Warunki obrotuPobieranie 146,51 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar146,51 Kb.

WARUNKI OBROTU

DLA JEDNOSTEK INDEKSOWYCH

NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY

DUŻYCH SPÓŁEK

WIG20

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem jednostkami indeksowymi opisanymi w niniejszych "Warunkach obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG202".

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale 3 pkt 3.1 "Warunków obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".Decyzją Nr DSP1-414-2/01-12/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu programu jednostek indeksowych objętych tymi "Warunkami obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".

DEFINICJE I SKRÓTY.Cena jednostki indeksowej (premia) – wartość jednostki indeksowej równa przyjętej przez strony transakcji w dniu jej zawarcia wartości instrumentu bazowego pomnożonej przez mnożnik.
cena rozliczeniowa jednostki indeksowej- wyznaczana zgodnie z określonym przez Giełdę standardem jednostki indeksowej wartość będąca podstawą do dokonania rozliczenia.
instrument bazowy - Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20
jednostka indeksowa – papiery wartościowe odpowiadające określonemu przez Giełdę standardowi charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym.
mnożnik – jednostka pieniężna, przez którą pomnożona zostaje wartość instrumentu bazowego.
nabywca – inwestor który nabył jednostkę indeksową (zajął pozycję długą)
wystawca – inwestor który wystawił jednostkę indeksową (zajął pozycję krótką)
pozycja długa - nabycie jednostki indeksowej
pozycja krótka – wystawienie jednostki indeksowej
wykonanie jednostki indeksowej – realizacja prawa do otrzymania przez nabywcę jednostki indeksowej od wystawcy jednostki indeksowej, kwoty rozliczenia jednostki indeksowej na zasadach określonych w standardzie
otwarcie pozycji – nabycie jednostki indeksowej (zajęcie pozycji długiej) prowadzące do nabycia praw nabywcy określonych w standardzie lub wystawienie jednostki indeksowej (zajęcie pozycji krótkiej) powodujące powstanie obowiązków wystawcy określonych w standardzie jednostki indeksowej.
zamknięcie pozycji – ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub wystawieniem jednostki indeksowej. Zamknięcie pozycji następuje w wyniku wystawienia jednostki indeksowej, jeżeli została ona wcześniej nabyta lub też nabycia jednostki indeksowej, jeżeli została ona wcześniej wystawiona. Jednostka indeksowa zamykająca pozycję musi być jednostką indeksową na ten sam instrument bazowy, określoną tym samym standardem.
konto indywidualne– zbiór kont podmiotowych oznaczonych tym samym numerem klasyfikacyjnym klienta (NKK).
konto podmiotowe – konto ewidencyjne, oznaczone co do kodu instrumentu (prawa) pochodnego, kodu uczestnika, typu własności w KDPW, rodzaju konta, numeru klasyfikacyjnego klienta oraz identyfikatora portfela.


portfel – zajęte pozycje w instrumentach pochodnych zarejestrowanych na kontach podmiotowych, w zakresie, których status uczestnika rozliczającego posiada ten sam uczestnik w tym samym rodzaju działalności, oznaczone tym samym numerem klasyfikacyjnym klienta i tym samym kodem portfela
Skróty użyte w tekście:
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)

Giełda - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

KDPW_CCP – KDPW_CCP S.A.Warunki obrotu- Warunki obrotu dla jednostek indeksowych na indeks giełdowy WIG20

Ustawa o publicznym obrocie – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) – uwaga: ustawa nie obowiązuje, została zastąpiona przez Ustawę o obrocie oraz Ustawę o ofercie

Ustawa o obrocie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 183211 poz. 1384 z późn. zm.)

Ustawa o ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Rozporządzenie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U z 2005 r. Nr 205 poz.1699)

Regulamin Giełdy - Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych uchwalony Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku z późn. zm. (aktualny tekst Regulaminu Giełdy znajduje się na stronie internetowej Giełdy www.gpw.pl)

SZOG – Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone Uchwałą Nr 4/2006 Zarządu Giełdy z dnia 10 stycznia 2006 roku z późn. zm. (aktualny tekst SZOG znajduje się na stronie internetowej Giełdy www.gpw.pl)

 1. WSTĘP.

Jednostki indeksowe na indeks giełdowy WIG20 objęte niniejszymi „Warunkami Obrotu” są zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) lit f) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie będącymi papierami wartościowymi.


Pod pojęciem jednostki indeksowej rozumie się prawo przysługujące nabywcy jednostki wobec wystawcy do żądania zapłaty kwoty należnej na warunkach określonych w standardzie jednostek indeksowych na indeks giełdowy WIG20.

Nabywca jednostki indeksowej płaci jej wystawcy cenę jednostki indeksowej (premię). Wystawca, otwierający krótkie pozycje wnosi depozyty zabezpieczające.


Nabywca jednostek indeksowych, nie musi wnosić ani utrzymywać depozytów zabezpieczających.
Wartość jednej jednostki indeksowej odpowiada wartości indeksu giełdowego WIG20 pomnożonej przez mnożnik, który wynosi 0,1 zł.
Po nabyciu inwestor może do ostatniego dnia obrotu włącznie zamknąć swoją pozycję na dwa sposoby:

 • poprzez wystawienie jednostki indeksowej.

 • poprzez wykonanie jednostki indeksowej.

Wykonanie jednostek indeksowych odbywa się w oparciu o cenę rozliczeniową równą średniej arytmetycznej wyliczanej ze wszystkich wartości indeksu WIG20 z ostatniej godziny fazy notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości ustalonej w pierwszym dniu sesyjnym po wykonaniu jednostki indeksowej pomnożonej przez mnożnik (0,1 zł).


Nabywca (inwestor posiadający pozycję długą) ma prawo zgłosić jednostkę do wykonania – może zażądać wypłaty kwoty należnej równej kwocie rozliczeniowej jednostki indeksowej – w dniu sesyjnym poprzedzającym każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia – do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia (włącznie). Jeżeli:

 1. dzień poprzedzający trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed tym dniem;

 2. trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia.

Wystawca jednostki indeksowej (inwestor posiadający pozycję krótką) który zostanie wybrany w celu wykonania jednostki na zasadach określonych przez KDPW_CCP i opisanych w punkcie 4.2.2 Rozdziału 4 „Załącznik” „Warunków obrotu”, jest zobowiązany do wypłacenia nabywcy kwoty równej kwocie rozliczenia jednostki indeksowej.

Wykonanie w ostatnim dniu obrotu (dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia) następuje automatycznie, chyba, że posiadacz jednostki zgłosi rezygnację z wykonania jednostki.


Dzień wygaśnięcia jednostek indeksowych objętych niniejszymi warunkami przypada na ostatni dzień sesyjny grudnia 2025 r.
Po wystawieniu inwestor może zamknąć swoją pozycję poprzez nabycie jednostki indeksowej.
Wystawca jednostek indeksowych w momencie zawierania transakcji zobowiązany jest wpłacić depozyt zabezpieczający na zasadach określonych przez KDPW_CCP. Zobowiązany jest on również do aktualizowania swoich depozytów na zasadach określonych przez KDPW_CCP. Podstawą do wyznaczania depozytów zabezpieczających jest kurs odniesienia.

Szczegółowe zasady zabezpieczania roszczeń wynikających z jednostek indeksowych, ustalania depozytów zabezpieczających oraz zasady rozliczania tych jednostek w chwili ich wykonania zawarte są w Rozdziale 4 „Załącznik” „Warunków obrotu” oraz w Rozdziale 3 punkt 3.5.


Jednostki indeksowe znajdują się w obrocie na Giełdzie.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym programu jednostek indeksowych na WIG20 występuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.
Termin rozpoczęcia obrotu jednostkami indeksowymi zostanie ustalony przez Zarząd Giełdy i przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu. Dniem zakończenia obrotu jednostkami indeksowymi jest dzień sesyjny poprzedzający dzień wygaśnięcia
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem niniejszymi jednostkami indeksowymi. Potencjalni nabywcy jednostek indeksowych powinni zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka związane z nabyciem jednostek opisane w rozdziale 3 pkt 1 „Warunków obrotu”.
Niniejsze „Warunki obrotu” zostały sporządzone dnia 22 maja 2001 roku i zaktualizowane na dzień 21 listopada 2011 roku Termin ważności „Warunków obrotu” upływa z dniem rozliczenia jednostek indeksowych następującym po dniu wygaśnięcia.
„Warunki obrotu” zostaną publicznie udostępnione na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obrotu jednostkami indeksowymi w siedzibie Giełdy, w domach maklerskich członków giełdy oraz na stronach Internetowych Giełdy (http://www.gpw.pl.).
Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem obrotu jednostkami indeksowymi Giełda zamieści ogłoszenie w Gazecie Giełdy "Parkiet", w którym zamieści standard jednostek indeksowych oraz informację o miejscu i formie publikacji "Warunków obrotu".
Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd3 w związku z decyzją w sprawie zgody na wprowadzenie jednostek indeksowych do obrotu publicznego.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem jednostkami indeksowymi opisanymi w niniejszych "Warunkach obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG204".

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale 3 pkt 3.1 "Warunków obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".

Decyzją Nr DSP1-414-2/01-12/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu programu jednostek indeksowych objętych tymi "Warunkami obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".SPIS TREŚCI


DEFINICJE I SKRÓTY. 2

1. WSTĘP. 4

SPIS TREŚCI 7

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W „WARUNKACH OBROTU”. 9

2.1.Dane podmiotu występującego z wnioskiem o dopuszczenie jednostek indeksowych objętych niniejszymi warunkami do obrotu publicznego oraz sporządzającego rozdziały 1 – 3 „Warunków obrotu”. 9

2.2.Osoby działające w imieniu Giełdy 9

2.3.Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu występującego z wnioskiem i sporządzającego rozdziały 1 – 3 „Warunków obrotu” 9

2.4.Dane podmiotu sporządzającego rozdział „Załączniki” niniejszych „Warunków obrotu” 10

2.5.Osoby działające w imieniu KDPW_CCP 10

2.6.Oświadczenia osób działających w imieniu KDPW_CCP 10

3. DANE O WARUNKACH OBROTU. 11

3.1Opis czynników ryzyka. 11

3.1.1. Ryzyko płynności 11

3.1.2. Ryzyko rynkowe 11

3.1.3. Ryzyko związane z odległym terminem wygaśnięcia. 11

3.2Warunki, jakie powinni spełniać inwestorzy – wystawcy i nabywcy jednostek indeksowych. 11

3.2.1. Rachunki, na których rejestrowane są jednostki indeksowe. 12

3.2.2. Opłaty 12

3.3Określenie uprawnień i obowiązków wynikających z jednostek indeksowych. 12

3.4Sposób ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia obrotu jednostkami indeksowymi. 13

3.5Zasady wykonania jednostek indeksowych. 13

3.6Termin wygasania jednostek indeksowych. 14

3.7Podstawowe zasady obrotu jednostkami indeksowymi. 14

3.7.1 Giełdowy obrót jednostkami indeksowymi. 14

3.7.2 Dopuszczenie do obrotu giełdowego. 14

3.7.3. Wprowadzenie jednostek indeksowych do obrotu giełdowego. 14

3.7.4. Szczegółowe zasady obrotu jednostkami indeksowymi. 14

3.7.5. Zmiana Regulaminu Giełdy lub innych przepisów giełdowych mających zastosowanie do obrotu jednostek indeksowych 14

3.7.6. Strony transakcji zawieranych na giełdzie 15

3.8Standard jednostek indeksowych na indeks WIG20. 15

3.9Instrument bazowy - WIG20 16

5.1 Wpisanie spółki na listę uczestników indeksu 18

5.2 Wykreślenie spółki z listy uczestników indeksu 19

5.3 Zmiana pakietów uczestników indeksu 19

5.4 Zmiany z uwagi na operacje rynkowe 19

3.10Podatki 20

3.10.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 20

3.10.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 20

3.11Zmiana w „Warunkach obrotu” 20

4. ZAŁĄCZNIK - ROZLICZANIE I GWARANTOWANIE ROZLICZEŃ. 21

4.1.Rozliczanie jednostek indeksowych 21

4.2.Wykonanie jednostek indeksowych. 22

4.2.1Zgłoszenie do wykonania jednostek indeksowych. 22

4.2.2Wybór wystawcy jednostek indeksowych. 22

4.2.3Rozliczenie wykonania jednostek indeksowych. 22

4.3.Szczegółowe zasady gwarantowania i rozliczania jednostek indeksowych. 23

4.3.1Wstępny depozyt rozliczeniowy 23

4.3.2Depozyt Zabezpieczający wymagany od inwestorów 23

4.3.3Depozyt Zabezpieczający w relacji uczestnik rozliczający – KDPW_CCP 23

4.3.4Rozliczanie premii za jednostki indeksowe. 24

4.3.5Fundusz Rozliczeniowy 24
 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W „WARUNKACH OBROTU”.
  1. Dane podmiotu występującego z wnioskiem o dopuszczenie jednostek indeksowych objętych niniejszymi warunkami do obrotu publicznego oraz sporządzającego rozdziały 1 – 3 „Warunków obrotu”.

Firma Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Siedziba Warszawa

Adres 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4

Telefon (022) 628 32 32

Telefax (022) 628 17 54 ; 628 60 53; 537 77 90

Adres e-mail gielda@gpw.pl

Adres strony Internetu: http://www.gpw.pl.
  1. Osoby działające w imieniu Giełdy

1. dr Lidia Adamska, Członek Zarządu


2. Adam Maciejewski, Członek Zarządu


  1. Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu występującego z wnioskiem i sporządzającego rozdziały 1 – 3 „Warunków obrotu”

Działający w imieniu Giełdy podpisani niżej członkowie Zarządu Giełdy oświadczamy, że informacje zawarte w “Warunkach obrotu” w rozdziałach 1 – 3 są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.


dr Lidia Adamska Adam Maciejewski


Członek Zarządu Członek Zarządu

  1. Dane podmiotu sporządzającego rozdział „Załączniki” niniejszych „Warunków obrotu”

Firma KDPW_CCP Spółka Akcyjna

Siedziba Warszawa

Adres 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4

Telefon (022) 537 93 23

Telefax (022) 537 93 01

Adres e-mail ccp@kdpw.pl

Adres strony Internetu: http://www.kdpwccp.pl  1. Osoby działające w imieniu KDPW_CCP


1. dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu


2. Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu
3. Michał Stępniewski – Członek Zarządu


  1. Oświadczenia osób działających w imieniu KDPW_CCP

Działający w imieniu KDPW_CCP podpisani niżej członkowie Zarządu oświadczamy, że informacje zawarte w Załączniku do „Warunków obrotu” są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie wymagane jest przepisami prawa.


dr Iwona Sroka Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

 1. DANE O WARUNKACH OBROTU.
  1. Opis czynników ryzyka.

   1. Ryzyko płynności


W pierwszym okresie obrotu jednostkami indeksowymi nie można liczyć na wysoką aktywność i zaangażowanie uczestników rynku. Mogą, więc wystąpić sytuacje, gdy zawarcie większej transakcji będzie niemożliwe lub będzie pociągało za sobą istotną zmianę kursu. Płynność obrotu zależeć będzie również od aktywności animatorów rynku. Ryzyko to jest zmniejszone dla nabywców przez fakt, że mogą wykonać swoje jednostki indeksowe w dniu wykonania wg. ceny rozliczeniowej

   1. Ryzyko rynkowe


Ryzyko rynkowe jest związane ze zmianami kursu jednostek indeksowych. Na wysokość kursu jednostek indeksowych wpływa między innymi aktualna i przewidywana wartość instrumentu bazowego (indeksu WIG20) oraz podaż i popyt na jednostki indeksowe.

Inwestorzy nabywający jednostki indeksowe muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka wynikającego ze zmian wartości instrumentu bazowego, spowodowanego spadkiem cen akcji wchodzących w jego skład. Należy oczekiwać, że znaczący spadek wartości instrumentu bazowego (indeksu WIG20) spowoduje zbliżony procentowy spadek wartości jednostek indeksowych. Dlatego też kwota, którą inwestor otrzyma w wyniku wystawienia lub wykonania może być mniejsza niż wartość początkowa inwestycji.


W przypadku wystawcy jednostek ryzyko rynkowe jest potęgowane przez fakt, że wystawienie jednostki wiąże się z wniesieniem z własnych środków, jako wstępnego depozytu zabezpieczającego jedynie części wartości jednostki indeksowej zabezpieczającej szacowany wzrost ceny w ujęciu jednodniowym. Dlatego też relatywnie małe wahania kursów na rynku kasowym mają proporcjonalnie większy wpływ na wielkość funduszy, jakie zostały wniesione ze środków własnych inwestora. W przypadku spadku środków w depozycie zabezpieczającym poniżej określonego minimalnego poziomu, wystawca jednostki indeksowej zostaje wezwany do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Gdy dopłata nie zostanie uiszczona w określonym czasie, pozycje danego inwestora będą zamykane. W konsekwencji może to doprowadzić do poniesienia strat przekraczających wielkość pierwotnej inwestycji.
   1. Ryzyko związane z odległym terminem wygaśnięcia.


Z uwagi na odległy czas do wygaśnięcia istnieje ryzyko, że indeks WIG20 będący instrumentem bazowym przestanie być kalkulowany. W takim wypadku Zarząd Giełdy określi inny niż w standardzie ostatni dzień obrotu i dzień wygaśnięcia, podając informację o tym do publicznej wiadomości nie później niż na cztery tygodnie wcześniej.


  1. Warunki, jakie powinni spełniać inwestorzy – wystawcy i nabywcy jednostek indeksowych.


Wystawcami i nabywcami jednostek indeksowych mogą być inwestorzy będący rezydentami i nierezydentami w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.). Inwestorzy muszą przede wszystkim posiadać rachunki , na których rejestrowane są jednostki indeksowe.

   1. Rachunki, na których rejestrowane są jednostki indeksowe.

Instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi, w tym jednostki indeksowe, są zapisywane na rachunkach derywatów.


Tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków derywatów oraz warunki świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń, których przedmiotem są derywaty, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 204 poz. 1577), a także postanowienia właściwych regulaminów wydawanych przez firmy inwestycyjne i banki na podstawie przepisów powyższego rozporządzenia.

   1. Opłaty

Podmioty prowadzące działalność maklerską pobierają od inwestorów, dla których prowadzą rachunki na których rejestrowane są prawa z jednostek indeksowych, prowizje z tytułu zawartych transakcji zgodnie z tabelą prowizji, która stanowi integralną część Regulaminu prowadzenia tego rachunku.  1. Określenie uprawnień i obowiązków wynikających z jednostek indeksowych.

Przez jednostkę indeksową na indeks giełdowy WIG20 rozumie się prawo przysługujące nabywcy jednostki wobec wystawcy do żądania zapłaty kwoty należnej na warunkach określonych Uchwałą Nr 16/858/2001 Rady Giełdy z dnia 25 kwietnia 2001 r. (z późn. zm.) w standardzie jednostek indeksowych na indeks giełdowy WIG20 w zamian za premię płaconą w dniu zawarcia transakcji.


Nabywca jednostki indeksowej płaci jej wystawcy cenę jednostki indeksowej. Wystawca, otwierający krótkie pozycje wnosi depozyty zabezpieczające.

Nabywca jednostek indeksowych, nie musi wnosić ani utrzymywać depozytów zabezpieczających.

Po nabyciu inwestor może do ostatniego dnia obrotu włącznie zamknąć swoją pozycję na dwa sposoby:


 • poprzez wystawienie jednostki indeksowej.

 • poprzez wykonanie jednostki indeksowej – wykonanie jest możliwe wyłącznie w dniu wykonania określonym w standardzie jednostek indeksowych.

Nabywca (inwestor posiadający pozycję długą) ma prawo zgłosić jednostkę do wykonania – może zażądać wypłaty kwoty należnej równej kwocie rozliczeniowej jednostki indeksowej – w dniu sesyjnym poprzedzającym każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia – do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia (włącznie). Jeżeli: 1. dzień poprzedzający trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed tym dniem;

 2. trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia.

Wystawca jednostki indeksowej (inwestor posiadający pozycję krótką) który zostanie wybrany w celu wykonania jednostki na zasadach określonych przez KDPW_CCP opisanych szczegółowo w Rozdziale 4 „Załącznik” do niniejszych „Warunków obrotu”, jest zobowiązany do wypłacenia nabywcy kwoty równej kwocie rozliczenia jednostki indeksowej. Wykonanie w ostatnim dniu obrotu (dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia) następuje automatycznie, chyba, że posiadacz jednostki zgłosi rezygnację z wykonania jednostki.

Wystawca jednostek indeksowych w momencie zawierania transakcji zobowiązany jest wpłacić depozyt zabezpieczający na zasadach określonych przez KDPW_CCP. Zobowiązany jest on również do aktualizowania swoich depozytów na zasadach określonych przez KDPW_CCP. Podstawą do wyznaczania depozytów zabezpieczających jest kurs odniesienia.
Dla inwestorów posiadających otwarte pozycje krótkie, codziennie będzie aktualizowana wartość depozytu zabezpieczającego wyliczana w oparciu o kurs odniesienia. Podstawą dokonania rozliczenia w przypadku wykonania jednostki jest cena rozliczeniowa z dnia następującego po dniu zgłoszenia jednostki do wykonania. Wartość rozliczeń podawana jest w złotych polskich.

Po wystawieniu inwestor może zamknąć swoją pozycję poprzez nabycie jednostki indeksowej.


Szczegółowe zasady zabezpieczania roszczeń wynikających z jednostek indeksowych, ustalania depozytów zabezpieczających oraz zasady rozliczania tych jednostek w chwili ich wykonania zawarte są w Rozdziale 4 „Załącznik” „Warunków obrotu” oraz w Rozdziale 3 punkt 3.5.

  1. Sposób ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia obrotu jednostkami indeksowymi.

Termin rozpoczęcia obrotu jednostkami indeksowymi na indeks giełdowy WIG20 ustalany jest przez Zarząd Giełdy i przekazywany do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu.

Dniem zakończenia obrotu jednostkami indeksowymi na Giełdzie jest przedostatni dzień sesyjny przypadający w grudniu 2025 r.

W sytuacji szczególnej Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.  1. Zasady wykonania jednostek indeksowych.

Inwestor posiadający jednostki indeksowe może, zgłosić chęć wykonania jednostek w dniu sesyjnym poprzedzającym każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia – do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia (włącznie). Jeżeli: 1. dzień poprzedzający trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed tym dniem;

 2. trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia.

Chęć wykonania jednostek indeksowych zgłasza on danego dnia do domu maklerskiego, który prowadzi jego rachunek praw pochodnych na zasadach określonych przez dom maklerski z uwzględnieniem przepisów KDPW_CCP. Wykonanie w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia następuje automatycznie, chyba, że posiadacz jednostki zgłosi rezygnację z wykonania jednostki.

Wykonując jednostki indeksowe ich posiadacz otrzyma wypłatę kwoty rozliczenia równej cenie rozliczeniowej za każdą posiadaną jednostkę.

Rozliczenie kwoty rozliczenia nastąpi na zasadach określonych przez przepisy KDPW_CCP.

  1. Termin wygasania jednostek indeksowych.

Dniem wygaśnięcia jednostek indeksowych jest ostatni dzień sesyjny przypadający w grudniu 2025 roku.  1. Podstawowe zasady obrotu jednostkami indeksowymi.

   1. Giełdowy obrót jednostkami indeksowymi.

Obrót jednostkami indeksowymi odbywa się na rynku podstawowym Giełdy zgodnie z Regulaminem Giełdy i innymi przepisami obowiązującymi na rynku prowadzonym przez Giełdę.


   1. Dopuszczenie do obrotu giełdowego.

 1. O dopuszczeniu jednostek indeksowych do obrotu giełdowego decyduje Zarząd Giełdy

 2. Dopuszczenie jednostek indeksowych do obrotu giełdowego następuje poprzez określenie standardu tych jednostek oraz wymaga zatwierdzenia przez KNF warunków obrotu tymi instrumentami i udostępnienia tych warunków przez Giełdę do publicznej wiadomości.
   1. Wprowadzenie jednostek indeksowych do obrotu giełdowego.

Wprowadzenia jednostek indeksowych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy.


   1. Szczegółowe zasady obrotu jednostkami indeksowymi.

Szczegółowe zasady obrotu jednostkami indeksowymi na giełdzie określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego


   1. Zmiana Regulaminu Giełdy lub innych przepisów giełdowych mających zastosowanie do obrotu jednostek indeksowych

 1. Uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Giełdy podejmuje Rada Giełdy.

 2. Stosownie do brzmienia art. 29 Ustawy o obrocie dokonywanie zmian w Regulaminie Giełdy wymaga zgody KNF. KNF odmawia udzielenia zgody na dokonanie zmian w regulaminie, jeżeli proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszać bezpieczeństwo obrotu.

 3. Zmiana Uchwały Zarządu Giełdy w sprawie określenia Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w zakresie zasad obrotu instrumentami pochodnymi, powinna zostać podana do wiadomości publicznej, co najmniej na 2 tygodnie przed jej wejściem w życie.
   1. Strony transakcji zawieranych na giełdzie


 1. Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie członek giełdy.

 2. Ogólne zasady dotyczące członkostwa giełdy uregulowane są w Regulaminie Giełdy.  1. Standard jednostek indeksowych na indeks WIG20.

Standard jednostek indeksowych na indeks WIG20, określony Uchwałą Nr 16/858/2001 Rady Giełdy z dnia 25 kwietnia 2001 r. (z późn. zm.), na dzień aktualizacji niniejszych „Warunków obrotu” posiada następujące brzmienie:
Nazwa skrócona jednostki indeksowej

MW20

Gdzie:


M – rodzaj instrumentu

W20 – skrót nazwy instrumentu bazowegoKod jednostki indeksowej

Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN

Instrument bazowy

Indeks WIG20

Mnożnik

0,1 zł

Wartość jednostki indeksowej

Mnożnik * wartość instrumentu bazowego

Jednostka notowania

W złotych polskich za jednostkę indeksową

Ostatni dzień obrotu

Przedostatni dzień sesyjny przypadający w grudniu 2025 r.

W sytuacji szczególnej Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.Dzień wygaśnięcia

Dzień, w którym po raz ostatni zostaje ustalony kurs rozliczeniowy. Pierwszy dzień sesyjny po ostatnim dniu obrotu.

Kurs rozliczeniowy


Ustalany:

 1. w trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia. Jeżeli ten dzień nie jest dniem sesyjnym, kurs rozliczeniowy ustalany jest w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia;

 2. w dniu wygaśnięcia.

Kursem rozliczeniowym jest średnia arytmetyczna wyliczana ze wszystkich wartości indeksu WIG20 z ostatniej godziny fazy notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości, pomnożona przez mnożnik.

Cena rozliczeniowa

Równa wartości kursu rozliczeniowego.

Prawa przysługujące właścicielom jednostek

Właścicielowi przysługuje prawo wykonania jednostki indeksowej i otrzymania od wystawcy jednostki zapłaty kwoty rozliczenia ustalonej w pierwszym dniu sesyjnym po wykonaniu jednostki indeksowej.

Kwota rozliczenia

Równoważna cenie rozliczeniowej jednostki indeksowej.

Zasady wykonania jednostki indeksowej

Określone przez KDPW_CCP. W wyniku wykonania posiadacz jednostki otrzymuje kwotę rozliczenia.

Dzień wykonania

Dzień w którym posiadacz jednostki wykona swoje prawo lub dzień sesyjny poprzedzający dzień wygaśnięcia, w przypadku gdy jednostka nie zostanie wykonana wcześniej. Wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia - do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia (włącznie). Jeżeli:

 1. dzień poprzedzający trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed tym dniem;

 2. trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia.

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego.

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich.

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora

Wnoszony jest wyłącznie przez inwestorów otwierających krótkie pozycje. Minimalna wysokość jest określona przez KDPW_CCP Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.


  1. Instrument bazowy - WIG201. Charakterystyka indeksu
Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt.

WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji a nie uwzględnia się dochodów z akcji (dywidend, praw poboru).

W indeksie WIG20 nie mogą uczestniczyć spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80 oraz więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego.
2. Zasady obliczania indeksu
S P(i)*S(i)

WIG20 = ----------------------------- *1000,00

S (P(0)*S(0))* K(t)

S(i) – Pakiet uczestnika indeksu ‘i’ na danej sesji

P(i) - Kurs uczestnika indeksu ‘i’ na danej sesji

S(0) - Pakiet uczestnika indeksu ‘i’ na sesji w dniu bazowym

P(0) - Kurs uczestnika indeksu ‘i’ na sesji w dniu bazowym

K(t) - Współczynnik korygujący indeksu na danej sesji


3. Zasady publikacji

Wartość otwarcia, gdy transakcje zawarte na sesji pozwolą wycenić co najmniej 65% kapitalizacji portfela, ale nie wcześniej niż po 60 s od rozpoczęcia obrotu, przy czym nie później niż o godz. 10:00.

Wartości bieżące, w trakcie notowań ciągłych, co 15 sekund.

Wartość zamknięcia, po zakończeniu sesji o godzinie 17:40.


W przypadku, gdy anulowanie transakcji giełdowych wpłynęło na wartość indeksu WIG20, to po sesji giełdowej zostaną powtórnie obliczone i podane do publicznej wiadomości wartości otwarcia, zamknięcia oraz dziennego maksimum oraz minimum tego indeksu. W trakcie sesji giełdowej Giełda nie dokonuje ich powtórnego obliczania.
4. Zmiany okresowe

Wyznaczenia uczestników indeksu WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia (rewizja roczna) oraz kwietnia, lipca i października (korekty kwartalne).


4.1 Selekcja wstępna

W skład indeksu mogą wejść spółki, które spełnią następujące bazowe kryteria: • liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10%,

 • wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln EUR,

 • spółka nie może być oznaczona w sposób szczególny.

4.2 Ranking indeksu

Dla indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 tworzony jest jeden, wspólny ranking. Wyselekcjonowane spółki są pozycjonowane w rankingu w zależności od liczby punktów rankingowych. Punkty rankingowe oblicza się wg wzoru:
R(i) = 0,6 * sT(i) + 0,4 * sC(i)

R(i) - punkty rankingowe spółki „i”

sT(i) - udział spółki „i” w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w Rankingu za ostatnie 12 miesięcy.

sC(i) - udział spółki „i” w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w Rankingu w dniu jego sporządzenia.

4.3 Uczestnicy indeksu

W indeksie WIG20 mogą uczestniczyć spółki z najwyższych pozycji w Rankingu tego indeksu. Bezwarunkowo w indeksie: • uczestniczą spółki z pozycji 15 lub wyższej w rankingu do rewizji rocznej (10 lub wyższej w rankingu do korekty kwartalnej);

 • nie uczestniczą spółki z pozycji 26 lub niższej w rankingu do rewizji rocznej (31 lub niższej w rankingu do korekty kwartalnej).

Spółki z pozycji 16-25 w rankingu do rewizji rocznej oraz 11-30 w rankingu do korekty kwartalnej są dodawane bądź usuwane z indeksu jeżeli istnieje taka potrzeba.

Spółki, które zajęły wysokie pozycje w Rankingu indeksu i nie znalazły się na jego liście uczestników zostają wpisane na listę rezerwową indeksu.
Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie na dzień rankingu, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdującej się w portfelu indeksu przekracza 15% jego wartości.
4.4 Pakiety uczestników

Pakiety akcji uczestników indeksu wyznaczane są w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie i zaokrąglane do pełnych tysięcy akcji. Jeśli liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż liczba akcji wprowadzonych do obrotu, to pakiet stanowi liczba akcji w wprowadzonych do obrotu.

Dla spółek zagranicznych, które są również notowane na rynku zagranicznym (dual listing), akcje w wolnym obrocie stanowi iloczyn tych akcji i stosunek obrotów na Giełdzie i rynku zagranicznym. Jeśli liczba ta jest mniejsza niż mediana akcji zdeponowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych za okres 3 miesięcy, to za liczbę akcji w wolnym obrocie uważa się tę medianę.
5 Zmiany nadzwyczajne

5.1 Wpisanie spółki na listę uczestników indeksu


Wpisanie nowej spółki na listę uczestników indeksu ma miejsce w przypadku debiutu spółki, której kapitalizacja w wolnym obrocie w dniu debiutu stanowi, co najmniej 5% kapitalizacji w wolnym obrocie wszystkich spółek z indeksu WIG20 w tym dniu. Wówczas indeks opuszcza spółka, która obecnie jest na liście uczestników indeksu i znalazła się najniżej w ostatnim rankingu.
Pakiety uczestników w indeksie wyznacza się zgodnie z zasadami zmian okresowych. W dniu wpisania nowej spółki na listę uczestników indeksu przelicza się współczynnik korygujący indeksu:

M(t)+Q(t)

K(t) = -------------- * K(t’)

M(t)


M(t) – kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą

Q(t) - wartość pakietu nowego uczestnika indeksu

K(t) – nowa wartość współczynnika korygującego

K(t’) - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego5.2 Wykreślenie spółki z listy uczestników indeksu


W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników indeksu w celu skreślenia spółki z listy uczestników indeksu.
W miejsce spółki wykreślonej trafia spółka z najwyższej pozycji listy rezerwowej. Jeżeli w indeksie jest 5 spółek z jednego sektora, to nowa spółka musi reprezentować inny sektor. Po zmianie nadzwyczajnej przelicza się współczynnik korygujący indeksu zgodnie z poniższą formułą:
M(t)-Z(t)

K(t) = -------------- * K(t’)

M(t)
M(t) – kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą

Z(t) - wartość pakietu spółki wykreślanej z listy uczestników indeksu

K(t) – nowa wartość współczynnika korygującego

K(t’) - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego5.3 Zmiana pakietów uczestników indeksu


Zmiana pakietu uczestnika indeksu przeprowadzana jest w przypadku:

 • połączenia dwóch lub więcej uczestników jednego indeksu,

 • podziału uczestnika indeksu na dwie lub więcej spółek.

Zmiana pakietu uczestnika polega na zsumowaniu pakietów dotychczasowych uczestników indeksu w przypadku operacji połączenia, bądź podziału, w przypadku operacji wydzielenia:


S(i) = S(i1) + S(i2)
S(i) – nowa liczba akcji uczestnika „i” w portfelu indeksu

S(i1) – dotychczasowa liczba akcji uczestnika „i1” w portfelu indeksu

S(i2) – dotychczasowa liczba akcji uczestnika „i2” w portfelu indeksu

5.4 Zmiany z uwagi na operacje rynkowe


Zmiany w indeksach przeprowadzane są z uwagi na następujące operacje rynkowe:

 • podział akcji,

 • prawo poboru.

Zmiana w indeksie, w przypadku podziału akcji uczestnika indeksu wiąże się z wyznaczeniem nowego pakietu uczestnika indeksu zgodnie z poniższym wzorem:


S(i) = S(i’) * N
S(i) – nowa liczba akcji spółki „i” w portfelu indeksu po podziale

S(i’) – dotychczasowa liczna akcji spółki „i” w portfelu indeksu

N – stosunek splitu
Prawo poboru w indeksie cenowym WIG20 wiąże się z usunięciem danej spółki z indeksu na pierwszej sesji „bez prawa poboru”, jeśli kurs akcji notowanych po raz pierwszy „bez prawa poboru” jest niższy niż ostatni kurs zamknięcia.
Szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych, w tym indeksu WIG20, opisane są
w załączniku do Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Giełdy z dnia 16 stycznia 2007 r.
(z późn. zm.).


Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników obrotu w przypadku opóźnienia, zawieszenia, ogłoszenia nieprawidłowej wartości indeksu podczas sesji lub zaprzestania obliczania indeksu.


  1. Podatki

   1. Podatek dochodowy od osób fizycznych


Od dnia 1 stycznia 2004 r. dochody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia jednostek indeksowych oraz z realizacji praw wynikających z tych jednostek podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach szczególnych, według stawki 19 %.

Szczegółowe zasady opodatkowania tych dochodów zostały określone w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zwłaszcza w jej art. 17 ust. 1 oraz art. 30b ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).


   1. Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne z odpłatnego zbycia jednostek indeksowych oraz z realizacji praw wynikających z tych jednostek podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).Zgodnie z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy podatek od wskazanych powyżej dochodów wynosi 19 % podstawy opodatkowania.
Powyższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią czynności doradztwa podatkowego. W celu wyjaśnienia szczegółowych kwestii podatkowych, potencjalni inwestorzy powinni skorzystać z usług podmiotów uprawnionych do świadczenia czynności doradztwa podatkowego.


  1. Zmiana w „Warunkach obrotu”

 1. Każdą zmianę danych zawartych w „Warunkach obrotu” Giełda przekazuje do Komisji Nadzoru Finansowego oraz podaje do publicznej wiadomości.
 1. Jeżeli zmiana danych zawartych w “Warunkach obrotu” mogłaby mieć istotny wpływ na cenę jednostki indeksowej Giełda podaje tą zmianę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 56 Ustawy o ofercie 1. ZAŁĄCZNIK - ROZLICZANIE I GWARANTOWANIE ROZLICZEŃ.
  1. Rozliczanie jednostek indeksowych


 1. Podmiotem rozliczającym jednostki indeksowe na indeks WIG20 oraz organizującym i zarządzającym systemem gwarantowania rozliczeń jest KDPW_CCP

 2. Od momentu zarejestrowania transakcji w jednostkach indeksowych, KDPW_CCP staje się techniczną stroną rozliczeń względem, której ustala się wartość zobowiązań i należności uczestników rozliczających.

 3. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia rachunków papierów wartościowych są uczestnicy KDPW będący jednocześnie uczestnikami rozliczającymi, a także agent do spraw rozrachunku nie będący uczestnikiem rozliczającym, o ile posiada umowę o reprezentację z uczestnikiem rozliczającym KDPW_CCP.

 4. Warunkiem rozpoczęcia działalności na rynku jednostek indeksowych przez klienta jest otwarcie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego w podmiocie uprawnionym do prowadzenia takich rachunków oraz przyznanie przez KDPW na wniosek prowadzącego rachunek, numeru klasyfikacyjnego klienta (NKK)

 5. W ramach rozliczeń KDPW_CCP:

  1. rejestruje zawarte danego dnia transakcje oraz inne operacje w jednostkach indeksowych,

  2. wylicza stan zobowiązań i należności na konta podmiotowe z tytułu premii za jednostki indeksowe poszczególnych klientów rozliczanych za pośrednictwem danego uczestnika rozliczającego,

  3. wylicza stan zobowiązań i należności na konta podmiotowe z tytułu rozliczenia wykonania jednostek indeksowych poszczególnych klientów rozliczanych za pośrednictwem danego uczestnika rozliczającego,

  4. wylicza stan zobowiązań i należności z tytułu z tytułu bieżących rozrachunków rynkowych i właściwych depozytów zabezpieczających przypadających na konta indywidualne rozliczane za pośrednictwem danego uczestnika rozliczającego,

  5. wylicza stan zobowiązań lub należności uczestników rozliczających wobec KDPW_CCP, będący sumą zobowiązań i należności wyliczonych dla kont indywidualnych przyporządkowanych danemu uczestnikowi rozliczającemu.

 6. KDPW_CCP zarządza systemem gwarantowania rozliczeń jednostek indeksowych. W tym celu tworzy i zarządza instrumentami gwarantowania, do których zalicza się:

  1. wstępny depozyt rozliczeniowy,

  2. właściwy depozyt zabezpieczający,

  3. Fundusz Rozliczeniowy,

  4. kapitały własne KDPW_CCP.


  1. Wykonanie jednostek indeksowych.
   1. Zgłoszenie do wykonania jednostek indeksowych.


 1. Klient posiadający pozycję długą w jednostkach indeksowych może wyłącznie cztery razy w roku w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień w dniu poprzedzającym trzeci piątek wyżej wymienionych miesięcy zgłosić jednostkę do wykonania u uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, prowadzącego jego rachunek praw pochodnych.

 2. Zlecenie wykonania jednostek indeksowych lub opcji typu amerykańskiego będzie realizowane przez KDPW_CCP w danym dniu, pod warunkiem wprowadzenia przez uczestnika rozliczającego do systemu rozliczeń, najpóźniej przed upływem 45 minut od momentu zamknięcia w tym dniu notowań na właściwym dla danego instrumentu rynku instrumentów pochodnych, instrukcji wykonania..

 3. Po złożeniu zlecenia wykonania jednostki indeksowej, po zaewidencjonowaniu transakcji z bieżącego dnia dobierany jest do realizacji wystawca jednostki indeksowej.
   1. Wybór wystawcy jednostek indeksowych.


 1. Wybór klienta zajmującego pozycję krótką w jednostkach indeksowych w związku ze zleceniem wykonania dokonuje się na zasadzie losowej, z uwzględnieniem zasady ograniczenia liczby kont uczestniczących w realizacji pojedynczego zlecenia wykonania.

 2. W pierwszej kolejności losowani są klienci, zajmujący pozycję krótką, w ramach tego samego uczestnika rozliczającego.

 3. Jeżeli liczba zgłoszonych do wykonania jednostek indeksowych przekracza liczbę pozycji krótkich u danego uczestnika rozliczającego wystawca losowany jest u innych uczestników rozliczających.
   1. Rozliczenie wykonania jednostek indeksowych.


 1. Ustalenie kwoty świadczenia w związku z wykonaniem jednostek indeksowych następuje następnego dnia po wykonaniu.

 2. W wyniku wykonania jednostek indeksowych w dniu rozliczenia, konto podmiotowe nabywcy uznawane jest kwotą rozliczenia, natomiast konto podmiotowe wylosowanego wystawcy obciążane jest kwotą rozliczenia drugiego dnia licząc od dnia wykonania.

 3. Kwotę rozliczenia stanowi przemnożona przez mnożnik i określona w pierwszym dniu sesyjnym po dniu wykonania jednostek indeksowych średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu WIG20 z ostatniej godziny fazy notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości. Mnożnik w jednostkach indeksowych na indeks WIG20 wynosi 0,10 zł.


  1. Szczegółowe zasady gwarantowania i rozliczania jednostek indeksowych.
   1. Wstępny depozyt rozliczeniowy


 1. Uczestnicy rozliczeń zobowiązani są do wniesienia wstępnego depozytu rozliczeniowego do KDPW_CCP. Jego wniesienie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia uczestnika do działania na rynku praw pochodnych w zakresie rozliczania transakcji na jednostkach indeksowych. W przypadku, gdy uczestnik rozliczający wniósł do KDPW_CCP wymaganą kwotę wstępnego depozytu rozliczeniowego w związku z rozliczaniem kontraktów terminowych warunek ten nie ma zastosowania.

 2. KDPW_CCP ustala minimalną wartość wstępnego depozytu rozliczeniowego. Wstępny depozyt rozliczeniowy może być wniesiony w postaci gwarancji bankowych, w formie pieniężnej lub w papierach wartościowych akceptowanych przez KDPW_CCP.

 3. Wstępny depozyt rozliczeniowy wniesiony przez uczestnika rozliczającego daje prawo do otworzenia każdego dnia pozycji w jednostkach indeksowych, za których rozliczanie uczestnik odpowiada, o wartości wyliczonej zgodnie z regulacjami KDPW_CCP, zawartymi w „Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP”.

 4. Wstępny depozyt rozliczeniowy zabezpiecza ryzyko nie wniesienia w terminie do KDPW_CCP przez uczestnika rozliczającego właściwych depozytów zabezpieczających od pozycji w prawach pochodnych oraz kwoty wynikającej z bieżących rozrachunków rynkowych.


   1. Depozyt Zabezpieczający wymagany od inwestorów


 1. Wartość, sposób i tryb wnoszenia oraz uzupełniania środków na wstępny depozyt zabezpieczający przez inwestorów określane są, z uwzględnieniem zasad określonych w regulacjach KDPW_CCP, przez:

  1. Firmy inwestycyjne - w regulaminie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów

  2. Banki powiernicze - w regulaminie prowadzenia rachunku papierów wartościowych
   1. Depozyt Zabezpieczający w relacji uczestnik rozliczający – KDPW_CCP

 1. Wartość właściwego depozytu zabezpieczającego, który ma być wniesiony do KDPW_CCP przez uczestnika rozliczającego stanowi sumę właściwych depozytów zabezpieczających wyliczonych dla poszczególnych kont podmiotowych rozliczanych przez danego uczestnika rozliczającego, zgodnie z zasadami redukowania ryzyka rozliczeniowego, określonymi w Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP i podanymi do publicznej wiadomości przez zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej KDPW_CCP (www.kdpwccp.pl).

 2. W systemie rozliczeń rejestrowane są właściwe depozyty zabezpieczające wniesione w celu zabezpieczenia pozycji zarejestrowanych na kontach podmiotowych poszczególnych inwestorów.

 3. Depozyt zabezpieczający wniesiony w akceptowanych przez KDPW_CCP papierach wartościowych uznawany jest za zabezpieczenie po potwierdzeniu tego w Raporcie Dziennym IR (w następstwie zarejestrowania tych papierów wartościowych na odpowiednim koncie w KDPW).

 4. Środki niepieniężne (papiery wartościowe) podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości określonej przez KDPW_CCP.   1. Rozliczanie premii za jednostki indeksowe.


 1. Premie za pozycje w jednostkach indeksowych rozliczane są w cyklu T+1.   1. Fundusz Rozliczeniowy


 1. Fundusz Rozliczeniowy utworzony jest w KDPW_CCP na podstawie art. 65 - 67 oraz art. 48 ust. 7 Ustawy o obrocie. Fundusz Rozliczeniowy zabezpiecza zamykanie pozycji otwartych w obrocie giełdowym prawami pochodnymi organizowanym przez Giełdę, oraz zapłatę ceny nabycia praw pochodnych znajdujących się w tym obrocie.

 2. Fundusz Rozliczeniowy tworzony jest z wpłat uczestników rozliczających.

 3. Fundusz Rozliczeniowy może być wykorzystany w wypadku, gdy uczestnik rozliczający działający na rynku praw pochodnych nie wykona w terminie obowiązków związanych z rozliczaniem transakcji i tylko po wykorzystaniu na pokrycie tych zobowiązań zarówno całego depozytu zabezpieczającego przypadającego na pozycje własne uczestnika, jak i całego depozytu rozliczeniowego, wniesionych przez uczestnika rozliczającego.

 4. Szczegółowe zasady partycypacji oraz wykorzystania Funduszu Rozliczeniowego określone są w Regulaminie Funduszu Rozliczeniowego, dostępnego na stronach internetowych KDPW_CCP (www.kdpwccp.pl).


4.4. Utrata płynności Uczestnika Rozliczającego

 1. W wypadku utraty płynności przez uczestnika rozliczającego (nie wniesienia przez niego środków z tytułu zobowiązań wyliczonych przez KDPW_CCP na dany dzień), KDPW_CCP tego samego dnia przystępuje do zamykania wszystkich pozycji własnych uczestnika rozliczającego, wykorzystując w tym celu właściwy depozyt zabezpieczający przypadający na pozycje własne uczestnika, a także jego wstępny depozyt rozliczeniowy.

 2. Jeżeli powyższe środki okażą się niewystarczające, KDPW_CCP uruchamia Fundusz Rozliczeniowy, a następnie pozostałe środki wchodzące w skład systemu gwarantowania rozliczeń, jakie są w dyspozycji KDPW_CCP.

 3. KDPW_CCP składa dyspozycję transferu pozycji we właściwej izbie rozrachunkowej wraz z przypadającymi na nie depozytami zabezpieczającymi w gotówce i papierach wartościowych, o ile wielkość przyporządkowanych klientom właściwych depozytów zabezpieczających odpowiada wymaganiom określonym przez KDPW_CCP a uczestnik, do którego transfer ma zostać przeprowadzony, wyraził zgodę na ten transfer. W innych przypadkach pozycje klientów będą zamykane.
1 obecnie Komisja Nadzoru Finansowego

2 od dnia 19 marca 2007 r. pełna nazwa indeksu brzmi: Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20

3 obecnie Komisja Nadzoru Finansowego

4 od dnia 19 marca 2007 r. pełna nazwa indeksu brzmi: Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna