Świętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 KielcePobieranie 454,81 Kb.
Strona1/6
Data28.01.2018
Rozmiar454,81 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Świętokrzyskie Centrum Onkologii


Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Sekcja Zamówień Publicznych

strona www: bip2.onkol.kielce.pl

Email:zampubl@onkol.kielce.pl


Tel.: (0-41) 36-74-280/474

Fax.: (0-41) 36-74-071/481


Kielce dn. 07.02.2012r.

AZP 241-16/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tzn. mniejsza niż 200 000 euro.

Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych mgr inż. Wojciech Cedro

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 57 kolejno ponumerowanych stron.
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3,

tel.41 36-74-280, fax 41 36-74-071 zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne, nr sprawy AZP 241-16/12, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr113 poz.759 z późniejszymi zmianami), poniżej 200 tys. euro.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień PublicznychNumer ogłoszenia 31181-2012; data zamieszczenia: 07.02.2012r.


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w poniższym zakresie

(CPV: 66510000-8 – symbol główny, 66515100-4, 66515000-3, 66.51.60.00-0 - symbole

dodatkowe):

 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

 4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

 5. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu,


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ.

  1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21,
   kod pocztowy 87-100, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050455.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia): od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;


 1. jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów. Na potwierdzenie należy złożyć zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

 2. prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie,


b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia; tzn. powinien wykazać, że jest stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz że dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym w postaci co najmniej jednego likwidatora szkód majątkowych. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;


 1. posiada, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2011 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 100 %,. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie,

 2. posiada, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2011 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, co najmniej 100%. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


2. Zamówienie może zostać udzielone tylko Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i ust2 pkt1stawy Prawo zamówień publicznych.

3. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w podpunktach 1 a - d winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w podpunkcie 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w podpunktach 1 a - d winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w podpunkcie 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

IV. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz w celu

potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przez Zamawiającego:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam. pub.:

1.1 oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr113 poz.759 z późniejszymi zmianami) Załącznik nr 4 do SIWZ,

1.2 Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

2. Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr113 poz.759 z późniejszymi zmianami )-Załącznik nr5 do SIWZ,

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy,

2.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


3.Inne niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do załączenia w ofercie:

  1. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna