Wersja tabelaryczna procedury przyjmowania I oceny wnioskówPobieranie 112,12 Kb.
Data06.03.2018
Rozmiar112,12 Kb.STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WRZOSOWA KRAINA”

Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR

Odnowa i rozwój wsi

L.p.

Kryteria

Opis

Punkty

Przykładowe odniesienie

do analizy SWOT

1

Oddziaływanie operacji

Preferuje się operacje, które wpływać będą na: poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost ich aktywności, integracji, rozwój funkcji turystycznych wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

2 – operacja wpływa na więcej niż 1 obszar oddziaływania

1 – operacja wpływa na 1 z obszarów

0 – operacja nie mieści się w preferowanych obszarach oddziaływania

wykorzystanie Szans

- Rozwój regionu oparty o walory przyrodniczo-kulturowe w tym Natura 2000

- Rozwój turystyki weekendowej, agroturystyki a także turystyki specjalistycznej: przyrodniczej, ekoturystyki

- Wzrost aktywności i integracja społeczności lokalnej, rozwój Grupy Partnerskiej Wrzosowa Krainaniwelowanie Słabych Stron

- Nierozwiązane problemy ścieków i odpadów (w tym azbest) na większości obszaru

- Niezadowalająca estetyka wsi

- Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura w tym społeczna i kulturalnaprzeciwdziałanie Zagrożeniom

- Pogorszenie jakości środowiska i degradacja przyrody, krajobrazu, zabytków, zmniejszenie powierzchni lasów

- Wzrost apatii społecznej i spadek angażowania się mieszkańców w życie społeczne


2

Trwałość operacji

Preferuje się operacje zapewniające trwałe wykorzystanie po zakończeniu inwestycji

1 – operacja trwała

0 – operacja nie zapewnia trwałości

wykorzystanie Szans

- Ciekawsza oferta spędzania wolnego czasu

- Wzrost aktywności i integracja społeczności lokalnej

niwelowanie Słabych Stron

- Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura w tym społeczna i kulturalna

- Niezadowalająco rozwinięta baza turystyczno-rekreacyjna, usługowa


3

Wpływ na środowisko naturalne

Preferowane są operacje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne

2 – operacja jest przyjazna dla środowiska naturalnego

1 – operacja jest neutralna

wykorzystanie Szans

- Cieki i zbiorniki wodne – atrakcyjne krajobrazowo, o walorach rekreacyjnychniwelowanie Słabych Stron

- Nierozwiązane problemy ścieków i odpadów (w tym azbest) na większości obszaru

- Niezadowalająca estetyka wsi

- Zbyt małe efekty w ochronie przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego

- Niewłaściwa gospodarka przestrzenna w części regionu


4

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Preferuje operacje, które wykorzystując potencjał przyrodniczo-kulturowy oraz aktywność mieszkańców

3 – wykorzystuje potencjał przyrodniczo-kulturowy i aktywność mieszkańców

2 - wykorzystuje potencjał przyrodniczo-kulturowy lub aktywność mieszkańców

0 – nie wykorzystuje potencjału przyrodniczo-kulturowego oraz aktywności mieszkańców

wykorzystanie Mocnych Strony

- Bory Dolnośląskie, duża powierzchnia lasów i stawów

- Cieki i zbiorniki wodne – atrakcyjne krajobrazowo, o walorach rekreacyjnych

- Mozaika krajobrazowa – lasy, łąki, bagna, torfowiska, wydmy, wrzosowiska, stawy

- Wyjątkowa fauna i flora

- Wielokulturowość ludności napływowej - zachowane tradycje i obyczaje, znane święta i festiwale lokalne, kultura

- Tradycje metalurgiczne – odlewnie żeliwa, kuźnie (Przemków, Gromadka, Chocianów)

- Aktywność zespołów muzyczno-folklorystycznych (w tym szkolne koła)

- Leśnictwo oraz aktywne koła łowickie i wędkarskie


5

Promocja obszaru

Preferuje operacje, które wpływają na promocję jak największego obszaru LGD

1 – promocja obszaru LGD

0 – brak wpływu na promocję

wykorzystanie Mocnych Strony

- Cieki i zbiorniki wodne – atrakcyjne krajobrazowo, o walorach rekreacyjnychniwelowanie Słabych Stron

- Słaba promocja regionu (zwłaszcza walorów przyrodniczych)- Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura w tym społeczna i kulturalna


Maksymalnie

9 punktów©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna