Wersja roboczaPobieranie 6,08 Mb.
Strona1/15
Data04.11.2017
Rozmiar6,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

LOKALNA STRATEGIA LGD „WSPÓLNY TRAKT”Kowala, Skaryszew, Wierzbica 2008
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD „Wspólny Trakt”

Wstęp

4

I

Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR

5

1.

Nazwa i status prawny LGD

5

2.

Proces budowania partnerstwa

6

3.

Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD

7

4.

Struktura Rady - ciała decyzyjnego LGD „Wspólny Trakt”

8

5.

Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego

10

6.

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

18

7.

Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji

18

2.

Definicja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności

19

1.

Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami

19

2.

Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe

19

3.

Ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego
i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej

27

4.

Specyfika obszaru

37

3.

Analiza SWOT

39

4.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia

40

5.

Misja LGD

53

6.

Spójność specyfiki obszaru z celami LSR

55

7.

Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

56

8.

Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

58

9.

Procedura wyboru operacji przez LGD, w tym procedura oceny zgodności operacji z LSR, procedura oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, procedura odwoławcza i procedura zmiany kryteriów lokalnych.

60

10.

Budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR

76

11.

Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR

82

12.

Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

83

13.

Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej

87

14.

Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR

89

15.

Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR

97

16.

Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich

98

17.

Informacja o załącznikach

99

Wstęp

Program Leader obejmuje szereg instrumentów wspierających przemiany obszarów wiejskich w kierunku rozwoju wielofunkcyjnego i poprawy standardu życia. Rozsądnie skonstruowana strategia pozwoli lokalnej grupie działania na rozwój zasobów ludzkich, wzrost aktywności ludności, ogólnej świadomości, co do możliwości gospodarowania na obszarach wiejskich. Odpowiedzialność za rozwój na terenie gmin Kowala, Skaryszew i Wierzbica wzięli na siebie przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

Z uwagi na zdiagnozowane uwarunkowania rozwoju obszaru LGD „Wspólny Trakt””, realizację LSR oparto o jak najlepsze wykorzystanie posiadanych walorów naturalnych
i kulturowych, w powiązaniu z rozwojem w sferze społeczno-gospodarczej i społecznej.
W perspektywie długofalowej podejmowane działania powinny zmierzać
do zrównoważonego rozwoju obszaru LGD oraz poprawy jakości życia mieszkańców osiągając efekt synergii. Przeprowadzona diagnoza wskazała, jakie obszary powinny być stymulowane w pierwszej kolejności. Niezbędne jest podjęcie działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości i zdywersyfikowania działalności gospodarstw rolnych. Zauważalne jest zbyt duże powiązanie źródła uzyskiwania dochodów z rolnictwem. Ogromny potencjał terenu LGD, w sferze rozwoju funkcji turystycznej oraz zachowanie dla kolejnych pokoleń przyjaznego środowiska pracy, rekreacji i wypoczynku wymaga jednak budowania specjalistycznej oferty turystycznej w oparciu o walory środowiska przyrodniczego
oraz tradycje i zwyczaje.

Zachowana na tych terenach tradycja targów końskich oraz przygotowywana oferta rekreacji


i sportu ze wskazaniem na turystę, to podstawowe założenia strategii. Rozwój gmin odbywać się będzie w oparciu o wdrażanie LSR, zgodnie z zapisami tego dokumentu.


Przedstawiona Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) została opracowana przez społeczność lokalną, przy uwzględnieniu założeń osi 3 i 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz lokalnych potrzeb i uwarunkowań.


I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR
  1. Nazwa i status prawny LGD

Stowarzyszenie – lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” powstała na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz statutu, wynikiem tego posiada osobowość prawną i status stowarzyszenia.

W myśl postanowień statutu siedzibą Stowarzyszenia jest Skaryszew. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku realizacji projektów współpracy z innymi lokalnymi grupami działania oraz innymi instytucjami posiadającymi siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

Stowarzyszenie zawiązano na czas nieokreślony, zaś rozwiązaniu może ulec na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Dnia 18.09.2008 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi pod numerem 0000313916 uzyskując także numer identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON 141666356

Nr beneficjenta nadany przez ARiMR to 062954835.


Statutowym celem głównym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez: realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin: Kowala, Skaryszew, Wierzbica; aktywizowanie ludności wiejskiej; promocję obszarów wiejskich położonych w w/w gminach; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach; mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w w/w gminach; realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru w/w gmin; upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach; rozwój edukacji i sportu na terenach wiejskich; wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczyniające się do osiągnięcia następujących celów: poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji, poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej; działania mające na celu pobudzenie: aktywności zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich; wspieranie rozwoju usług turystycznych i usług okołoturystycznych w celu zwiększenia dochodów i zasobności mieszkańców gmin; tworzenie warunków umożliwiających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej; promocja walorów lokalnych: na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w szczególności w dziedzinie produktów, usług, kultury i sztuki; wspieranie powstawania i działalności partnerstwa międzysektorowego i międzyregionalnego; działania zapobiegające zjawisku marginalizacji grup społecznych, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.


2. Proces budowania partnerstwa


Identyfikacja istniejących problemów lokalnych, słaba współpraca samorządów oraz niski poziom wykorzystywania posiadanych zasobów stały się motywem do podjęcia współpracy pomiędzy gminą Kowala, Skaryszew i Wierzbica w celu rozpoczęcia działań zmierzających do aktywizacji samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych, zainteresowanych projektami w ramach inicjatywy Leader.

Inicjatywę budowania partnerstwa trzech sektorów podjęły samorządy gmin, jednakże


w zakres konsultacji, a w szczególności, w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, została włączona społeczność lokalna, w tym przedstawiciele sektorów: gospodarczego
oraz społecznego.

Na początku 2008 roku zawiązała się grupa inicjatywna, której celem było propagowanie idei podejścia Leader oraz zachęcanie społeczności lokalnej do włączenia się w prace przygotowawcze związane z założeniem Stowarzyszenia. W tym czasie zrealizowano szereg spotkań i konsultacji. Działania te pozwoliły na identyfikację potrzeb mieszkańców


oraz zdefiniowanie podstawowych celów rozwoju obszaru LGD. Na plan pierwszy wysunęły się: wykorzystanie lokalnych walorów naturalnych i historycznych do wytworzenia usług turystycznych i rekreacyjnych, rozwój małej przedsiębiorczości i usług przy wykorzystaniu istniejącego potencjału. Następnie przygotowano spotkanie założycielskie LGD. W dniu
27 maja 2008 roku w Skaryszewie przy obecności 71 mieszkańców i osób zainteresowanych działalnością w Stowarzyszeniu założono Stowarzyszenie pod nazwą „Wspólny Trakt”.
Na zebraniu tym wybrano członków Zarządu, organu decyzyjnego – Rady oraz Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzono statut Stowarzyszenia.

Kolejny etap budowania partnerstwa polegał na przygotowaniu i realizacji serii spotkań, szkoleń oraz konsultacji społecznych, w wyniku których opracowano Lokalną Strategię Rozwoju. Podczas tych działań wytyczono i zdefiniowano misję stowarzyszenia oraz cele ogólne i szczegółowe w oparciu o możliwości rozwoju regionu. Dokonano także analizy istniejących zasobów naturalnych i społecznych, a także przeprowadzono analizę SWOT.

W skład LGD weszli przedstawiciele podmiotów sektorów:

publicznego

- społecznego

- gospodarczego.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna