Wdrożenie produkcyjne Systemu isok”Pobieranie 2.19 Mb.
Strona1/30
Data28.12.2017
Rozmiar2.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Załącznik Nr 3. Opis przedmiotu zamówienia na Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK
Załącznik Nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
na:

Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK”
Zamawiający:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w imieniu własnym oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu BadawczegoSpis treści


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w imieniu własnym oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego 1

Spis treści 2

1.Używane terminy: 5

2.Przygotowanie raportu otwarcia i inwentaryzacja 5

3.Przedmiot zamówienia 5

4.Fazy i harmonogram realizacji podprojektu 9

5.Sposób realizacji zamówienia 11

6.Główne elementy zamówienia 13

7.Architektura logiczna Systemu ISOK 15

7.1.Architektura logiczna warstwy przetwarzania Węzła Centralnego ISOK (IMGW-PIB) 15

7.1.1.Przetwarzanie danych 16

7.1.1.1.Modyfikacja baz danych - założenia 17

7.1.1.2.Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS 19

7.1.1.3.GIS Workflow 20

7.1.1.4.Moduł dystrybucji danych 21

7.1.1.5.Moduł importu 22

7.2.Elementy Systemu ISOK – Węzeł Centralny ISOK-IMGW-PIB 26

7.2.1.ISOK-IMGW - PIB: Krajowy Portal ISOK i Krajowy Portal ISOK: wewnętrzny 27

7.2.2.ISOK-IMGW-PIB: Warstwa integracyjna 28

7.2.2.1.ISOK-IMGW-PIB: Warstwa usług 29

7.2.2.2.Powiadomienia i ostrzeżenia 30

7.2.3.ISOK-IMGW-PIB: Przetwarzanie danych 33

7.2.4.ISOK-IMGW-PIB: Repozytorium danych 35

7.2.5.ISOK-IMGW-PIB: Administracja i zarządzanie infrastrukturą 36

7.3.Architektura logiczna warstwy przetwarzania Węzła ISOK KZGW (RZGW) 36

7.3.1.ISOK-KZGW: Przetwarzanie danych 37

7.3.1.1.Modyfikacja baz danych - założenia 39

7.3.1.2.Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS 42

7.3.1.3.GIS Workflow 43

7.3.1.4.Moduł dystrybucji danych 44

7.3.1.5.Moduł importu 46

7.3.2.ISOK-KZGW: Repozytorium danych 51

7.3.3.ISOK-KZGW: Administracja i zarządzanie infrastrukturą 52

7.4.Elementy Systemu ISOK – Węzeł ISOK-KZGW (SIGW) 52

7.4.1.ISOK-KZGW: Hydroportal 54

7.4.2.ISOK-KZGW: Portal Katastru Wodnego 56

7.4.3.ISOK-KZGW: Portale regionalne RZGW 62

7.4.4.ISOK-KZGW: Portale Katastru Wodnego RZGW 63

7.4.5.ISOK-KZGW: Warstwa integracyjna 69

7.4.6.ISOK-KZGW: Warstwa usług 69

8.Integracja z innymi systemami 71

8.1.Integracja z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną OST 112 72

9.Główne technologie 73

9.1.Wymagania technologiczne 74

10.Architektura fizyczna Systemu 75

10.1.Wymagania sieciowe Systemu ISOK 75

11.Dane ISOK 76

11.1.Zbiory danych źródłowych 76

11.2.Sposób udostępniania zbiorów w ISOK 86

11.3.Spełnienie wymagań dyrektywy INSPIRE 94

11.4.Zasilenie kompletem danych – zawierającym także dane spoza katastru wodnego 102

11.4.1.Przygotowanie założeń do polityki utrzymania danych. 103

11.5.Produkty publikacyjne ISOK 103

12.Szkolenia 103

12.1.Szkolenia dla użytkowników i administratorów Systemu ISOK 103

12.2.E-learning 105

13.Wykorzystanie Systemu przez użytkowników końcowych 107

13.1.System ról i uprawnień 108

14.Raportowanie 110

15.Bezpieczeństwo 111

16.Administracja i eksploatacja 112

16.1.Administracja 112

16.2.Eksploatacja 112

17.Wymagania prawne i gwarancyjne 112

17.1.Wymagania prawne 112

17.2.Wymagania gwarancyjne 112

17.2.1.Zakres gwarancji 112

17.2.2 Wymagania serwisowe w okresie gwarancji 114

17.2.3. Administracja Systemem w okresie gwarancji 120

17.2.4. Wymagania dotyczące aktualności dokumentacji Systemu ISOK 121

18.Metodyka wdrożenia. Procedury. 121

18.1.Skład zespołu projektowego po stronie Wykonawcy. 121

19.Testy 122

19.1.Środowisko testowe. 124

20.Załączniki 127

20.1.Załącznik A 12720.2.Załącznik B – Specyfikacja raportów 129


  1. Używane terminy:


Wszystkie terminy i pojęcia wykorzystywane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przyszłej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach wykonania Umowy wdrożeniowej należy interpretować zgodnie ze znaczeniem opisanym w słowniku pojęć, stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.
  1. Przygotowanie raportu otwarcia i inwentaryzacja


Zamawiający w ramach przygotowania do niniejszego postępowania dokonał inwentaryzacji wyników oraz stanu produktów Podprojektu ISOK, otrzymanych do czasu odbioru etapu 4 Umowy z Qumak. Inwentaryzacja realizowana była w związku z faktem, że Umowa z Qumak została zrealizowana tylko w zakresie Etapów 1-4 opisanych w pierwotnym OPZ, natomiast Wykonawca w ramach niniejszego postępowania będzie rozwijał i wdrażał produkty oparte o wyniki poprzednich Etapów Podprojektu ISOK. Wyniki wewnętrznej inwentaryzacji, jaką przeprowadził Zmawiający, są podstawą do realizacji prac w ramach niniejszego zamówienia. Wyniki wewnętrznej inwentaryzacji stanowią załącznik 4 do SIWZ przedstawiający zestawienie sprzętu i licencji dostarczonych w ramach Umowy z Qumak. Wskazany w załączniku 4 sprzęt i licencje Wykonawca musi wykorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku ich nadmiarowości, Wykonawca powinien przestawić raport określający które elementy infrastruktury sprzętowo programowej nie będą przez niego wykorzystane w projekcie wraz z uzasadnieniem dla braku wykorzystania każdego z wyszczególnionych w nim elementów.


  1. Pobieranie 2.19 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna