Wiem: AportPobieranie 188,91 Kb.
Strona1/10
Data21.01.2018
Rozmiar188,91 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Politechnika Krakowska

Im. Tadeusza KościuszkiAndrzej Potocki


LEKSYKON POJĘĆ

Z ZARZĄDZANIA1Kierunek studiów: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Moduł: ZARZĄDZANIE I MARKETING
MINI SKRYPT

Do kształcenia studentów w systemie modułowo-punktowym

KRAKÓW 2002

- Do użytku wewnętrznego -


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA 1

Politechnika Krakowska 1

Im. Tadeusza Kościuszki 1

Andrzej Potocki 1

LEKSYKON POJĘĆ 1

Z ZARZĄDZANIA 1

Kierunek studiów: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1

Moduł: ZARZĄDZANIE I MARKETING 1

MINI SKRYPT 1

Do kształcenia studentów w systemie modułowo-punktowym 1

KRAKÓW 2002 1

- Do użytku wewnętrznego - 1

1. Aport 1

2. Banknot 1

3. Bilans przedsiębiorstwa 1

4. Decyzji teoria 2

5. Dochód 2

6. Działalność gospodarcza 2

7. Emisja pieniądza 3

8. Ewidencja działalności gospodarczej 3

9. Firma 3

10. Giełda papierów wartościowych 3

11. Gospodarka naturalna 4

12. Gospodarka 4

13. Gospodarowanie 5

14. Greshama-Kopernika prawo 5

15. Inwestowanie 5

16. Inwestycji efektywność 5

17. Inżynieria zarządzania 5

18. Kodeks cywilny 6

19. Kodeks handlowy 6

20. Koncesja 6

21. Kontyngent 6

22. Kosztów komparatywnych teoria 6

23. Kreacja pieniądza 7

24. Licencja 7

25. Menedżer 7

26. Monetaryzm 8

27. Nakłady inwestycyjne 8

28. Narodowe Fundusze Inwestycyjne 8

29. Niepewność 9

30. Nominalistyczna teoria pieniądza 9

31. Nominalizm pieniężny 9

32. Obsługi masowej teoria 10

33. Okres zwrotu 10

34. Osoba prawna 10

35. Osobowość prawna 10

36. Państwa dobrobytu teoria 10

37. Parytet walutowy 11

38. Pieniądz bezgotówkowy 11

39. Pieniądz kruszcowy 11

40. Pieniądz papierowy 12

41. Pieniądz towarowy 12

42. Pieniądz 13

43. Pieniądza funkcje 13

44. Pieniądza teoria dochodowa 13

45. Pieniądza teoria ilościowa 14

46. Płatności transferowe 14

47. Podaż pieniądza 14

48. Pożyczkowy kapitał 14

49. Prawo cywilne 15

50. Proces inwestycyjny 15

51. Przedsiębiorca 16

52. Przedsiębiorczość 16

53. Przedsiębiorstwo 16

54. Rachunek efektywności inwestycji 16

55. Rachunek wyników 17

56. Rachunkowość 17

57. Rejestr handlowy 18

58. Rejestr 18

59. Ryzyko gospodarcze 18

60. Siła nabywcza pieniądza 18

61. Spółka akcyjna 18

62. Spółka cywilna 18

63. Spółka jawna 19

64. Spółka jednoosobowa 19

65. Spółka kapitałowa 19

66. Spółka komandytowa 19

67. Spółka z o.o. 20

68. Spółka z udziałem zagranicznym 20

69. Spółka 20

70. Stopa zwrotu 21

71. System bankowy 21

72. System prawa 21

73. Tezauryzacja 22

74. Ucieczka od pieniądza 22

75. Umowa 22

76. Waloryzacja 22

77. Wynik finansowy 23

78. Zarządzanie jakością 23

79. Zarządzanie procesami 23

80. Zarządzanie ryzykiem 23

81. Zarządzanie zasobami 23

82. Zarządzanie 23

83. Zysk 24
 1. Aport


Aport (z francuskiego apporte), wkład w utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w zyskach. Osoby fizyczneprawne mogą wnosić: aport finansowy (inaczej pieniężny), aport rzeczowy w postaci maszyn, hal produkcyjnych, licencji i patentów, oraz aport umiejętności, kompetencji technicznych i zawodowych – nie jest to część kapitału spółki, ale zmaterializowany w formie udziałów założycielskich, daje udział w zyskach. Aporty pieniężne i rzeczowe włączane są do kapitału spółki i mogą być uznane za wkład w tworzeniu lub podwyższaniu jej kapitału.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.


 1. Banknot


Banknot, bilet bankowy, pieniądz papierowy, który na mocy decyzji władzy państwowej ma charakter prawnego środka płatniczego, stanowiąc powszechny ekwiwalent.

Banknoty emitowane są zazwyczaj przez bank centralny. Ich nominały dostosowane są do skali cen. Papier i druk banknotów muszą odpowiadać specjalnym warunkom technicznym, zabezpieczającym przed fałszerstwami.

Pierwotnie (XVII-XVIII w.), w systemie waluty kruszcowej, banknot był zobowiązaniem bankiera do wypłaty jego okazicielowi określonej sumy w pieniądzu kruszcowym. Był zatem w pełni wymienialny na złoto. Wobec powszechnego w całym świecie odejścia od systemu waluty złotej, banknot jest obecnie niewymienialnym na złoto pieniądzem papierowym.

Pierwsze banknoty w Polsce pojawiły się w 1772 r. na terenie zaboru austriackiego- były to bancocetle (Wiener - Stadt - Banco - Zettel) emitowane w Austrii od 1759 r. Pierwsze w pełni polskie banknoty pojawiły się w czasie Powstania Kościuszkowskiego w 1794 jako bilety skarbowe o charakterze kredytowym, a następnie bilety kasowe (papierowe talary), z czasów Księstwa Warszawskiego (1807 - 1814).


 1. Bilans przedsiębiorstwa


Bilans przedsiębiorstwa, jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych charakteryzujące stan i strukturę środków (składników majątkowych) przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł finansowania tego majątku (pasywa) na dany dzień w roku (ma więc charakter statyczny).

Bilans sporządzany jest na podstawie aktualnych w dniu jego sporządzenia księgowych zapisów operacji gospodarczych występujących w okresie sprawozdawczym, za jaki się go sporządza. Do podstawowych cech bilansu zalicza się: • kompletność i udokumentowanie zawartych w nim informacji, czyli pełne i zweryfikowane (np. w wyniku inwentaryzacji) dane na temat całkowitego majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego pochodzenia;

 • podział pozycji bilansu na grupy o zbliżonej treści ekonomicznej oraz z uwzględnieniem charakteru, w jakim występują w przedsiębiorstwie;

 • moment bilansowy, czyli ściśle oznaczony czas, dla którego ustala się stan wszystkich pozycji bilansowych (z reguły przełom dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych);

 • pieniężną wyceną wszystkich składników bilansu przy zastosowaniu tej samej waluty (z reguły krajowej);

 • równowagę bilansową, polegającą na tym, że sumy aktywów i pasywów są zawsze sobie równe.

Przy sporządzaniu bilansów poszczególne podmioty gospodarcze mogą stosować wybrane przez siebie sposoby wyceny składników pozycji bilansowych, różny może być również zakres danych uzupełniających (dodatkowych informacji dołączanych do bilansu, które ułatwiają czytanie i analizowanie danych zawartych w bilansie), jak i układ bilansu (ilość i treść poszczególnych pozycji bilansowych, ich kolejność i ugrupowanie, rozmieszczenie danych uzupełniających).

Ze względu na przeznaczenie rozróżnia się bilanse: • sprawozdawcze (sporządzane dla potrzeb sprawozdawczości GUS, kontroli skarbowej i badania działalności gospodarczej danego podmiotu);

 • uproszczone (sporządzane w celach urzędowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą o mniejszym zakresie lub dla własnych, określonych potrzeb dowolnych podmiotów gospodarczych);

 • publikacyjne (syntetyczne, służące prezentacji danych podmiotu gospodarczego dotyczących jego działalności gospodarczej).

W zależności od okoliczności sporządzania rozróżnia się m.in.:

 • bilans jednostkowy wykonywany przez każdy samodzielny podmiot gospodarczy, zawiera aktywa i pasywa tylko tego podmiotu;

 • bilans zbiorczy (łączny, skumulowany) sporządzany przez podmiot dominujący, nadrzędny, na podstawie bilansów jednostek podległych oraz własnego bilansu jednostkowego;

 • bilans otwarcia ilustrujący otwarcie nowego okresu sprawozdawczego;

 • bilans zamknięcia (roczny) ilustrujący zamknięcie minionego okresu rozrachunkowego;

 • bilans rozpoczęcia sporządzany w momencie rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej;

 • bilans likwidacyjny sporządzany na początek i koniec okresu likwidacyjnego podmiotu gospodarczego;

 • bilans krótkookresowy (okresowy) sporządzany na koniec okresu krótszego niż rok rozrachunkowy (np. koniec miesiąca, kwartału).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna