowym.
Kierownicy stażu kierunkowego

Tytuł, imię i nazwiskoPosiadana specjalizacja

(proszę wpisać nazwę specjalności oraz zaznaczyć czy dana osoba posiada tytuł specjalisty czy II stopień specjalizacji)1
2
3
....


  1. Inna kadra niezbędna do realizacji zadań określonych programem stażu kierunkowego
 • lekarze bez specjalizacji: .

 • lekarze posiadający specjalizacje I stopnia: .

 • lekarze posiadający inne specjalizacje II stopnia: .

 • pozostała kadra:

 • ……………………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………………..
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez komórkę prowadzącą staż kierunkowy
 • Czy komórka organizacyjna udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom hospitalizowanym i niewymagającym hospitalizacji, w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (pełni całodobowy ostry dyżur)?

NIE TAK

W przypadku komórek prowadzących staż kierunkowy w specjalności lekarskiej wymagającej pełnienia dyżurów medycznych proszę podać następujące informacje:


 • Czy komórka organizacyjna zapewnia wnioskowanej liczbie lekarzy odbywających staż kierunkowy pełnienie dyżurów medycznych w liczbie wymaganej w programie specjalizacji.

NIE TAK

 • liczba miejsc dyżurowych w miesiącu do obsadzenia w komórce organizacyjnej
  prowadzącej staż kierunkowy (liczba dyżurów w miesiącu x liczba lekarzy dyżurujących w czasie jednego dyżuru): .


W przypadku, gdy komórka organizacyjna nie zapewnia dyżurów medycznych proszę podać następującą informację:


 • Czy komórka organizacyjna zapewnia wnioskowanej liczbie lekarzy odbywających staż kierunkowy pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej (jeżeli nie zapewnia dyżurów medycznych)

NIE TAK • Jakich świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie programu stażu kierunkowego przez specjalizujących się lekarzy udziela komórka organizacyjna prowadząca staż kierunkowy (rodzaj, zakres i liczba świadczeń) - proszę podać krótką charakterystykę: • Jaka jest liczba zabiegów (operacji) lub/i procedur medycznych

wykonywanych (ogółem) rocznie w komórce organizacyjnej

prowadzącej staż kierunkowy? . • Jaki rodzaj zabiegów (operacji) lub/i procedur medycznych wykonywany jest w komórce organizacyjnej? Należy podać zgodnie z wymogami programu specjalizacji:

 1. wykaz i liczbę zabiegów i procedur medycznych, wykonywanych w komórce organizacyjnej prowadzącej staż kierunkowy, w których każdy specjalizujący się lekarz musi uczestniczyć (asystować) aby zrealizować program stażu kierunkowego

(patrz załącznik 1)

 1. wykaz i liczbę zabiegów i procedur medycznych wykonywanych w komórce organizacyjnej prowadzącej staż kierunkowy, które każdy specjalizujący się lekarz musi wykonać samodzielnie aby zrealizować program stażu kierunkowego

(patrz załącznik 1)
10. Baza lecznicza komórki prowadzącej staż kierunkowyRok

Liczba w czasie ostatnich 3 lat


 • Jaka jest liczba łóżek w oddziale klinicznym/oddziale


 • Jaka jest liczba leczonych rocznie chorych w oddziale klinicznym/oddziale


 • Jaka jest liczba udzielanych rocznie porad w przychodni/poradni11. Sprzęt i aparatura medyczna

 • Jaki sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do realizacji programu stażu kierunkowego posiada komórka organizacyjna prowadząca staż kierunkowy?

(patrz załącznik 2) 1. Informacje uzupełniające


12. Sprzęt i baza dydaktyczna

 • Czy jest sala dydaktyczna (wykładowa, konferencyjna, seminaryjna) NIE TAK
 • Czy specjalizujący się lekarze mają zapewniony dostęp do biblioteki podręcznej

z polską i międzynarodową literaturą fachową? NIE TAK

 • posiadane (prenumerowane) tytuły polskich i obcojęzycznych
  czasopism z okresu ostatnich 5 lat (należy wymienić w załączniku nr 4)
 • Czy komórka organizacyjna posiada dostęp do internetu wykorzystywany do

do celów dydaktycznych? NIE TAK • Czy jednostka organizacyjna posiada pracownię symulacji medycznych

NIE TAK


Rodzaj symulatora

Liczba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C. Informacje końcowe

Opinia konsultanta wojewódzkiego:
 1. o zdolności jednostki organizacyjnej do prowadzenia stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji 1. o liczbie wnioskowanych miejsc stażowych

Stwierdzam zgodność przedstawionych danych ze stanem faktycznym i potwierdzam, że jednostka spełnia wymagane warunki i może być wpisana na listę ministra do spraw zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących staż kierunkowy z:


...................................................................................................................

(nazwa stażu kierunkowego)


w ramach specjalizacji w:
...................................................................................................................

(nazwa specjalności lekarskiej)


Konsultant wojewódzki


Podpis i pieczęć


data

Załącznik nr 1Rodzaj zabiegów (operacji) lub procedur medycznych wykonywanych w komórce organizacyjnej niezbędnych do zrealizowania programu stażu kierunkowego

Rok


Liczba zabiegów lub procedur medycznych w czasie ostatnich 3 lat


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


.....
Załącznik nr 2

Rodzaj posiadanego sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji stażu kierunkowego


Liczba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
......


Załącznik nr 3
Posiadane tytuły polskich i obcojęzycznych podręczników z okresu ostatnich 5 lat dotyczących tematyki programu stażu kierunkowego
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

....

....

Załącznik nr 4
Posiadane (prenumerowane) tytuły polskich i obcojęzycznych czasopism z okresu ostatnich
5 lat dotyczących tematyki programu stażu kierunkowego
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

....

....


* UWAGA !!!

 1. Jednostka akredytowana w przypadku zmiany formy prawnej lub reorganizacji zobowiązana jest do złożenia oświadczenia do wojewody o dalszym spełnianiu wymagań określonych w art. 19f ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niezwłocznego złożenia do CMKP "Wniosku o wpis na listę jednostek organizacyjnych prowadzących staż kierunkowy"

 2. Jednostka akredytowana, która przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania wpisu na listę, powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i dyrektora CMKP.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna