Warszawie komunikat


Z okazji zbliżających sięPobieranie 0.86 Mb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar0.86 Mb.
1   2

Z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy życzyć,

aby tegoroczne Święta przyniosły

wiele niezapomnianych chwil

w gronie Bliskich, wypełnionych

atmosferą radości i wzajemnej życzliwości,

a w nadchodzącym Nowym Roku

licznych sukcesów i realizacji

ambitnych planów

Zarząd i pracownicy

Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych

w Warszawie

SPOTKANIE WIGILIJNE CZŁONKÓW CECHU odbędzie się

18 grudnia 2015 r. (piątek). Początek spotkania o godz. 19:00.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 16 grudnia 2015 r. Koszt uczestnictwa – 110 zł.

Miejsce spotkania – restauracja Chmielna ABC ul. Chmielna 132/134 w Warszawie

1. Projekt ustawy podatku od handlu wielkopowierzchniowego. Niepokój serwisów samochodowych

Ukazał się projekt ustawy o sklepach wielkopowierzchniowych o powierzchni powyżej 250 m2 nakładający na takie sklepy podatek w wysokości 2% od obrotu detalicznego.

Obecne sformułowania projektu spowodowałyby, że podatkiem objętych byłoby bardzo wiele branż handlu detalicznego, w tym sprzedaż pojazdów mechanicznych, a nie tylko jak mieli to w zamyśle ustawodawcy, wielkie sieci supermarketowe. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych wystosował pisma do Ministra Finansów i Kancelarii Rady Ministrów mających na celu wprowadzenie do ustawy poprawek wyłączających spod działania ustawy handlu detalicznego pojazdami i handlu częściami.
2. Zmiana ustawy o rzemiośle

26 października br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rzemiośle. Tym samym długo oczekiwane przez nasze środowisko zmiany nabrały mocy prawnej.

A oto najważniejsze zmiany:

-  uaktualnienie samej definicji rzemiosła i przyjęcie definicji rzemieślnika. Dotychczas ustawa określała, czym jest rzemiosło, natomiast brakowało doprecyzowania, kim jest osoba    zajmująca się rzemiosłem;

- poszerzenie członkostwa w cechach. W myśl nowych zapisów członkiem cechu może zostać małżonek rzemieślnika, jego dzieci i wnuki o ile są powiązani z firmą prowadzoną przez   rodziców bądź dziadków;

- wprowadzenie pojęcia członka wspierającego (może to być osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą);

- zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników;

- zmiana zasady tworzenia izb i cechów. Cech może utworzyć 30 założycieli ( do tej pory było 10), a izbę może założyć 20 cechów, a nie 5 jak było do tej pory;

- wprowadzenie do ustawy zapisu, że kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego;

- organizacje rzemiosła uzyskały uprawnienia do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.

-  ujednolicenie kwestii opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie;

- wpisanie działalności gastronomicznej do rzemiosła. Kucharz znów jest zawodem rzemieślniczym.

„Związek Rzemiosła Polskiego ocenia zmiany pozytywnie” -Jerzy Bartnik prezes Związku wspomina, że wprawdzie nie udało się spełnić wszystkich postulatów środowiska, ale ustawa jest krokiem w dobrym kierunku.
3. Ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz.U. z dn. 4 listopada 2015, pozycja 1782)

ujednolicono m.in. opłaty za poszczególne egzaminy. Zostały one ustalone w stałych wielkościach procentowych tj. odpowiednio za egzamin:

egzamin mistrzowski – 30 procent, czeladniczy - 15 proc., sprawdzający - 5 proc. liczone od podstawy. Postawa to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowe stawki opłat za egzaminy od 5 grudnia 2015 r. wynoszą:

 

Egzamin mistrzowski – 1.242,00 zł. 

Egzamin czeladniczy – 621,00 zł.

 

Egzamin sprawdzający – 207,00zł. 

 Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.3. Konkurs dla firm z sektora MŚP ”Oszczędzając, chronisz środowisko”

Projekt „3xśrodowisko” ogłasza konkurs dla firm, które chcą być przyjazne środowisku,  z następujących branż: drzewnej, motoryzacyjnej (serwis), poligraficznej, budowlanej, spożywczej (piekarnie oraz cukiernie) i usług osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne).

Do konkursu są zapraszane przedsiębiorstwa, które wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie zasobów takich, jak: woda, energia elektryczna, paliwo, drewno itp. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opisując wdrożone zmiany i przedstawiając jakie oszczędności zostały osiągnięte w firmie.

Więcej www.3xsrodowisko.pl

 
4. Obserwuj nas na facebooku również - www.facebook.com/Cech-Rzemiosł-Motoryzacyjnych-w-Warszawie


II. PODATKI i VAT
1. NOWE LIMITY PODATKOWE W 2015 ROKU

W 2015 roku, w związku ze spadkiem kursu euro, obniżeniu ulegną w stosunku do roku ubiegłego limity podatkowe:RACHUNKOWOŚĆ CZY PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - stosując kurs euro z 30 września 2014 r., obliczamy limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli limit po przekroczeniu, którego należy założyć księgi rachunkowe. Limit obowiązujący – 1.200 tys. euro - w 2015 roku obniży się z 5.059.560 zł (dla roku 2014) do 5.010.600 zł (dla roku 2015). Średni kurs euro ogłoszony przez NBP z 30.09.2014 r.- 4,1755 zł

MAŁY PODATNIK W PIT I VAT - kurs euro z 1 października 2014 roku określa małego podatnika w przepisach o PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 roku. Średni kurs euro z 1 października 2014 roku ogłoszony przez NBP wynosi 4,1792 zł.             

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DO 50 TYS. EURO ROCZNIE - od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50.000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą zaliczyć do kosztów w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Limit ten w 2015 r. wynosi 209.000 zł (w 2014 r. – 211.000 zł).RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście, jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. Limit ten na 2015 r. wynosi 150.000 tys. euro tj. 626.880 zł (w 2014 r. 633.450 zł). Taki sam limit obowiązuje dla spółki cywilnej.Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro tj. 104.480 zł.

Mały podatnik VATRok

Mały podatnik

Mały podatnik pośrednik

2015

1’200’000 €

5'015'000 PLN

45’000 €

188'000 PLN

2016

1’200’000 €

5’092’000 PLN

45’000 €

191’000 PLN

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty.

Ustawa nie odnosi się bezpośrednio do przypadku, w którym mały podatnik prowadziłby zarazem usługi agencyjne oraz klasyczną dostawę towarów czy świadczenie innych usług. Jest prawdopodobne, że dla obu tych rodzajów działalności obroty liczy się oddzielnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.):


„Art.2 Ilekroć w dalszym przepisach jest mowa o:

25) małym podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
Limity przejścia na VAT


Kwota zwolnienia – ustawa

Obowiązuje:

150'000 zł

2015 - 2018 r.

 

Co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu. Obecnie funkcjonujący limit obowiązuje od roku 2010. W latach wcześniejszych był on niższy - w roku 2007 wynosił 10.000 euro, w 2008 r.- 50.000 zł, w 2010 roku - 100 tys. zł, a od 1 stycznia 2011 roku - 150 tys. zł.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub z niego zrezygnował, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Odpowiednio zasadę tę stosuje się do podatników, którzy w roku 2010 rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tys. zł liczy się na zasadzie proporcji.

Podstawa prawna

art. 113 ust. 1  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)
,,Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych


Limit wg ustawy

Limit w zł*

Rok obrotowy

1'200’000 euro

5’010’600 zł

2015

* Kurs średni euro NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy30.09.2014 r.

4,1755 zł

 

Limit wg ustawy

Limit w zł*

Rok obrotowy

1'200’000 euro

5’092’440 zł

2016

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy.01.10.2015r.

4,2437 zł

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. I tak w 2016r. do prowadzenia ksiąg zobowiązane będą podmioty, których obrót w 2015r. przekroczył 5’092’440 zł.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 1 października danego roku (od limitów na 2016 rok), porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.):

"Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (...)

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro(...)"Limity dla ryczałtu w 2016

 


 2016

Limit*

Działalność samodzielna

Dla spółki cywilnej

Podmioty rozpoczynające działalność

Brak limitu

Brak limitu

Podmioty kontynuujące działalność

150’000 euro**

636’555 zł

150’000 euro**

636’555 zł

* kurs EURO

**kwotę porównuj z przychodem netto (VAT nie jest przychodem)01.10.2015

4,2437 zł

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):


"Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. (...)6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150.000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.

1. Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2015r.

Przypominamy że:

 • do 20 grudnia 2015 r. należy uiścić zaliczkę za miesiąc listopad 2015 r. przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 • Do 20 stycznia 2016 r. należy wpłacić zaliczkę za miesiąc grudzień 2015 przez w/w podatników. Jeżeli jednak przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie roczne za 2015r.(PIT 36 i PIT 36L) i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania, będzie zwolniony z zapłaty zaliczki za miesiąc grudzień 2015 r.

 • Do 28 grudnia 2015 r. powinna być wpłacona zaliczka za miesiąc grudzień 2014 r. przez opłacających kartę podatkową.

 • Na dzień 31 grudnia 2015 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wycenić w terminie 14 dni od jego zakończenia (obowiązek ten dotyczy prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje sprzedaży w ryczałcie ewidencjonowanym).


Ponadto do 20 stycznia 2016 r. należy:

 • Zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłacaniu podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2016 r. podatnik nie zgłosi likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi działalność w tej formie. Za prowadzących w 2016 r. działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego uważa się także tych podatników ryczałtu, którzy w 2015 r. nie przekroczyli przychodu (bez VAT) wynoszącego 636 555 zł.

 • Złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na 2016 r. chyba że, karta podatkowa była opłacana w 2015 r.

 • Złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego, chyba że podatek był opłacony w tej formie w 2015 r.

 • Na dzień 1 stycznia 2016 r. należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Odstąpiono natomiast od obowiązku powiadamiania Urzędu Skarbowego o założeniu księgi. Obowiązek ten będą mieli jednak podatnicy, którzy w 2015 r. opłacali podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego i przekroczyli przychód 636 555 zł (bez VAT). W tym przypadku zawiadomienie o założeniu księgi należy złożyć do 20 stycznia 2016 r.


Do 31 stycznia 2016 r. należy:

 • Złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu miejsca zamieszkania podatnika zeznania na PIT-28 oraz wpłacić wynikający z rozliczenia podatek przez opłacających ryczałt ewidencjonowany, a w karcie podatkowej informację o wysokości zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych na druku PIT-16A (nowe druki) za 2015 r.

 • Złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację w formie papierowej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT-4R przez zakłady zatrudniające do 5 pracowników, którą składa się w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym wg miejsca zamieszkania, a w przypadku osób prawnych wg siedziby podatnika (nowy druk), chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe. Natomiast deklarację PIT-4R w formie elektronicznej należy złożyć w terminie do 28.02.2016 r. Na tych samych zasadach zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 1563) od 01.01.2015r. winny być składane deklaracje PIT-40, PIT-11, PIT-8C dotyczące dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.


UWAGA! PIT-37 za 2014r. sporządzi fiskus

Osobom zobligowanym do złożenia PIT-37 za 2014r. (pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom dzieła) wstępne zeznanie podatkowe za 2014r.będzie mógł sporządzić Urząd Skarbowy. Rozliczenie dokonane na podstawie danych przekazanych przez zakłady pracy, zleceniodawców, zamawiających wykonanie dzieła zostaną udostępnione na indywidualnych kontach podatników zakładowych na Portalu Podatkowym: (www.portalpodatkowy.mt.gov.pl) w marcu 2015r. Wstępne wypełnione zeznania podatkowe będą stanowić tylko propozycję rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zeznanie sporządzone przez administrację podatkową będzie można wysłać w zaproponowanym kształcie albo po wprowadzeniu uzupełnień i modyfikacji, np. w celu skorzystania z ulg podatkowych, rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, czy przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego ( do 30.04.2015r.).

Rozliczenia będzie można dokonać samodzielnie i złożyć tak jak dotychczas w formie papierowej, lub przez Internet za pośrednictwem e-Deklaracji.

PIT-37 za 2014r składają samodzielnie również emeryci i renciści którzy osiągają dodatkowe dochody z umowy o pracę, zlecenia lub umowy o dzieło, bądź pragną skorzystać z odliczeń i ulg bądź przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. W przeciwnym wypadku rozliczenia dokonuje ZUS na druku PIT-40A.
Zmianie nie uległy zasady i terminy składania PIT-36, 36L, PIT-38 (do 30.04.2015r.) .

Natomiast podatnicy korzystający z ulgi na dzieci winni wypełnić PIT/UZ stanowiący część uzupełniającą do zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014r., jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu (wzór Dz.U. z 2014r., poz. 1673. W przeciwnym wypadku wystarczy wypełnić PIT-0.

Ponadto do zeznań podatkowych PIT-28, PIT-37, PIT-36, będą obowiązywać załączniki (nowe druki) PIT-D, PIT-0, PIT-M, PIT-2K. PIT-B, PIT-ZG.
2. Skala podatkowa za 2015 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 z 2006r.) jest dwustopniowa

i przedstawia się następująco:


Podstawa obliczenia podatku

w zł

ponad do

Podatek wynosi85.528,- zł


18 % minus 556,02 zł


85.528,- zł

14.839,02 + 32% od nadwyżki ponad

85.528,- zł

Z powyższej skali wynika, że za 2015 r. opodatkowaniu podlegają dochody powyżej 3.091 zł , zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniosła 46,34 zł.

Jeżeli chodzi o pracownicze koszty uzyskania przychodów to również za 2015r.: • dla pracujących na jednym etacie 111,25 zł miesięcznie i 1 335 zł rocznie

 • dla wieloetatowców – maksymalnie 2 002,05 zł rocznie

 • dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie i 1 688,72 rocznie

 • dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2 502,56 zł rocznie


Ponadto przypominamy że:

 • ulga z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego lub na cele kultu religijnego wynosi 6% i odliczana jest od dochodu

 • „duża ulga budowlana”, ulga remontowa oraz ulga z tytułu budowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem, może mieć zastosowanie w rozliczeniu za 2015 r. jedynie wówczas, gdy poniesione wydatki nie znalazły pokrycia w podatku (dochodzie) za lata, w których te ulgi obowiązywały

 • prawo do ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych przysługuje podatnikom, którzy:

- odliczanie odsetek od kredytu zaciągniętego na określone cele mieszkaniowe rozpoczęli przed 1 stycznia

2007 r. i w dalszym ciągu kontynuują spłatę odsetek

- kredyt na realizacje inwestycji mieszkaniowych zaciągnęli w latach 2002-2006, jednak inwestycję

mieszkaniową zakończyli w 2007r. lub zakończą w latach następnych. • ulga na rehabilitację osób niepełnosprawnych odliczana jest od dochodu (przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym) i przysługuje na:

- opłacenie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidzką oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa w wysokości 2 280 zł

- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidztwa lub własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, albo dziecko do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne – 2 280 zł

- utrzymanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2 280 zł

- na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą 100

zł miesięcznie;


 • ulga na dzieci

W Dz. U. z 25.11.2014 r. poz. 1644 opublikowano ustawę z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
Nowe przepisy poprawiły sytuację podatników, którzy dotychczas nie mogli w pełni wykorzystać ulgi na dzieci. Osobom, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi, zwracana będzie z budżetu państwa kwota niewykorzystanej ulgi. Zwrot nie będzie mógł przy tym przekraczać łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Drugą istotną zmianą było podniesienie o 20 proc. wysokości ulgi na drugie i każde kolejne dziecko. Kwoty odliczenia wynosić mają na pierwsze i drugie dziecko po 92,67 zł za każdy miesiąc tj. 1112,04 zł rocznie, na trzecie – 166,67 zł za każdy miesiąc tj. 2000,04 zł rocznie, a na każde następne po 225 zł tj. – 2700 zł za cały rok.

Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Powyższa kwota, wykazana przez podatnika w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jednocześnie w ustawie określono limit owego dodatkowego wsparcia wskazując, że kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku.

Ponadto informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1662) wartość przychodu z tytułu udostępnienia pracownikom służbowych aut na cele prywatne jest określona kwotowym ryczałtem uzależnionym od pojemności silnika i tak: • dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 wartość przychodu wynosić będzie od 01.01.2015r. - 250 zł

 • dla samochodów o pojemności większej niż 1600 cm3 - 400 zł

W przypadku użytkowania auta tylko przez 6 miesięcy wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień takiego użytkowania w wysokości 1/30 wskazanych kwot. Jeżeli jednak świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie częściowo odpłatne, przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością miesięcznego ryczałtu i ponoszoną przez niego odpłatnością.
Natomiast dowożenie do pracy autobusem będzie wolne od podatku. Na uwagę zasługują również przepisy dotyczące prywatnego najmu składnika wspólnego majątku małżonków polegająca na tym, że raz złożone przez małżonków oświadczenie, że całość ich dochodu (przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym) z najmu będzie opodatkowana tylko przez jednego z małżonków, będzie ważne również w latach następnych. Zasada ta nie będzie miała zastosowania, jeżeli małżonkowie w terminie do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomią w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy rozliczenia. Dotychczas oświadczenie małżonków musiało być składane co roku.

OD 2016 R. ZMIANY WE WPISACH DO CEIDG

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jej głównym celem jest uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów przedsiębiorców w CEIDG. Nastąpi znaczne ograniczenie danych, jakie musi podać przedsiębiorca we wniosku o zmianę wpisu w sytuacji zawieszenia działalności. Ponadto nowelizacja umożliwi przedsiębiorcom zgłoszenie siebie i członków rodziny do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego już w momencie  zakładania własnej firmy, bez konieczności dodatkowego i zgłaszania się w tej sprawie do ZUS.

Istotna zmiana będzie polegać na nałożeniu na przedsiębiorców obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. 

NOWE DEKLARACJE VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń wprowadzających nowe deklaracje składane w podatku od towarów i usług. Zmiany obowiązywać będą od 1.01.2016 r. Nowe wersje deklaracji dotyczyć będą większości deklaracji związanych z rozliczeniami podatku VAT: • VAT-7,

 • VAT-7K,

 • VAT-7D,

 • VAT-8,

 • VAT-9M,

 • VAT-10,

 • VAT-11.

Zmiany wprowadzane w poszczególnych drukach mają głównie charakter kosmetyczny i porządkujący min.:

 • brak informacji o obowiązku dołączenia druku ORD-ZU,

 • zmiana dotycząca miejsca składania deklaracji - wynikająca z art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ww. zmianą do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adres siedziby podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie),

 • usunięto m.in. informację o konieczności stosowania pieczątki na deklaracji VAT obok podpisu podatnika oraz stawkę 3% VAT jako nieprzydatną obecnie w rozliczeniach podatkowych.

W dalszym ciągu rozliczeń wewnątrzwspólnotowych transakcji na drukach VAT-10 i VAT-11 można dokonywać na formularzach dotychczasowych, w stosunku do transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r. W przypadku pozostałych deklaracji proponuje się, aby dotychczasowe wzory tych deklaracji mogły być stosowane przez podatników nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r.KTO W 2016 R. BĘDZIE PŁACIŁ ZASIŁKI

Zasiłki pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku oznacza jej przejęcie z dniem 1 stycznia 2016 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

Uprawnieni do wypłaty zasiłków - prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wysokość ustalają, a także świadczenia te wypłacają odpowiednio:


 1. płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób - osobom pozostającym w ubezpieczeniu oraz

 2. ZUS - w pozostałych przypadkach, tj.:

 • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, 

 • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, 

 • ubezpieczonym będącym duchownymi, 

 • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, 

 • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Przy czym chodzi tu o wypłatę - zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego.

Stanowi o tym art. 61 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Przepis ten za sprawą art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) ma również odpowiednie zastosowanie do: zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, należnych z ubezpieczenia wypadkowego.

Jedynie wynagrodzenie chorobowe, należne pracownikom w oparciu o art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) odpowiednio za pierwsze 33 lub 14 dni choroby w danym roku kalendarzowym, wypłacane jest wyłącznie przez pracodawcę, który jednocześnie finansuje je ze środków własnych, niezależnie od tego czy posiada uprawnienia do wypłaty zasiłków.

Stan ubezpieczonych - o tym kto jest/będzie płatnikiem zasiłków dla ubezpieczonych danego płatnika składek, w głównej mierze decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Przy czym liczbę tę ustala się nie na dzień wypłaty danego świadczenia, czy też okres, za który ono przysługuje, tylko na:


 • dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub

 • pierwszy miesiąc, w którym płatnik składek dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego, jeżeli na dzień 30 listopada nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli zatem na dzień 30 listopada 2015 r. u danego płatnika składek zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego będzie powyżej 20 osób, wówczas to on będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków należnych jego ubezpieczonym za cały 2016 r. Bez znaczenia będzie tu zmiana liczby ubezpieczonych po dniu 30 listopada 2015 r., np. w połowie 2016 r.

Jedynie wówczas, gdy ZUS podejmie wypłatę zasiłku przed 1 stycznia 2016 r., będzie ją kontynuował także w 2016 r., do czasu powstania przerwy między świadczeniami lub zmiany rodzaju zasiłku. Będzie tak nawet, jeżeli od dnia 1 stycznia 2016 r. to płatnik składek będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków.

Gdy natomiast stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2015 r. nie przekroczy 20 osób, płatnikiem zasiłków już od 1 stycznia 2016 r. będzie ZUS. W tym przypadku bez znaczenia pozostanie, czy np. ubezpieczony będzie chorował na przełomie roku i za dzień 31 grudnia 2015 r. należny zasiłek chorobowy otrzyma od swojego płatnika składek.

NOWA PKWiU 2015

Od 1.01.2016 r. w statystyce,  ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji  publicznej będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z roku 2015. Została ona ogłoszona rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.09.2015 r. (Dz. U. poz. 1676).

Do 31 grudnia 2016 r. w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji publicznej, będą stosowane równolegle PKWiU 2008 i PKWiU 2015.

Natomiast do 31 grudnia 2017 r. do celów opodatkowania: • podatkiem VAT

 • podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w fo9rmie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej

będzie stosowana PKWiU z 2008 r.

ZGŁOSZENIE FIRMY DO PIP I SANEPIDU

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi obowiązku zgłaszania firmy do PIP i Sanepidu w przypadku zatrudnienia pracownika (jeśli do tej pory w firmie nie zatrudniano żadnego pracownika) lub w przypadku nowopowstałego zakładu, który zatrudnia pracowników – niniejszym informuję, że obowiązek ten przestał obowiązywać w 2013 r.

Obowiązek ten wynikał z art. 209 & 1 Kodeksu pracy, który stanowił, że pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą był zobowiązany zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Artykuł został uchylony (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

Obecnie informacje o podmiotach zatrudniających pracowników Sanepid i PIP otrzymują kwartalnie od urzędów statystycznych. Sanepid korzysta również z danych gromadzonych przez ZUS.

Należy również zaznaczyć, że obowiązki zgłoszeniowe względem Sanepidu obciążają te firmy, które podlegają ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

ZMIANA PRZEPISÓW   

1.   Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opublikowano w Dz.U. z 6.11.2015 r. poz. 1814). Zmienia ustawę z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2015 poz. 149 ze zm.

Ustawa wprowadza regulacje służące aktywizacji zawodowej osób poniżej 30 roku życia. Ich istotą jest refundacja pracodawcy, przez okres 12 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne ponoszonych w związku z zatrudnieniem osób nie mających pracy. Pracodawcy będą zobowiązani do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy takich osób przez okres refundacji i następnie przez okres 12 miesięcy. W przypadku niewywiązywania się z tego warunku powstaje po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi.

Umowy w sprawie refundacji będą mogły być zawierane od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Wydatki na ten cel finansowane będą przez starostów w ramach Funduszu Pracy w latach 2016- 2018.

2.     Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (opublikowano w Dz.U. z 12.11.2015 r. poz. 1854). Zmienia:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  i ustawę z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827)

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12). Rozstrzygnięcie Trybunału dotyczyło art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a więc przepisów, które przyznają bankom możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i zarazem przesądzają, że takie tytuły - po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd - mogą stanowić podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych albo są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z czynności bankowych.

Ustawa uchyla przepisy dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Reguluje także procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców. Ponadto do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza przepis stanowiący, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

KOGO FISKUS SKONTROLUJE W 2016 ROKU?

Co roku resort finansów wspólnie z organami kontroli skarbowej określa listę poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, które wykazują podwyższone ryzyko błędów i oszustw podatkowych. W ten sposób urzędnicy typują (na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w dotychczasowych kontrolach) zjawiska i obszary, na których inspektorzy skarbowi powinni skupić swoje działania w 2016 roku.  Z dokumentu „Główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.„ opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że na cenzurowanym znajdą się: • usługi finansowe,

 • usługi ubezpieczeniowe,

 • doradztwo podatkowe i

 • doradztwo prawne.

Skarbówka będzie prowadziła zdecydowanie więcej kontroli w takich obszarach biznesu jak:

 • branża motoryzacyjna (sprawdzanie używanych aut i oszustwa VAT przy sprzedaży nowych),

 • e-handel, zwłaszcza dotyczący elektroniki,

 • produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,

 • handel hurtowy produktami spożywczymi i tytoniem,

 • obrót nieruchomości,

 • opieka zdrowotna, a dokładniej rozliczenia prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz

 • handel paliwami

CO SIĘ ZMIENI W ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie liczne zmiany w Ordynacji podatkowej. Wprowadza je ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw opublikowana pod poz. 1649.

Zmiany polegają m.in. na:


 • wprowadzeniu możliwości ustanowienia pełnomocnika do wszystkich spraw podatkowych (tzw. pełnomocnictwo ogólne),

 • wprowadzeniu reguły, zgodnie z którą firmę będzie obsługiwał jeden urząd skarbowy, który będzie właściwy zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i VAT,

 • obniżeniu stawek odsetek za zwłokę przy dobrowolnym regulowaniu zaległości podatkowych oraz podwyższeniu stawki odsetek za uchylanie się od płacenia VAT i akcyzy,

 • usprawnieniu doręczania pism podatkowych,

 • wprowadzeniu możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika oraz możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą,

 • wprowadzeniu możliwości wydawania interpretacji podatkowych na wspólny wniosek oraz na wniosek podmiotu realizującego zamówienie publiczne.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego (tzw. jednolity plik kontrolny), w którym podatnicy będą przekazywali organom kontrolującym raporty z ksiąg podatkowych i dowody księgowe. Ten obowiązek będą mieli „duzi” podatnicy od lipca przyszłego roku. Pozostali podatnicy (mali i średni przedsiębiorcy) do 30 czerwca 2018 r. będą mogli, ale nie będą musieli stosować jednolitego pliku kontrolnego. Dopiero od 1 lipca 2018 r. obowiązek ten obejmie podatników będących małymi i średnimi przedsiębiorcami.

 MOŻNA SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ NIP

Od 19 października na Portalu Podatkowym można weryfikować on-line identyfikator podatkowy NIP. To kolejna elektroniczna usługa Ministerstwa Finansów, która zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Usługa umożliwi użytkownikom sprawdzenie statusu prawnego każdego NIP. Źródłem danych wykorzystywanych w procesie weryfikacji jest Centralny Rejestr Podatników - Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP). Aktualizacja danych będzie odbywać się raz na dobę.

Udostępnienie nowej usługi na Portalu Podatkowym pozwoli na jej całodobową dostępność.

 

 

Po podaniu przez użytkownika NIP serwis zwraca informację, że wskazany NIP jest poprawny bądź nie istnieje lub został unieważniony, ewentualnie uchylony. Usługa daje możliwość wydrukowania widoku ekranu, ze zwróconym po weryfikacji komunikatem.II. ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść w przyszłym roku 1850 zł (w tym roku jest to 1750 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wyniesie 4055 zł (w 2015 r. – 3959 zł).
Porównanie kwot miesięcznych składek z 2015 i 2016 r. –

 

2015 r.

2016 r.

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru składek

2375,40 zł

2433,00 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%*

42,76 zł*

43,79 zł*

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%

463,68 zł

474,92 zł

Ubezpieczenie rentowe 8%

190,03 zł

194,64 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

58,20 zł

59,61 zł

Razem składki na ub. społ.

754,67 zł

772,96 zł

Fundusz pracy 2,45%

58,20 zł

59,61 zł

Ubezpieczenia zdrowotne

Podstawa wymiaru składki

3104,57 zł

3104,57 zł**

Ubezpieczenie zdrowotne 9%

279,41 zł

279,41 zł**

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75%

240,60 zł

240,60 zł**

Razem składki (ub. społ. + FP + ub. zdr.)

1092,28 zł

1111,98 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

** Kwoty obowiązujące w 2015 r. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2016 r.III. OŚWIATA ZAWODOWA
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za XII.2015 r. , I i II.2016 r. wyliczone od kwoty 3.895,33 zł. (przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2015 r.) nie może być niższe od:
I rok nauki zawodu 4% -155,81 zł

II rok nauki zawodu 5% -194,77 zł

III rok nauki zawodu 6% -233,72 zł
Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).


Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

155,81
(I rok nauki)


emerytalne

15,21 zł

15,21 zł

rentowe

 10,13 zł

2,34 zł

chorobowe

-

3,82 zł

wypadkowe

x*)

-

194,77
(II rok nauki)


emerytalne

19,01 zł

19,01 zł

rentowe

12,66 zł

2,92 zł

chorobowe

-

4,77 zł

wypadkowe

x*)

-

233,72
(III rok nauki)


emerytalne

22,81 zł

22,81 zł

rentowe

15,19 zł

3,51 zł

chorobowe

-

5,73 zł

wypadkowe

x*)
0d 01.01.2015 r. minimalne wynagrodzenie pracowników pełnoletnich wynosić będzie 1850 zł. miesięcznie brutto (w pierwszym roku pracy wynosi 80% t.j. 1480 zł.)
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (współczynnik urlopowy)

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.
Współczynnik urlopowy w 2016 roku


Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika urlopowego

Pracownicy pełnoetatowi

20,67

Pracownicy na 1/4 etatu

5,17

Pracownicy na 1/3 etatu

6,89

Pracownicy na 1/2 etatu

10,34

Pracownicy na 3/4 etatu

15,50

Uwaga! Jak liczyć wspólczynnik urlopowy

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12. 


Dzień wolny za 26 grudnia 2015 r.

Święto 26 grudnia 2015 r., czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wypada w sobotę. Pracodawca ma obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto wypadające w sobotę każdemu pracownikowi, który świadczy pracę od poniedziałku do piątku. Jest to wynik wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. w sprawie o sygn. akt K 27/11, który za niezgodne z konstytucją uznał przepisy różnicujące liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom. Trybunał stanął na stanowisku, iż działanie takie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości. Konsekwencją wyroku jest przyznanie pracownikom innego dnia wolnego za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy. W 2015 r. święto Bożego Narodzenia (drugi dzień świąt) wypada w sobotę i zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowego dnia wolnego za to święto.

Pracodawca może udzielić dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę zarówno przed dniem świątecznym obniżającym wymiar czasu pracy jak również po tym dniu.

Zgodnie z przepisami, prawo do wolnego za dzień świąteczny przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, w ramach stosunku służbowego, pracownikom mianowanym. Nie mają natomiast prawa do wolnego dnia osoby pracujące na zlecenie, umowę o dzieło czy samozatrudnione.Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Miesiąc

Święta

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy

Liczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

152

19

12

Luty

brak

168

21

8

Marzec

- 27 marca - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 28 marca – Drugi dzień Wielkiej Nocy

176

22

9

Kwiecień

brak

168

21

9

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe

- 15 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

- 26 maja - Boże Ciało160

20

11

Czerwiec

- brak

176

22

8

Lipiec

- brak

168

21

10

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

9

Wrzesień

brak

176

22

8

Październik

brak

168

21

10

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości160

20

10

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia168

21

10

Łącznie:

13 dni świątecznych (9 przypadających w ciągu tygodnia, 4 przypadające w weekendy)

2016

252

114Liczba niedziel w 2016 roku

Święta przypadające w niedzielę

Łącznie 52 niedziele

27 marca - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

1 maja - Święto Państwowe

15 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

25 grudzień - Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

 Podstawa prawna

art. 130 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)

§1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozlicz eniowym, a następnie

dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nie obecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

art. 151 (9) § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)

§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.),
Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – poszerzony o zakres ochrony przeciwpożarowej.

BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) oraz kierowników zakładu pracy, zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.

Koszt szkolenia 150,00 zł. Termin zapisy na 2016 r.

– realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń – minimalna grupa 10 osób. 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia-ważne na 5 lat oraz fakturę VAT.

Zapisy i informacje:


Telefonicznie: 22/  635 04 64 lub 608502875 e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy –2016 r.

Organizujemy kurs dla uczniów na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. Cena kursu: 250,00 zł netto dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: - rozpoczęcie uzależnione od ilości zgłoszeń.


Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel. 22  635-04-64

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy wtorek   w godz. 11.00 – 12.00,    również w sprawie zmian w ustawach podatkowych, rozliczenia rocznego PIT.


STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORTPobieranie 0.86 Mb.

Share with your friends:
1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu