Świętokrzyskie Centrum OnkologiiPobieranie 0,49 Mb.
Strona1/5
Data13.06.2018
Rozmiar0,49 Mb.
  1   2   3   4   5


Świętokrzyskie Centrum Onkologii


Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Sekcja Zamówień Publicznych


Tel.: (0-41) 36-74-280/474

Fax.: (0-41) 36-74-071(481)
AZP 241- 143 /13 Kielce 09.12.2013 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIARealizacja kompleksowej usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3 w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, ul. Artwińskiego 3a Pawilon G.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro.

(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych -Dz. U. z 2013r. poz. 907-tekst jednolity z późn. zm.)Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych mgr Teresa Czernecka

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z …... kolejno ponumerowanych stron.
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3,

tel. 41-36-74-280/474, fax 41-36-74-481 zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne, nr sprawy AZP 241- 143/13 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907-tekst jednolity z późn. zm.) powyżej 200 tys. euro.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2013/S 240-417590. Data publikacji 11.12.2013 r.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi przygotowania całodziennych posiłków w systemie tacowym z dostawą do łóżka pacjenta Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3 w Kielcach wraz z najmem pomieszczeń budynku kuchni z magazynem żywnościowym, wyposażeniem i przejęciem pracowników kuchni szpitala oraz usługa przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków w systemie tacowym dla pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, ul. Artwińskiego 3a Pawilon G, w okresie 36 miesięcy. 1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

Część A - Świadczenie kompleksowej usługi przygotowania całodziennych posiłków na rzecz pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z najmem pomieszczeń budynku kuchni z magazynem żywnościowym, wyposażeniem i przejęciem pracowników kuchni szpitala na warunkach określonych w:

Załączniku nr 1 do SIWZ - Część A, stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”.

Załączniku nr 2A do SIWZ - Część A, stanowiącym projekt umowy.

Część B-Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków w systemie tacowym dla pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach ul. Artwińskiego 3A Pawilon G, na warunkach określonych w:

Załączniku nr 1 do SIWZ - Część B, stanowiącym „Opis przedmiotu zamówienia”.

Załączniku nr 2A do SIWZ - Część B, stanowiącym projekt umowy.

2. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55320000-9 -Usługi podawania posiłków

55321000-6-Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 Usługi gotowania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55512000-2 Usługi prowadzenia bufetów

Kategoria usług:17-Usługi hotelarskie i restauracyjne


Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do:

 1. przestrzegania procedur i instrukcji obowiązujących w Ś.C.O. i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym

 2. zachowania tajemnicy zawodowej i kulturalnej postawy w stosunku do personelu Zamawiającego,

 3. znajomości i rozumienia Polityki Jakości Szpitala, znajomości i realizacji celów polityki jakości dotyczących procesów w których uczestniczą,

 4. prowadzenia zapisów zgodnie z istniejącymi w Ś.C.O. i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym uregulowaniami,

 5. zgłaszania wszelkich stwierdzonych usterek i niezgodności,

 6. noszenia jednolitej odzieży nienagannej pod względem estetyczno - higienicznym, noszenia właściwego obuwia,

 7. noszenia imiennego identyfikatora,

 8. posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uprawniającego do wykonywania pracy na odpowiednim stanowisku, aktualne szczepienia ochronne przeciwko WZWB.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ważności książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych i wymaganych szczepień przez pracownika Zamawiającego oraz nie dopuszczanie do pracy osób, które mogą stanowić źródło zakażenia.

Informacje dotyczące przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy (dot. Części A)

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia w terminie 35 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy maksymalnie 33 pracowników (umowa o pracę) pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 12 do SIWZ, po zawarciu umowy załącznik do umowy. Liczba pracowników do przejęcia w trybie art. 231 Kodeksu pracy zostanie ustalona najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

 • 6 osób będzie uprawnionych do wypłaty nagród jubileuszowych,

 • nie ma odrębnego porozumienia, umowy, pakietu socjalnego podpisanego ze związkami zawodowymi,

 • Zamawiający tworzy ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł na pracownika.

 • Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia osób na okres co najmniej 12 miesięcy.

 • Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania dotychczasowych warunków pracy i płacy przejmowanych osób przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 1. Pracownicy przejmowani w trybie art. 231 Kodeksu pracy nie są objęci układem zbiorowym pracy.

 2. Przejmowanym pracownikom w trybie art. 231 Kodeksu pracy, nie przysługuje, uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.).

 3. Przejmowanym pracownikom w trybie art. 231 Kodeksu pracy, nie przysługuje uprawnienie do kolejnych podwyżek wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076).

 4. Pracownikom przejmowanym w trybie art. 231 Kodeksu pracy nie wypowiedziano warunków umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzeń.

 5. Zamawiający informuje, że przeciwko niemu nie toczą się pracownicze procesy sądowe, wszczęte przez pracowników przeznaczonych do przejęcia w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

 6. Zamawiający informuje, że nie istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę.

 7. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną spośród pracowników przejmowanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy nie znajduje się żadna osoba na urlopie macierzyńskim.

 8. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną spośród pracowników przejmowanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy 1 osoba posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 9. Regulamin ZFŚS Zamawiającego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

 10. Zamawiający nie gwarantuje przekazania wraz z pracownikami przejmowanymi w trybie art. 231 Kodeksu pracy środków z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego przekazywanego pracownika.

 11. Zamawiający informuje, że spłaty pożyczek z ZFŚS oraz Kasy Zapomogowo Pożyczkowej będą przekazywane na konto Wykonawcy a następnie Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać je Zamawiającemu pod warunkiem, że pracownik nie ureguluje wcześniej (tzn. do dnia przekazania w trybie art. 231 Kodeksu Pracy) wszystkich zobowiązać względem Zamawiającego (dotyczących pożyczek z ZFŚS). Ewentualne porozumienie w sprawie ustalenia szczegółów ww. operacji finansowej zostanie uzgodnione już w trakcie realizacji przyszłej umowy będącej przedmiotem postępowania.

 12. Zamawiający informuje, że obligatoryjnie wypłaca świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przejmowanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy zgodnie z regulaminem ZFŚS.

 13. Zamawiający informuje, że nie posiada zaległości z tytułu niewypłaconych obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS wobec pracowników przejmowanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy (np.: „wczasy pod gruszą”, „dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników”, „bony”, świadczenia urlopowe).

 14. Zamawiający informuje, że do dnia przejęcia pracownicy przejmowani w trybie art. 231 Kodeksu pracy nie nabędą u Zamawiającego praw do wypłaty obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS.

 15. Stan wykorzystania urlopów, płaca brutto, ZUS Pracodawcy pracowników przejmowanych w trybie art. 231 Kodeksu Pracy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, po zawarciu umowy załącznik do umowy

 16. Zestawienie nazw i adresów związków zawodowych stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.


Pozostałe informacje (wspólne dla Części A i Części B)

 1. Zamawiający przewiduje zebranie z wykonawcami w celu zapoznania się z terenem i miejscem wykonywania usługi i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zapisów SIWZ. Zebranie z Wykonawcami odbędzie się w dniu 07.01.2014 r. godz. 10:15 na sali konferencyjnej – pok. 204 mieszczącej się w budynku administracji ŚCO ,ul. Artwińskiego 3c w Kielcach.

Z zebrania Wykonawców zostanie sporządzony pisemny protokół. Zostanie on doręczony przez Zamawiającego niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, i opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Wykonawca przejmie odpłatnie stany magazynowe będące w posiadaniu Zamawiającego, służące obecnie do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia (dot. Części A.).

 2. Wykonawca odkupi wyposażenie tac termoizolacyjnych stanowiące zapasy magazynowe Zamawiającego (sztućce, talerze, miski, kubki).

 3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi.

 4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, podczas wykonywania przedmiotu zamówienia zarówno w mieniu, jak i na osobach.

 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania aktualnej polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu po każdorazowym jej odnowieniu w terminie 7 dni od wystawienia (polisa ubezpieczeniowa rozszerzona o OC produktu w tym zatrucia pokarmowe).

 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późn. zm., i jako wytwórca odpadów prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn zm. o odpadach.

 7. Wykonawca zapewni swoim pracownikom odzież, obuwie i identyfikatory. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jednocześnie pranie odzieży roboczej oraz zabezpieczenie pracownikom wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej, tj:

 • odzież robocza – wykonana z naturalnych włókien, odporna na ewentualne odbarwienia,

 • poddawana praniu w pralni spełniającej odpowiednie wymogi higieniczne z użyciem preparatu o potwierdzonym działaniu dezynfekcyjnym,

 • fartuchy ochronne, rękawice robocze, maski ochronne, okulary ochronne, czepki osłaniające włosy /odzież jednorazowego użycia/ - niezbędne do pracy,

 • preparaty do mycia i dezynfekcji rąk - mydło w płynie, preparat do higienicznej dezynfekcji rąk.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przedłożenia osobie wskazanej przez Zamawiającego stanowiskowej instrukcji pracy oraz karty realizacji pracy, z dniem rozpoczęcia realizacji umowy (dot. Części A)

 2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, ul. Artwińskiego 3a przez stały personel,

 3. Zamawiający dysponuje pomieszczeniami oraz sprzętem przeznaczonym do wynajęcia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i podpisze umowę na realizację przedmiotowego zamówienia. Są to pomieszczenia o łącznej powierzchni 2.665,65 m2 z przeznaczeniem na realizacje przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady najmu pomieszczeń oraz sprzętu zostały określone w projekcie umowy, który jest załącznikiem nr 2B do SIWZ dot. Części A.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytu u Wykonawcy na terenie placówki Zamawiającego przez audytorów wewnętrznych Zamawiającego np. Zespół Kontroli Zakażeń. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia w zakresie realizowanej usługi uwag/wystąpień pokontrolnych dokonanych przez ww. audytorów. Brak zgody oznacza rozwiązanie umowy.

 5. Informacje uzyskane podczas realizacji zadań objętych umową, nie mogą być rozpowszechniane,


II. TERMIN, MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia:

Część A - 36 miesięcy liczone od daty przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do ich przejęcia w terminie 35 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

Część B - 36 miesięcy liczone od daty przejęcia pracowników ŚCO w rybie art. 231 Kodeksu Pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do ich przejęcia w terminie 35 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Część A - Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3,

Część B - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce, ul. Artwińskiego 3a Pawilon G (Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej, III Oddział Chorób Dziecięcych, Endokrynologiczno-Diabetologiczny).
III.WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1. zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:


 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca przedstawi wykonaną a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi żywienia pacjentów w szpitalu, z czego przynajmniej jedna w systemie tacowym, każda o wartości nie mniejszej niż:

Część A – 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) przejmował pracowników w trybie art. 231,

Część B – 250.000,00 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obejmowały lub obejmują przygotowanie całodobowych posiłków. Usługa w systemie tacowym może być wykonana zarówno w szpitalu dla dorosłych jak i dziecięcym. Zamawiający dopuszcza możliwość spełniania przez jedno zamówienie więcej niż jednego warunku t. j. Części A i Części B.

Do potwierdzenia: wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony wg załącznika nr 5 do siwz) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych do oferty dokumentach

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.


 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla Części A, do potwierdzenia Wykonawca złoży podpisane oświadczenie. Część B- Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje niezbędnym do wykonania usługi osobami tj. w szczególności dietetykiem.

 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca winien udokumentować sytuacje ekonomiczną i finansowa poprzez wykazanie:

 • opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej:

Część A-2.000.000,00 zł (PLN), polisa ubezpieczeniowa winna być rozszerzona o OC produktu (w tym zatrucia pokarmowe),

Część B- 300.000,00 zł (PLN), polisa ubezpieczeniowa winna być rozszerzona o OC produktu (w tym zatrucia pokarmowe); • informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy:

Część A-w wysokości 500.000,00 zł (PLN) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Część B- w wysokości 100.000,00 zł (PLN) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych do oferty dokumentach. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w dwóch częściach. Wykonawca winien wykazać posiadanie polisy, środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę stanowiącą sumę kwot wskazanych dla tego warunku dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /dotyczy zdolności finansowej/.


Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

1.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

W postępowaniu mogą wziąć , którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.

1.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w podpunktach 1 a - d winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólne. Warunek określony w podpunkcie 1.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

1.4.W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.


 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz.907-jednolity tekst z późn. zm.) - Załącznik nr 3 do SIWZ,

 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. III pkt. b) SIWZ. Wykaz musi zawierać m.in.:

 • opis przedmiotu usługi (nazwę i opis usługi),

 • daty wykonania usług (w układzie: dd-mm-rrrr),

 • odbiorcę (co najmniej nazwę i adres odbiorcy wykonanych usług),

 • wartość zrealizowanej usługi,

 • informację o przejęciu pracowników w trybie art. 231 KP (dla części A).

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są:


 • poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 • oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 pkt b).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Z uwagi na treść par. 9 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca do wykazu może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w par. 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykaz głównych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie z wykorzystaniem wzoru-załącznik do SIWZ.Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w §1 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 poz.1817)


 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego w Rozdziale III pkt d) SIWZ,

 2. opłaconą polisę wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w celu wykazania spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego w rozdz. III pkt. d).


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dowody, oświadczenia i dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.


 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przedłożą:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz.907- jednolity tekst z późn. zm.) - Załącznik nr 4 do SIWZ,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz. 331` z późn. zm.) – Jeżeli dotyczy.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Inne niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do załączenia w ofercie:

 1. oryginał wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę druku Oferta – przygotowana zgodnie z załącznikiem 7A (Część A, Część B) do SIWZ,

 2. oryginał wypełnionego formularza ofertowo-cenowego – przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 7B (Część A, Część B) do SIWZ,

 3. dowód wniesienia wadium,

 4. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

 5. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty trzech przykładowych jadłospisów dekadowych dla każdej pory roku dla:

a) diety podstawowej,

b) diety łatwostrawnej,

c) diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzycowej).

Każdy jadłospis musi zawierać informacje o:

a) gramaturze oraz kaloryczności;

b) produktach na podstawie, których została przygotowana dana dzienna racja

pokarmowa.

Załączone do oferty jadłospisy będą podstawą do badania zgodności treści zaoferowanych jadłospisów z wymaganiami dotyczącymi realizacji kompleksowej usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do siwz - (dotyczy Części A). 1. dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej.

 2. Informacja dotycząca podwykonawców – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żąda Zamawiający od Wykonawcy oraz form,


w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 231).
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 2 pkt b), c), d), f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

d) w zakresie rozdz. IV ust. 2 pkt e), g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.


Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a, c, d powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń,

- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Informacja dotycząca oferty składanej wspólnie przez kilka podmiotów występujących wspólnie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

 1. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Dokumenty, o których mowa, mogą zostać złożone w formie oryginałów, lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.W razie podpisania oferty przez inne osoby, niż uprawnione, należy dołączyć właściwie podpisane pełnomocnictwo, treść pełnomocnictwa powinna określać zakres umocowania.

Oferta musi zawierać wyszczególnienie dokumentów w postaci wykazu, natomiast same dokumenty powinny być ponumerowane, spięte, podpisane oraz ułożone zgodnie z przyjętą numeracją. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów /lub złożone dokumenty będą zawierały błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 spowoduje wykluczenie wykonawcy


z postępowania na podstawie art. 24ust. 2 pkt 4 Prawa zam. pub.
Inne informacje

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Część A, Część B

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, oferty takie nie będą brane pod uwagę.

 4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z podaniem, co zamierza powierzyć podwykonawcom.
  Zamawiający nie dopuszcza podwykonawcy w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków.

 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

 9. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

 10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w następujących okolicznościach:

 1. W celu zachowania ciągłości świadczonych usług będących przedmiotem umowy w sytuacji nie wyłonienia nowego wykonawcy w drodze przetargu lub przedłużającej się procedury przetargowej,

 2. W sytuacji zwiększenia przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności to uzasadniających np. otwarcia nowego działu lub innej jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

 1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (art.38)

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem, lub drogą elektroniczną dopuszczalna jest forma pisemna.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, – jeżeli ich treść dotarła przed upływem terminu określonego w SIWZ i Prawie zam. pub.

Godz. urzędowania od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.00 – do 15.00, w piątki od 7.00 – do 13.00, 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie pisma związane z postępowaniem należy oznaczać znakiem sprawy tj., AZP 241-143/13 w tym min.: zapytania oraz informacje o wniesieniu odwołania powinny być kierowane wyłącznie na adres:


ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL ARTWIŃSKIEGO 3C p.212

Budynek Administracyjny

25-734 KielceFax. 041 36 74 071

e-mail: mariuszkl@onkol.kielce.pl
Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

 1. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji nie może ograniczać konkurencji zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie,
V.ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
  o zamówienie publiczne,

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 8. jest nieważna na podstawie innych przepisów.


VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, sam lub jako reprezentant firmy.

 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

 4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
  i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim ręcznie długopisem, na maszynie do pisania lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określonego w Rejestrze Handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej załączników w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

 1. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 3. W ostatniej części oferty Wykonawca zamieści informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji umieszczając je w kopercie celem zabezpieczenia przed innymi uczestnikami postępowania.

 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
  w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

 5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

 6. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.1. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

12.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się


z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

12.3. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

13.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
VII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami merytorycznie są:

W zakresie usługi: Anna Tokarska tel. 41 36-74-347 – Część A.

W zakresie usługi: Krystyna Kobryn tel. 41 34-58-553 w 43 – Część B.

Uprawnionym do udzielania informacji Wykonawcom proceduralnie jest:

Mariusz Klimczak tel. 41/36-74-474, fax. 41/36-74-071.


Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji - art. 38 ustawy Prawo zamówień Publicznych,

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert – licząc od dnia opublikowania SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 1;

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, zamieszcza ją także na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia


o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ i na stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.

Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca, który przed upływem terminu składania ofert nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości zostanie wykluczony z postępowania.

 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. w pieniądzu

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r, Nr 42 poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: PEKAO SA Oddział w Kielcach nr: 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870 z dopiskiem „Wadium na AZP 241-143/13 - Realizacja usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, ul. Artwińskiego 3a pawilon G” (zaznaczyć: dotyczy Części A/ dotyczy Części B)”

 2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy dołączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia datę wpływu na konto Zamawiającego, a nie datę dokonania przelewu. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert t. j 21.01.2014 r. do godz.10:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

 4. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie, niż przelew pieniężny prosimy oryginał dostarczyć w zamkniętej kopercie opisanej „Wadium na AZP 241-143/13-realizacja usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, ul. Artwińskiego 3a pawilon G (zaznaczyć: dotyczy Części A/ dotyczy Części B)” do Sekcji Zamówień Publicznych pok.212, Budynek Administracyjny, w terminie składania ofert t. j. do dnia 21.01.2014 r. do godz. 10:00 a kserokopię załączyć do oferty, potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

 5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Część A- 100.000,00 zł (PLN) (słownie złotych: sto tysięcy złotych), Część nr B – 15.000,00 zł (PLN).

 6. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

  1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach reprezentowane przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

  2. określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),

  3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

  4. określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

  5. musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:

   • gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

   • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp);

   • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy.

  1. być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp).

  2. z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na mocy art.24 ust.2 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


IX. Termin związania ofertą i jego przedłużenie.

 1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszaX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznej ryczałtowej ceny brutto przedmiotu zamówienia). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: dotyczy Części A.

Dla Części B Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

 2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach.

  1. pieniądzu,

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  3. gwarancjach bankowych,

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

PKO S.A. Oddział w Kielcach
nr: 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870

 1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.XI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego – Budynek Administracyjny (pokój nr 212), lub przesłać pocztą na adres:

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. ARTWIŃSKIEGO 3 Cp.212

Budynek Administracyjny

25 -734 KIELCE

do dnia 21.01.2014 r. do godziny 10:00

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.


Koperty mają być adresowane według poniższego wzoru:

AZP 241-143/13 OFERTA PRZETARGOWA:Realizacja usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, ul. Artwińskiego 3a, Pawilon G dot. Części A/ dotyczy Części B.”.
Nie otwierać przed dn. 21.01.2014 r. godz. 10:30

poza powyższym oznakowaniem musi znajdować się dokładna nazwa i adres Wykonawcy.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.


Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi dnia 21.01.2014 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Budynek Administracyjny w sali Konferencyjnej ( pok. 204).

Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców przekaże uczestnikom postępowania przetargowego informacje dotyczące:

- nazwy Wykonawcy, adresu

- ceny oferty,

- terminu wykonania zamówienia,

- warunków płatności
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na ich wniosek prześle informacje przekazane na otwarciu.

Protokół, wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione.


XIII. KRYTERIA OCENY OFERT,OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Część A, Część B

Lp.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna