Świętokrzyskie Centrum OnkologiiPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4   5


Świętokrzyskie Centrum Onkologii


Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Sekcja Zamówień Publicznych


Tel.: (0-41) 36-74-280/474

Fax.: (0-41) 36-74-071(481)

Kielce dn. 30.08.2012r.

AZP 241-98/2012
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SYMULATORA CYFROWEGO DLA ZAKŁADU RADIOTERAPII ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE WYKORZYSTYWANEGO AFTERLOADERA DLA DZIAŁU BRACHYTERAPII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 200.000 Euro.

Termin realizacji zamówienia:

Pakiet nr 1: dostawa do dnia 26.11.2012r.

Wykonanie prac przystosowawczych i uruchomienie – do dnia 01.03.2013r.

Pakiet nr 2 : do dnia 26.11.2012r.
Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych mgr inż. Wojciech Cedro


Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 52 kolejno ponumerowanych stron.


Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3,

tel. 41-36-74-280/072, fax 41-36-74-481 zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne , nr sprawy EZP 241- 98/12 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) powyżej 200 tys. Euro.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nr 2012/S 169-279939 z dn.04.09.2012r.I . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą symulatora cyfrowego dla Zakładu Radioterapii oraz unowocześnienie wykorzystywanego afterloadera dla Działu Brachyterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:Pakietu nr 1 – symulator cyfrowy

Pakietu nr 2 – unowocześnienie afterloadera

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku NR 1 i 2 do niniejszej specyfikacji.

3.Wymieniony w załączniku NR 1 sprzęt powinien być fabrycznie nowy , rok produkcji 2012 Wraz ze sprzętem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim potwierdzającą wymagane parametry techniczno-użytkowe – dotyczy Pakietu nr 1.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

Pakiet nr 1 : 33115100-0

Pakiet nr 2 : 48180000-3; 33197000-7

II. TERMIN, MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

Pakiet nr 1: dostawa do dnia 26.11.2012r.

Wykonanie prac przystosowawczych i uruchomienie – do dnia 01.03.2013r.

Pakiet nr 2 : do dnia 26.11.2012r.

Miejsce realizacji zamówienia – Pakiet nr 1 – Zakład Radioterapii

Pakiet nr 2 – Dział Brachyterapii
III.WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1. zgodne art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać min. jedno zrealizowane zamówienie o porównywalnym charakterze na kwotę nie mniejszą niż:

Pakiet nr 1- 3.000 000,00zł.;

Pakiet nr 2 – 450 000,00 zł.;

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać wartością najdroższemu pakietowi, na który Wykonawca złoży ofertę.


c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Pakiet nr 1- 3.000 000,00zł.;

Pakiet nr 2 – 450 000,00 zł.;


W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej musi odpowiadać wartością najdroższemu pakietowi, na który Wykonawca złoży ofertę,

oraz że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż:

Pakiet nr 1- 3.000 000,00zł.;

Pakiet nr 2 – 450 000,00 zł.;

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanej polisy musi odpowiadać wartością najdroższemu pakietowi, na który Wykonawca złoży ofertę.
W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia/ dotyczy zdolności finansowej/.
 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

1.2. Zamówienie może zostać udzielone tylko wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , warunki określone w podpunktach 1 a - d winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólne. Warunek określony w podpunkcie 1.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
IV.WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz w celu

potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przez Zamawiającego:

1.oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr113 poz.759 z późn. zm.).- Załącznik nr3 do SIWZ


2.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr113 poz.759 z póżń.zm.).-Załącznik nr 4 do SIWZ
3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -min 1 dostawa zbliżona do przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać min. jedno zrealizowane zamówienie o porównywalnym charakterze na kwotę nie mniejszą niż:

Pakiet nr 1- 3.000 000,00zł.;

Pakiet nr 2 – 450 000,00 zł.;

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać wartością najdroższemu pakietowi, na który Wykonawca złoży ofertę.
4. opłaconej polisy wraz z kopią potwierdzenia przelewu bankowego, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z kopią potwierdzenia przelewu bankowego w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

Pakiet nr 1- 3.000 000,00zł.;

Pakiet nr 2 – 450 000,00 zł.;

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanej polisy musi odpowiadać wartością najdroższemu pakietowi, na który Wykonawca złoży ofertę.


5. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż:

Pakiet nr 1- 3.000 000,00zł.;

Pakiet nr 2 – 450 000,00 zł.;

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej musi odpowiadać wartością najdroższemu pakietowi, na który Wykonawca złoży ofertę.


6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy/ Załącznik 4A do SIWZ/,
7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
9. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;.

10. aktualnej informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Inne niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do załączenia w ofercie:

1) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,

2).dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679). / CE/ dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji.

W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w należy załączyć oświadczenie.

3). Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy oferty -Załącznik Nr 6 do SIWZ

4). Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Druk Oferta.

5). Katalogi i foldery proponowanego sprzętu potwierdzające parametry techniczno-

użytkowe


6). Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ.

7) dowód wniesienia wadium


Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żąda zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1817).

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7,8,9,11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

d)w zakresie pkt 10składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a , c,d powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt1 lit.b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Informacja dotycząca oferty składanej wspólnie przez kilka podmiotów występujących wspólnie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

2. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy

regulującej współpracę tych wykonawców.

Dokumenty, o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów, lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.W razie podpisania oferty przez inne osoby, niż uprawnione, należy dołączyć właściwie podpisane pełnomocnictwo, treść pełnomocnictwa powinna określać zakres umocowania.

Oferta musi zawierać wyszczególnienie dokumentów w postaci wykazu, natomiast same dokumenty powinny być ponumerowane, spięte, podpisane oraz ułożone zgodnie z przyjętą numeracją. Brak któregokolwiek z w / w dokumentów /lub złożone dokumenty będą zawierały błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3 spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24ust. 2 pkt 4 Prawa zam. pub.Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety nr 1-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w obrębie Pakietu nr 1 - 2

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak: wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt7 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych lub wariantowych, oferty takie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z podaniem co zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.Wszelka korespondencja od momentu pobrania SIWZ dokonywana będzie wyłącznie z osobą uprawnioną wymienioną w KRS lub pełnomocnikiem posiadającym pełnomocnictwo załączone do korespondencji. Nie spełnienie w/w zapisu skutkuje brakiem odpowiedzi .
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem, dopuszczalna jest forma pisemna.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie –jeżeli ich treść dotarła przed upływem terminu określonego w SIWZ i Prawie zam. pub.

Godz. urzędowania od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.00 – do 15.00, w piątki od 7.00 – do 13.00,

2.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie .się wykonawcy z treścią pisma.
Wszelkie pisma związane z postępowaniem należy oznaczać znakiem sprawy tj. AZP 241/98/2012 w tym min.: zapytania oraz informacje o wniesieniu odwołania powinny być kierowane wyłącznie na adres:
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL ARTWIŃSKIEGO 3C p.212

Budynek Administracyjny

25-734 KielceFax. 041 36 74 481
Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.V.ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, jeżeli :

 • jest niezgodna z ustawą ,

 • jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,

 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 • jest nieważna na podstawie innych przepisów.


VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, sam lub jako reprezentant firmy.

 2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

 3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim ręcznie długopisem, na maszynie do pisania lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określonego w Rejestrze Handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej załączników w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

 1. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 3. W ostatniej części oferty Wykonawca zamieści informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji umieszczając je w kopercie celem zabezpieczenia przed innymi uczestnikami postępowania.

 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

 5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

 6. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.1. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

12.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

12.3. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

13.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.


VII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami merytorycznie są:

Pakiet nr 1 : Krzysztof Lis 41/ 36-74-328

Pakiet nr 2: Iwona Kubicka 41/ 36-74-020
Uprawnionym do udzielania informacji Wykonawcom proceduralnie jest:

Anna Mokosiej tel 41/3674072, fax. 41/3674481


Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji- art. 38 ustawy Prawo zamówień Publicznych,

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia . Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert – licząc od dnia opublikowania SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpoznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania

wniosku, o którym mowa w pkt1.”;

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, zamieszcza ją także na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ i na stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.

2.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.


VIII. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PRZETARGU.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium:

Wadium dla poszczególnych Pakietów wynosi:Pakiet nr:

Kwota wadium zł.

Pakiet nr 1

79000,00

Pakiet nr 2

11500,00

Razem wadium dla Pakietów nr 1-2 wynosi: 90500,00zł
Wadium może być wniesione w następujących formach :

 • pieniądzu,

 • poręczeniach bankowych ,

 • poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

 • gwarancjach bankowych ,

 • gwarancjach ubezpieczeniowych ,

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.

nr 109, poz. 1158, z póź. zm).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy:


PEKAO SA

ODDZIAŁ W KIELCACH


75 1240 4416 1111 0000 4956 5870

(prosimy o podanie nazwy banku, numeru konta, na który należy zwrócić pieniądze)

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert, tj. dn. 11.10.2012r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Oferta musi być zabezpieczona wadium od dnia otwarcia ofert przez okres 60dni. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert, termin ważności wadium należy przedłużyć.

Do ofert należy dołączyć dowód dokonania przelewu.
W przypadku wadium wnoszonego w innej formie, niż przelew pieniężny prosimy oryginał dostarczyć w zamkniętej kopercie/ opisanej: WADIUM NA AZP 241/98/12 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SYMULATORA CYFROWEGO DLA ZAKŁADU RADIOTERAPII ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE WYKORZYSTYWANEGO AFTERLOADERA DLA DZIAŁU BRACHYTERAPII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
/do Sekcji Zamówień Publicznych pok. 202 ( Budynek administracyjny) w terminie składania ofert tj. do dnia 11.10.2012 r. do godz. 10,00 a kserokopię załączyć do oferty, potwierdzony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):  1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach reprezentowane przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

  2. określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),

  3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

  4. określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

  5. musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:

   1. gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

   2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

  1. być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp).

  2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).


Zwrot wadium, zatrzymanie wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:

( z zastrzeżeniem: zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni ,że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie)

1a.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z wyborem oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa

wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności

wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia

postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty

najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę

wybrano jako najkorzystniejszą.


Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 • odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

 • na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona zgodnie z art. 24 ust.4 przytaczanej ustawy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego – Budynek Administracyjny (pokój nr 212), lub przesłać pocztą na adres:


ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. ARTWIŃSKIEGO 3 Cp.212

Budynek Administracyjny

25 -734 KIELCE

do dnia 11.10.2012 r. do godziny 10.00

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.


Koperty mają być adresowane według poniższego wzoru:

AZP 241-98/2012 OFERTA PRZETARGOWA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SYMULATORA CYFROWEGO DLA ZAKŁADU RADIOTERAPII ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE WYKORZYSTYWANEGO AFTERLOADERA DLA DZIAŁU BRACHYTERAPII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH


Nie otwierać przed dn. 11.10.2012 r. godz. 10,30

poza powyższym oznakowaniem musi znajdować się dokładna nazwa i adres Wykonawcy.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.


Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza.
X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi dnia 11.10.2012r. o godzinie 10,30 w siedzibie Zamawiającego – Budynek Administracyjny w sali Konferencyjnej ( pok. 204).

Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców przekaże uczestnikom postępowania przetargowego informacje dotyczące:

- nazwy Wykonawcy, adresu

- ceny oferty,

- terminu wykonania zamówienia,

- warunków płatności
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na ich wniosek prześle informacje przekazane na otwarciu.

Protokół, wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione.


XI. KRYTERIA OCENY OFERT.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:PAKIET NR 1

Lp.

KRYTERIUM


WAGA

1.

Cena

70%

2.

Ocena techniczna

30%


PAKIET NR 2

Lp.

KRYTERIUM


WAGA

1.

Cena

100%

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będą dokonywane w PLN .


Oferta cenowa winna być sporządzona na lub w oparciu o załączone formularze.
Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Jeżeli zaistnieje rozbieżność pomiędzy zaoferowaną ceną wyrażoną pisemnie, a ceną wyrażoną cyframi, Zamawiający uzna za prawidłową cenę, wynikającą z działań matematycznych.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.

Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, cenę transportu loco Zamawiającego, rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia, odpraw celnych, wszystkie rabaty, upusty, podatków i innych jeżeli występują.
Oferowana cena to cena brutto oferty, będzie traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego.
Terminy płatności- przelewem do 30 dni po dostawie, protokolarnym odbiorze i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,

a) towar przekazywany będzie Zamawiającemu na podstawie faktury,

b) forma płatności - przelew (m.in. podać numer konta oraz adres banku wykonawcy)

c) w przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi

w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
Zamawiający dopuszcza zamiany w umowie:

-zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT,

-co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową,

-wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,

-zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

-wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) -


w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

-wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności


i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony -
w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

-zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie) lub terminów płatności, wstrzymaniem/przerwaniem wykonania projektu z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu środków.


Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Kupującego.
W razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia netto.

W razie zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną


w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia.

W. razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w § 2 pkt 1, Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej  w wysokości 5% wartości zamówienia netto


W przypadku niedokonania przez Kupującego zakupu całości przedmiotu umowy Sprzedającemu nie przysługiwać będą żadne roszczenia finansowe względem Kupującego za niezrealizowanie przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:
Pakiet nr 1:

a) Kryterium ceny - waga 70 %

cena zostanie obliczona wg. formuły:


najniższa wartość podana w ofertach

wartości podane w badanej ofercie X waga 70%


b) Kryterium ocena techniczna – waga 30 %
Jakość będzie oceniana indywidualnie przez członków Komisji zgodnie Załącznikiem nr 1 do SIWZ

Ocena wyżej wymienionych parametrów zostanie obliczona w następujący sposób:

JAKOŚĆ= ilość uzyskanych punktów x waga kryterium
Pakiet nr 2:

a) cena zostanie obliczona wg. formuły:


najniższa wartość podana w ofertach

wartości podane w ofertach X WAGA 100 %

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczeni lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przymiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny na podstaw art. 90 ust 1 Ustawy PZP.

Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, w tym o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru; a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Ogłoszenie ,,zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej’ będzie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
XII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

1.nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ,

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej

oferty;

3.wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć,

4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

7. Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XIXIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA PRZYSZŁEJ UMOWY.

1. Podpisanie umowy odbędzie się w terminie zgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu, jeżeli:

• w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

5. W przypadku przedłużenia się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Umowa z potencjalnym Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartych w SIWZ, na warunkach podanych w ofercie Wykonawcy którego oferta zastała wybrana jako najkorzystniejsza.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).- i Kodeksu postępowania Cywilnego

ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3 25-734 Kielce
Tel.041- 36-74-280
fax 041-36-74-071

WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………
Tel…………………………………………..
REGON ……………………………………
NIP …………………………………….
FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej umowę w imieniu firmy podpiszą:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
OFERTA


W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. Euro na : zakup wraz z dostawą symulatora cyfrowego dla Zakładu Radioterapii oraz unowocześnienie wykorzystywanego afterloadera dla Działu Brachyterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nr 2012/S 169-279939 z dn.04.09.2012r.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą ustaloną zgodnie z formularzem cenowym:

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna