Warszawa dnia 10Pobieranie 177 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar177 Kb.

Załącznik Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia


UBEZPIECZAJĄCY:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa


UBEZPIECZONY:

 1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa


 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola

ul. Ciołka 14

01-402 Warszawa


 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów

ul. Wiktorska 91a

02-582 Warszawa


 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota

ul. Wiślicka 6

02-114 Warszawa


 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście

ul. Krucza 38/42

00-512 Warszawa


 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście Północ

ul. Wiślicka 6

02-114 Warszawa


 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Żoliborz

ul. Karmelicka 9

01-829 Warszawa


 1. Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim

ul. Bartnika 19

05-825 Grodzisk Mazowiecki


 1. Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie

ul. Stalowa 33

05-800 Pruszków


 1. Prokuratura Rejonowa w Piasecznie

ul. Kościuszki 14

05-500 PiasecznoMIEJSCE UBEZPIECZENIA: Pozycje 1-10 powyżej oraz :

 1. wynajmowane mieszkania:

 • ul. Marszałkowska 68/70, Warszawa

 • ul. Bagno 7/105, Warszawa

 • ul. Ludna 9/19, Warszawa

 • ul. Andersa 12/70, Warszawa

 • ul. Lewartowskiego 5/41, Warszawa

 • ul. Mokotowska 3/13, Warszawa

 • ul. Złota 7/22, Warszawa

 • ul. Wspólna 27/19, Warszawa

 1. pozostałe lokalizacje z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowo-magazynowe

 • ul. Kocjana 3, Warszawa archiwum

 • ul. Matuszewska 14, Warszawa archiwum

 • ul. Solidarności 127, Warszawa pokoje biurowy nr 585, 586 Sąd Okręgowy w Warszawie

 • ul. Chopina 1, Warszawa pokój biurowy nr. 605 Sąd Okręgowy

 • ul. Marszałkowska 82 pokoje nr 18 i 159 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia

 • ul. Ogrodowa 51, Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

 • ul. Kocjana 3 Warszawa pokój nr 1133 Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza

 • ul. Bartniaka 21/23 Grodzisk Maz. garaż Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz.

 • ul. Kraszewskiego 22/24 Pruszków pokój nr B i C Sąd Rejonowy w Pruszkowie


OKRES UBEZPIECZENIA: 01.05.2012 - 30.04.2013
ODSZKODOWANIE płatne w kwocie brutto
ZAŁĄCZNIKI:


 1. Opis budynków: Załącznik 1
 1. Opis zabezpieczeń: Załącznik 2


3. Opis aktualnych przeglądów: Załącznik 3

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Warunki ubezpieczenia:

 • Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, a także zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku zajściem zdarzenia powodującego szkodę objętą umową ubezpieczenia.

 • Kosztu uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia start.

 • Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku.

 • Dewastacja - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.


FRANSZYZA REDUKCYJNA: 400,00 zł
Przedmiot ubezpieczenia:


Lp.

Przedmiot

ubezpieczenia

System

ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

2012/2013 r.

1.

Budynek przy ul. Chocimskiej 28

w WarszawieSumy stałe wg wartości odtworzenia

30.502.865,66 zł

2.

Budynek przy ul. Stalowej 33

w PruszkowieSumy stałe wg wartości odtworzenia

3.691.118,05 zł

3.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie

Sumy stałe wg wartości księgowej brutto

14.270.780,14

4.

Telefony przenośne (stare)

Sumy stałe wg wartości księgowej brutto

32.925,80

5.

Telefony przenośne (zakup II 2012)

Sumy stałe wg wartości odtworzenia

249.592,00

4.

Limit dot. przepięć

Na pierwsze ryzyko

200.000,00 zł

5.

Limit dot. dewastacji

Na pierwsze ryzyko

200.000,00 zł

6.

Limit dot. kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

Na pierwsze ryzyko

10% wartości szkody, nie więcej niż 1.000.000,00 zł

7.

Limit dot. odtworzenia zbiorów archiwalnych

Na pierwsze ryzyko

200.000,00 zł

8.

Gotówka

Na pierwsze ryzyko

30.000,00 zł


Limity kradzieżowe:


Lp.

Przedmiot

ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

2012/2013 r

1

Wyposażenie i urządzenia

Na pierwsze ryzyko

100 000,00 zł

2

Gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku w kasie

Na pierwsze ryzyko

10 000,00 zł

3

Gotówka w transporcie

Na pierwsze ryzyko

20 000,00 złKLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA:


Nazwa klauzuli

Dane na

2012 / 2013 rok

Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w wyniku przepięć (tzw. pośrednie uderzenie pioruna)

200.000 zł

Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie
Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Klauzula reprezentantów
Klauzula likwidacyjna (budynki i budowle)
Klauzula 48 godzin
Klauzula terminu zgłaszania szkód

7 dni

Klauzula automatycznego pokrycia

10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia

Klauzula stempla bankowego lub pocztowego
Klauzula Leeway 120%
Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji

200.000 zł

Klauzula przeniesienia mienia
Klauzula objęcia ubezpieczeniem szkód spowodowanych podczas zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terrorystycznych

100.000 zł na jedno i 200.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Klauzula miejsc ubezpieczenia
Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń

50.000 zł

Klauzula szkód powstałych w części budynku lub w elementach wbudowanych na stałe

50.000 zł

Klauzula składowania
Klauzula likwidacji drobnych szkód

5.000 zł

Klauzula pro rata temporis
Klauzula prolongacyjna
Klauzula drobnych robót budowlano montażowych

100.000 zł

(wartość prac)Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia (brak konsumpcji sumy)
Klauzula błędu operatora

50.000 zł

Klauzula Rzeczoznawcy

20.000 zł

Klauzula rozstrzygania sporów
KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku przepięć (tzw. pośrednie uderzenie pioruna): W odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia (oraz w odniesieniu do sprzętu elektronicznego) Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna, tj. szkody powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia sił elektromagnetycznych pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami - dalej zwana przepięciem.

Limit odpowiedzialności 200.000 zł.
Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że ochroną ubezpieczeniową będą objęte wszystkie szkody powstałe w trakcie przeprowadzanych prac remontowych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i konserwacyjnych pod warunkiem, że prace, o których mowa będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje. W trakcie wykonywanych prac dopuszczalne jest normalne użytkowanie lokali.
Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych – Ubezpieczyciel w momencie zawierania polisy oświadcza, że stan zabezpieczeń uważa za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji. W przypadku stwierdzenia braku wystarczających zabezpieczeń Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego, wyznaczając mu odpowiedni termin do uzupełnienia stanu zabezpieczeń, jednakże tylko do stanu zgodnego z wymaganym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.
Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnieni są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, nie będących reprezentantami Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.
Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli) – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego i bez względu na wartość odtworzeniowa danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości zadeklarowanej na wniosku (polisie) ubezpieczeniowym, bez potrącania umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania.
Klauzula 48 godzin – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.
Klauzula terminu zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
Klauzula automatycznego pokrycia - udzielona ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona bez doliczania dodatkowej składki na mienie, którego Ubezpieczający stał się właścicielem lub administratorem w czasie trwania umowy ubezpieczenia i rozpocznie się automatycznie od dnia, w którym mienie to zostało ujęte w rejestrze środków trwałych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia mienia w ciągu 30 dni od jego zakupu lub przejęcia. Po przekroczeniu limitu 10% sumy ubezpieczenia mienie zostanie objęte ochroną pod warunkiem zgłoszenia go Ubezpieczycielowi i opłacenia dodatkowej składki.
Klauzula stempla bankowego lub pocztowego – za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym.

Klauzula Leeway 120% - ustala się, że zasada proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia , którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia.
Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji, tj. przywrócenia ich do stanu sprzed szkody (np. uszkodzenie w czasie transportu akt, wysuszenia w przypadku zalania, oczyszczenia w razie konieczności użycia gaśnic pianowych i proszkowych). Ubezpieczyciel odpowiada za koszty związane z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty wynagrodzenia osób, które zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, zabrudzonych lub uszkodzonych w związku z opisanymi zdarzeniami losowymi. Limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula przeniesienia mienia - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji pod warunkiem, że wszystkie lokalizacje Ubezpieczającego są ubezpieczone.
Rozszerzenie zakresu o ryzyko zamieszek i rozruchów oraz akty terrorystyczne, przez które rozumie się: gwałtowne demonstracje, nielegalne wrogie działania wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, prowadzące do niepokojów społecznych i działań bezprawnych.

Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i 200.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula miejsc ubezpieczenia – do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o rozpoczęciu działalności w nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili jej otwarcia.
Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń - Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku mienia (dokonanych lub usiłowanych) oraz dewastacji. Limit 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w części budynku lub elementach wbudowanych na stałe w obiekt budowlany, w wyniku wypadku nie pochodzącego spoza przedmiotu ubezpieczenia, doprowadzającego do niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia lub uszkodzenia.

Limit odpowiedzialności 50.000,00 zł.
Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.
Klauzula likwidacji drobnych szkód – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się , że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5.000 zł na dzień jej powstania Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: datę sporządzenia protokołu, skład komisji i dane protokolanta, datę i przyczynę wystąpienia szkody (najbardziej prawdopodobną przyczynę), wykaz uszkodzonego mienia, opis zdarzenia i okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody, dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody dokonujący naprawy dostarczy do ubezpieczyciela ww. protokół oraz dokumentację potwierdzającą wielkość szkody i koszy jej naprawy. Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z obowiązki powiadomienia ubezpieczyciela, a jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała na skutek przestępstwa – Policji. (budynki i urządzenia)Klauzula pro rata temporis - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula prolongacyjna - zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula drobnych robót budowlanych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

 1. prac ziemnych,

 2. robót budowlanych, prac remontowo budowlanych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

 1. mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

 2. w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia


Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia - ubezpieczyciel automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia, w przypadku jej zmniejszenia wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań, do poziomu sprzed szkody. Ubezpieczający zobowiązany będzie do złożenia stosownego wniosku i do dopłaty składki, wyliczonej według stawek obowiązujących w aktualnej umowie ubezpieczenia, wynikającej z automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia dla poszkodowanego mienia, w terminie 14 dni po wypłacie odszkodowania.
Klauzula „błąd operatora” - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu (przede wszystkim w maszynach, urządzeniach oraz sprzęcie elektronicznym starszym niż 5 lat) spowodowane błędną/nieprawidłową obsługą operatora. Odpowiedzialnością nie są objęte szkody wynikające z naturalnego zużycia – eksploatacyjne. Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula Rzeczoznawcy - ubezpieczyciel pokrywa koszty powołania wyznaczonego wspólnie przez ubezpieczonego i ubezpieczyciela neutralnego rzeczoznawcy. O ile nie umówiono się inaczej limit odpowiedzialności z tytułu udziału ubezpieczyciela w kosztach związanych ze szkodą powstałą w okresie ubezpieczenia zostaje określony w dokumencie ubezpieczenia. Limit 20.000 zł.
Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego.

B. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Warunki ubezpieczenia:

Ochroną objęte są stanowiące własność lub będące posiadaniu Ubezpieczającego szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ubezpieczeniem tym objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważana jest utrata lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia.
Przedmiot ubezpieczenia:

1. Szyby i inne przedmioty od stłuczenia


Suma ubezpieczenia 15.000,00 zł


2. Koszty ustawienia rusztowań

Suma ubezpieczenia 4.500,00 zł
Elewacja zewnętrzna budynku, (pobrudzenie, pomalowanie, graffiti, uszkodzenia mechaniczne)  Drzwi szklane o konstrukcji aluminiowej

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku demonstracji ulicznych, aktów agresji, wandalizmu i podpalenia. Do wartości szkody zalicza się także wszelkie koszty dodatkowe takie jak koszty tymczasowego zabezpieczenia, uprzątnięcia szkody, ustawienia rusztowania/wynajmu podnośnika itp.


FRANSZYZA REDUKCYJNA: 100,00 zł
C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem umów ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na postawie tytułu prawnego i użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Sprzęt elektroniczny stacjonarny objęty jest ubezpieczeniem w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w polisie, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji.
Sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych i oprogramowania oraz zewnętrznych (wymiennych) nośników danych - Ubezpieczeniem objęte są dane i zewnętrzne nośniki danych, które stanowią własność Ubezpieczającego i znajdują się w miejscu określonym w umowie.

Ubezpieczeniem objęte są zewnętrzne nośniki danych i dane znajdujące się w pomieszczeniach, budynkach lub archiwach wyszczególnionych w umowie.

Zarchiwizowane zbiory danych oraz użyte w tym celu zewnętrzne nośniki danych objęte są ubezpieczeniem również na trasie pomiędzy miejscem ubezpieczenia i urządzeniami przechowywania danych.

Dane – informacje zgromadzone w jednostce centralnej komputera lub na zewnętrznych nośnikach służących do przechowywania danych elektronicznych. Należą do nich:

1) dane główne i dane związane z transakcjami przechowywane w plikach danych lub w bazach danych,

2) standardowe programy pochodzące z produkcji seryjnej,

3) programy użytkowe stworzone na potrzeby indywidualne użytkownika, będące gotowe do użytku.Zewnętrzne nośniki danych – wszystkie urządzenia zewnętrzne przeznaczone do gromadzenia danych w formie elektronicznej; nośniki takie są objęte ubezpieczeniem, jeżeli nie są one w sposób trwały zamontowane w sprzęcie (np.: wyjmowane dyski magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki, wyjmowane dyski twarde).

Odpowiedzialnością objęte jest nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną i obejmuje, co najmniej ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację, błędy użytkownika, szkody elektryczne i szkody mechaniczne.


Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym, jeżeli:

 1. ubezpieczone mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego zdarzenia losowego w sposób uniemożliwiający pełnienie funkcji, do których było przeznaczone,

 2. ubezpieczone mienie zostało utracone wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju.


Do szkód objętych ochroną ubezpieczeniową zalicza się w szczególności szkody spowodowane przez:

  1. niewłaściwą obsługę tj. zaniedbanie, brak kwalifikacji, nieostrożność, błąd operatora,

  2. uszkodzenie przez osoby trzecie,

  3. kradzież z włamaniem, rozbój,

  4. pożar, eksplozję, implozję, bezpośrednie uderzenie pioruna, sztorm, upadek statku powietrznego oraz akcję ratowniczą w związku z wydarzeniem objętym ubezpieczeniem,

  5. wodę wodociągową, wodę gruntową, parę, mróz, wilgoć, powódź oraz inne rodzaje cieczy a także korozję powstałą w wyniku ich oddziaływania,

  6. grad, lawinę, osuwiska skalne, przypływy sztormowe,

  7. zmianę parametrów napięcia w sieci instalacji elektrycznej oraz pośrednie oddziaływanie pioruna (np.: indukcję, przepięcie, zwarcie),

  8. błędy konstrukcyjne, produkcyjne, defekty materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.


Przedmiot ubezpieczenia:


Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

2012/2013 r.

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

Sumy stałe według wartości księgowej brutto

4.734.017,95 zł

2.

Sprzęt elektroniczny przenośny

Sumy stałe według wartości księgowej brutto

370.865,78 zł

3.

Oprogramowanie, dane, nośniki danych

Sumy stałe według wartości księgowej brutto

1.742.546,41 zł

4.

System alarmowy

Sumy stałe według wartości księgowej brutto

592.298,65 zł

5.

Klimatyzatory

Sumy stałe według wartości księgowej brutto

189.229,16 zł

6.

Telefony przenośne

Wartość odtworzeniowa

282.517,80 zł

7.

Kradzież zwykła

Na pierwsze ryzyko

15.000,00 zł

Wykaz sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat oraz wykaz telefonów przenośnych zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.


FRANSZYZA REDUKCYJNA:

 • 500 zł. dla sprzętu stacjonarnego, przenośnego, systemu alarmowego

 • 10% dla oprogramowania,

 • 15% dla kradzieży zwykłej

 • 15% dla telefonów przenośnychKLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA:


Nazwa klauzuli

Dane na

2012 / 2013 rok

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody wynikające z zaniku prądu, awarii związanej z dostawą prądu
Klauzula objęcia ubezpieczeniem szkód spowodowanych podczas zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terrorystycznych

100.000 zł na jedno i 200.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Klauzula reprezentantów
Klauzula automatycznego pokrycia

10%

sumy ubezpieczenia.Przepięcie

do pełnej wartości mienia

Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji
Klauzula objęcia ochroną mienia nie przygotowanego do pracy
Klauzula miejsc ubezpieczenia
Klauzula 48 godzin
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (wartość odtworzenia mienia)
Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny)
Klauzula terminu zgłaszania szkód

7 dni

Klauzula stempla (bankowego lub pocztowego)
Klauzula składowania
Klauzula pro rata temporis
Klauzula prolongacyjna
Klauzula rozstrzygania sporów
Klauzula Rzeczoznawcy

20.000 zł


DODATKOWE KLAUZULE:
Ryzyko kradzieży zwykłej - Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości 15.000,00 zł.
Rozszerzenie zakresu o ryzyko zamieszek i rozruchów oraz akty terrorystyczne, przez które rozumie się: gwałtowne demonstracje, nielegalne wrogie działania wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, prowadzące do niepokojów społecznych i działań bezprawnych.

Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i 200.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnieni są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, nie będących reprezentantami Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.
Klauzula automatycznego pokrycia - udzielona ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona bez doliczania dodatkowej składki na mienie, którego Ubezpieczający stał się właścicielem lub administratorem w czasie trwania umowy ubezpieczenia i rozpocznie się automatycznie od dnia, w którym mienie to zostało ujęte w rejestrze środków trwałych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia mienia w ciągu 30 dni od jego zakupu lub przejęcia. Po przekroczeniu limitu 10% sumy ubezpieczenia mienie zostanie objęte ochroną pod warunkiem zgłoszenia go Ubezpieczycielowi i opłacenia dodatkowej składki.
Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji - na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym w eksploatacji a powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.
Klauzula objęcia ochroną mienia nie przygotowanego do pracy – ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany.
Klauzula miejsc ubezpieczenia – do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o rozpoczęciu działalności w nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili jej otwarcia.
Klauzula 48 godzin – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.
Klauzula terminu zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
Klauzula stempla bankowego lub pocztowego – za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym.
Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.
Klauzula pro rata temporis - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula prolongacyjna - zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego.
Klauzula Rzeczoznawcy - ubezpieczyciel pokrywa koszty powołania wyznaczonego wspólnie przez ubezpieczonego i ubezpieczyciela neutralnego rzeczoznawcy. O ile nie umówiono się inaczej limit odpowiedzialności z tytułu udziału ubezpieczyciela w kosztach związanych ze szkodą powstałą w okresie ubezpieczenia zostaje określony w dokumencie ubezpieczenia. Limit 20.000 zł.
Klauzula Ubezpieczenia przenośnych telefonów - z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że:

 1. Ubezpieczeniem objęte są telefony przenośne pod warunkiem, że są wyposażone w następujące uaktywnione zabezpieczenia:

  1. system osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) w połączeniu z kartą autoryzowanego dostępu, bez których telefon nie może być użyty,

  2. możliwość zidentyfikowania przez komputer łączący operatora sieci, że urządzenie zostało skradzione oraz możliwość zapobieżenia połączeniom.

 2. W przypadku zaginięcia telefonu przenośnego z samochodu (w wyniku kradzieży z włamaniem) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie, gdy:

  1. pojazd posiada dach o sztywnej konstrukcji,

  2. pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,

  3. ubezpieczony telefon został skradziony w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd został prawidłowo zamknięty i zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym i zabezpieczonym garażu,

  4. telefon przenośny był przechowywany w pojeździe w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.


D. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.
Warunki ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje następujący zakres:

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, gdy w związku z prowadzoną działalnością biurową i administracyjną lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia działalności, Ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa).

 2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 819 § 3 k.c.

 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca uzasadnione i uzgodnione koszty procesu z udziałem Ubezpieczającego jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.


Suma ubezpieczenia: 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Miejsce ubezpieczenia: Terytorium RP
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o:

1. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zatrudnionym pracownikom. Na podstawie niniejszej klauzuli ochronę ubezpieczeniową rozszerza się na szkody, będące następstwem wypadków przy pracy, w rozumieniu przepisów właściwej ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Podlimit sumy ubezpieczenia: 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
2. Odpowiedzialność cywilna najemcy (dotyczy nieruchomości) - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu, z którego Ubezpieczający lub Ubezpieczony korzystali na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze. Podlimit: 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
3. Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przeniesieniem ognia

 1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu otaczającym przez przeniesienie ognia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony zakresem odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody określonymi przepisami prawa. Ochrona jest ograniczona wyłącznie do uszkodzenia bądź zniszczenia wskutek działania ognia.

 2. Ochrona ubezpieczeniowa powstaje tylko pod warunkiem, że ogień powstał w obrębie nieruchomości albo lokalu zajmowanym przez Ubezpieczającego i rozprzestrzenił się w ubezpieczonej nieruchomości bądź na lokale sąsiednie.

 3. Szkodą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest utrata lub ubytek wartości mienia na skutek uszkodzenia lub zniszczenia.

 4. Za szkody spowodowane działaniem ognia uważa się szkody, które wystąpiły poza paleniskiem, przy czym ogień o którym mowa, charakteryzuje się spalaniem rozszerzającym się o własnej sile z udziałem płomieni. W szczególności za szkody spowodowane przez ogień uznawane są za szkody polegające na:

  1. Cieplnym odkształceniem materiału z powodu opalenia, przypalenia, stopnienia, zwęglenia, samoistnej fermentacji.

  2. Przypaleniu się urządzeń elektrycznych i silników elektrycznych,

  3. Przegrzaniu, przypaleniu się lub pęknięciu pieców lub bojlerów.

Podlimit sumy ubezpieczenia: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
4. Odpowiedzialność cywilną wynajmującego - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody rzeczowe wyrządzone w ruchomościach najemcy, spowodowanych posiadanym mieniem i działalnością Ubezpieczającego. Podlimit: 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
5. Odpowiedzialność cywilna za szkody wodociągowe - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Podlimit sumy ubezpieczenia: 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.


Lp.

Przedmiot

ubezpieczenia

System

ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

2012/2013 r.

1

OC delikt

Na jedno i na wszystkie zdarzenia

1.000.000,00 zł

2

OC pracodawcy

Na jedno i na wszystkie zdarzenia

250.000,00 zł

3

OC najemcy

Na jedno i na wszystkie zdarzenia

400.000,00 zł

4

OC za przeniesienie ognia

Na jedno i na wszystkie zdarzenia

500.000,00 zł

5.

OC wynajmującego

Na jedno i wszystkie

zdarzenia20.000,00 zł

6.

OC za szkody wodociągowe

Na jedno i wszystkie

zdarzenia250.000,00 zł


FRANSZYZA REDUKCYJNA: 500 zł
DODATKOWE KLAUZULE:
Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym.
Klauzula terminu zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SZACOWANIA RYZYKA
SZKODOWOŚĆ za lata: 2009 – 2012

Rok 2010 = 49.600 zł - zalanie akt


Liczba zatrudnionych osób: 847 osób©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna