Świętokrzyskie Centrum OnkologiiPobieranie 271,29 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar271,29 Kb.


Zał. nr 7 do SIWZ„…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …”

Umowa nr …../…../14


Zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy:Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734), REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

 • …………………………. – ……………………………………,

 • …………………………. – …………………………………….

a

….……………………………………………………………………………………………..


z siedzibą w ………….……………………., ul. ……………………………… (nr kodu: ………….) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ……………… pod nr KRS …………………, REGON: …………………, NIP: …………………….,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

 • ……………………………………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………………………………...

Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą z dnia


29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907- tekst jednolity z późniejszymi zmianami), na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego z dnia ……………. roku na warunkach określonych w postępowaniu.
Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy


 1. Przedmiotem umowy jest …………………………………………………………..

 2. Parametry techniczne przedmiotu umowy są wyszczególnione i szczegółowo opisane w załączniku numer …....................

 3. Przedmiot umowy obejmuje zakup wraz z dostawą, rozładunkiem, montażem sprzętu oraz bezpłatnym instruktażem pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę.

 4. Wykonawca oświadcza, że:

 • cały przedmiot umowy jest fabrycznie nowy,

 • oferowany przedmiot umowy jest kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami
  i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania,

 • oferowany przedmiot umowy spełnia wymogi Zamawiającego.

 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wprowadzony do obrotu i używania jak również oznaczony znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679) /jeżeli przepisy prawa wymagają/.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.


§ 2

Dostawy


 1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w całości w terminie do ……. dni od daty podpisania umowy tj do dnia ……………………… roku.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1:

  1. na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  2. w cenie określonej w ofercie,

  3. transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00.

 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  1. dostarczenia przedmiotu umowy posiadającego wymagane w SIWZ dokumenty do siedziby Zamawiającego,

  2. przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji,

  3. dostarczenia wraz z przedmiotem umowy instrukcji obsługi w języku polskim.
 1. Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

 2. Jeżeli uszkodzenie sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w czasie trwania transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Wykonawca.

 3. Osobą upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego jest …………………………………..


§ 3

Wymagania jakościowe


 1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy będzie:

 1. zgodny z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w SIWZ i załącznikach

 2. posiadał dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium UE, RP lub inny tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE, itp.),

 3. posiadał sporządzone przez Wykonawcę „PASZPORTY TECHNICZNE” dostarczone do Zamawiającego wraz z przedmiotem umowy.
 1. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz z przedmiotem umowy następujących dokumentów:

 1. instrukcji obsługi (użytkowania) sporządzonych w języku polskim, paszportu,

kart gwarancyjnych,

 1. dokumentacji technicznej przedmiotu umowy niezbędnej do prawidłowej eksploatacji,

 2. zasad świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

 3. wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy.
 1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza przedmiot umowy do momentu dokonania końcowego odbioru przez Kupującego.

 2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji na sprzedawany sprzęt wydając mu w tym celu odpowiednie dokumenty, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu odbioru dostarczonego przedmiotu umowy, w tym instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, paszporty techniczne.

 3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi: /co najmniej 2 lata/ ………………….i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru oddania urządzenia do eksploatacji.

 4. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (przyjęte zgłoszenie, podjęcie naprawy) nie może przekraczać 72 godzin /dni robocze/. W sytuacji braku możliwości naprawy sprzętu na miejscu Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

 5. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej.

 6. Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przerwy w użytkowaniu uszkodzonego urządzenia.

 7. W okresie gwarancji 3 naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych powodują wymianę podzespołu na nowy.

 8. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie
  (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

 9. Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy w terminach zalecanych przez producenta urządzenia oraz bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego /ostatni tydzień gwarancji/.

 10. O terminie przeprowadzenia przeglądu Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

 11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów i przedmiotu umowy i przekazania go Zamawiającemu.

 12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta.

 13. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień stron z tytułu udzielonej gwarancji określa dokument gwarancyjny wystawiony w momencie przekazania przedmiotu umowy.


§ 4

Płatności i ceny


 1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie tj:

 1. netto – …………………………… zł

VAT – ……………………………. zł

brutto – …………………………... zł(słownie złotych:…………………………………………………………………./100 groszy).


 1. Cena przedmiotu umowy obejmuje jego wartość, wszystkie określone prawem podatki
  (w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy wymienione w § 2, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po protokolarnym odbiorze prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu po protokolarnym odbiorze prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej. Termin zapłaty winien być wpisany na fakturze VAT.


§ 5

Reklamacje


 1. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego:

 1. elementu na wolny od wad w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji (złożonej telefonicznie i potwierdzonej za pomocą faxu lub drogą pocztową),

 2. urządzenia na wolny od wad w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania reklamacji (złożonej telefonicznie i potwierdzonej za pomocą faxu lub drogą pocztową).

 1. Koszty załatwienia reklamacji ponosi Wykonawca.

 2. Zawiadomienie o reklamacji, niezwłocznie po jej ujawnieniu zostanie zgłoszone telefonicznie oraz przesłane na nr telefonu Wykonawcy, na numery kontaktowe podane w załączniku – Lista numerów kontaktowych.

 3. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację i nie zastosowanie się do jej wymogów
  w terminie podanym w pkt 1 uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać wykonawcę.


§ 6

Kary Umowne


 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

 1. w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia netto,

 2. w razie opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia,

 3. w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w § 2 pkt 1, Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej  w wysokości 5% wartości zamówienia netto,

 4. w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia.

 1. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych.


§ 7

Rozwiązanie Umowy


 1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 - jednolity tekst z późn. zm.) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania od umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia z Wykonawcą, który:

 1. rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej
  w zakresie objętym zamówieniem,

 2. narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy,

 3. nie posiada ważnych, aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe opisane w § 3.

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


§ 8

Postanowienia końcowe


 1. Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu
  w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

 2. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907- tekst jednolity z późniejszymi zmianami) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:

 1. właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907- tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

 2. właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.),

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

 2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy:

 1. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT,

 2. co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową,

 3. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,

 4. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

 5. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

 6. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
  i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony -
  w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 3. Pracownicy Wykonawcy otrzymają upoważnienie do dostępu do danych osobowych pod warunkiem złożenia imiennego oświadczenia o przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych. Umowa powierzenia Danych osobowych nr ......./14 stanowi załącznik nr …. do niniejszej umowy.

 4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

................................................... ................................................

podpis Zamawiającego podpis WykonawcyZał. nr ….. do Umowy


Umowa powierzenia danych osobowych

nr …/…/14

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy Stronami:

Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

z siedzibą w Kielcach 25-734, ul. Artwińskiego 3, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000004015, NIP 959-129-49-07,

zwanym dalej ŚCO, w imieniu którego działa:

Dyrektor ŚCO dr n. med. Stanisław Góźdź

a

…………………………………………………………………………,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: ………………………, NIP …………………………,

zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

...........................................................,

............................................................


Mając na uwadze postanowienia §12 umowy nr …/.../14 z dnia …….2014 r. zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a firmą ………………….., Strony umowy postanawiają co następuje:
§ 1

Słowniczek

Ilekroć w niniejszej umowie powierzenia danych osobowych jest mowa o: 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926);

 2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 nr 100, poz. 1024);

 3. danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osoby fizycznej, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, medyczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, nie dotyczy to informacji umożliwiających określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

 4. przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie operacje na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

 5. administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć Dyrektora ŚCO działającego

w imieniu ŚCO;

 1. umowie – należy przez to rozumieć umowę nr ../../.. z dnia …….2014 r.;

 2. umowie powierzenia – należy przez to rozumieć niniejszą umowę pomiędzy ŚCO a Wykonawcą w sprawie powierzenia danych osobowych ŚCO;

 3. GIODO – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


§ 2

Przedmiot umowy powierzenia

 1. W celu właściwej realizacji postanowień umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy i rozporządzenia, Dyrektor ŚCO działając w imieniu ŚCO jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy, powierza Wykonawcy dane osobowe ŚCO w zakresie określonym niniejszą umową powierzenia.

 2. Powierzenie danych osobowych następuje tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług na podstawie umowy nr …………../…./…...


§ 3

Oświadczenia Stron

 1. ŚCO oświadcza, że powierzone Wykonawcy dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Wykonawca oświadcza, że:

 1. spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych określone w ustawie;

 2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności Politykę Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;

 3. do przetwarzania powierzonych przez ŚCO danych osobowych dopuszczeni zostaną wyłącznie pracownicy Wykonawcy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którzy pisemnie zobowiązali się do zachowania w tajemnicy informacji przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w trakcie stosunku pracy a także po jego ustaniu;

 4. zobowiązanie o którym mowa w § 3 ust. 3 zachowa swoją ważność bezterminowo;

 5. jest świadomy, iż nie jest administratorem danych osobowych, które zostały powierzone i w związku z tym nie decyduje o środkach i celach przetwarzania tych danych.


§ 4

Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. przetwarzania powierzonych danych osobowych na zasadach określonych w umowie z zachowaniem poufności, integralności i rozliczalności zawartych w nich danych;

 2. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz umowy powierzenia;

 3. ochrony powierzonych danych osobowych zawartych z dochowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego prowadzenia działalności oraz przedmiotu umowy powierzenia;

 4. sporządzenia i przekazania ŚCO w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy powierzenia wykazu pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy;

 5. informowania niezwłocznie o zmianach w załączniku o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4), ale nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany;

 6. niezwłocznego poinformowania ŚCO o wszelkich przypadkach naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podczas wykonywania postanowień umowy i umowy powierzenia;

 7. powiadomienia ŚCO o każdej kontroli GIODO, o ile ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych zawartych oraz o każdym piśmie GIODO dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie powierzonych danych;

 8. usunięcia w sposób trwały, po zakończeniu realizacji postanowień umowy powierzenia, powierzonych danych osobowych ze wszystkich przechowywanych u siebie nośników oraz własnych systemów informatycznych, w których były przetwarzane;

 9. przedłożenia na każde żądanie ŚCO poświadczonych kopii upoważnień do przetwarzania powierzonych danych osobowych przez pracowników Wykonawcy a także oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawierających zobowiązanie do zachowania poufności w trakcie i po ustaniu stosunku pracy;

 10. niedokonywania jakichkolwiek zmian powierzonych danych osobowych;

 11. niewykorzystywania powierzonych danych osobowych w innym celu niż opisany w niniejszej umowie powierzenia, w szczególności nie udostępniania ich osobom trzecim;

 12. niedokonywania jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane powierzone przez ŚCO.

§ 5

Uprawnienia stron

 1. ŚCO ma prawo do:

 1. formułowania zaleceń w zakresie zabezpieczeń technicznych stosowanych przez Wykonawcę podczas przetwarzania powierzonych danych osobowych;

 2. żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę przepisów ustawy, rozporządzenia lub zapisów umowy powierzenia.

 1. Wykonawca jest uprawniony do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania powierzonych przez ŚCO danych osobowych, które Wykonawca przechowuje w swojej siedzibie.

 2. W przypadku otrzymania zapytania osoby trzeciej o przetwarzane przez Wykonawcę dane osobowe tej osoby, Wykonawca jest uprawniony do poinformowania pytającego, że nie jest administratorem danych, lecz podmiotem przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych oraz że samodzielnie nie wprowadza danych osobowych do powierzonych zbiorów danych. Wykonawca będzie także w takim przypadku uprawniony do ujawnienia pytającemu listy podmiotów, które powierzyły jej przetwarzanie danych osobowych oraz do pouczenia pytającego o możliwości skierowania zapytania do tych podmiotów. Jeżeli pytający oświadczy, że nie był i nie jest w żaden sposób związany z żadnym z ujawnionych podmiotów powierzających Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca będzie uprawniony do sprawdzenia w powierzonych zbiorach danych, czy dane osobowe pytającego są w nich zamieszczone oraz przez kogo zostały wprowadzone. Jeżeli okaże się, że dane osobowe pytającego zostały wprowadzone przez ŚCO, Wykonawca poinformuje o tym pytającego i pouczy o możliwości skierowania zapytania do ŚCO.


§ 6

Odpowiedzialność

 1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony ŚCO za zapewnienie odpowiednich środków organizacyjno-technicznych, służących właściwemu zabezpieczeniu danych podczas ich powierzania są:

 1. Witold Gołębski – Administrator Bezpieczeństwa Informacji ŚCO,

 2. Zbigniew Chrapek – Kierownik Działu Informatyki ŚCO,

 3. Sebastian Czarnecki – Zastępca Kierownika Działu Informatyki ŚCO odpowiedzialny za realizację umowy.

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy powierzenia na zasadach ogólnych.

 2. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku poufności wynikającego z niniejszej umowy powierzenia skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej wynoszącej 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

 3. W przypadku kiedy szkoda rzeczywista przekroczy wysokość kary umownej określonej w § 6 ust. 4 umowy powierzenia, ŚCO zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.


§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy powierzenia.

 2. Zmiana lub uzupełnienie umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. ŚCO jest uprawnione do rozwiązania umowy powierzenia bez wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do usunięcia ich niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy powierzenia.

 4. W sprawach nieuregulowanych umową powierzenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujące aktów prawnych.

 5. Umowa powierzenia została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

……………………………....... ……………………………...ŚCO Wykonawca©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna