Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 4/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” celPobieranie 191,5 Kb.
Strona1/6
Data06.11.2017
Rozmiar191,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD


NABÓR nr 4/2017

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

CEL główny:

Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD- Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życiaCel szczegółowy 1.1:

Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnejPrzedsięwzięcie 1.1.2:

Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-022/17

Augustów, 7.06.2017 r.

Słownik pojęć 4

Informacje ogólne 4

I. Termin składania wniosków 5

II. Miejsce składania wniosków 5

III. Sposób składania wniosków 6

IV. Forma wsparcia 8

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 8

V.1 Zakres tematyczny operacji 8

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 9

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 9

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 10

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 11

V.3.1. Grupa docelowa 11

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 11

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 13

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 15

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 15

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 16

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 17

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 19

V.3.9. Wkład własny 20

V.3.10. Podatek od towarów i usług 21

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 22

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 23

V.3.13. Reguły proporcjonalności 23

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 24

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 24

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 24

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 27

VI. Finanse 27

VII. Inne ważne informacje 28

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 33

IX. Załączniki i wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 33
UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych Ministerstwa Rozwoju, LGD


(pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.

Słownik pojęć


Wniosek o przyznanie pomocy, tj. wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 - należy przez to rozumieć również wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Ogłoszenie - należy przez to rozumieć ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD;

LGD - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Lokalną Grupę Działania – Kanał Augustowski”;

IZ RPOWP – Instytucja Zarządzająca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020;

SZOOP 2014-2020 - należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ustawa RLKS - należy przez to rozumieć Ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Informacje ogólne


Funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPOWP 2014-2020 (dalej IZ RPOWP) pełni Zarząd Województwa Podlaskiego.
Projekty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania, listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu weryfikacji oraz listy projektów, które spełniły kryteria lokalne i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) są publikowane na stronie www.lgd-kanal.augustow.pl
W sprawach dotyczących naboru pracownicy Biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: (87) 643 11 44
Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w dokumencie, jeśli nie określono inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W uzasadnionych sytuacjach LGD ma prawo anulować ogłoszony nabór, np. w związku z:


  1. zdarzeniami losowymi, których nie da się przewidzieć na etapie konstruowania założeń przedmiotowego naboru,

  2. zmianą krajowych aktów prawnych/wytycznych wpływających w sposób istotny na proces naboru projektów do dofinansowania.

W przypadku anulowania naboru LGD przekaże do wiadomości potencjalnym Beneficjentom, informację o anulowaniu naboru wraz z podaniem przyczyny, tymi samymi kanałami, za pomocą których przekazano informacje o naborze wniosków.  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna