Warunki uczestnictwaPobieranie 29,37 Kb.
Data18.04.2018
Rozmiar29,37 Kb.

WARUNKI UCZESTNICTWA

NA OBOZIE MŁODZIEŻOWYM / ZIMOWISKU / KOLONII 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu, ośrodka gdzie jest organizowany obóz / zimowisko / kolonia oraz do poleceń wychowawców.
 1. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport i aktualną legitymację szkolną.
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu.
 1. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia reguł obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów).
 1. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
 1. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste).
 1. Niniejsze warunki stanowią część integralną umowy zgłoszenia zawartej z YC PTTK Beskid

Ja niżej podpisany oświadczam, że warunki na obozie są mi znane.


......................................................

podpis rodziców (opiekunów)

.......................................................

podpis uczestnika

Yacht Club PTTK Beskid

w Nowym Sączu

ul. Rynek 9


KARTA KWALIFIKACYJNA

OBOZU MŁODZIEŻOWEGO / ZIMOWISKA / KOLONII
_____________________________________________________________________
I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU:


 1. Rodzaj imprezy .........................................................................................................

 2. Termin imprezy .........................................................................................................

 3. Adres ośrodka ...........................................................................................................

_____________________________________________________________________
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ / ZIMOWISKO / KOLONIE:

1. Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................

2. Data urodzenia .............................................................................................................

3. Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) ............................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Telefon ............................................................... 5. Nr paszportu ...............................

6. Nazwa i adres szkoły ...................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka na obozie .................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Rodzice (Opiekunowie):imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Ojciec

matka

...................................... .....................................................

data podpis

_____________________________________________________________________


IV. ORZECZENIE LEKARSKIE

1. Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznaję) ...........................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Dziecko może być uczestnikiem: ................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Zalecenia dla wychowawcy: .........................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Zalecenia dla opieki medycznej: ..................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................... ....................................................

data podpis

_____________________________________________________________________


V. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU
1. Przebyte choroby (podać, w którym roku życia)

odra ............. ospa .............. różyczka .............. świnka .............. szkarlatyna ................

żółtaczka zakaźna ............... choroby reumatyczne ................ choroby nerek ...............

astma ..................... padaczka ................. inne ...............................................................

2. Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku: bóle głowy, brzucha,omdlenia,

niedosłuch, duszności, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar, angina i inne ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Dziecko jest * nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe, inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka ....................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Dziecko jest uczulone * tak / nie (podać na co np. nazwa leku, rodzaj pokarmu) .......

....................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Dziecko nosi * okulary, aparat ortopedyczny, wkładki ortopedyczne, inne aparaty .....

..........................................................................................................................................zażywa stale leki: jakie? ...................................................................................................

..........................................................................................................................................

6. Jazdę samochodem znosi * dobrze / źle

7. Inne uwagi o zdrowiu dziecka: .....................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Stwierdzam, że podałem (am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na obozie.

...................................... .....................................................

data podpis matki, ojca lub opiekuna

_____________________________________________________________________


VI. INFORMACJA WYCHOWAWCÓW KLASY O UCZNIU
Uczestnik obozu / zimowiska / kolonii ................................ jest uczniem klasy ...............

Opinia:


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................... .....................................................

data podpis wychowawcy klasy

................................................................pieczęć adresowa szkoły©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna