Ćwiczenia 1Pobieranie 246,64 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar246,64 Kb.

Ćwiczenia 1 27 luty 2002

Prowadzący Dr Mirosław Machnacki

Polecana literatura:


-„Rachunkowość od podstaw” Matuszewicz, wydanie 2001 + zb.zadań

-„Podręcznik samodzielnej nauki rachunkowości” Barbara Gierusz

-„Podstawy rachunkowości część I i II” Mirena Olszewicz

-„Rachunkowość- kurs podstawowy” Nowak, wydanie 2002

-„Podstawy rachunkowości” Sawicki, wydanie 1998

-„Rachunkowość finansowa” Krzywda


W semestrze będą 2-3 kolokwia, dopuszczalne są 3 nieobecności.
Bilans przedsiębiorstwa- fotografia finansowa na konkretny dzień, moment- moment bilansowy. Jest to zestawienie aktywów i pasywów jednostki gospodarczej. Każde zdarzenie gospodarcze powoduje jego zmianę.

Aktywa- majątek

Pasywa- źródła pochodzenia majątku, czyli określenie pochodzenia środków majątkowych.

Bilans jest częścią sprawozdania finansowego, poza tym w jego skład wchodzą jeszcze: rachunek zysku i strat, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek przepływów kapitałów, informacje dodatkowe.Bilans sprawozdawczy:

 1. Określenie nazwy firmy dla której jest bilans

 2. Określenie daty na którą jest robiony bilans

 3. Bilans właściwy- tabelaryczne lub dwuczęściowe zestawienie aktywów i pasywów jednostki gospodarczej.

P
łynność- możliwość zamiany na pieniądze

Wymagalność- konieczność zapłaty za dane źródło finansowe

lub:


 1. Data sporządzenia bilansu

 2. Podpisy osób które sporządziły bilans

 3. Podpisy osób za niego odpowiedzialnych

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami, Dziennik ustaw 121, przewiduje różne zasady bilansów dla różnych jednostek gospodarczych.Aktywa

A. Aktywa trwałe


I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych


Badania nad nowym produktem, technologią

2. Wartość firmy

Wartość- różnica pomiędzy ceną nabycia firmy, a księgową jej wartością

3. Inne wartości niematerialne i prawnelicencje, patenty, znaki towarowe...

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

zaliczki na planowane zakupy, jeśli przekraczają 50% ich wartości

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe

Te składniki majątku, które są nabywane i wykorzystywane w celu gosp. tj: obrazy, grunty (nie podlegają amortyzacji- nie niszczą się), meble. Podaje się je według wartości netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenia- sumę odpisów amortyzacji).

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe 1. Środki trwałe w budowie

Inwestycje rozpoczęte, koszty poniesione na wytworzenie środka trwałego.

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe


 1. Od jednostek powiązanych

np.: holdingi

 1. Od pozostałych jednostek

np.: leasingi, ale nic z tytułu dostaw i usług

IV. Inwestycje długoterminowe

 1. Nieruchomości

np.: grunty, jeśli spodziewamy się, że ich wartość wzrośnie

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowenp.: obiekty muzealne, dzieła sztuki

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresoweCzynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) –wydatki poniesione na poczet przyszłych okresów (np.: czynsz na 5 lat na przód)

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy 1. Materiały

Trwałe składniki rzeczowego majątku, które zostały nabyte w celu przetworzenia/ zużycia w procesie gospodarczym

 1. Półprodukty i produkty w toku

Półprodukty- składniki majątku wytworzone we własnym zakresie, mające postać handlową (mają ustaloną cenę)

Produkty w toku- nie mają jeszcze postaci handlowej, trudno ustalić ich wartość

 1. Produkty gotowe
taki produkt który został wytworzony na sprzedaż

 1. Towary

w celu dalszej odsprzedaży

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednosteka) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne


rata należności długoterminowej

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowea) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach


 • inne środki pieniężne

czeki obce

weksle o terminie wykupu do 3 miesięcy

2. Inne inwestycje krótkoterminowelokaty do 1 roku

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowenp.: prenumerata, odsetki od pożyczki

Aktywa razemĆwiczenia 2 06 marca 2002

Pasywa


A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowyTo co firma otrzymała z zewnątrz od właściciela. Nazywa się to kapitałem właściciela (sp.jawna), kapitałem wspólników (sp.akcyjna), kapitałem zakładowym (sp.zo.o.), kapitałem udziałowym (spółdzielnia), funduszem założycielskim (sp.państwowa). Jest to wartość zadeklarowanej (niekoniecznie już wniesionej) wartości nominalnej.

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)


To co zostało zadeklarowane, ale jeszcze nie zostało wniesione

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

Udziały nabyte z rynku wtórnego, np.: nabyte w celu umorzenia dłużnego kapitału. Akcje te muszą być sprzedane w ciągu roku, inaczej są umorzone.

IV. Kapitał (fundusz) zapasowyKapitał zasobowy (spółdzielnie), fundusz (przedsiębiorstwo państwowe). Jest to kapitał wypracowany w trakcie działania firmy, np.: różnica między ceną nominalną akcji, a ceną sprzedaży pomniejszona o koszt emisji. Główny kapitał zapasowy tworzy się z podziału wyniku finansowego (np. w sp.akcyjnej jest to 8% corocznego zysku, aż do osiągnięcia 1/3 wartości kapitału zakładowego). Jego wartość może być zapisana w statucie firmy (umowie), może być tworzony z aktualizacji ceny. Kapitał zapasowy jest tworzony w celu pokrycia ewentualnych strat finansowych. Obowiązek jego tworzenia mają spółki : akcyjne, zo.o., przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie.

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycenygdy przeszacuje się środki trwałe( na zlecenie ministra finansów). Tworzony w wyniku zmian wartości inwestycji długoterminowych. Powiększa on kapitał zapasowy w sytuacji gdy likwiduje się lub sprzedaje środek trwały.

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwoweTworzony np.: z podziału zysku netto na pokrywanie strat finansowych np.: nie sprzedane akcje.

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłychNp.: gdy z zysku nie była wypłacana dywidenda lub gdy nie została pokryta strata z lat ubiegłych.

VIII. Zysk (strata) netto


Zysk (strata) roku obrotowego

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Gdy przepisy pozwalają na zaliczkowe pobieranie środków na poczet wypracowanego w przyszłości zysku (badania naukowe). Brak w spółce akcyjnej, zo.o., spółdzielni.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

zapłaciliśmy podatek mniejszy niż wynikało to z wyniku finansowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowanp.: gdy firma która jest nam dłużna upada i jest wątpliwe czy jej dług zostanie spłacony; konieczność wypłaty odprawy, premii, nagrody

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminoweNa zobowiązania wynikające z poręczenia osobom trzecim, dane gwarancje

II. Zobowiązania długoterminowe


Termin spłaty dłuższy niż 1 rok

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

wynikające z wystawionych weksli

d) inne


III. Zobowiązania krótkoterminowe

 1. Wobec jednostek powiązanych

 1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednosteka) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

zobowiązania publiczno- prawne

h) z tytułu wynagrodzeńwobec pracowników

i) inne


3. Fundusze specjalne

na potrzeby wypłat zasiłków, konsekwencji zdarzeń losowych

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

Kiedy jest różnica pomiędzy księgową wartością firmy, a jej ceną którą za nią zapłaciliśmy.

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

wydatki które zostaną poniesione w najbliższych latach (remont który potrwa kilka lat)

- krótkoterminowe

lub

- bierne


- koszty przyszłych okresów

Przychody przyszłych okresów, np.: świadczenia pozyskane należne za dostawy/ usługi, które wystąpią w przyszłych okresach.
Aktywa powinny równać się pasywom bo dotyczą tego samego majątku.
Zad I.3

Aktywa:


 1. Aktywa trwałe

 1. Wartości niematerialne i prawne 150

 2. Środki trwałe 700

 3. Produkty gotowe 400

 4. Produkcja niezakończona 100

 1. Aktywa obrotowe

I. Należności od odbiorców 300

II. Środki pieniężne na rachunku bankowym 300

III. Środki pieniężne w kasie 50

IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe 100

Aktywa razem: 2100
Pasywa:

Kapitał założycielski (60% z 2100) 1260

Kapitał przedsiębiorczy (40% z 2100) 840

Pasywa razem: 2100


Ćwiczenia 3 13 marca 2002


Zad I.4

Aktywa


Aktywa trwałe

Środki trwałe: Lokale i magazyny 1200

Wyposażenie sklepów 800

Aktywa obrotowe

Zapasy towarów 300

rach, bankowy 600

Suma aktywów: 2900
Pasywa

Kapitał własny

Kapitał udziałowy 1300

Kapitał zasobowy 300

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1300

Suma pasywów: 2900


Zad I.5

Aktywa


Aktywa Trwałe

Środki trwałe: magazyn nr1 3 000

magazyn nr2 2 500

lokal sklepowy nr1 1 100

lokal sklepowy nr2 1 200

budynek biurowy 1 700

regały 5 000

lady 140


biurka 120

szafy biurowe 80

Aktywa obrotowe

Towary: spożywcze 1 000

Przemysłowe 6 000

Chemiczne 300

Kasa 400

rach. bankowy 1 200

należności 320

Suma aktywów: 24 060


Pasywa

Kapitał własny

Udziały właścicieli 15 000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Kredyty i pożyczki 3 000

Zobowiązania:

*krótkoterminowe 2 000

*z tytułu dostaw i usług 3 500

*publiczno –prawne 560

Suma pasywów: 24 060


Inwentarz- spis z wyszczególnieniem ilości każdego przedmiotu/ towaru. Jest wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji
KONTA KSIĘGOWE

Konto księgowe jest to takie urządzenie księgowe, które służy do ewidencji zmian w stanie aktywów, pasywów i wyników jednostki gospodarczej.

Są 4 typy zdarzeń prowadzących do zmiany bilansu:

*tylko w aktywach (zakup środka trwałego)

*tylko w pasywach

*w aktywach i pasywach ze zwiększeniem ich sumy (zakup materiałów)

*w aktywach i pasywach ze zmniejszeniem ich sumy (wypłata pensji)
Dt- debet; Ct- kredyt; Fa- faktura; Pz- przyjęcie zewnętrzne

Dok. na podst. którego księgujemy Dt Ct

zakup Fa, Pz 500
konto tetowe:

Dt Ct


 1. 500

numer zastępuje część

opisową na koncie księgowym


Konta księgowe dzielimy na:

*konta bilansowe

aktywne- opisuje zmiany w składnikach aktywów. Nazwy są identyczne jak zmiana jaką się opisuje: wartości niematerialne, konto materiały, towary...

Konto aktywne może zostać otwarte poprzez zapisanie salda początkowego lub poprzez zapisanie pierwszej operacji.

pasywne- opisuje zmiany w składnikach pasywów. Nazwy są zbliżone do pozycji składników: konto wynik finansowy, konto kredyt bankowy.... Konto pasywne może mieć saldo bilansowe księgowane po stronie otwarcia

aktywno- pasywne


*konto wynikowe (nie ma początkowego ani końcowego, wart. początkowa to zero)

kosztów- rozliczenie kosztów od początku do końca okresu sprawozdawczego

przychodów- rozliczenie przychodów od początku do końca okresu sprawozdawczego. Przychód pochodzi ze sprzedaży: produktów, towarów, usług, materiałów...

konta aktywne mają bilans otwarcie- materiały

zawsze salda debetowe materiały

Dt Ct


Saldo początkowe 8000 -

- 6000


 1. -

 1. 6000

2500 saldo debetowe

Na kontach pasywnych są głównie salda kredytowe

Kredyty krótkoterminowe

Dt Ct


- 4000 (sp

2) 3000 +

- 8000 (1


 1. 12000

saldo kredytowe 9000

12000 12000Zasada podwójnego zapisu- każda operacja gospodarcza księgowana jest przynajmniej na dwóch różnych kontach po przynajmniej dwóch różnych stronach.
Zobowiązania w dostawie rachunek bankowy

Dt Ct Dt Ct

1000 x (sp sp) x 1000
Zad II.8

Konta aktywne:

Wart. niematerialne środki trwałe materiały towary

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

sp)500 - sp) 2000 - sp)500 - 5) 800

500 - 2000 - 2) 100 - 800 -

500 (sk 2000 (sk 600 - 800 (sk

500 500 2000 2000 600 (sk 800 800

600 600

rach bankowy kasa wyroby gotowe

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Sp) 1300 200 (1 sp) 200 100 (2 1000 -

700 (4 1) 200 1000


 1. 900 400 100 1000 (sk

400 (sk 300 (sk 1000 1000

1300 1300 400 400


Konta pasywne:

Kap. zakładowy wynik finansowy kap.zapasowy

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

- 2000 (sp - 300 (sp - 1700 (sp

2000 3) 200 200 (3

sk) 2000 200 300 1900

2000 2000 sk) 100 sk) 1900

300 300 1900 1900

kredyty bankowe zobowiązania wobec dostawców

Dt Ct Dt Ct

- 1000 (sp - 500

4) 700 800 (5

700 1000 1300

sk) 300 sk) 1300

1000 1000 1300 1300

Ćwiczenia 4 20 marca 2002

Zad II.8 –c.d

Zestawienie obrotów i sald:
Aktywa Pasywa

Aktywa trwałe: Kapitał własny

Wart.niemater. 500 kap. zakładowy 2000

Śr. Trwałe 2000 zak. zapasowy 1900

Aktywa obrotowe wynik finansowy 100

Materiały 600 Zobowiązania

Wyrób gotowy 1000 kredyty bankowe 300

Towary 800 zobowiązania wobec dost. 1300

Rach. bankowy 400

Kasa 300

Suma aktywów: 5600 Suma pasywów: 5600


Konto wynikowe


Koszty wynagrodzenia wynik finansowy przychody ze sprzedaży

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

2000 200 1000 3000

1500 5100 12000 8000 1. 12000 2000

5100 5100 12000 1000 13000

5300 200 sk) 6900

12000 12000
Konto wynikowe kosztów rodzajowe (jakiego rodzaju materiały są zużywane). Nazwy kont: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, zużycie środków trwałych, usługi obce, wynagrodzenia (brutto), narzuty na wynagrodzenia (świadczenia na rzecz pracowników, podatki, opłaty, pozostałe koszty rodzajowe- koszty delegacji)
Zad II.9
Środki trwałe finansowy majątek Środki trwałe w budowie materiały

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Sp) 1000 sp) 500 sp) 100 sp) 50

1000 500 100 3) 200 70 (5

1000 (sk 500 (sk 100 (sk 250 70

1000 1000 500 500 100 100 180 (sk 1. 250

produkty towary kasa kap.udziałowy

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

sp)200 sp) 300 sp) 600 2100 (sp

200 1) 100 6) 100 100 (1 250 (2

200 (sk 400 7) 90 150 (4 90 (7

200 200 400 (sk 790 250 2440

400 400 540 (sk sk) 2440

790 790 2440 2440

zob.wob.dost. zużycie materiałów sprzedaż usług

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

650 (sp 5) 70 70 Wynik Finansowy 100 100 (6

2) 250 200 (3 70 70 Dt Ct 100 100

4) 150 70 100

400 850 sk) 30

sk) 450 100 100 1. 850

Z
estawienie obrotów i sald:

Aktywa: Pasywa:

I Majątek trwały 1600 I Kapitał własny 2470

-środki trwałe 1000 -WF 30

-fin.maj.trwały 500 -kap. udział. 2440

-środki trwałe w bud. 100 II Kapitał obcy 450

II Majątek obrotowy 1320 -zob. wobec dost. 450

-materiały 180

-produkty 200

-towary 400

-kasa 540

suma : 2920 suma : 2920

Ćwiczenia 5 27 marca 2002

Konto szczegółowe

syntetyczne- na nich zapis jest podwójny (po stronie debet i po stronie kredyt)

analityczne

saldo początkowe zakup zużycie

materiał A 800 2000 1500

materiał B 2000 3000 3500

materiał C 1800 5000 6000
*KONTO SZCZEGÓŁOWE SYNTETYCZNE

kasa materiały zużycie mat. i energii

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

2000 sp) 4600 1500

3000 2000 1500 3500

5000 3000 3500 1800 1. 1800

*KONTO SZCZEGÓŁOWE ANALITYCZNE

kasa materiał A materiał B materiał C

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

2000 sp) 800 sp) 2000 sp) 1800

3000 2000 1500 3000 3500 5000 6000

5000

*KONTO SYNTETYCZNE Z ROZSZERZENIEM ANALITYCZNYM DO KONTA MATERIAŁY (USZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTRONNE)
materiały kasa zużycie materiałów i energii

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

sp) 4600 2000 1500

2000 1500 3000 3500

3000 3500 5000 6000


 1. 6000

14600 11000

3600 (sk

14600 14600

materiały A materiały B materiały C

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

sp) 800 sp) 2000 sp) 1800

2000 1500 3000 3500 5000 6000

2800 1500 5000 3500 6800 6000

1300 (sk 1500 (sk 800 (sk

2800 2800 5000 5000 6800 6800


zestawienie obrotów i sald do konta ‘materiały’


saldo początkowe

obroty
saldo końcowe

wyszczególnienie

Dt

Ct

Dt

Ct

Dt

Ct

Materiał A

800

-

2800

1500

1300

-

Materiał B

2000

-

5000

3500

1500

-

Materiał C

1800

-

6800

6000

800

-

Suma: 14600 11000 3600
Zad. II .33
towary towar A towar B Towar C

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

sp) 3000 sp) 1000 sp) 500 sp) 1500

1) 700 300 (4 1000 1) 700 300 (4 3) 300

3) 300 1000 (sk 1200 300 1800

4000 300 1000 1000 900 (sk 1800 (sk

3700 (sk 1200 1200 1800 1800


 1. 4000

zobowiązania dostawca M dostawca K dostawca P

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

4000 (sp 2000 (sp 1500 (sp 500 (sp

2)500 700 (1 2) 500 4) 300 700 (1 500

4)300 300 (3 500 2000 300 2200 sk) 500

800 5000 sk) 1500 sk) 1900 500 500

sk) 4200 2000 2000 2200 2200 1. 5000

rachunek bankowy dostawca R

Dt Ct Dt Ct

500 (2 300 (3

500 300

sk) 500 sk) 300500 500 300 300

zestawienie obrotów i sald do konta ‘towary’


saldo początkowe

obroty
Saldo końcowe

wyszczególnienie

Dt

Ct

Dt

Ct

Dt

Ct

Towar A

1000

-

1000

-

1000

-

Towar B

500

-

1200

300

900

-

Towar C

1500

-

1800

-

1800

-

Suma: 3000 4000 300 3700
zestawienie obrotów i sald do konta ‘zobowiązania’
saldo początkowe

obroty
saldo końcowe

Wyszczególnienie

Dt

Ct

Dt

Ct

Dt

Ct

Dostawca M

-

2000

500

2000

-

1500

Dostawca K

-

1500

300

2200

-

1900

Dostawca P

-

500

-

500

-

500

Dostawca R

-

-

-

300

-

300

Suma: 4000 800 5000 4200
Ćwiczenia 5 10 kwietnia 2002

*KONTA AKTYWNO- PASYWNE

Powstają poprzez połączenia dwóch kont –aktywnego i pasywnego (różnego rodzaju należności i zobowiązania). W wyniku ich połączenia powstają konta aktywno pasywne –rozrachunki: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rozrachunki publiczno –prawne, rozrachunki z pracownikami…

W zależności od sytuacji konta aktywno- pasywne zachowują się jak aktywne bądź jak pasywne. Mogą mieć dwa salda początkowe i dwa salda końcowe.


Saldo Końcowe = Saldo Początkowe + Zwiększenia – Zmniejszenia
Saldo Końcowe zobowiązania = 4000 + 10000 – 8000 = 6000

Saldo Końcowe należności = 2000 + 8000 – 5000 = 5000


Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Dt Ct


Sp) 2000 4000 (sp

 1. +n 10000 +z

8000 -z 5000 –n

18000 19000

sk) 6000 5000 (sk

24000 24000


należ. od odb zob. wob dost. Materiały rach.bank przych. ze sprz.usług

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Sp)2000 8000 4000(sp 10000 sp)5000 8000 8000

8000 5000 10000

Zad II.34

Kasa rach.bank. rozrach.z dost i odb. Rozr.z pracow.

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Sp)3000 700(4 sp)20000 500 (2 sp)4500 4500 (sp 4) 700 500 (sp

1) 1000 2) 500 1000 (1 –n sk) 500 700 (sk

800 (3 +z 1200 1200

300 (5 z

usługi obce towary 5000 6600

Dt Ct Dt Ct sk)5100 3500 (sk

5)300 3) 800 10100 10100

odb A odb B prac M dost X

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Sp) 3000 1000 (1 sp)1500 sp) 500 2000 (sp

3000 1000 1500 1500 (sk 500 500 (sk sk)2000 2000

2000 (sk 1500 1500 500 500 2000 2000

3000 3000

dost Z dost K dost Y prac L

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

2) 500 2500(sp 800 (3 300(5 4) 700

500 2500 800 300 700

sk)2000 sk)800 sk)300 700(sk

2500 2500 800 800 300  300 700 700

zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

obroty saldo końcowe

odbiorca A 3000 1000 2000

odbiorca B 1500 - 1500

dostawca X 2000 - 2000

dostawca Z 500 2500 2000

pracownik M 500 500

pracownik L 700 700

nie ma zapisu bez dokumentu i zdarzenia gospodarczego bez dokumentu

poprawianie błędów  nota księgowa

przeksięgowanie  polecenie księgowania


ELEMENTY DOKUMENTU KSIĘGOWEGO

 • Określenie nazwy dokumentu(forma pełna lub powszechnie znany skrót)

 • Strony, które biorą udział (np. dostawcy i odbiorcy)

 • Skrótowy opis operacji (sprzedaż 200 długopisów)

 • Określenie parametrów parametrów liczbowych operacji gospodarczej (jaki podatek VAT, wartość netto)

 • Określenie dat (wystawienia dokumentu, daty dat zaistnienia operacji gosp)

 • Podpisy osóbwystawiających dokument, sprawdzających, księgujących

DEKRETACJA- określenie gdzie dane zdarzenie będzie księgowane przy użyciu numeracji z zakładowego rachunku kont


DOKUMENTY UŻYWANE W OBROCIE GOSPODARCZYM:

-opisujące środki trwałe- protokoły (wystawiane komisyjnie)

* przyjęcia środka trwałego na ewidencję OT

* likwidacji środka trwałego LT

* zmiany miejsca użytkowania środka trwałego MT

* zdawczo odbiorczy PT

-dokumenty związane z gospodarką magazynową

* przyjęcie zewnętrzne Pz

* wydanie zewnętrzne Wz

* rozchód wewnętrzny Rw

* przyjęcie wewnętrzne Pw

* zwrot materiału Zw

*przyjęcie odpadów Po

-dokumenty związane z finansami

* faktura VAT Fa

* faktura korygująca Fa –kor

* kasa przyjmie KP

* kasa wypłaci KW

* wyciąg bankowy Wb

* rachunek R-K

* lista płac Lp

Ćwiczenia 6 24 kwietnia 2002

Ewidencja środków trwałych

Takie składniki majątku, które się nie zużywają w cyklu produkcyjnym, mają żywotność dłuższą niż rok- koszty zużycia są rozkładane w czasie (amortyzacja)


Umorzenie- suma odpisów amortyzacji

Amortyzacja- koszt zużycia środka trwałego trwałego danym okresie


Metody amortyzacji: liniowa i degresyjna
Ewidencja środka trwałego:

*konto środka trwałego

* konto środka trwałego trwałego budowie

*umorzenia środka trwałego*amortyzacja©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna