Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpańskich zwierzętach w roku 2017 z trenu miasta Skarżyska – KamiennejPobieranie 21,76 Kb.
Data01.03.2018
Rozmiar21,76 Kb.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych

na bezpańskich zwierzętach w roku 2017 z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej
Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpańskich zwierzętach

w roku 2017 z trenu miasta Skarżyska – Kamiennej
Urząd Miasta Skarżyska – Kamiennej ul. Sikorskiego 18 zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpańskich zwierzętach z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017.
Opis przedmiotu zamówienia

na świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej
Założenia ogólne
Lecznica weterynaryjna, która podejmie się wykonywania zabiegów i leczenia bezdomnych zwierząt musi być do tego odpowiednio przygotowana. Najważniejsze jest jednak doświadczenie i umiejętność postępowania ze zwierzętami nie oswojonymi oraz przewidywanie reakcji zwierząt znajdujących się w stresie.

Lecznica weterynaryjna musi prowadzić działalność na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej, posiadać aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług oraz posiadać własny środek transportu. Zakres usług weterynaryjnych świadczonych na bezdomnych zwierzętach dotyczy tych psów i kotów, które trafiły do lecznicy z wypadków, zostały znalezione przez mieszkańców miasta Skarżyska – Kamiennej (zlecenie zabiegu weterynaryjnego zgodnie załącznikiem 4 do projektu umowy) lub zostały dostarczone przez firmę zajmującą się odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej i obejmuje udzielenie pierwszej pomocy, zbadanie ogólnego stanu zdrowia, szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji.

Zabieg sterylizacji/kastracji kota/psa przewidziany w przypadku dostarczenia do lecznicy bezdomnego zwierzęcia znalezionego, w granicach administracyjnych miasta, przez mieszkańców miasta Skarżyska – Kamiennej. Zlecenie zabiegu w tym przypadku będzie obejmowało wykonanie sterylizacji/kastracji psa lub kota oraz dodatkowych usług określonych w wykazie przewidywanych usług weterynaryjnych. Zlecenia dla mieszkańców będą wydawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w ofercie wykonania na zabiegi bezpłatnej sterylizacji i kastracji.

Każde bezdomne zwierzę przyjęte do lecznicy musi mieć założoną kartę, w której odnotowany będzie: wiek, rasa, kolor, płeć, waga, stan ogólny zwierzęcia, agresja, wszystkie wykonane zabiegi, podane leki oraz zalecenia.


Wykaz przewidywanych usług weterynaryjnych świadczonych przez lecznicę:


 1. Badanie ogólnego stanu zdrowia psa lub kota z wydaniem zaświadczenia – opis odzwierciedlony w indywidualnej karcie zdrowia zwierzęcia;

 2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie;

 3. Inne szczepienia – szczepienia podstawowych chorób (szczepionka 4 składnikowa);

 4. Sterylizacja suk w zależności od wielkości;

 5. Sterylizacja kotki;

 6. Kastracja psa lub kota;

 7. Stacjonarne leczenie zwierzęcia w lecznicy (koszt jednej doby);

 8. Odrobaczenie – leki mogą być wydane osobie wyrażającej chęć adopcji lub społecznemu opiekunowi do samodzielnego podania według zaleceń lekarsko – weterynaryjnych;

 9. Zagwarantowanie pobytu bezdomnych zwierząt w lecznicy do 10 dni po zabiegu sterylizacji/kastracji;

 10. Eutanazja w przypadku:

 1. zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub innych urazach zagrażających jego życiu

 2. zwierząt agresywnych po okresie obserwacji minimum 5 dni, które według oceny lekarza stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi

 3. ślepych miotów jeżeli nie ma możliwości znalezienia dla nich nowych właścicieli.

Każdy przypadek eutanazji musi być udokumentowany notatką sporządzoną przez lekarza weterynarii. Informacja o każdej przeprowadzonej eutanazji winna być na bieżąco przekazywana do Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej;

 1. Wyjazdy do wypadków (bez względu na ilość kilometrów), w których poszkodowane są zwierzęta oraz wykonanie niezbędnych zabiegów w celu ratowania życia zwierząt– dyspozycyjność całą dobę, lecznica jest zobowiązana do sporządzenia notatki zawierającej opis wydarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres wykonywanych zabiegów – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. Wykonawca za tą usługę określi cenę jednostkową w formie ryczałtu z uwagi na to, że Zamawiający nie jest w stanie określić rodzaju zabiegów jakie zostaną wykonane w celu ratowania życia zwierzęcia.

 2. Zabiegi lecznicze w celu ratowania życia zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym.


Zalecana procedura związana ze sterylizacją/kastracją bezpańskich kotów lub psów:


 1. Badanie ogólnego stanu zwierzęcia, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania właściwego zabiegu

 2. Wykonaniu zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia zgodnie z zasadami profesjonalnego świadczenia usług weterynaryjnych

 3. Zapewnieniu właściwej opieki weterynaryjnej wraz z pobytem w lecznicy

 4. W zależności od stanu zdrowia po wykonanym zabiegu zwierzę będzie przekazywane społecznemu opiekunowi, inspektorowi TOZ lub innej osobie, która zadeklaruje chęć adopcji. O długości pobytu w lecznicy po zabiegu decyduje lekarz weterynarii.

 5. Wykonanie usługi powinno odbywać się w lecznicach weterynaryjnych posiadających pomieszczenia do wykonywania zabiegu sterylizacji oraz pomieszczenia do okresowego przetrzymywania zwierząt wyposażonego w klatki

 6. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii (podczas badania ogólnego stanu zdrowia) chorób przewlekłych, zagrażających życiu zwierzęcia, zakaźnych lub innych czynników, które mogą mieć wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie zwierzęcia na wolności, dopuszcza się uśpienie zwierzęcia. Decyzję o konieczności eutanazji podejmuje lekarz weterynarii.

Wykonywanie usług ujętych w opisie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w wymiarze całodobowym, a Wykonawca musi zapewnić 24 godzinną opiekę weterynaryjną.


Lekarz weterynarii świadczący usługi podczas nieobecności Wykonawcy winien prowadzić czynną działalność, być aktywny w zawodzie oraz posiadać gabinet weterynaryjny lub lecznicę dostosowaną do usług objętych zamówieniem.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. umowy do 31.12.2017 r.
W ofercie należy określić cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk oraz inne wymagane przepisami prawa.

Oferty należy złożyć na załączonym druku “Formularza ofertowego na usługę dotyczącą świadczenia usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2017 z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej”.

Zamawiający wybierze oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Wszelkich informacji Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej udziela Hanna Markiewicz – pok. 202 tel. (041)25-20-176 lub (041)25-20-146.


Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w pok. 18 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 28.12.2017 r do godz. 12ºº w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania.
Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oferta wykonania na usługę dotyczącą świadczenia usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2017 z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Zestawienie usług weterynaryjnych wykonywanych w miesiącuZałącznik nr 4 - Druk zlecenia zabiegu weterynaryjnego

Załącznik nr 5 – Notatka z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna