Wniosek o Kartę Visa Business ElectronPobieranie 101,87 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar101,87 Kb.

WNIOSEK o Kartę Visa Business Electron


Prosimy o staranne wypełnienie niniejszego wniosku używając drukowanych liter.Pieczątka Placówki Banku

Proszę o wydanie Karty Visa Business ElectronDane Posiadacza rachunku


     

imię i nazwisko/nazwa i siedziba Posiadacza rachunku
     Nr Rachunku

|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|
nazwa Firmy nadrukowana na karcie (maksymalnie. 21 znaków)

Adres /siedziba Posiadacza rachunku


kod: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|

poczta:

     

miejscowość:

     

ulica:

     

nr domu/mieszkania

     

     


Dane personalne Użytkownika karty


imię

     

nazwisko

     

imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 21 znaków)

     

nr PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|

seria i nr dowodu tożsamości: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|

data urodzenia (dd/mm/rrrr): |_ _|_ _| - |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| miejsce urodzenia:

     

obywatelstwo:

     

imię ojca:

     

imię matki

     

nazwisko panieńskie matki:

Adres stałego zameldowania


kod: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|

poczta:

     

miejscowość:

     

ulica:

     

nr domu/mieszkania

     

tel. stacjonarny:

     

tel. komórkowy:

     


Adres do korespondencji

(proszę wypełnić jedynie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zameldowania)
kod: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|

poczta:

     

miejscowość:

     

ulica:

     

nr domu/mieszkania

     Deklaracja Wnioskodawcy

Oświadczam, że: 1. Wszystkie podane we Wniosku dane są prawdziwe i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Banku w przypadku ich zmiany.

 1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, w zakresie funkcjonowania karty, której dotyczy niniejszy wniosek i akceptuję jego treść.

 2. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych personalnych zawartych we Wniosku innym wydawcom kart płatniczych oraz ich organizacjom, w celu zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom związanym z używaniem kart.

 3. PEŁNOMOCNICTWO: Udzielam niniejszym pełnomocnictwa osobie wymienionej we wniosku do dokonywania w moim imieniu i na moją rzecz operacji przy użyciu karty, której dotyczy niniejszy wniosek, operacji określonych w umowie o kartę płatniczą oraz Regulaminie. Jednocześnie zrzekam się prawa do odwołania pełnomocnictwa do momentu zwrotu do Banku karty wydanej pełnomocnikowi lub jej skutecznego zastrzeżenia

 4. Proszę o ustalenie dziennych limitów:

  limit wypłat gotówki

         limit operacji bezgotówkowych

       


 5. Proszę o: przesyłanie/ nie przesyłanie miesięcznych zestawień transakcji*).


 6. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych przez Bank Spółdzielczy oraz/lub Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

 7. Oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia:

 1. Ja, niżej podpisana/y przystępuję/ nie przystępuję*) do odpłatnych Pakietów Ubezpieczeń:

Bezpieczna Karta – wariant:
Classic lub Gold

Bezpieczny Podróżnik - wariant:

Classic lub Gold

Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik- wariant:

Classic lub Gold

w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na warunkach zawartych w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami zamieszczonymi w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik oferowanych do kart płatniczych i akceptuję ich brzmienie. 1. uprawniony do odbioru świadczenia (Pakiet Bezpieczny Podróżnik)
imię

     

nazwisko

     

PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
 1. Niniejszym upoważniam Bank do obciążania mojego rachunku, do którego wydano kartę, kwotami wynikającymi z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1,.

 2. Upoważnienie dla Banku (w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia): Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie przez Bank wydający kartę firmie Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań moich danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu umożliwienia wykonywania umowy ubezpieczenia, do której przystąpiłem oraz umożliwienia wykonania przez Concordia Polska TUW obowiązków ubezpieczyciela w związku z dochodzeniem przeze mnie roszczenia z tytułu tej umowy ubezpieczenia.

 1. Odbiór karty: w Oddziale Banku; wysyłka na adres do korespondencji, wskazany we wniosku*).

     Podpis Pełnomocnika* (Użytkownika karty)
Miejscowość, data
Pieczątka firmowa i podpisy osób reprezentujących Posiadacza RachunkuKartę wydano:

Potwierdzam odbiór karty o numerze |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| ,
     

Miejscowość, data
Podpis Posiadacza/Użytkownika karty
Podpis i pieczątka pracownika Banku


Potwierdzenie odbioru kart wznowionych:


     

Miejscowość, data
Podpis Posiadacza/Użytkownika karty
Podpis i pieczątka pracownika Banku     

Miejscowość, data
Podpis Posiadacza/Użytkownika karty
Podpis i pieczątka pracownika BankuAdnotacje Banku.

Zwrot karty: Kartę zwrócono w dniu ……………………………..

*) proszę wstawić znak X w wybrane pole


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna