Wniosek do Rady lgd „Ziemia Bielska”Pobieranie 12,52 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar12,52 Kb.

Załącznik nr 8 do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
…………………………………………………

Pieczęć wpływu LGR

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W BIURZE LGR BIELSK KRAINA PRZEZ PERSONEL LGR

DATA:
CZYTELNY PODPIS:……………………………………………….nr wniosku

……………………………………………….

……………………………………………….

Nazwa wnioskodawcy

...........................................................Miejscowość i data

Komitet Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
Wzór Wniosku do Komitetu LGR Bielska Kraina o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zwracam się z prośbą do Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina


o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSROR. Decyzją Komitetu opublikowaną w dniu ........................................ wnioskowany projekt: ......................................... .............................................................................................................................................

..................................................(tytuł projektu, zgodny z podanym we wniosku), złożona w konkursie numer: …………………………………………………… w ramach operacji polegającej na ........................………....... ...................................………………………………………………………………………………………………………………..... (nazwa operacji której konkurs dotyczy), uznany została za zgodny/niezgodny* z LSROR, otrzymała …………… punktów w wyniku oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru i uzyskał pozycję nr ................... na liście ocenionych operacji.Wnoszę o:

1. ponowną ocenę operacji pod katem jej zgodności z LSROR*,

2. ponowną ocenę operacji według lokalnych kryteriów wyboru,*

Uzasadnienie wniosku:


(Tu należy wpisać szczegółowe uzasadnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy):


..............................................czytelny podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna