Ćwiczenia 1Pobieranie 162.55 Kb.
Data07.01.2018
Rozmiar162.55 Kb.

Rachunkowość finansowa - Ekonomia

mgr Stanisław Hońko, tel. (91) 444-1945; e-mail: ksiegowyroku@poczta.onet.pl


http://uoo.honko.univ.szczecin.pl/~honko Strona z


Temat 1: Ewidencja produktów gotowych
Produkty gotowe mogą być ewidencjonowane:

 1. według rzeczywistego kosztu wytworzenia

 2. według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie:

  1. planowanego kosztu wytworzenia

  2. cen sprzedaży netto

Zastosowanie stałych cen ewidencyjnych wiąże się z rozliczaniem odchyleń od tych cen na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Jedną z przesłanek stosowania stałych cen ewidencyjnych jest fakt, że w momencie przyjmowania produktów do magazynu mnie są znane rzeczywiste koszty produkcji.Zadanie 1.1
(Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia)

PONIEKĄD Spółka z o. o. produkuje klocki hamulcowe do samochodów produkcji niemieckiej Jest również podatnikiem podatku VAT. Produkty gotowe są ewidencjonowane według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia..

W styczniu 2002 roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze:


 1. Przyjęto z produkcji do magazynu produkty gotowe według planowanego kosztu wytworzenia (PW) 2 000 zł

 2. Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych (PK) 1 800 zł

 3. Zaksięgowano odchylenia od planowanego kosztu wytworzenia (PK) .......... zł

 4. Wydano z magazynu sprzedane produkty gotowe według cen ewidencyjnych (WZ) 1 000 zł

 5. Wystawiono fakturę VAT za sprzedane produkty:
  a) wartość netto 1 200 zł
  b) 22 % VAT 264zł
  c) RAZEM DO ZAPŁATY 1 464 zł

 6. Rozliczono odchylenia od planowanego kosztu wytworzenia dotyczące produktów sprzedanych (PK) ......... zł
Zadanie 1.2
(Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia, ustalenie wyniku na sprzedaży)

JAKKOLWIEK S. A. wytwarza piwo marki OKRUTNIK®. Jest podatnikiem podatku VAT. Produkty gotowe są ewidencjonowane według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia.

Zaksięguj następujące operacje gospodarcze zakładając, że na kontach znajdują się odpowiednie salda początkowe (należy oznaczyć je literą „X”):


 1. Zestawienie dowodów RW dotyczące:
  a) działalności podstawowej 3 000 zł
  b) działalności pomocniczej 1 000 zł
  c) zarządu 1 000 zł

 2. Lista płac brutto:
  a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 1 000 zł
  b) wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło 500 zł
  c) składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe 500 zł

 3. Rozdzielnik wynagrodzeń, obciążający:
  a) działalność podstawową 500 zł
  b) zarząd 1 500 zł

 4. Przyjęto do magazynu wyroby gotowe (PW) 2 000 zł

 5. Faktura VAT – sprzedano odbiorcy część wyrobów gotowych
  a) wartość netto 1 000 zł
  b) VAT należny 220 zł
  c) RAZEM 1 220 zł

 6. Wydano sprzedane wyroby (WZ) 800 zł

 7. Przeksięgowano koszty działalności pomocniczej, w całości obciążające koszty zarządu ........

 8. Obliczono i zaksięgowano rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych (PK).
  Produkcja w toku na koniec okresu wynosi 1 000 zł

 9. Obliczono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych ........

 10. Zaksięgowano część odchyleń, przypadającą na produkty sprzedane ........

OBLICZ WYNIK NA SPRZEDAŻY FIRMY W BIEŻĄCYM OKRESIE

Zadanie 1.3
(Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia, ustalanie wyniku finansowego))

W produkcyjnej firmie JA WIEM TO Spółka z o. o. (podatnik VAT) na wybranych kontach kosztów występowały następujące stany na początek okresu:

Koszty zarządu 1 000 zł

Koszty sprzedaży 500 zł

Sprzedaż produktów 5 000 zł

Rozliczenie kosztów rodzajowych (Ma) 2 000 zł

Rozliczenie kosztów działalności:

(Wn) 4 000 zł


(Ma) 6 000 zł

Produkty gotowe 6 000 zł

Firma wycenia produkty gotowe według stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie kosztu planowanego. Dokonaj wszystkich niezbędnych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego według wariantu porównawczego zakładając, że w danym okresie sprzedano i wydano wszystkie wyroby z magazynu (na koniec okresu stan produktów gotowych w magazynie wynosi 0) oraz obliczono i rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych.

Zadanie 1.4
(Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia)

W firmie produkcyjnej PAŁATKA spółka z o. o. w Białymstoku produkty gotowe ewidencjonuje się według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia. Przedsiębiorstwo wytwarza namioty handlowe. Salda wybranych kont na koniec okresu były następujące:

Konto 501 Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej 12 000 zł

W grudniu 200X roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. przyjęto do magazynu produkty gotowe według planowanego kosztu wytworzenia (Pw) 10 000 zł

 2. obliczono i zaksięgowano rzeczywisty koszt wytworzenia produktów (PK). Produkcja w toku wynosi 3 000 zł ..... zł

 3. ustalono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych (PK) ..... zł

 4. wystawiono fakturę VAT odbiorcy IWAN S.A. za sprzedane produkty, zawierającą:

  • wartość sprzedanych produktów według cen sprzedaży netto 3 000 zł

  • podatek VAT należny (22%) 660 zł

  • razem 3 660 zł

 1. wydano odbiorcy sprzedane produkty (Wz) 2 500 zł

 2. rozliczono odchylenia od stałych cen ewidencyjnych przypadające na produkty sprzedane (PK) ..... zł

Na podstawie danych:   • zaksięguj operacje gospodarcze

   • ustal wartość bilansową zapasu produktów gotowych na koniec okresu

W przedsiębiorstwie produkcyjnym „Klapa” na koniec okresu konta kosztów według typów działalności wykazują następujące wartości: • Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej 9 800 zł

 • Koszty działalności pomocniczej 3 000 zł

 • Koszty zarządu 2 000 złZadanie 1.5
(Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia)

Zaksięgować następujące operacje gospodarcze: 1. Przyjęto z produkcji do magazynu wyroby gotowe po planowanym koszcie wytworzenia według dowodu Pw 9 000 zł

 2. Rozliczono koszty działalności pomocniczej, która świadczyła usługi na rzecz:

 1. działalności podstawowej 20%

 2. zarządu 80%

  1. Wydano sprzedane wyroby z magazynu po planowanym koszcie wytworzenia według
   dowodu Wz 6 000 zł

  2. Wystawiono fakturę za sprzedane wyroby gotowe:

   1. wartość wyrobów 10 000 zł

   2. podatek VAT 22% .....

 3. razem .....

    1. Zaksięgowano rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów (produkcja w toku wynosi
     500 zł) – PK .....

    2. Zaksięgowano według dowodu PK OOCEPG .....

    3. W wyniku pożaru, uległy spaleniu wyroby o wartości 1 000 zł

    4. Obliczono i zaksięgowano OOCEPG przypadające na wyroby sprzedane i spalone
     na podstawie dowodu PK .....

Temat 2: Zasady ewidencji towarów


Towary można ewidencjonować:

 1. Według rzeczywistych cen:

  1. zakupu

  2. nabycia

 2. Według stałych cen ewidencyjnych:

  1. na poziomie cen zakupu

  2. na poziomie cen nabycia

  3. na poziomie planowanej ceny sprzedaży (brutto) - w tym przypadku na koniec okresu sprawozdawczego konieczne jest rozliczenie odchyleń z tytułu zarezerwowanych marż i podatku VAT.

Istnieje kilka sposobów ustalania cen sprzedaży. Podstawowymi metodami są:

 1. „w stu” zgodnie z którą:

Kwota marży=(Cena zakupu x narzut% marży)/(100% - narzut% marży)

Cena sprzedaży netto = (Cena zakupu x 100%)/(100%- narzut% marży)


 1. „koszt plus”, zgodnie z którą:

Kwota marży= (Cena zakupu x narzut% marży)/100%

Cena sprzedaży netto = cena zakupu + (Cena zakupu x narzut% marży)/100%
Zadanie 2.1
(Ewidencja towarów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto)

Przedsiębiorstwo handlowe (podatnik VAT) prowadzi ewidencję towarów w cenach sprzedaży netto. Zakładając, że na wybranych kontach są prawidłowe salda początkowe zaksięgować następujące operacje gospodarcze: 1. Otrzymano fakturę od dostawcy za 100 sztuk towaru

  1. wartość w cenie zakupu 24 000 zł

  2. podatek VAT 22% 5 280 zł

  3. razem 29 280 zł

 2. Przyjęto towary do magazynu (100 sztuk). Marża handlowa 20%

  1. zaksięgowano podatek VAT naliczony

 3. Faktura VAT – Sprzedano 700 sztuk towarów

 4. Wyksięgowano wartość sprzedanych towarów

 5. Rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (zrealizowaną marżę)Zadanie 2.2
(Ewidencja towarów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto)

Sklep w wyposażeniem wnętrz (podatnik VAT) prowadzi ewidencję towarów w cenach sprzedaży netto (marża handlowa wynosi 20%) Zaksięgować następujące operacje. 1. Otrzymano fakturę za zakupione lustra:

  1. 10 sztuk po 200 zł/szt. 2 000 zł

  2. podatek VAT 22% 440 zł

  3. razem 2 440 zł

 1. Przyjęto do sklepu zakupione lustra.

  1. Rozliczono VAT naliczony w fakturze

 2. Otrzymano fakturę za biurka

  1. 5 sztuk po 300 zł/szt. 1 500 zł

  2. podatek VAT 22% 330 zł

  3. razem 1 830 zł

 3. Przyjęto do sklepu zakupione biurka

  1. rozliczono podatek VAT naliczony w fakturze

 4. Faktura VAT za sprzedane 2 lustra i dwa biurka

 5. Wydano sprzedane towary odbiorcy

 6. Rozliczono odchylenia z tytułu zarezerwowanej marżyZadanie 2.3
(Ewidencja towarów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto)

Spółka z o. o. będą ca podatnikiem VAT zajmuje się sprzedażą detaliczną armatury łazienkowej. Ceną ewidencyjną towarów jest cena detaliczna (cena sprzedaży brutto). Zakładając, że na wybranych kontach znajdują się prawidłowe salda zaksięgować poniższe operacja:
 1. Otrzymano fakturę od firmy X za terakotę:

  1. 500 m2 po 15 zł/m2 7 500 zł

  2. podatek VAT 22% .....

  3. razem .....

 2. Przyjęto towary do sklepu:

  1. towary w cenie zakupu

  2. marża handlowa 20%

  3. podatek VAT 22%

  4. cena detaliczna

 3. Zaksięgowano naliczony podatek VAT

 4. Otrzymano fakturę od firmy „Atlas” za klej:

  1. 400 opakowań kleju (25kg) po 15 zł/opakowanie

  2. podatek VAT 22%

  3. razem faktura

 5. Przyjęto klej do sklepu:

  1. wartość kleju w cenach zakupu

  2. marża handlowa 20%

  3. podatek VAT 22%

  4. cena detaliczna

 6. Wyksięgowano naliczony podatek VAT

 7. Zaksięgowano utarg w sklepie (raport kasowy) 5000 zł

 8. Wyksięgowano wartość sprzedanych towarów 5 000 zł

 9. Rozliczono zrealizowaną marżę (OOCET – marża)

 10. Rozliczono zarezerwowany podatek VAT

 11. Ustalono VAT należny od uzyskanych przychodów
Zadanie 2.4
(Ewidencja towarów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto)

Salda początkowe firmy handlowej „ABC” podatnik VAT są następujące:

Towary 24 000 zł

OOCET – marża 4 000 zł

OOCE – VAT 4 327 zł

Rachunki bankowe 43 000 zł

Rozrachunki z odbiorcami 17 000 zł
Towary są ewidencjonowane w cenach sprzedaży brutto. W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:


 1. Otrzymano fakturę od firmy X:

  1. wartość towarów według cen zakupu 2 500 zł

  2. podatek VAT 22% .....

 2. Przyjęto towary od firmy X

  1. wartość w cenie zakupu

  2. marża handlowa 20%

  3. podatek VAT 22%

  4. cena detaliczna (sprzedaży brutto)

 3. Wyksięgowano naliczony VAT

 4. Przekazano utarg do banku (zgodnie z raportem sklepowym) 7 000 zł

 5. Otrzymano wyciąg bankowy:

  1. wpływ utargu do banku 7 000 zł

  2. przelew za prenumeratę czasopism za II kwartał 600 zł

 6. Otrzymano fakturę z hurtowni „Z”:

  1. wartość towarów według cen zakupu 3 200 zł

  2. VAT 22% .....

 7. Przyjęto towary z hurtowni „Z”:

  1. wartość towarów według cen zakupu

  2. marża 20%

  3. VAT 22%

  4. wartość według cen sprzedaży brutto

 8. Przyjęto towary z hurtowni „K”:

  1. wartość towarów według cen zakupu

  2. marża 25%

  3. VAT 22%

  4. cena sprzedaży brutto

 9. Przekazano utarg do banku 15 000 zł

 10. Przeksięgowano wartość sprzedanych towarów

 11. Wyksięgowano VAT należny od uzyskanych przychodów (18,03%)

 12. Rozliczono marże dotyczącą sprzedanych towarów

 13. Rozliczono zarezerwowany VAT na towary sprzedane

Po zaksięgowaniu operacji ustalić wartość zapasów według cen zakupu i cen sprzedaży.


Temat 3: Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zadanie 3.1

(Rozliczenia międzyokresowe kosztów)

Salda na wybranych kontach w firmie PERIOD S.A. w listopadzie były następujące:

Rachunki bankowe 5 000 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Wn) 2 100 zł

(Ma) 2 000 zł

W skład rozliczeń międzyokresowych kosztów wchodzą:

a) opłacona z góry za cały rok prenumerata czasopism 1 200 zł

b) opłacony za okres II półrocza podatek od nieruchomości 900 zł

c) rezerwa utworzona na remont maszyny używanej w wydziale produkcyjnym, który ma zostać przeprowadzony w grudniu, planowany koszt remontu wynosi 2 400 zł. Dotychczas utworzona rezerwa za okres VI – X wynosi 2000 zł

Polecenia:

Otwórz podane konta i zaksięguj następujące operacje:

1 Opłacono przelewem czynsz za budynek biurowy za okres II miesięcy 3 600 zł

2. Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów listopada:

a) prenumeraty

b) podatku od nieruchomości

c) raty czynszu

3. Zaksięgowano rezerwę na planowane koszty remontu za miesiąc listopad ........

4. Otrzymano fakturę za przeprowadzony remont maszyny, na który tworzona była rezerwa.
Koszty remontu zgodnie z fakturą:

a) wartość usługi 2 600 zł

b) podatek VAT 22% .........

5. Rozliczono rzeczywisty koszt remontu z utworzoną rezerwą (PK) .......... .........


Zadanie 3.2

(Rozliczenia międzyokresowe kosztów)

Salda na wybranych kontach w firmie TIME S.A. w listopadzie były następujące:


Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Wn) 2 100 zł

(Ma) 2 000 zł

Rachunki bankowe 15 000 zł

W skład rozliczeń międzyokresowych kosztów wchodzą:

a) opłacona z góry za cały rok prenumerata czasopism 1 200 zł

b) opłacony za okres II półrocza podatek od nieruchomości 900 zł

c) rezerwa utworzona na remont maszyny używanej w wydziale produkcyjnym, który ma zostać przeprowadzony w grudniu, planowany koszt remontu wynosi
2 400 zł. Dotychczas utworzona rezerwa za okres VI – X wynosi 2000 zł

Polecenia:

Otwórz podane konta i zaksięguj następujące operacje:

1 Opłacono przelewem czynsz za budynek biurowy za okres II miesięcy 3 600 zł

2. Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów listopada:

a) podatku od nieruchomości

b) prenumeraty

c) raty czynszu

3. Zaksięgowano rezerwę na planowane koszty remontu za miesiąc listopad ........

4. Otrzymano fakturę za przeprowadzony remont maszyny, na który tworzona była rezerwa.
Koszty remontu zgodnie z fakturą:

a) wartość usługi 3 600 zł

b) podatek VAT 22% .........

5. Rozliczono rzeczywisty koszt remontu z utworzoną rezerwą (PK) .......... .........

Temat 4: Kalkulacja kosztów
Zadanie 4.1.

(Kalkulacja podziałowa prosta)

Spółka KATANA wytwarza karabinki na wodę. W marcu 2004 Spółka poniosła następujące koszty: • materiały bezpośrednie 100 000 zł

 • pozostałe koszty bieżącego okresu 180 000 zł

Materiały są wydawane do produkcji stopniowo (sukcesywnie) w miarę przebiegu procesu technologicznego, w związku z tym ich koszt rozkłada się proporcjonalnie do stopnia przerobu produkcji. W marcu wyprodukowano 8 000 sztuk wyrobów gotowych. W toku procesu produkcyjnego znajduje się 4 000 sztuk półfabrykatów, których stopień zaawansowania w procesie technologicznym wynosi 50 %.
POLECENIE:

Ustalić jednostkowe koszty wyprodukowania wyrobu gotowego i półfabrykatu. Zastanowić się w jakich firmach sporządzanie kalkulacji podziałowej prostej pozwala na uzyskanie informacji potrzebnych w zarządzaniu.


Zadanie 4.2.

(Kalkulacja podziałowa prosta)

Firma ADODIS® spółka z o. o. zajmuje się produkcją modnych dresów galowych z czteropaskowym nadrukiem. W bieżącym okresie rozliczeniowym poniosła następujące koszty:

a) koszty materiałów bezpośrednich 240 000 zł

b) pozostałe koszty 360 000 zł

Materiały są wydawane do produkcji w momencie rozpoczęcia procesu produkcyjnego każdego wyrobu. W bieżącym okresie wyprodukowano 8 000 sztuk wyrobów gotowych. W toku procesu produkcyjnego znajduje się 4 000 sztuk półfabrykatów, których stopień zaawansowania w procesie wytwórczym wynosi 50%. Ustal koszt jednostkowy produktu gotowego i półproduktu.
Zadanie 4.3.

(Kalkulacja podziałowa współczynnikowa)

W przedsiębiorstwie produkcyjnym Sama Słodycz Spółka z o. o. wytwarza się jeden produkt w pięciu rodzajach opakowań (O1, O2, O3, O4, O5) z tego samego surowca. W ciągu miesiąca na produkcję wszystkich opakowań poniesiono koszty w wysokości 23 600 złotych. Koszty wytworzenia poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do ich wagi. Wielkość produkcji oraz wagę każdego opakowania zawiera tabela:

Wyrób

Wielkość produkcji (szt.)

Waga opakowania (kg)

O1

4 000

0,4

O2

2 000

0,3

O3

5 000

0,2

O4

2 000

0,6

O5

3 000

0,5

Dokonać kalkulacji kosztów jednostkowych każdego opakowania i sprawdź poprawność obliczeń.

Zadanie 4.4.

(Kalkulacja podziałowa współczynnikowa)

Przedsiębiorstwo wytwórcze FERIE Spółka z o. o. produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje wyrobów: oranżadę czerwoną oraz oranżadę żółtą. W styczniu wyprodukowano 900l oranżady czerwonej i 1 500 litrów oranżady żółtej oraz 600 litrów półfabrykatu oranżady żółtej (stopień zaawansowania 50%)

W okresie rozliczeniowym poniesiono koszty w wysokości 10 350 złotych w tym koszty materiałów bezpośrednich wynoszą 8100 złotych. Materiały bezpośrednie są wydawane w momencie rozpoczęcia produkcji. Przyjmując, że koszty wspólne obu rodzajów oranżad kształtują się następująco:


 • w zakresie materiałów bezpośrednich 2:3

 • w zakresie kosztów przerobu 1:2, oblicz jednostkowe koszty 1 litra oranżady obu rodzajów.


Zadanie 4.5.

(Kalkulacja podziałowa odjemna – produktów sprzężonych)

Cukrownia SACHAR w jednym procesie produkcyjnym wytwarza produkt główny w postaci cukru i produkty uboczne (wysłodki i melasę). W ciągu okresu poniesiono koszty produkcji podstawowej w kwocie 1 862 000 zł. Do magazynu przyjęto w tym okresie 1 500 t cukru. Wartość produktów ubocznych wynosi 62 000 złotych. Ustalić koszt wytworzenia 1 t cukru.


Zadanie 4.6.

(Kalkulacja doliczeniowa)

Spółka ZORRO wytwarza dwa typy wyrobów A i B, które są objęte odrębnymi zleceniami produkcyjnymi. Zlecenie 1 obejmuje 120 sztuk wyrobów A, a zlecenie 2 – 240 szt. wyroku B. Produkcja odbywa się na dwóch wydziałach produkcyjnych. Koszty bieżącego okresu ujęto w tabeli:Koszty

Zlecenie 1

Zlecenie 2

RAZEM

Materiały bezpośrednie

Płace bezpośrednie z narzutami

Koszty wydziałowe

- wydział I

- wydział II

Koszty zarządu3 000 zł

1 500 zł


3 300 zł

3 200 zł


6 300 zł

4 700 zł
2 800 zł

3 300 zł

3 420 zł

Wszystkie zlecenia zostały zakończone. Koszty wydziału I są rozliczane na zlecenia według liczby maszynogodzin, z których 75 mgodz. przypada na zlecenie 1, a 65 mgodz. na zlecenie 2. Koszty wydziału II rozlicza się proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, a koszty zarządu do kosztu wytworzenia, Ustalić koszty zleceń oraz koszty jednostkowe wyrobów A i B.
Zadanie 4.7.

(Kalkulacja doliczeniowa)

Spółka MOMOT wytwarza 3 rodzaje soków: jabłkowy, pomarańczowy i wieloowocowy. Produkcja jest realizowana na trzech wydziałach produkcyjnych. Koszty dotyczące produkcji w okresie przedstawia tabela:
Koszty

Wydział I

Wydział II

Wydział II

Materiały bezpośrednie

Sok jabłkowy

Sok pomarańczowy

Sok wieloowocowy


2 000 zł


3 200 zł

2 800 zł

500 zł

1 000 zł


1 200 zł

500 zł


800 zł

1 000 zł


Płace bezpośrednie

Sok jabłkowy

Sok pomarańczowy

Sok wieloowocowy


3 000 zł


2 800 zł

2 200 zł

3 600 zł

3 000 zł


3 200 zł

3 400 zł


3 200 zł

2 600 zł


Koszty wydziałowe

12 000 zł

8 000 zł

5 000 zł

Koszty zarządu wynoszą 13 000 zł.

Koszty wydziałowe rozlicza się na wyroby następująco:

wydział I – według płac bezpośrednich tego wydziału

wydział II i III proporcjonalnie do czasu wytworzenia wyrobów.


Wydział II wykonał 2 000 rgodz., z czego przypada: na sok jabłkowy 400 rgodz., na sok pomarańczowy 600 rgodz. a na sok wieloowocowy 1 000 rgodz.

Zużycie czasu pracy na wydziale III wynosi: na sok jabłkowy 200 rgodz., na sok pomarańczowy 300 rgodz. a na sok wieloowocowy 500 rgodz.

Koszty zarządu rozlicza się na wyroby w stosunku do kosztu wytworzenia. Produkcja w ciągu okresu wyniosła:


 1. sok jabłkowy 13 400 l,

 2. sok pomarańczowy 11 050l,

 3. sok wieloowocowy 9 120 l.

Ustalić koszt 1 l każdego soku.
Zadanie 4.8.

(Kalkulacja doliczeniowa)

W przedsiębiorstwie produkcyjnym wydzielono trzy wydziały produkcyjne, w których są realizowane nastepujące fazy procesu technologicznego:
Faza procesu

Koszty produkcji (zł)

Rozmiary produkcji wytworzonej (szt.)

Rozmiary produkcji przekazanej do następnej fazy (II lub III) albo magazynu (w fazie III) (szt.)

I

40 000

200

180

II

18 000

180

170

III

25 500

170

170

Dokonać kalkulacji półproduktów i wyrobów gotowych stosując metodę:

 1. półfabrykatową,

 2. bezpółfabrykatową.


Zadanie 4.9.

(Kalkulacja doliczeniowa)

Przedsiębiorstwo „Alfa” zajmuje się produkcją wyrobu X. W tym celu w fazie I przygotowuje się półprodukty A i B, które następnie zostają przekazane do fazy II. W listopadzie zostały poniesione następujące koszty: koszty materiałów 33 600 oraz koszty płac 27 250. Koszty zużycia materiałów w całości obciążają fazę I, natomiast koszty płac w 80 % obciążają fazę I, zaś w 20 % stanowią koszt fazy II.

W fazie I materiały służące produkcji półfabrykatu A i B wydawane są z chwilą rozpoczęcia produkcji. Wyrób A jest dwa razy cięższy niż wyrób B, zaś koszty płac rozliczane są w następującej proporcji:


 • półfabrykat A – 3,

 • półfabrykatu B – 1.

W bieżącym okresie wyprodukowano:

 • 100 szt. półfabrykatu A,

 • 30 szt. półfabrykatu A, którego stopień zaawansowania wynosi 50 %

 • 100 szt. półfabrykatu B,

 • 200 szt. półfabrykatu B, którego stopień zaawansowania wynosi 50 %.

Do fazy II przekazano i w całości zużyto 50 szt. półfabrykatu A oraz 60 szt. półfabrykatu B, z których wyprodukowano 200 szt. wyrobu X .

Oblicz:


 1. Koszt jednostkowy półfabrykatów A i B

 2. Koszt całkowity i jednostkowy wytworzenia wyrobu X.

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI (ZADANIA CAŁOŚCIOWE – operacje różne)


ZADANIE 1

Firma "MASKA" (podatnik VAT) zajmuje się produkcją zabawek sylwestrowych. Podstawowe zasady ewidencji są następujące: • ewidencja materiałów jest prowadzona w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen zakupu,

 • koszty zakupu rozlicza się w czasie proporcjonalnie do rozchodu materiałów,

 • ewidencja produktów prowadzona jest w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia,

Zaksięgować następujące operacje gospodarcze zakładając, że na kontach są właściwe salda początkowe

(oznaczyć X):  1. Przekazano w formie aportu maszynę produkcyjną o wartości początkowej 28 000 i dotychczasowym umorzeniu 25 000 (LT).
   Wartość rynkowa maszyny 5 000

  2. Zaksięgowano miesięczne zużycie środków trwałych (Pk):

a) maszyn produkcyjnych 30 000

b) budynków biurowych 5 000  1. Przyjęto z produkcji do magazynu produkty gotowe 300 000

  2. Otrzymano fakturę VAT za materiały od dostawcy A :

a) materiały w cenie zakupu 350 000

b) koszty transportu 20 000

c) podatek VAT( 22% ) ..........


  1. Wystawiono fakturę VAT ( stawka podatku 22% ) za sprzedane zabawki:

a) wartość netto 450 000

b) VAT należny 22% ...........

c) razem ...........


  1. Otrzymano od spółki z o.o "KULT" uszkodzony samochód Honda Quintet w drodze darowizny.

a) wartość początkowa samochodu 40 000

b) dotychczasowe umorzenie 22 000

c) wartość rynkowa 16 000


  1. Wydano odbiorcy sprzedane zabawki (Wz) 250 000

  2. Otrzymano wyciąg bankowy według którego:

a) bank dopisał odsetki od środków na rachunkach 3 000

b) otrzymano dywidendę od posiadanych akcji 5 000

c) opłacono podatek od środków transportu za następny kwartał 3 000

d) opłacono odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 1 000  1. Lista wynagrodzeń :

a) płace brutto 220 000

b) zaliczka na podatek dochodowy 44 000

c)składki emerytalne, rentowe itp. 46 000


  1. Rozdzielnik wynagrodzeń obciążający:

a) działalność podstawową 60 000

b) zarząd 60 000  1. Naliczono i rozliczono składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i na FP ( 20% ) (PK)

  2. Przyjęto do magazynu materiały Pz ( dotyczy operacji 4 ) 400 000

a) rozliczono dostawę materiałów

  1. Wydano materiały do zużycia (RW) 200 000

  2. Rozdzielnik dowodu Rw :

a) koszty działalności podstawowej 120 000

b) koszty zarządu 80 000  1. Rozliczono OOCE materiałów i koszty zakupu przypadające na materiały zużyte ( PK)

  2. Przekazano nieodpłatnie zbędny mikrokomputer o wartości początkowej 8 000 i dotychczasowym umorzeniu 3 000 . Podatek VAT 22%.

  3. W związku z odmową regulacji należności przez odbiorcę skierowano spór do rozstrzygnięcia na drodze sądowej 3 000

  4. (WB) opłacono koszty postępowania sądowego 40

  5. Utworzono rezerwę na remont budynku administracji, który będzie wykonany w ciągu 6 miesięcy.
   Odpis miesięczny 2 000

  6. Przeksięgowano rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów. Produkcja w toku wynosi 21 000

  7. Zaksięgowano i rozliczono odchylenia produktów przypadające na produkty sprzedane

  8. Otrzymano i rozliczono fakturę za naprawę i przegląd techniczny samochodu Honda Quintet (dotyczy operacji 6)

  9. Przyjęto naprawiony samochód do eksploatacji (OT) według wartości początkowej ...........

  10. Naliczono i zaksięgowano miesięczny odpis amortyzacyjny od kserokopiarki używanej przez sekretariat dyrektora (wartość początkowa = 12 000, dotychczasowe umorzenie 8 000, roczna stawka amortyzacyjna 10%, metoda liniowa) ..........

  11. Dokonano niezbędnych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego (wariant kalkulacyjny)ZADANIE 2

Przedsiębiorstwo produkcyjne CARTOON – FREE – RIDER zajmuje się produkcją zmodernizowanej wersji samochodu marki Trabant Hycomat de luxe. Zasady ewidencji są następujące:

 • ewidencja materiałów prowadzona jest według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie ceny zakupu,

 • ewidencja produktów gotowych prowadzona jest według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia,

 • koszty zakupu rozlicza się w czasie, proporcjonalnie do rozchodu materiałów,

 • wynik finansowy sporządza się według wariantu porównawczego

Zaksięgować następujące operacje gospodarcze zakładając, że na kontach są właściwe salda początkowe (oznaczyć literą „X”): 1. Przekazano gotówkę z banku do kasy (bankowy dowód wpłaty) 500

 2. Dowód PW 280 000

 3. Otrzymano w formie darowizny od spółki WARTBURGER maszynę do klejenia DUROPLASTU (PK, OT)
  a) wartość początkowa 15 000
  b) dotychczasowe umorzenie 10 000

 4. Zaksięgowano miesięczne zużycie środków trwałych (PK)
  a) hali produkcyjnej 20 000
  b) budynku administracji 6 000

 5. Otrzymano fakturę VAT od dostawcy MOTOPOMPA S. A. za turbosprężarki, niezbędne w procesie „tuningowania” mydelniczek (materiały):
  a) materiały w cenie zakupu 220 000
  b) koszty transportu 40 000
  c) podatek VAT 22% ..........

 6. Wystawiono dostawcy MOTOPOMPA z o. o. weksel własny. Suma weksla 320 000
  Dyskonto zawarte w sumie weksla.

 7. Lista płac brutto:
  a) wynagrodzenia zasadnicze 140 000
  b) zaliczka na podatek dochodowy 28 000
  c) składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe 30 000

 8. Rozdzielnik wynagrodzeń, obciążający:
  a) działalność podstawową 80 000
  b) administrację 60 000

 9. Naliczono i rozliczono składki ZUS obciążające pracodawcę (dla uproszczenia 20%) ...........

 10. Zlikwidowano samochód osobowy, będący przedmiotem wcześniejszej aktualizacji wyceny (LT):
  a) wartość początkowa 100 000
  b) wynik z przeszacowania 50 000
  c) dotychczasowe umorzenie 20 000

 11. Otrzymano fakturę VAT od dostawcy DRESSLIFE z o. o. za:
  a) zestaw komputerowy 3 600
  b) montaż 400
  c) 22% VAT .........

 12. Otrzymano wyciąg bankowy, według którego:
  a) bank potrącił opłatę za prowadzenie ROR-u 50
  b) uregulowano zaległe zobowiązania wobec ZUS .........
  c) zapłacono karę umowną za nieterminową spłatę zobowiązań 150
  d) zapłacono przelewem za zakup znaczków pocztowych 100
  e) opłacono z góry prenumeratę gazety „Mój Tarbbi” za 12 miesięcy 1200

 13. PZ – dotyczy operacji 4.
  a) rozliczono dostawę materiałów 200 000

 14. Zestawienie dowodów RW, dotyczące:
  a) działalności podstawowej 70 000
  b) kotłowni przyzakładowej 30 000

 15. Rozliczono OOCE materiałów i koszty zakupu, przypadające na zużyte materiały (PK)

 16. Wystawiono fakturę sprzedaży VAT odbiorcy SAMPLASTIK z o. o. za sprzedane Trabanty Turbo:
  a) cena sprzedaży 1 sztuki wynosi 150 000
  b) ilość sprzedanych pojazdów 2
  c) VAT 22% ............

 17. WZ – odbiorca potwierdził odbiór Trabantów z magazynu 250 000

 18. Utworzono rezerwę na remont budynku administracji. Planowany koszt remontu wynosi 12 000 a rozliczany jest w ciągu pół roku. Dokonano odpisu miesięcznego ...........

 19. Przeksięgowano rzeczywisty, techniczny koszt wytworzenia produktów. Produkcja w toku wynosi (PK) 11 000

 20. Zaksięgowano i rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na produkty sprzedane (PK) ..........

 21. Dokonano niezbędnych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego (wariant porównawczy).


Pobieranie 162.55 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna