Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 StowarzyszeniaPobieranie 0,5 Mb.
Strona1/12
Data01.03.2019
Rozmiar0,5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków


WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
Cel główny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych

Przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne
Na operacje z zakresu typu projektu nr 6

Programy aktywności lokalnej


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020
Mały Płock, grudzień 2017 r.

Słownik pojęć 3

Informacje ogólne 7

I. Termin składania wniosków 7

II. Miejsce składania wniosków 8

III. Sposób składania wniosków 8

IV. Forma wsparcia 10

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 11

V.1 Zakres tematyczny operacji 16

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 16

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 18

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 24

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 24

V.3.1. Grupa docelowa 24

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 27

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 37

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 39

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 40

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 40

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 41

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 42

V.3.9. Wkład własny 43

V.3.10. Podatek od towarów i usług 44

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 44

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 50

V.3.13. Reguła proporcjonalności 50

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 51

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 51

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 51

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 54

VI. Finanse 54

VII. Inne ważne informacje 55

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 57

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.
W związku z zapisami Umowy partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, (sierpień 2017), Instytucja Zarządzająca RPOWP dopuszcza możliwość dostosowania zapisów przyjętych już do realizacji projektów w zakresie profilowania, z zastrzeżeniem obowiązujących w danym czasie Wytycznych w realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna