Warunki obrotuPobieranie 167,43 Kb.
Strona1/5
Data19.01.2018
Rozmiar167,43 Kb.
  1   2   3   4   5

WARUNKI OBROTU

DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA
INDEKS MIDWIG

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem kontraktami terminowymi opisanymi w niniejszych "Warunkach obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks MIDWIG".

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale 3 pkt 3.1 "Warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks MIDWIG".

Decyzją Nr DSP1-414-05/01-15/2001 z dnia 30 października 2001 r. Komisja papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu programu kontraktów terminowych objętych tymi "Warunkami obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks MIDWIG".
Definicje i skrótyinstrument bazowy – Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek MIDWIG
seria kontraktu – kontrakty terminowe odpowiadające określonemu przez giełdę standardowi charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym i tą samą datą wygaśnięcia.
klasa kontraktu – klasa obejmuje wszystkie serie kontraktów terminowych mające ten sam instrument bazowy i odpowiadające temu samemu standardowi.
dzień wygaśnięcia – ostatni dzień obrotu, ostateczna cena rozliczeniowa w tym dniu stanowi podstawę wyliczenia ostatecznej kwoty rozliczeniowej
mnożnik – jednostka pieniężna przez którą pomnożona zostaje wartość jednego punktu indeksu MIDWIG.
kurs kontraktu – przyjęta przez strony transakcji terminowej w dniu zawarcia transakcji wysokość indeksu MIDWIG.
wartość kontraktu – kurs kontraktu pomnożony przez mnożnik
pozycja długa – nabycie kontraktu terminowego.
pozycja krótka – zbycie (wystawienie) kontraktu terminowego.
zamknięcie pozycji – ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem kontraktu terminowego. Zamknięcie pozycji następuje w wyniku zbycia kontraktu terminowego jeżeli został on wcześniej nabyty lub też nabycia kontraktu terminowego jeżeli został on wcześniej zbyty. Kontrakt zamykający musi być z tej samej serii co kontrakt zamykany. Wygaśnięcie kontraktu powoduje zamknięcie wszystkich otwartych pozycji w wygasającej serii.
pozycja przeciwstawna – pozycją przeciwstawną do pozycji krótkiej jest pozycja długa dotycząca kontraktów tej samej serii; pozycją przeciwstawną do pozycji długiej jest pozycja krótka dotycząca kontraktów tej samej serii.
konto podstawowe – podstawowe konto ewidencyjne, oznaczone co do kodu instrumentu (prawa) pochodnego, kodu uczestnika, kodu funkcji, rodzaju konta, numeru identyfikacyjnego klienta oraz identyfikatora portfela.
konto indywidualne – stan posiadania w prawach pochodnych, zarejestrowanych na wszystkich kontach podstawowych danego klienta, odzwierciedlonych na rachunku prowadzonym przez danego uczestnika.
portfel – pozycje otwarte w różnych seriach kontraktów terminowych oraz jednostkach indeksowych, zarejestrowane na kontach podstawowych danego klienta, odzwierciedlonych na rachunku szczególnych praw z papierów wartościowych prowadzonym przez uczestnika KDPW, oznaczonych tym samym identyfikatorem portfela.
kwota rozliczenia – kwota, którą inwestor jest zobowiązany wnieść lub którą ma prawo otrzymać w wyniku bieżących rozrachunków rynkowych lub ostatecznego rozliczenia.
Skróty użyte w tekście:
KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

kontrakt terminowy – kontrakt terminowy na Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek MIDWIG

Warunki obrotu – Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks MIDWIG

Ustawa – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie określenia podmiotów uprawnionych do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu praw pochodnych, szczególnych warunków, jakie obowiązane są spełniać te podmioty, oraz szczególnego trybu i warunków wprowadzania tych papierów wartościowych, w tym kryteriów, jakie muszą one spełniać, aby mogły być przedmiotem obrotu (Dz.U. nr 163 poz. 1155)


  1. Wstęp.

Kontrakty terminowe na Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek MIDWIG, stanowią program praw pochodnych w rozumieniu §1 ust. 2 Rozporządzenia


Zgodnie z Regulaminem Giełdy przez kontrakt terminowy rozumie się umowę zawartą na giełdzie pomiędzy sprzedającym prawo na termin a kupującym to prawo na termin, na warunkach określonych w standardzie kontraktów terminowych na indeks MIDWIG, w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy.
Kontrakt terminowy stanowi jednocześnie przedmiot transakcji terminowych zawieranych na rynku instrumentów pochodnych zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Stosownie do przepisu zawartego w art. 3 ust. 3 Ustawy kontrakty terminowe na indeks akcji są papierami wartościowymi.
Rozrachunki polegające na ustaleniu zobowiązań i należności inwestorów posiadających otwarte pozycje na rynku instrumentów pochodnych oraz wyliczeniu kwot rozliczenia, dokonywane są codziennie. Podstawą dla dokonania bieżących rozrachunków są dzienne ceny rozliczeniowe. W ostatnim dniu obrotu podstawą dla dokonania rozliczenia jest ostateczna cena rozliczeniowa. Ceny rozliczeniowe wyrażone są w złotych polskich.
Kontrakty terminowe notowane są w seriach o terminach wykonania przypadających w trzech najbliższych miesiącach marcowego cyklu kwartalnego. Marcowy cykl kwartalny obejmuje miesiące: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, w których przypadają terminy wygasania odpowiednich serii kontraktów terminowych.
W pierwszym dniu notowania danej klasy kontraktów terminowych wprowadzane są do obrotu jednocześnie trzy serie kontraktów terminowych danej klasy. Serie wygasają w najbliższych trzech miesiącach z marcowego cyklu kwartalnego, co oznacza, iż termin wygaśnięcia tych serii może być krótszy niż odpowiednio 3, 6 i 9 miesięcy. Dla kolejnych serii kontraktów, termin wygaśnięcia przypada za 9 miesięcy od dnia wygaśnięcia serii poprzedniej, zgodnie z marcowym cyklem kwartalnym.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu programu kontraktów terminowych na Warszawski Indeks Średnich Spółek MIDWIG występuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00–498 Warszawa.
Termin rozpoczęcia obrotu pierwszych serii kontraktów terminowych w danej klasie zostanie ustalony przez Zarząd Giełdy i przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrotu. Obrót kontraktami terminowymi następnych serii rozpoczyna się w następnym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich. Dniem zakończenia obrotu daną serią kontraktów terminowych jest dzień sesyjny przypadający na trzeci piątek miesiąca wykonania serii. Szczegółowe zasady ustalania terminów rozpoczęcia i zakończenia obrotu kontraktami terminowymi zostały opisane w rozdziale „Dane o warunkach obrotu”.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem niniejszymi kontraktami terminowymi. Potencjalni nabywcy kontraktów terminowych powinni zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka związane z nabyciem kontraktów terminowych opisane w rozdziale 3.1 „Warunków obrotu”.
Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w związku z decyzją w sprawie zgody na wprowadzenie kontraktów terminowych do publicznego obrotu.
"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem kontraktami terminowymi opisanymi w niniejszych "Warunkach obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks MIDWIG".

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale 3 pkt 3.1 "Warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks MIDWIG".

Decyzją Nr DSP1-414-05/01-15/2001 z dnia 30 października 2001 r. Komisja papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu programu kontraktów terminowych objętych tymi "Warunkami obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks MIDWIG".


Niniejsze „Warunki obrotu” zostały sporządzone dnia 31 lipca 2001 roku i zaktualizowane na dzień 23 października 2001 roku w Warszawie. Termin ważności „Warunków obrotu” upływa z dniem wygaśnięcia ostatniej serii kontraktów terminowych.

„Warunki obrotu” zostaną publicznie udostępnione na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obrotu pierwszą serią kontraktów terminowych w siedzibie Giełdy, w domach maklerskich członków giełdy oraz na stronach internetowych Giełdy (http://www.gpw.com.pl.).


Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem obrotu pierwszą serią kontraktów terminowych Giełda zamieści ogłoszenie w Gazecie Giełdy "Parkiet", w którym zamieści standard kontraktów terminowych oraz informację o miejscu i formie publikacji "Warunków obrotu".


Spis treści


Definicje i skróty 1

1. Wstęp. 3

2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w „Warunkach obrotu” 7

2.1.Dane podmiotu występującego z wnioskiem o dopuszczenie kontraktów terminowych objętych niniejszymi warunkami do obrotu publicznego oraz sporządzającego rozdziały 1 – 3 niniejszych „Warunków” . 7

2.2.Osoby działające w imieniu Giełdy 7

2.3Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu występującego z wnioskiem i sporządzającego rozdziały 1 – 3 „Warunków obrotu” 7

2.4.Dane podmiotu sporządzającego rozdział „Załączniki” niniejszych „Warunków obrotu” 8

2.5.Osoby działające w imieniu KDPW S.A. 8

2.6.Oświadczenia osób działających w imieniu KDPW S.A. 8

3. Dane o „Warunkach obrotu” 9

3.1Czynniki ryzyka specyficzna dla kontraktów. 93.1.1.Ryzyko płynności 9

3.1.2.Ryzyko rynkowe 9

3.2.Warunki jakie powinni spełniać inwestorzy – wystawcy i nabywcy kontraktów terminowych 93.2.1.Rachunki na których rejestrowane są kontrakty terminowe 9

3.2.2.Opłaty 10

3.3Określenie uprawnień i obowiązków wynikających z kontraktów terminowych 10

3.4Sposób ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia obrotu kontraktami terminowymi 11

3.5Terminy wykonania kontraktów terminowych 11

3.6Termin wygasania kontraktów terminowych 11

3.7Podstawowe zasady obrotu kontraktami terminowymi 113.7.1Giełdowy obrót kontraktami terminowymi 11

3.7.2Dopuszczenie do obrotu giełdowego 11

3.7.3.Wprowadzenie kontraktów terminowych do obrotu giełdowego 12

3.7.4.Szczegółowe zasady obrotu kontraktami terminowymi 12

3.7.5.Zmiana Regulaminu Giełdy lub innych przepisów giełdowych mających zastosowanie do obrotu kontraktami terminowymi 12

3.7.6.Strony transakcji zawieranych na giełdzie 12

3.8Standard kontraktów terminowych na indeks MIDWIG 12

3.9Instrument bazowy – indeks MIDWIG. 14

3.10. Podatki 223.10.1.Podatek dochodowy od osób fizycznych 22

3.10.2.Podatek dochodowy od osób prawnych 22

3.11.Zmiana w „Warunkach obrotu” 224. Załącznik – Rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń. 22

4.1.Rozliczanie transakcji terminowych 234.1.1.Gwarantowanie i rozliczanie transakcji terminowych – Informacje ogólne 23

4.2.Szczegółowe zasady gwarantowania i rozliczania kontraktów terminowych 244.2.1.Wstępny depozyt rozliczeniowy 24

4.3.Depozyt Zabezpieczający 244.3.1.Depozyt zabezpieczający w relacji klient – uczestnik rozliczający 24

4.3.2.Depozyt zabezpieczający w relacji uczestnik rozliczający – KDPW 26

4.4.Bieżące rozrachunki rynkowe 264.4.1.Szczegółowe zasady ustalania zobowiązań stron transakcji terminowej w przypadku posiadania otwartej pozycji 27

4.4.1.1.Zobowiązanie inwestora posiadającego pozycję długą 27

4.4.1.2.Zobowiązanie inwestora posiadającego pozycję krótką 28

4.4.2.Szczegółowe zasady ustalania zobowiązań stron transakcji terminowej w przypadku zamykania pozycji 28

4.4.2.1.Zobowiązanie inwestora zamykającego pozycję długą 28

4.4.2.2.Zobowiązanie inwestora zamykającego pozycję krótką 28

4.4.3.Rozliczenia w dniu wygaśnięcia 28

4.4.3.1.Szczegółowe zasady ustalania zobowiązań stron transakcji terminowej w dniu wygaśnięcia 28

4.4.3.1.1.Zobowiązanie inwestora posiadającego pozycję długą 28

4.4.3.1.2.Zobowiązanie inwestora posiadającego pozycję krótką 29

4.5.Regulowanie zobowiązań i należności w relacji uczestnik rozliczający – KDPW. 29

4.6.Fundusz Rozliczeniowy Rynku Terminowego 29

4.7.Utrata płynności Uczestnika Rozliczającego 30


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna