Wewnętrzna procedura kontroliPobieranie 1,02 Mb.
Strona1/2
Data24.02.2019
Rozmiar1,02 Mb.
RodzajReferat
  1   2

Wewnętrzna procedura kontroli

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Organizacja Wydziału


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zlecone zadania rządowe w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, a w ramach zadań własnych powiatu prowadzi Powiatowy Rejestr Osób Niepełnosprawnych.

Podstawą prawną zadań rządowych jest rozdział 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123. poz. 776 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do rozdziału 2 (art. 6 c ust. 9) – rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.

Powiatowy Zespół, działający zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego nr 28/2004 z dnia 27 września 2004 r. w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego jako wydział.
Schemat organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

- Kierownik Zespołu

Referat orzeczniczy

Referat Administracyjny
Członkowie składów orzekających

Zespół zatrudnia na umowę o pracę 8 osób, w tym 3 pracowników administracyjnych i 5 pracowników merytorycznych oraz 7 osób na umowę zlecenie.

W skład zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy: 1. Przewodnicząca;

 2. Referat administracyjny – 3 stanowiska pracy – specjalista, referent i młodszy referent;

 3. Referat orzeczniczy – 4 stanowiska pracy –kierownik referatu oraz 3 członków składu orzekającego

Osoby zatrudnione w zespole na stanowiskach merytorycznych spełniają kwalifikacje określone w rozdziale 3 rozporządzenia MGPiPS z dnia 15.07.2003 r.

Zadania i procedury ich realizacji


W ramach realizacji zadań zespół: 1. Przyjmuje, od mieszkańców powiatu poznańskiego oraz osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ze względów zdrowotnych lub rodzinnych w powiecie poznańskim powyżej 2 miesięcy, osób przebywających w zakładzie karnym (Koziegłowy) oraz osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, wnioski o:

  1. Ustalenie niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 lat;

  2. Ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;

  3. Ustalenie wskazań do ulg i uprawnień;

  4. Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

2. Wydaje orzeczenie o:

 1. nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

 2. braku niepełnosprawności;

 3. niepełnosprawności;

 4. stopniu niepełnosprawności;

 5. wskazaniach do ulg i uprawnień;

 6. odmowie wydania orzeczenia.

3. Wydaje legitymacje:

a) o niepełnosprawności;

b) o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń, tryb postępowania przy orzekaniu, skład i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu, a także sposób działania zespołu i warunki techniczne i organizacyjne określa rozporządzenia MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 139, poz.1328).

W zespole większość prac administracyjnych prowadzona jest przy wykorzystaniu programu komputerowego „Rejestr spraw dorosłych”, „Rejestr spraw dzieci”, „ Rejestr archiwum”, z których generowane są druki wymagane w/w rozporządzeniem.

Powyższe rejestry zapisano trwale na dysku twardym komputera stacjonarnego zlokalizowanego w pokoju nr 29 (segment D). Dostęp do rejestrów chroniony jest hasłem, a pracownicy zespołu, którzy posiadają upoważnienie Starosty Poznańskiego do przetwarzania danych posiadają identyfikatory, które umożliwiają im logowanie się do sieci wewnętrznej zespołu, zgodnie z regulaminem określonym zarządzeniem Starosty Poznańskiego nr 25/03 z dnia 22 września 2003 r. w zakresie ochrony danych osobowych. Zespół pracuje na komputerach stacjonarnych pracujących w sieci wewnętrznej ( schemat okablowania strukturalnego zespołu jest w dyspozycji administratora sieci).Podstawą wszczęcia postępowania jest wniosek osób zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu lub legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna