Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczeniaPobieranie 113,59 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar113,59 Kb.

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
WZÓR


Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia
Uwaga: Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami wyjaśniającymi

Oryginał

1. Wnioskodawca

Zarezerwowane do celów władzy celnej
2. Procedura(-y) celna(-e)

3. Rodzaj wniosku

4. Formularze kontynuacyjne
5. Miejsce i rodzaj księgowości/ewidencji
6. Termin ważności pozwoleniaa
b


7. Towary przeznaczone do objęcia procedurą celną
Kod CN

Wyszczególnienie

Ilość

Wartość8. Produkty kompensacyjne lub przetworzone
Kod CN

Wyszczególnienie

Współczynnik produktywności9. Dane szczegółowe planowanych działań
10. Warunki ekonomiczne

11. Urząd (-y) celny (-e)
a

objęcia
b

zakończenia
c

urząd (-y) kontrolny (-e)
12. Identyfikacja

13. Termin zakończenia

(miesiące)

14. Procedury uproszczone

15. Transfer


a
b


16. Informacje dodatkowe
17.
Podpis ..........................................…….. Data ...........................................
Imię i nazwisko .....................................
OBJAŚNIENIA

Tytuł 1

Dane szczegółowe, które powinny zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

Uwaga ogólna:

Odesłania do przepisów odnoszą się do przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało stwierdzone inaczej.


1. Wnioskodawca

Należy podać pełną nazwę i adres wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest osoba, której ma zostać wydane pozwolenie.

2. Procedura (-y) celna (-e)

Należy podać procedurę celną/procedury celne, którymi miałyby zostać objęte towary wymienione w polu 7. Poniżej zamieszczone są właściwe procedury celne:

– swobodny obrót ze szczególnym przeznaczeniem

– skład celny

– uszlachetnianie czynne – system zawieszeń

– uszlachetnianie czynne – system ceł zwrotnych

– przetwarzanie pod kontrolą celną

– odprawa czasowa

– uszlachetnianie bierneUwaga:

Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o pozwolenie na stosowanie więcej niż jednej procedury celnej (pozwolenie zintegrowane), zaś formularz nie spełnia wymogów (np. z powodu faktu, że towary, które mają być objęte procedurami celnymi nie są takie same dla każdej z procedur), należy użyć oddzielnych formularzy.3. Rodzaj wniosku

Rodzaj wniosku musi koniecznie zostać podany w tym polu w formie przynajmniej jednego z następujących kodów:

1 = pierwszy wniosek

2 = wniosek o zmianę lub przedłużenie pozwolenia (wskazać także numer odpowiedniego pozwolenia)

3 = wniosek o pojedyncze pozwolenie

4 = wniosek o kolejne pozwolenie (uszlachetnianie czynne)


4. Formularze kontynuacyjne

Należy wpisać liczbę załączonych formularzy kontynuacyjnych.

Uwaga:

Zamieszczone zostały formularze kontynuacyjne dla następujących procedur celnych:

składu celnego, uszlachetniania czynnego (o ile jest to konieczne) oraz uszlachetniania biernego (o ile jest to konieczne)


5. Miejsce i rodzaj księgowania/ewidencji

Należy podać miejsce księgowości. Jest to miejsce, gdzie przechowywane są materiały dotyczące księgowości handlowej, podatkowej lub innej wnioskodawcy lub prowadzone w imieniu wnioskodawcy. Należy także sprecyzować rodzaj księgowania przez podanie szczegółów dotyczących używanego systemu.

Należy podać również rodzaj ewidencji (ewidencja towarowa), która będzie używana dla procedury celnej. Ewidencja musi zawierać wszelkie niezbędne informacje i szczegóły techniczne, umożliwiające organom celnym nadzór i kontrolę nad procedurą celną.Uwaga:

Jeśli przewidywane jest korzystanie ze składu celnego typu B, pola 5 nie wypełnia się.

W przypadku odprawy czasowej, pole 5 wypełnia się jedynie w przypadku, gdy wymagają tego organy celne.

W przypadku wniosku o pojedyncze pozwolenie, należy wskazać miejsce i rodzaj głównej księgowości.6. Termin ważności pozwolenia

a
b
W polu 6a należy wskazać wnioskowaną datę, od której pozwolenie powinno zacząć obowiązywać (dzień/ miesiąc/ rok). Co do zasady pozwolenie obowiązuje od dnia wydania. W takim przypadku należy wpisać „data wydania”. Data upływu terminu ważności pozwolenia może zostać wskazana w polu 6b.

7. Towary przeznaczone do objęcia procedurą celną

Kod CN

Wyszczególnienie

Ilość

Wartość

Kod CN

Wypełnić zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (kod CN = osiem cyfr).

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie towarów oznacza opis handlowy i/lub techniczny.

Ilość

Wpisać szacunkową ilość towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną.

Wartość

Wpisać szacunkową wartość w euro lub innej walucie towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną.Uwagi:

Szczególne przeznaczenie:

1. Jeśli wniosek dotyczy towarów innych niż określone poniżej w pkt 2, w polu „Kod CN” należy wpisać, w razie potrzeby, kod TARIC (10- lub 14-cyfrowy).

2. Jeśli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami specjalnymi (część A i B) zawartymi
w Postanowieniach Wstępnych Nomenklatury Scalonej (towary mające zastosowanie w niektórych kategoriach statków, łodzi i innych jednostek pływających oraz przy wierceniu lub produkcji platform/samolotów cywilnych i towarów na użytek lotnictwa cywilnego), kody CN nie są wymagane. Wnioskodawcy powinni wpisać w pole „Wyszczególnienie”, na przykład: „Cywilny statek powietrzny i jego części/przepisy specjalne, CN - część B”. Dalej nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN, ilości i wartości towarów;

Skład celny:

Jeśli wniosek obejmuje większą ilość sztuk różnych towarów, można wpisać słowo „różne” w polu „Kod CN”. W takim przypadku charakter towarów, które będą składowane należy opisać w polu „Wyszczególnienie”. Nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN, ilości oraz wartości towarów;Uszlachetnianie czynne i bierne:

Kod CN: Może zostać podany kod czterocyfrowy. Jednakże konieczne jest podanie ośmiocyfrowego kodu w przypadku, gdy:

– mają być użyte towary ekwiwalentne lub standardowy system wymiany,


  • znajduje zastosowanie art. 586 ust. 2,

  • warunki ekonomiczne są oznaczone kodami 01, 10, 11, 31 lub 99,

– brane są pod uwagę mleko i przetwory mleczne określone w art. 1 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1255/1999 i kod 30 jest stosowany w odniesieniu do sytuacji określonych w podpodziałach 2, 5 i 7 tego kodu lub

– wymagają tego organy celne zgodnie z art. 499 akapit pierwszy.

Wyszczególnienie: Opis handlowy i/lub techniczny powinien być wystarczająco jasny oraz szczegółowy, aby umożliwić wydanie decyzji dotyczącej wniosku. W przypadkach, gdzie planowane jest użycie towarów ekwiwalentnych lub standardowego systemu wymiany, należy podać szczegóły dotyczące jakości handlowej oraz parametrów technicznych towarów.

Ilość: Informacja ta nie musi być wpisywana w stosunku do uszlachetniania czynnego, w przypadku, gdy kodem wpisanym w odniesieniu do warunków ekonomicznych jest kod 30, o ile nie jest planowane zastosowanie towarów ekwiwalentnych. Jednakże dana ilość musi być wskazana, gdy obejmuje przetwarzanie pszenicy durum w celu wytworzenia makaronu albo, gdy musi być podany ośmiocyfrowy kod dla mleka i przetworów mlecznych.

Wartość: Informacja ta nie musi być wpisywana w przypadku, gdy nie jest wymagane wpisanie ilości, chyba, że wnioskodawca zamierza skorzystać z kodu 30 (wartość de minimis).


8. Produkty kompensacyjne lub przetworzone

Kod CN

Wyszczególnienie

Współczynnik produktywności


Uwaga ogólna:

Należy podać szczegóły dotyczące wszystkich produktów kompensacyjnych pochodzących z operacji, wskazując odpowiednio główny produkt kompensacyjny (Main Compensating Product - MCP) lub wtórny produkt kompensacyjny (Secondary Compensating Product - SCP).

Kod CN i wyszczególnienie:

Patrz uwagi do pola 7.

Współczynnik produktywności:

Należy wskazać przewidywany współczynnik produktywności lub metodę, przy użyciu której współczynnik ten ma być obliczony. W przypadku ryczałtowych współczynników produktywności, należy porównać załącznik 69 i wskazać odpowiednią liczbę porządkową.9. Dane szczegółowe planowanych działań

Opisać charakter planowanych działań (np. dane szczegółowe operacji w ramach umowy o przetworzenie robocze lub rodzaj zwyczajowych zabiegów), którym mają zostać poddane towary w ramach procedury celnej. Należy wskazać także odpowiednie miejsce lub miejsca.

Jeżeli w polu 2 wnioskuje się o więcej niż jedną procedurę, opis musi jasno wskazywać czy towary mają zostać poddane procedurom celnym alternatywnie czy kolejno.

Jeśli zaangażowana jest więcej niż jedna administracja celna, wskazać nazwę lub nazwy Państw Członkowskich, jak również miejsca.

Uwaga:

W przypadku „szczególnego przeznaczenia” wpisać zamierzone szczególne przeznaczenie i miejsce lub miejsca, gdzie towary zostaną przypisane do zamierzonego dla nich szczególnego przeznaczenia.

W razie potrzeby, należy wpisać nazwę, adres i funkcję innych zainteresowanych operatorów.

Jeśli przewiduje się przeniesienie praw i obowiązków (art. 82 ust. 2 i 90 Kodeksu), należy umieścić w polu 9, jeśli to możliwe, dane szczegółowe dotyczące adresata przeniesienia.10. Warunki ekonomiczne

Wnioskodawca musi podać powody spełnienia warunków ekonomicznych.

W szczególności zaś dla:

– składu celnego, że istnieje gospodarcza potrzeba składowania,

– uszlachetniania czynnego przez użycie przynajmniej jednego z dwucyfrowych kodów podanych


w dodatku dla każdego kodu CN, który został wskazany w polu 7,

– przetwarzania pod kontrolą celną, że zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie.Uwaga:

W przypadku:

– szczególnego przeznaczenia pole 10 nie jest wypełniane,

– odprawy czasowej jest konieczne wskazanie artykułu lub artykułów, na mocy których składany jest wniosek o pozwolenie oraz podanie szczegółów dotyczących właściciela towarów opisanych w polu 7,
11. Urząd (-y) celny (-e)

a

objęcia

b

zakończenia

c

urząd (-y) kontrolny (-e)
– uszlachetniania biernego, należy wypełnić pole 10 jedynie wtedy, gdy jest to wymagane przez organy celne na mocy art. 585 ust. 1;

Wskazać proponowany urząd lub urzędy celne.Uwaga:

W przypadku szczególnego przeznaczenia pole 11b nie jest wypełniane.12. Identyfikacja

W polu 12 należy wpisać zamierzone środki pozwalające na ustalenie tożsamości, przy użyciu przynajmniej jednego z następujących kodów:

1 = numer seryjny lub numer producenta

2 = założenie plomb, pieczęci, odcisków, lub innych znaków wyróżniających

3 = arkusz informacyjny INF

4 = pobranie próbek, ilustracje lub opisy techniczne

5 = przeprowadzenie analiz

6 = dokument informacyjny zamieszczony w załączniku 104 (stosowany jedynie dla uszlachetniania biernego)

7 = inne środki pozwalające na ustalenie tożsamości (wyjaśnić w polu 16 „informacje dodatkowe”)

8 = bez środków pozwalających na stwierdzenie tożsamości zgodnie z art. 139 akapit drugi Kodeksu (stosowany jedynie do odprawy czasowej)

Uwaga:

W przypadku składu celnego wypełnienie jest konieczne jedynie w odniesieniu do towarów wstępnie finansowanych lub, jeśli wymagają tego organy celne.

Pole 12 nie jest wypełniane w przypadku uszlachetnienia czynnego z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych, uszlachetniania biernego z wykorzystaniem standardowego systemu wymiany lub tam, gdzie stosuje się art. 586 ust. 2. Zamiast tego, wypełnia się pole 18 formularza kontynuacyjnego „uszlachetnianie czynne” albo pola 19 lub 21 formularza kontynuacyjnego „uszlachetnianie bierne”.


13. Termin zakończenia (miesiące)

Podać przewidywany termin wymagany dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanej (pole 2) procedury celnej lub procedur celnych. Termin ten rozpoczyna się w momencie objęcia towarów procedurą celną. Kończy się, kiedy produktom lub towarom zostanie nadane nowe dopuszczalne przeznaczenie celne,
w zależności od sprawy, w celu ubiegania się o zwrot należności przywozowych po uszlachetnieniu czynnym (system ceł zwrotnych), lub w celu uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności przywozowych w momencie dopuszczenia do swobodnego obrotu po uszlachetnianiu biernym.

Uwaga:

– W przypadku szczególnego przeznaczenia należy podać termin, który będzie potrzebny do przypisania produktom zamierzonego szczególnego przeznaczenia lub do transferu towarów do innego posiadacza pozwolenia.

– W przypadku składu celnego, termin ten jest nieograniczony, stąd pole zostawia się niewypełnione.

– W przypadku uszlachetniania czynnego: w przypadku gdy termin zakończenia wygasa


w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie, pozwolenie może określać, że termin zakończenia jest automatycznie przedłużany na wszystkie towary wciąż objęte procedurą w tym dniu. Jeżeli to uproszczenie jest wymagane należy wpisać: „art. 542 ust. 2 i podać szczegóły w polu 16.

14. Procedury uproszczone

a
b
Pole 14a:

W przypadku zamiaru korzystania z uproszczonej procedury objęcia, należy podać przynajmniej jeden


z poniższych kodów:

1 = niekompletne zgłoszenie celne (art. 253 ust. 1)

2 = uproszczone zgłoszenie celne (art. 253 ust. 2)

3 = procedura w miejscu z przedstawieniem towarów (art. 253 ust. 3)

4 = procedura w miejscu bez przedstawienia towarów (art. 253 ust. 3)

Pole 14b:

Jeśli zamierza się wykorzystać uproszczoną procedurę zakończenia, należy podać szczegóły przy użyciu przynajmniej jednego z poniższych kodów:

Jak dla pola 14a.Uwaga:

W przypadku procedury szczególnego przeznaczenia, pole 14b nie będzie wypełniane.15. Transfer

Jeśli zamierza się dokonać transferu towarów lub produktów, należy wskazać proponowane formalności transferowe, przy użyciu przynajmniej jednego z poniższych kodów:

1 = bez formalności celnych między różnymi miejscami określonymi w pozwoleniu będącym przedmiotem wniosku

2 = transfer z urzędu objęcia do pomieszczeń lub miejsca zastosowania lub przetworzenia, należących do wnioskodawcy bądź operatora na mocy zgłoszenia o objęcie procedurą celną

3 = transfer do urzędu wyprowadzenia w celu powrotnego wywozu odbywający się z zastosowaniem procedury celnej

4 = transfer od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego, zgodnie z załącznikiem 68.

Uwaga:

W polu 16 wskazać sugerowaną procedurę.

5 = egzemplarz kontrolny T5 (stosowany tylko dla szczególnego przeznaczenia)

6 = inne dokumenty (stosowane tylko dla szczególnego przeznaczenia; opisać w polu 16).Uwaga:

Transfer nie jest możliwy, jeśli miejsce wysyłki lub przybycia towarów jest składem typu B.16. Informacje dodatkowe

Podać wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być użyteczne.

17.

Podpis .................................................... Data ...........................................................

Imię i nazwisko .....................................

Przy wypełnianiu formularza kontynuacyjnego, zamiast powyższego wypełnić jedynie stosowne pole (22, 23 lub 26).
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
WZÓR

Wniosek o pozwolenie na stosowanie uszlachetniania czynnego
Formularz kontynuacyjny

Oryginał

18. Towary ekwiwalentne

Kod CN

Wyszczególnienie


19. Uprzedni wywóz
20. Dopuszczenie do swobodnego obrotu bez zgłoszenia celnego?
21. Informacje dodatkowe
22.
Podpis ...................................………. Data ........................................
Imię i nazwisko .................................Formularz kontynuacyjny "uszlachetnianie czynne"
18. Towary ekwiwalentne

W przypadku, gdy planuje się wykorzystanie towarów ekwiwalentnych, należy podać
ośmiocyfrowy kod CN, jakość handlową i parametry techniczne towarów ekwiwalentnych,
w celu umożliwienia organom celnym dokonania niezbędnych porównań między towarami przywożonymi a towarami ekwiwalentnymi. Kody przewidziane dla pola 12 mogą zostać użyte dla zaproponowania środków pomocniczych, które mogłyby być przydatne przy dokonywaniu takich porównań. Jeśli towary ekwiwalentne posiadają wyższy stopień przetworzenia niż towary przywożone, odpowiednie informacje należy podać w polu 21.

19. Uprzedni wywóz

W przypadku, gdy planuje się zastosowanie systemu uprzedniego wywozu, należy wskazać termin, w ramach którego towary niewspólnotowe powinny być zgłoszone do procedury
biorąc pod uwagę czas wymagany na dostarczenie i transport do Wspólnoty.

20. Dopuszczenie do swobodnego obrotu bez zgłoszenia celnego?

W przypadku, gdy wymaga się, aby produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym były dopuszczone do swobodnego obrotu bez formalności, zaznaczyć "TAK".

21. Informacje dodatkowe

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące pól 18-20, które mogą być przydatne.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna