Wniosek o dofinansowanie w ramach środka Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (lgr) oraz nabywaniu umiejętności I aktywizacji lokalnych społecznościPobieranie 353,26 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar353,26 Kb.
1   2 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ (LGR) OPERACJI DO FINANSOWANIA

1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGR

1.1.Nazwa LGR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina1.2.NIP

547-211-59-601.3. REGON

241-467-0561.4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

0000 345 828 1. Adres siedziby LGR

2.1.Województwo

ŚLĄSKIE


2.2.Powiat

BIELSKO-BIAŁA2.3.Gmina

M. BIELSKO-BIAŁA2.4.Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA2.5.Ulica

TADEUSZA REGERA2.6.Nr domu

81


2.7.Nr lokalu

-


2.8.Kod pocztowy

43-382


2.9.Poczta

BIELSKO-BIAŁA2.10.Nr telefonu

33/810 57 352.11.Nr faksu

33/810 57 352.12.Adres poczty elektronicznej

biuro@bielskakraina.pl3. Decyzja LGR w sprawie wyboru operacji


3.1 Uchwała właściwego organu LGR (komitet) w sprawie wyboru operacji

3.1.1 Data podjęcia uchwały - - 3.1.2 Numer uchwały


3.2 Operacja została wybrana do finansowania w ramach LSROR TAK NIE


4. Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca


4.1. Sektor publiczny

4.2. Sektor gospodarczy

4.3. Sektor społeczny5. Wniosek składany w związku z realizacją operacji dotyczącej1:

w

zmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 1. a

  daptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet 1. p

  oprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności zwiazanej z tym transportem 1. r

  ewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniacych funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu 1. r

  emont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków 1. o

  rganizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży 1. b

  udowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją 1. d

  ostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kuluralna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 1. t

  worzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi 1. p

  romocja obszaru objętego LSROR 1. p

  opularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSRORr

estrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 1. b

  udowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki 1. z

  agospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona dzialalność gospodarcza 1. w

  yposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia 1. r

  emont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza 1. u

  dział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kszatłcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych 1. zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonychd do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych

p

odnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 1. t

  worzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)

 1. podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności

o

chrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa


w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej


 1. i

  nwestycje melioracyjne 1. b

  udowa, odbudowa, rozudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych 1. z

  achowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych 1. z

  achowanie i zabezpieczenie obszarów objetych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 1. r

  enowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk 1. z

  abezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody 1. r

  emont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej 1. z

  abiegi związane z usuwaniem szkód powstwałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów
 1. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

1. Wnioskodawca

1.1. Forma prawna Wnioskodawcy

1.1.1. Osoba fizyczna1.1.2. Wspólnicy spółki cywilnej

1.1.3. Inna forma prawna1.2. Osoba fizyczna

1.2.1.Imię(imiona)


1.2.2.Nazwisko


1.2.3.Data urodzenia


1.2.4.Miejsce urodzenia


1.2.5.Seria i nr dokumentu tożsamości


1.2.6.PESEL


1.2.7.NIP


1.2.8. REGON


1.2.9.Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej


1

 • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji..2.10.PłećKobieta Mężczyzna


1.3. Inna forma prawna

1.3.1.Nazwa

1.3.2.NIP


1.3.3. REGON


1.3.4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym


1.4. Dane wspólników spółki cywilnej


A

1.4.1.Imię(imiona)


1.4.2.Nazwisko/Nazwa


1.4.3.Data urodzenia


1.4.4.Miejsce urodzenia


1.4.5.Seria i nr dokumentu tożsamości


1.4.6.PESEL


1.4.7.NIP


1.4.8. REGON


1.4.9. Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej /Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym


B

1.4.1.Imię(imiona)


1.4.2.Nazwisko/Nazwa


1.4.3.Data urodzenia


1.4.4.Miejsce urodzenia


1.4.5.Seria i nr dokumentu tożsamości


1.4.6.PESEL


1.4.7.NIP


1.4.8. REGON


1.4.9. Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej/Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
1.5. Wnioskodawca w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia, ubiegający się o dofinansowanie w ramach operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

1.5.1.Powadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego


 • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.


TAK NIE


1.5.2.Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

TAK NIE


 • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

1.5.3.Prowadzący działalność na obszarze gmin objetych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa


 • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.


TAK NIE


1.5.4.Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcją, konserwacją lub naprawą sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej


 • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.


TAK NIE


1.5.5. Jest armatorem statku rybackiego:

 1. o polskiej przynależnści,

 2. na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

 3. którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR


 • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.


TAK NIE


1.5.6.Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach dzialania 1.1 lub dzialania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objetych LSROR


 • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. • poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

 • dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 • kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

 • pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.


TAK NIE


1.5.7.Będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił swoje miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

TAK NIE
1.6. Adres zamieszkania /Adres siedziby Wnioskodawcy

1.6.1.Województwo


1.6.2.Powiat


1.6.3.Gmina


1.6.4.Miejscowość


1.6.5.Ulica


1.6.6.Nr domu


1.6.7.Nr lokalu


1.6.8.Kod pocztowy


1.6.9.Poczta


1.6.10.Nr telefonu


1.6.11.Nr faksu


1.6.12.Adres poczty elektronicznej


1.7. Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/pełnomocnika

1.7.1.Imię(imiona)


1.7.2.Nazwisko


1.7.3.Stanowisko/Funkcja


1.7.4.Województwo


1.7.5.Powiat


1.7.6.Gmina


1.7.7.Miejscowość (miejsce zamieszkania)


1.7.8.Ulica


1.7.9.Nr domu


1.7.10.Nr lokalu


1.7.11.Kod pocztowy


1.7.12.Poczta


1.7.13.Nr telefonu


1.7.14.Nr faksu


1.7.15.Adres poczty elektronicznej


1.8. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

1.8.1.Imię(imiona)


1.8.2.Nazwisko


1.8.3.Stanowisko/Funkcja


1.8.4.Województwo


1.8.5.Powiat


1.8.6.Gmina


1.8.7.Miejscowość (miejsce zamieszkania)


1.8.8.Ulica


1.8.9.Nr domu


1.8.10.Nr lokalu


1.8.11.Kod pocztowy


1.8.12.Poczta


1.8.13.Nr telefonu


1.8.14.Nr faksu


1.8.15.Adres poczty elektronicznej

 1. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 1. Główne kierunki działalności

1.1.
1.2.
…..


 1. WSKAŹNIKI WYNIKU OPERACJI

 1. Wpływ operacji na stan zatrudnienia

Wyszczególnienie

Przed realizacją operacji

Po realizacji operacji

1.1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (kobiety/mężczyźni)

/

/

1.2. Osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (kobiety/mężczyźni)

/

/
 1. OPIS OPERACJI

 1. Tytuł operacji
 1. Planowany cel operacji
 1. Miejsce realizacji operacji

3.1.Województwo/a


3.2.Powiat/y


3.3.Gmina/y


3.4.Miejscowość/ci


3.5.Ulica


3.6.Nr domu


3.7.Nr lokalu


3.8.Kod pocztowy


3.9.Poczta


3.10. Kod NUTS III 1. Planowana data zakończenia realizacji operacji 1. Zakres operacji wraz ze szczegółowym opisem


 1. Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł)
 1. Wnioskowana kwota zaliczki (w zł)

VI. Harmonogram finansowy operacji


Zaliczka

Wnioski o płatność (w tym rozliczające zaliczkę)

Numer transzy zaliczki

Planowana data otrzymania transzy zaliczki

Kwota transzy zaliczki

Numer etapu operacji

Planowany termin zakończenia etapu operacji (miesiąc / rok)

Wnioskowana kwota dofinansowania

W tym kwota rozliczająca transzę zaliczki


Razem (Suma)

Razem (Suma)
VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

W

nioskowany poziom dofinansowania: do 60% do 85%Terminy realizacji operacji:

W tym Etap I:

Etap ...:


Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) _ _ / _ _ _ _, data zakończenia (miesiąc/rok) _ _ / _ _ _ _.

Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) _ _ / _ _ _ _, data zakończenia (miesiąc/rok) _ _ / _ _ _ _.

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Koszty niekwalifikowalne2
w zł

Ogółem

W tym VAT

1

2

3

4

5

6

Etap I

1
2
3

Razem Etap I

Etap

1
2
3

Razem Etap …

Razem Etap I, Etap
VIII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

 1. Oświadczam, że:
 1. znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.),

 2. na operację określoną w niniejszym wniosku nie uzyskałem pomocy finansowej z innych środków publicznych i nie będę ubiegać się o taką pomoc,

 3. uzyskałem pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i zamieszkuję albo posiadam siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR – tak/nie3,

 4. będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR utraciłem swoje miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust 2. pkt 1 rozporządzenia – tak/nie3,

 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych wnioskiem do celów związanych
  z realizacją operacji w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (dotyczy tylko osób fizycznych)

 6. wyrażam zgodę na publikowanie w formie elektronicznej bądź innej, wykazu beneficjentów, nazw operacji oraz kwoty finansowania ze środków publicznych przydzielonych dla operacji,

 7. informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
 1. Zobowiązuję się do:
 1. umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją, w szczególności wizytacji oraz kontroli w miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów,

 2. przeprowadzenia promocji operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).

(miejscowość i data) (podpis Wnioskodawcy/osoby reprezentującej Wnioskodawcę/pełnomocnika)


IX. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu;

 2. pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

 3. kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

 4. kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 5. dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 6. uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 7. pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 8. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 9. zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;

 10. operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;

 11. decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 12. szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 13. opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

 14. zaświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota zaliczki;

 15. dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR;

 16. dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit.a.


1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunkówi trybu przyznawania, wyplaty i zwracnia pomocy finansowej na realizację środków objetych osią priorytetową 4 –Zrównowazony rozwój obszarów zaleznych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeznych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177 poz. 1371, z późn. zm.).


2 Suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowanym.

3 Niepotrzebne skreślić

Strona z


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna