Wniosek o Kartę Visa Business Electron/Visa Business Electron payWavePobieranie 121,42 Kb.
Data04.01.2018
Rozmiar121,42 Kb.

WNIOSEK

o Kartę Visa Business Electron/Visa Business Electron payWave


Prosimy o staranne wypełnienie niniejszego wniosku używając drukowanych liter.

stempel nagłówkowy placówki banku

Proszę o wydanie karty:

Karty bez funkcji zbliżeniowej: Visa Business Electron

Karty z funkcją zbliżeniową

Visa Business Electron payWave

(proszę postawić znak X w wybranym polu – należy wybrać tylko jedną z wymienionych kart)
I. Dane posiadacza rachunku


     

imię i nazwisko/nazwa i siedziba posiadacza rachunku
     
nr rachunku

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|
nazwa firmy nadrukowana na karcie (maksymalnie 21 znaków)

Adres/siedziba posiadacza rachunku


kod: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|

poczta:

     

miejscowość:

     

ulica:

     

nr domu/mieszkania

     

     


II. Dane personalne użytkownika karty


imię

     

nazwisko

     

imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 21 znaków)

     

nr PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|

seria i nr dowodu tożsamości: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|

data urodzenia (dd/mm/rrrr): |_ _|_ _| - |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| miejsce urodzenia:

     

obywatelstwo:

     

imię ojca:

     

imię matki

     

nazwisko panieńskie matki:

Adres stałego zameldowania


kod: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|

poczta:

     

miejscowość:

     

ulica:

     

nr domu/mieszkania

     

tel. stacjonarny:

     

tel. komórkowy:

     


Adres do korespondencji

(proszę wypełnić jedynie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zameldowania)
kod: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|

poczta:

     

miejscowość:

     

ulica:

     

nr domu/mieszkania

     III. Deklaracja wnioskodawcy/użytkownika


Oświadczam, że:

 1. Wszystkie podane we wniosku dane są prawdziwe i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia banku w przypadku ich zmiany.

 1. Zapoznałem się z treścią „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart
  do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Wolinie”, w zakresie funkcjonowania karty, której dotyczy niniejszy wniosek i akceptuję jego treść.

 2. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych personalnych zawartych we wniosku innym wydawcom kart płatniczych
  oraz ich organizacjom, w celu zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom związanym z używaniem kart.

 3. PEŁNOMOCNICTWO: Udzielam niniejszym pełnomocnictwa osobie wymienionej we wniosku do dokonywania w moim imieniu i na moją rzecz operacji przy użyciu karty, której dotyczy niniejszy wniosek, operacji określonych w umowie o kartę płatniczą oraz regulaminie. Jednocześnie zrzekam się prawa do odwołania pełnomocnictwa do momentu zwrotu
  do banku karty wydanej pełnomocnikowi lub jej skutecznego zastrzeżenia.

 4. Hasło tymczasowe do 3D-Secure (dotyczy kart Visa Business Electron): …………………… (max … znaków)

 5. Proszę o ustalenie dziennych limitów:

  limit wypłat gotówki

         limit operacji bezgotówkowych

       


 6. Proszę o: przesyłanie/ nie przesyłanie miesięcznych zestawień transakcji*).


 7. Bank informuje, iż przetwarza Pani/a dane osobowe w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem
  i wykonaniem umowy. Dane te są przeznaczone dla banku oraz mogą być przekazane podmiotom wymienionym w art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) oraz SGB-Bankowi S.A., bankowi zrzeszającemu z siedzibą w Poznaniu, a także:

       

 8. Administratorem przekazanych przez Panią/a danych osobowych jest

Bank Spółdzielczy w Wolinie ul. Świerczewskiego 10 72-510 Wolin

nazwa i adres banku – administratora

 1. Bank informuje również, że przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje zawarcie i realizację umowy.

 1. Niniejszym wyrażam / nie wyrażam zgody*) **) na przetwarzanie przez bank moich danych osobowych dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie moich danych osobowych
  w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

 2. Oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenia dodane do karty: (dla karty Karty Visa Business Electron payWave) - Bezpieczna Karta dla klienta oraz Concordia Visa Assistance, w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na warunkach zawartych w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla klienta oraz Concordia Visa Assistance

przystępuję/ nie przystępuję do pakietów ubezpieczeń.

Oświadczam, że otrzymałem ww. Warunki ubezpieczenia akceptuję ich treść. 1. Ubezpieczenia dodatkowe dla kart Visa Business Electron

ja, niżej podpisana/y

 1. przystępuję/ nie przystępuję*) do pakietów ubezpieczeń (dla kart Visa Business Electron i Visa Business Electron payWave):

Bezpieczna Karta – wariant:
Classic lub Gold

Bezpieczny Podróżnik - wariant:

Classic lub Gold

Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik- wariant:

Classic lub Gold

w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na warunkach zawartych w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik. Niniejszym upoważniam bank do obciążania mojego rachunku, do którego wydano kartę kwotami wynikającymi z tytułu ww. ubezpieczenia

Oświadczam, że otrzymałam/em ww Warunki ubezpieczenia i akceptuję ich treść.

Oświadczam, że otrzymałam/em ww Warunki ubezpieczenia i akceptuję ich treść.

Uprawniony do odbioru świadczenia (Pakiet Bezpieczny Podróżnik)


Imię

     

nazwisko

     

PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|

Upoważnienie dla banku (w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia): niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie przez Bank wydający kartę firmie Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy


ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań moich danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu umożliwienia wykonywania umowy ubezpieczenia, do której przystąpiłem oraz umożliwienia wykonania przez Concordia Polska TUW obowiązków ubezpieczyciela w związku z dochodzeniem przeze mnie roszczenia z tytułu tej umowy ubezpieczenia.

 1. Odbiór karty: w placówce banku,

wysyłka na adres do korespondencji*):

wskazany we wniosku o otwarcie rachunku adres do korespondencji użytkownika

Karty Visa Business Electron payWave oraz duplikaty tych kart wysłane do klienta wymagają aktywacji poprzez dokonanie pierwszej transakcji z użyciem PIN.     podpis pełnomocnika* (użytkownika karty)
miejscowość, data
pieczątka i podpisy osób reprezentujących posiadacza rachunku

Adnotacje banku (dotyczy kart dostarczonych do placówki):
Wniosek przyjęto dnia: |_ _|_ _| - |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _|stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku


Kartę wydano:

Potwierdzam odbiór karty o numerze |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| ,
     

miejscowość, data
podpis posiadacza karty/użytkownika karty
stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku

Kartę wysłano:
Numer karty |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| ,


     

miejscowość, data
stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku

Potwierdzenie odbioru kart wznowionych:


     

miejscowość, data
podpis posiadacza karty/użytkownika karty
stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku     

miejscowość, data
podpis posiadacza karty/użytkownika karty
stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki bankuKartę wznowioną wysłano:     

miejscowość, data
stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku

Adnotacje banku

Posiadacz zrezygnował ze wznowienia karty*** w dniu : |_ _|_ _| - |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _|

     

miejscowość, data
podpis posiadacza
stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku
*) proszę wstawić znak X w wybrane pole

**)zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz rolnika indywidualnego***W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty wydanej dla użytkownika karty, niniejszy formularz podpisywany jest przez posiadacza
lub użytkownika

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna