Winno zostać to uczynione?Pobieranie 18,32 Kb.
Data07.01.2018
Rozmiar18,32 Kb.

Czy wpłata zobowiązanego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonana na rzecz gminy ze wskazaniem w tytule konkretnego miesiąca i roku, może zostać zarachowana na poczet zobowiązania z tytułu ww. opłaty o najwcześniejszym terminie płatności? Czy zobowiązany winien zostać zawiadomiony, , o tym, iż dokonana przez niego wpłata z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wbrew dyspozycji wskazanej w tytule przelewu zaliczona na poczet zobowiązania z tego tytułu o najwcześniejszym terminie płatności, a jeśli tak, to w jakiej formie winno zostać to uczynione?

W przypadku, w którym zobowiązany dokonuje płatności na rzecz gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wskazuje przy tym w tytule przelewu konkretny miesiąc i rok, wpłata ta winna zostać zarachowana przez organ w sposób zgodny ze wskazaniem zobowiązanego, co tym samym wyklucza możliwość automatycznego zarachowywania płatności na poczet zobowiązania z tegoż tytułu o najwcześniejszym terminie płatności. Zarachowanie w takim przypadku nie wymaga wydania postanowienia.Stan faktyczny

Zobowiązani z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi częstokroć dokonują na rzecz Gminy X płatności z tegoż tytułu w ten sposób, że w tytule przelewu wskazują konkretny miesiąc i rok (przykładowo sierpień 2013 r.). System komputerowy funkcjonujący w Gminie funkcjonuje w ten sposób, że wpłata taka zostaje automatycznie zarachowana na poczet najdalej wymagalnego zobowiązania. Pytanie Gminy sprowadza się do kwestii czy takie sposób zarachowywania wpłat jest zgodny z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej, jak również czy zobowiązany winien zostać zawiadomiony przez Gminę o takim sposobie zarachowania dokonanej przez niego płatności, a jeśli tak, to w jakiej formie winno zostać to uczynione.Stan prawny i uzasadnienie

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy może także postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele ww. nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W myśl zaś art. 6i ww. ustawy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Niemniej jednak termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa rada gminy. Uchwałę taką podjęła również Rada Gminy X (por. uchwałę Nr XIX.138.2012 Rady Gminy X z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Na podstawie §1 ww. uchwały Rada Gminy przyjęła zasadniczo, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za dany miesiąc kalendarzowy, do 15-go dnia każdego następnego miesiąca, z tym, że pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 1 do 30 lipca 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013 roku.

W myśl art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Oznacza to, że w sprawach dotyczących ww. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastosowanie znajdują między innymi reguły zarachowania określone w art. 62 §1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z ww. przepisem, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

W świetle wykładni językowej art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej nie budzi wątpliwości, iż podatnikowi przysługuje uprawnienie do wskazania, na poczet którego zobowiązania podatkowego powinna być zaliczona dokonana przez niego wpłata.

Przez użyte w treści tego przepisu wyrażenie "różne tytuły" należy rozumieć zarówno tytuły w różnych podatkach, jak i w tym samym podatku, np. za różne lata podatkowe, czy też należności wynikające z poszczególnych decyzji o rozłożeniu płatności na raty. Pogląd taki prezentowany jest zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze przedmiotu. Przykładowo pogląd taki wyraził B. Dauter, który interpretując pojęcie "różne tytuły", użyte w treści art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej przyjął, że oznacza ono "zarówno tytuły w różnych podatkach, jak i w tym samym podatku" (B. Dauter w: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, WP 2006, str. 276). Podobne stanowisko zajął przykładowo również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 28 września 2011 r. sygn. I SA/Wr 957/11, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 1725/06 oraz z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 1625/08).

Powołany wyżej przepis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej dotyczący kolejności zaliczania wpłat normuje wyłącznie sytuację, gdy podatnik jest dłużnikiem w kilku stosunkach zobowiązaniowych. Znajduje jednak zastosowanie w opisanym stanie faktycznym, bowiem zobowiązany z tytułu opłaty jest dłużnikiem zobowiązanym do jej uiszczenia – jak wskazano - zarówno za miesiąc lipiec, jak i sierpień, co do którego wprawdzie termin płatności jeszcze nie upłynął, powstał jednak obowiązek poniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

W konsekwencji, w sytuacji gdy zobowiązany dokonuje wpłaty na rzecz organu podatkowego, ma prawo do wiążącego wskazania, na poczet którego z podatków dokonywana jest wpłata i to niezależnie od tego czy ciążą na nim zobowiązania z kilku podatków, czy też w tym samym podatku. Zasadą jest zatem, że o przeznaczeniu wpłaconej kwoty decyduje sam podatnik, tu zobowiązany do uiszczenia opłaty. Dopiero brak wskazania zobowiązanego powoduje, że organ podatkowy działa z urzędu, zgodnie z regułami określonymi w art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej. Tak rozumiane uprawnienie podatnika nie oznacza oczywiście uchylenia obowiązku organu podatkowego do odpowiedniego rozliczenia dokonanej wpłaty, stosownie do regulacji zawartej w art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej tj. proporcjonalnie na poczet wskazanej zaległości oraz kwoty odsetek za zwłokę związanych z tą zaległością. Ta ostatnia reguła z uwagi na to, że wskazana w stanie faktycznym wpłata nie dotyczyła zaległości podatkowej nie znajduje jednak zastosowania w analizowanym przypadku. Podkreślić jednak należy, że jest to jedyne ograniczenie dyspozycji podatnika. Dyspozycja ta, jak wskazano wyżej, ma dla organu podatkowego charakter wiążący, co tym samym wyklucza możliwość automatycznego zarachowywania płatności na poczet zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o najwcześniejszym terminie płatności. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest nadto to, że przypadek ten nie wymaga wydania postanowienia o sposobie zaliczenia dokonanej wpłaty.

Podkreślenia przy tym wymaga, że wskazanie przez zobowiązanego do zapłaty, na które zobowiązanie dokonuje on wpłaty, nie ma określonej formy. Może być zatem dokonane ustnie, np. w kasie organu podatkowego, jak i poprzez zaznaczenie na dokumencie wpłaty lub w dyspozycji udzielonej bankowi. Biorąc pod uwagę powyższe dokumenty bankowe przelewów, w oparciu o które bank dokonuje operacji finansowych przekazania na rachunek beneficjenta opłaty, nie tylko pełnią rolę dowodu dokonania zapłaty określonych w nich kwot, lecz także w przypadku wskazania w nim zobowiązania, na poczet którego kwota ta ma być zaliczona, stanowią szczególną formę wniosku, jaki zobowiązany kieruje do organu administracji, wnosząc o konkretny sposób zaliczenia wpłaty. Pogląd ten prezentowany jest również w orzecznictwie (tak przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. sygn. III SA/Wa 1642/07).

Jedynie w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości związanych z nieprecyzyjnym zapisem świadczącym o dyspozycji bankowej określonych kwot, co do tego, na poczet którego zobowiązania przelane środki winny być zaliczone, organ zobowiązany jest do ich wyjaśnienia celem ustalenia, jaki był faktyczny zamiar podmiotu dokonującego zapłaty opłaty. Jeżeli zatem organ ma wątpliwości w przedmiocie zakresu tytułu płatności, należy upewnić się, co do intencji zobowiązanego zwracając się ze stosownym zapytaniem. Brakuje natomiast podstaw faktycznych do uznania, że podatnik, tu: właściciel nieruchomości zobowiązany z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostawia organowi swobodę w zaliczeniu wpłaconej kwoty i tym samym organ uprawniony jest do zarachowania wpłaty, co do której podatnik zadeklarował, iż dotyczy sierpnia, na poczet zobowiązania za miesiąc lipiec.

Dr Ewa PrejsWykaz wykorzystanej literatury i orzecznictwa:

1/ B. Dauter w: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, WP 2006, str. 276,

2/ wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28.09.2011 r., sygn. akt I SA/Wr 957/11,

3/ wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.02.2008 r., sygn. akt II FSK 1725/06,

4/ wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.02.2010 r., sygn. akt II FSK 1625/08,

5/ wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.12.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1642/07.


Niniejsza porada prawna nie jest oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Udzielane porady prawne nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych, jako dowód na poparcie stanowiska stron, posiadają bowiem walor doradczo-informacyjny.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna