Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096Pobieranie 191.5 Kb.
Strona1/2
Data25.06.2018
Rozmiar191.5 Kb.
  1   2

Postępowanie przetargowe znak: IFPS/24/16

INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 10

tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118

NIP: 526 – 17 – 44 – 423 REGON: 011692096

Zamówienie znak: IFPS/24/16 Warszawa, dnia 05.07.2016 r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na dostawę:

Akcesoriów jednorazowych do operacji zatok

Zamawiający:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa

e-mail: kancelaria@ifps.org.plTryb postępowania:

przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.poz.2164) – dalej również pzp, o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. euro.
Kody CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

33140000-3 – Materiały medyczne

33169000-2 – Przyrządy chirurgiczne

33169500-7 – Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.ifps.org.pl/

Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.);

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231);

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2254);

 4. Ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).


Zastosowane definicje:

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:Formie pisemnej - należy przez to rozumieć zawartą w dokumencie treść informacji, w szczególności będącą wnioskiem, oświadczeniem wiedzy lub woli opatrzoną własnoręcznym podpisem uprawnionego, jeżeli dokument przekazany jest osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera; wymogu formy pisemnej w rozumieniu specyfikacji nie spełnia forma faksu, forma elektroniczna w tym poczta elektroniczna.

Postępowaniu - należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Specyfikacji lub SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia.Uprawnionym – należy przez to rozumieć reprezentujących Wykonawcę:

  1. przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą,

  2. wspólnika spółki cywilnej lub jawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

  3. partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej uprawnionego do składania oświadczeń woli w

imieniu spółki,

  1. komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

  2. członka zarządu osoby prawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu osoby

prawnej,

  1. pełnomocnika, w tym prokurenta podmiotów wymienionych w poprzedzających punktach,

  2. osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu na podstawie odrębnych przepisów, w

tym w szczególności właściwego prawa innego niż prawo polskie.

z tym zastrzeżeniem, że reprezentacja musi być łączna w sytuacjach wynikających z przepisów prawa lub innych uregulowań, w tym aktu założycielskiego, statutu lub umowy spółki.ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY.


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie:

Akcesoriów jednorazowych do operacji zatok
Przedmiot oraz ilości stanowiące przedmiot zamówienia zostały określone i zawarte w Załączniku nr 1a „Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa”.

 1. Obowiązki Wykonawcy:

  1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach k/ Nadarzyna przy ul. Mokrej 17

  1. Zamawiający wymaga aby zaoferowane i dostarczane produkty spełniały – zindywidualizowane ze względu na kategorię produktu – wymogi wynikające z właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności zostały prawidłowo wprowadzone lub dopuszczone do obrotu i stosowania w działalności podmiotu leczniczego – dołączyć odpowiednie oświadczenie i/lub dokumenty

 1. Termin realizacji:

Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

 1. Termin i warunki płatności:

Płatność za wykonanie zamówienia potwierdzone protokołem odbioru, nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury VAT.

 1. Gwarancja /okres ważności:

Minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 6 miesięcy od daty każdorazowej dostawy do Zamawiającego

 1. Cena Oferty:

Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.:

  1. Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z wzorem w Załączniku Nr 1a do SIWZ. Oferent obowiązany jest podać ceny netto i brutto oraz stawki i kwoty podatku od towaru i usług VAT.

  2. Waluta ceny ofertowej: PLN/EURO.

  3. Sposób kalkulacji ceny oferty:

Cena skalkulowana zgodnie z definicją DDP – (wg Incoterms’2000), sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia i obejmuje koszty

 • pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

 • transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia,

 • załadunku , rozładunku i transportu wewnętrznego

 • ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

 • cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

 • podatku VAT - o ile takie wystąpią, z zastrzeżeniem przepisu art. 91 ust. 3a pzp.

  1. Do porównania ofert będzie zastosowana cena brutto za całość zamówienia, skalkulowana w sposób określony w pkt. 7.3.

  2. W przypadku podania ceny oferty w EURO – do porównania ofert zostanie zastosowany kurs sprzedaży euro do PLN – wg tabeli NBP z dnia otwarcia ofert.

  3. Cenę całkowitą w PLN/EURO należy podać cyfrą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Informacje dotyczące ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych


 1. Informacje dotyczące ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Informacje dotyczące dialogu technicznego:

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

 1. Informacje dotyczące podwykonawcy:

Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia – zgodnie z art. 36a ust. 2 P. z. p.


 1. Zamówienia uzupełniające (zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 7 pzp): Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 2. W „Projekcie umowy” stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ zawarte są uszczegółowienia zapisów niniejszego SIWZ, które powinny być uwzględnione przy przygotowywaniu oferty

 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 P. z. p., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

 4. Zgodnie z art. 29 ust 3 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby równoważne muszą odpowiadać wszystkim cechom jakościowym określonym przez producenta danego odczynnika w specyfikacji jakościowej. W celu udowodnienia równoważności Wykonawca załączy do oferty specyfikację jakościową , świadectwo kontroli jakości katalogi oferowanych produktów, specyfikacje, metodyki, karty charakterystyki lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie odczynników oferowanych z wymaganymi (jeżeli dotyczy).

ROZDZIAŁ II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I

DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  1. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp.;

  2. Złożą wszystkie wymagane (wskazane przez Zamawiającego) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne i potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19.02.2013 r. Prezesa Rady Ministrów - Dz. U. z 2013 r ., poz. 231, w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pzp:

  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. - Dz. U. z 2013 r., poz. 231, - w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz następujące dokumenty zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1 ww. Rozporządzenia:

   1. W celu potwierdzenia że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

   1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, do wykonania zamówienia:

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

   1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do wykonania zamówienia:

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

   1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnie z w/w Rozporządzeniem, do oferty należy dołączyć:

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

   1. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale.

  1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp oraz zgodnie z § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

   1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), - załącznik nr 2a do SIWZ;

   2. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   6. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone w ppkt 2.2.2. do 2.2.5.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.2.:

  1. pkt. 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3.1. lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie – w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 pzp:

  1. Wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp następuje łącznie,

  2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

zgodnie z art. 24 pzp następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie lub przez Pełnomocnika Konsorcjum w imieniu każdego z nich (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania oddzielnie dokumentów i oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu),

 1. Oferta wspólna – Konsorcjum:

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

  2. Do oferty winny być w takiej sytuacji dołączone:

   1. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) zawierające w szczególności wskazanie:

 1. postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy,

 2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

 3. ustanowionego Wykonawcy-Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę-Pełnomocnika.

  1. Ofertę składa i podpisuje w imieniu wszystkich konsorcjantów Wykonawca-Pełnomocnik

wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z wyraźnym zaznaczeniem Wykonawcy-Pełnomocnika.

  1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego

wyłącznie z Wykonawcą-Pełnomocnikiem.

  1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 1. Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział III opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków

udziału w postĘpowaniu


 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie,

czy wymienione w rozdz. II SIWZ, żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pzp oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 pzp; (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);

 1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

ROZDZIAŁ IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami obowiązującego prawa.

 2. Oferta powinna być sporządzona w maszynopisie, jako wydruk komputerowy lub ręcznie czytelnym pismem i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w innym języku niż język polski, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem postanowień SIWZ.

 4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

 5. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich de kompletacji.

 6. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.

 7. Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest:

 1. załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne z oryginałami (oświadczenie to stanowi Załącznik nr 2b do SIWZ

albo

 1. na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem”

opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

 1. Wszelkie poprawki i skreślenia tekstu należy dokonywać w ten sposób, by treść poprawki i poprzednich zapisów była czytelna. Każda z poprawek i skreśleń powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona.

 2. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

(Światowe Centrum Słuchu)

ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/Nadarzyna

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:

Dostawa akcesoriów jednorazowych do operacji zatok

NR SPRAWY: IFPS/24/16

Nie otwierać przed 20.07.2016 r. godz. 09:30
 1. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy.

 2. Wymaga się, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów

wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie

załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji.

 1. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć)oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia treści „informacje zawarte na stronach od nr ......... do nr ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacja posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

 1. Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

 2. Do oferty załączyć należy:

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania

wykluczeniu z postępowania – dokumenty wskazane w treści Rozdziału II SIWZ

 1. W celu potwierdzenia, że roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:


 1. Pobieranie 191.5 Kb.

  Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna