WartośĆ pieniądza w czasiePobieranie 22,79 Kb.
Data31.12.2017
Rozmiar22,79 Kb.

Wartość aktywów

mgr Anna Wielicka wielicka@au.poznan.pl
Nasze pieniądze, które dziś mamy w portfelu mają określoną wartość. Jutro, a nawet za chwilę na skutek wydarzeń i działania praw ekonomii wartość naszych pieniędzy może być znacznie większa lub znacznie mniejsza od wartości aktualnej, stąd tak ważne jest świadome zarządzanie finansami zarówno osobistymi jak i przedsiębiorstwa.

Na wartość pieniądza wpływają czynniki makroekonomiczne m.in.:  • procesy inflacyjne

  • zmiana kursu walut

WARTOŚĆ pieniądza w czasie zależy także od czynników mikroekonomicznych:

PARAMETREM OCENY decyzji finansowych jest stopa procentowa - stosunek odsetek (opłaty za prawo korzystania z kapitału) do początkowej wartości kapitału.
FUTURE VALUE (FV) – Wartość przyszła

Jeśli dobrze zainwestujemy pieniądze to w przyszłości możemy liczyć na znaczne powiększenie naszego kapitału. Jeśli pieniądze ulokujemy w banku to będzie nas interesować oferowana stopa procentowa (wskaźnik wzrostu kapitału w czasie), jeśli zainwestujemy pieniądze w przedsięwzięcie, to będziemy chcieli określić stopę zwrotu z inwestycji. Te informacje dają nam możliwość porównania różnych sposobów lokowania pieniędzy i wyboru najbardziej korzystnej dla nas opcji. Wartość przyszłą obliczamy:

FV= PV (1+r)n
Zad. 1. Wpłacasz do banku 1.000 zł na 2 lata. Oprocentowanie stałe lokaty wynosi 5%. Jaką kwotę otrzymasz po 2 latach przy kapitalizacji rocznej?

Kapitalizacja odsetek- dopisywanie odsetek do kapitału.Kapitalizacja złożona-.........................................................................................

FV= PV(1+r/m)n x mZad. 2. Twoja firma chce ulokować na koncie 5.000zł na lokacie 3 letniej oprocentowanej 4%. Bank A oferuje kapitalizację roczną a bank B kwartalną. Ile otrzymamy pieniędzy po upływie 3 lat w banku A a ile w banku B?

Na wartość przyszłą wpływa: 1).......................2)......................3).....................4)................Kapitalizacja prosta -.....................................................................................

FV= PV (1+ n · r)Zad. 3. Wpłacasz do banku 1000zł na 3 lata. Roczna stopa procentowa wynosi 5%. Ile

pieniędzy dostaniesz po upływie 3 lat przy kapitalizacji prostej, a ile przy kapitalizacji złożonej miesięcznej?Zad. 4. Twoje przedsiębiorstwo wpłaciło na rachunek bankowy o stałym oprocentowaniu 10.000zł. Po 4 latach na koncie figurowała kwota 12.000zł. Jaką bank oferował stopę procentową w przypadku, gdy a) odsetki były dodane na końcu okresu 4 lat (k. p.) b) odsetki były dodawane co roku do rachunku?
PRESENT VALUE (PV)– Wartość obecna

Inwestujemy z myślą osiągnięcia konkretnych korzyści. Aby sprawdzić ile dla nas aktualnie jest warty np. dochód z inwestycji, który możemy osiagnąć w przyszłości posługujemy się dyskontowaniem (określenie obecnej wartości przy danej wartości przyszłej). Dyskontowanie (aktualizacja) jest operacją odwrotną do kapitalizacji. Wyróżniamy dyskontowanie proste i składane. Dyskontowanie proste:

PV= FV / (1+ r ·n)
Zad. 5. Jaka jest wartość obecna kwoty 10.000zł jaką zamierza przedsiębiorstwo uzyskać z inwestycji po upływie 1 roku, jeśli stopa procentowa wynosi 5%?

W tym wypadku różnica miedzy wartością przyszłą a bieżąca jest określana mianem DYSKONTA PROSTEGO o stopie procentowej r, czyli D= FV-PV= O (odsetki)Dyskontowanie składane: PV = FV / (1+r) n

Zad. 6. Ile należy dziś zainwestować w fundusz inwestycyjny, aby po 3 latach otrzymać przynajmniej 10.000zł, gdy minimalna, gwarantowana stopa procentowa wynosi 10% a kapitalizacja odsetek jest a) roczna b) kwartalna, czyli PV= FV / (1+r/m) n x m?

Częstsza kapitalizacja odsetek powoduje .......................się wartości bieżącej.

Wartość przyszła i bieżąca płatności zmiennych.

FVP = Σ PVPt (1+rt)n-t

PVP= Σ FVPt / (1+rt)t

Zad. 7. Wpłacasz na rachunek pod koniec każdego miesiąca swoje dochody, które wynoszą odpowiednio 1.000zł (1.miesiąc), 1.500zł (2. miesiąc), 2.000zł (3. miesiąc). Oprocentowanie rachunku wynosi 4%, a kapitalizacja jest miesięczna.

Twój znajomy ma takie same dochody, ale jego pracodawca płaci z góry za cały miesiąc, stąd u niego pieniądze na koncie pojawiają się na początku miesiąca. Jakie kwoty zgromadzicie po 3 miesiącach na koncie?Zad. 8. Szacujesz, że Twoja inwestycja przyniesie w kolejnych latach następujące dochody generowane na końcu każdego roku: 15.000zł (1. rok), 14.000zł (2. rok), 12.000 (3. rok). Jak jest dla Ciebie aktualna wartość tych dochodów, jeśli stopa procentowa wynosi a) przez cały okres 5% ; b) w kolejnych latach 5%, 7%, 10%?

Efektywna stopa procentowa


ESP= (1+rn/m) m - 1

Zad. 9. Chcesz wpłacić na rachunek swoje pieniądze. Zebrałeś informacje dotyczące oprocentowania w 4 bankach. Dane o oprocentowaniu przedstawia tabela. Jaka jest ESP i która oferta jest dla Ciebie najlepsza?

BANK

Roczne oprocentowanie nominalne w %

Kapitalizacja odsetek

A

5,7

Miesięczna

B

5,8

2-miesięczna

C

5,9

Kwartalna

D

6

Roczna

Realna stopa procentowa


rr = ( rn –ri )/ (1 + ri)

Zad. 10. Jaka jest realna stopa procentowa oferowana przez bank, gdy stopa nominalna wynosi 5% a stopa inflacji 1,7%?

OCENA INWESTYCJI

NPV= FV/ (1+r)n – I (gdzie, I to wartość inwestycji). Jeśli NPV> 0 inwestycję można zaakceptować., jeśli NPV< 0 , to inwestycję należy odrzucić)

NPV to .......................................................................................................................…......................................

IRRwewnętrzna stopa zwrotu, to taka stopa dyskonta, przy której zdyskontowane przepływy pieniężne pomniejszone o nakład inwestycyjny są równe zero, czyli to taka stopa r dla której NPV = 0 .

Gdy: IRR > r akceptujemy inwestycję, IRR = r granica opłacalności, IRR< r odrzucamy inwestycję.

Zad.11. Twoja firma kupiła linię technologiczną do produkcji specjalistycznych odżywek dla zwierząt. Koszt tej inwestycji to 100.000zł. Firma spodziewa się, że dzięki tej maszynie zaoszczędzi w kolejnych latach odpowiednio 45.000zł (1 rok), 40.000zł (2 rok), 35.000zł (3 rok), 30.000zł (4 rok). Oblicz NPV jeśli średnia stopa procentowa oferowana przez banki utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi 5%.

Zad. 12. Chcesz kupić mieszalnię karmy dla psów. Przedstawiono Tobie 2 oferty. Mieszalna DoG kosztuje 40.000zł, a mieszalnia CaTTi 35.000zł. Stopa zwrotu z inwestycji o podobnym ryzyku i charakterystyce wynosi 6%. Jaką decyzję podejmiesz, jeśli szacowany zysk z funkcjonowania mieszalni DoG po pierwszym roku wyniesie 14.950zł, po drugim roku 19.000 a po trzecim roku 26.000. W przypadku CaTTi odpowiednie dochody będą wynosić 12.000zł, 18.000, 24.000zł.

W przypadku, gdy porównywane projekty mają NPV>0, to badamy IRR.

Tarcza podatkowa- szacuje efekt odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek z tytuły kredytu,
czyli r
po = rn (1-t).

Zad. 13. Oblicz rpo gdy stopa oprocentowanie kredytu wynosi rn= 6% a t =......... (opodatkowanie wg stawki liniowej)


Literatura:

Finanse przedsiębiorstw – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (Red. Lech Szyszko);Ocena Przedsiębiorstwa – Sierpińska, ....


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna