Warszawa, dnia 5Pobieranie 78,19 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar78,19 Kb.

Warszawa, dnia 14.08.2013 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. ZAMAWIAJĄCY : Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13.
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGOwww.spkso.waw.pl
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW, WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z UŻYCIEM APARATU INFINITI I OPERACJI WITREKTOMII I FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM APARATU CONSTELLATION

ORAZ ZESTAWÓW DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWYCH

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych

zestawów do magazynu mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu

Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13. Szczegółową specyfikacjęzestawów będących przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ (formularz

asortymentowo- cenowy).

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w

załączniku nr 1 do SIWZ:1) pakiet nr 1jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie

przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania operacji zaćmy metodą

fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Infiniti,

2) pakiet nr 2jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie

przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania operacji witrektomii i

fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation,

3) pakiet nr 3jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do iniekcji

wewnątrzgałkowych

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. TRYB POSTĘPOWANIA - przetarg nieograniczony
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAsukcesywnie w ciągu 12 miesięcy

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. miejsce składania : siedziba Zamawiającego, pok. nr 5 (kancelaria)

 2. termin składania : do 24.09.2013 r. do godz. 10.00


VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

a) miejsce otwarcia : w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6

b) termin otwarcia : 24.09.2013 r. godz. 11.00 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

  • Pakiety nr 1 i 2 – cena - 100 %

  • Pakiet nr 3 – cena - 50 %; jakość – 50%IX. WADIUM - Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w

wysokości: 1. pakiet nr 1 – 6 000,00 PLN

 2. pakiet nr 2 – 8 000,00 PLN

 3. pakiet nr 3 – 1 000,00 PLN


X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ60 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Wymagania: Wykonawca musi udokumentować wykonanie co najmniej 2 dostaw wyrobów

medycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 50% wartości

ofertowej brutto każda.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.Wymagania: Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe zapewniające sprawną

realizację zamówienia w wysokości min. 30% wartości ofertowej brutto.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia.

3. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy

wykonawca złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale

III SIWZ, a ponadto informacje zawarte w tych dokumentach będą zgodne z wymaganiami

określonym w SIWZ.

4. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw

do wykluczenia wg formuły spełnia/nie spełnia.

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
z dnia 9 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć do oferty następujące
dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami] - załącznik nr 3.


2) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - wypełniony i podpisany załącznik nr 5.
3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz w/w oświadczenia dołączyć do oferty dodatkowo dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy dołączyć do oferty:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.


4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10-11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy i spółek cywilnych).7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały

udział w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dodatkowo

dokumenty wymienione w pkt 1)-6) w odniesieniu do tych podmiotów. Postanowienia pkt. 3 i

4 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z

tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich

zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2:

1) pkt. 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) pkt. 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt.1) lit. tiret pierwsze i trzecie oraz pkt.2), powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt.1 lit. tiret drugie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2, zastępuje

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego należy dołączyć do oferty:

 1. Dokumenty dopuszczające oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj.

- Certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego

oznakowanego znakiem CE.

Uwaga - Jeżeli oferowane produkty zostały wpisane do Rejestru w Urzędzie Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wskazane jest dołączenie do oferty

dokumentu potwierdzającego dokonanie takiego wpisu, pod warunkiem że nie upłynęła jeszcze

data jego ważności.


7. Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców

występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

2) wiedzę i doświadczenie wymagane od Wykonawców w sumie muszą udokumentować

podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich

Wykonawców występujących wspólnie;

4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia

publicznego;

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

występującym jako reprezentant pozostałych.
8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).


9. INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
XIII. ZMIANY DO UMOWY

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Zmiany w Umowie mogą być dokonane jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności :

 1. w razie zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli;

 2. w zakresie dotyczącym terminu dostawy wyłącznie w następujących przypadkach :

 1. wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

 2. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
  w szczególności wstrzymania dostawy,

 3. ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,

 4. czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów będących przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

mogą powodować odpowiednie przedłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;

 1. w zakresie sposobu spełnienia świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie; Zamawiający w tym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,

 2. nie wykupienia pełnej ilości Przedmiotu dostawy; w tym przypadku Umowa może zostać przedłużona na czas niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;

 1. w odniesieniu do zakresu przedmiotu świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

  1. zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,

  2. zmiany numeru katalogowego lub nazewnictwa produktu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,

  3. zmiany ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych produktów w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;

  4. zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających zasadniczy wpływ na sytuację majątkową strony;

 2. w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach:

  1. określonym w pkt 4 d powyżej;

  2. udzielania przez Wykonawcę upustów promocyjnych; w tym przypadku upusty będą obowiązywały również dla niniejszej Umowy,

  3. urzędowej zmiany stawek VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian.XIV. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana bez zastosowania aukcji elektronicznej
XV. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w pok. nr 6 lub za zaliczeniem

pocztowym, po uprzednim złożeniu wniosku przez wykonawcę. Cena SIWZ – 15,00 PLN

+ 23% VAT.

XVI. Pracownik upoważniony do kontaktów z wykonawcami - Wiesława Bugalska – Specjalista

d/s Zamówień Publicznych -tel. 22/ 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00 (pok. nr 6),

fax 22/ 511 63 16.
XVII. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w

dniu 14.08.2013 r.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna