Warszawa, [data wydruku]Pobieranie 0,68 Mb.
Strona1/7
Data03.12.2017
Rozmiar0,68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Część I SIWZ

WARUNKI OGÓLNE (WO)
1. Zamawiający.

Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Postępu 21, Warszawa 02-676

strona internetowa: www.gitd.gov.pl


2. Zamówienie.

Przedmiot niniejszego postępowania jest określony w Części III i IV SIWZ.


3. Wykonawca.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu


na podstawie przepisów art. 24 ustawy Pzp.

3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia


oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotów trzecich,
które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, żaden z Wykonawców i żaden
z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów
art. 24 ustawy Pzp.

3.3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, które są wskazane w Części II SIWZ.

3.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3.5. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określa Części II SIWZ.

3.6. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, które są wskazane w Części II SIWZ.

3.7. W przypadku, gdy opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określony w Części II SIWZ odnosi się do kwot podanych w złotych polskich (PLN)
a Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na złoty polski
po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

4.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jeżeli Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych oferta musi obejmować całość części zamówienia. Opis ewentualnych części zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

4.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz numer OF.0) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ.

4.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:

4.4.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak przesłanek wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 3 i wymagane postanowieniami Części II i III SIWZ;

4.4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4.4.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

4.4.4. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie


z postanowieniami Warunków szczególnych SIWZ. W przypadku gdy wymagane wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia.

4.5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze) powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn


i wierszy.

4.6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

4.7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty
i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane
przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

4.8. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej


przez notariusza, wystawcę dokumentu lub Wykonawcę. Pełnomocnictwa dołączone
do oferty powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.

4.9. Wszystkie strony oferty winny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane,


z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w pkt 4.10. W treści oferty powinna
być umieszczona informacja o ilości stron.

4.10. Jeżeli w ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa


w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca obowiązany jest jednoznacznie zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca aby informacje, co do których Wykonawca czyni zastrzeżenie, iż podlegają one ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa, były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale
ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

Prawidłowość dokonanego przez Wykonawcę zastrzeżenia będzie badana zgodnie


z następującymi zasadami:

4.10.1. Zamawiający uwzględni zastrzeżenie, o którym mowa powyżej pod warunkiem, że Wykonawca:

a) wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa;

b) do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia;

c) do oferty załączy streszczenie lub opis zastrzeżonych informacji
i dokumentów, który Zamawiający będzie mógł udostępniać osobom trzecim;

4.10.2. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień


od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku
z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim.

W pozostałych przypadkach, jeżeli Zamawiający nie uzna prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, poinformuje Wykonawcę


o tym fakcie pisemnie w terminie 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert, co najmniej jednak na 10 dni przed ich ujawnieniem. Jeśli w okresie tym Wykonawca skorzysta ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Pzp, Zamawiający wstrzyma się z ujawnianiem tych informacji do czasu wydania orzeczenia przez KIO lub - uwzględniając odwołanie - odstąpi od zamierzonej czynności ujawnienia zastrzeżonych informacji osobie lub osobom trzecim.

4.10.3. Przed podjęciem decyzji o braku uznania prawidłowości dokonanego przez Wykonawcę zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku termin


14 dni, o którym mowa w pkt 4.10.2, ulega przedłużeniu o czas wyznaczony przez Zamawiającego na złożenie przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień.

4.10.4. Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, iż podlegającą ochronie tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

4.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres podany w Zaproszeniu do składania ofert oraz opisane: „Oferta na dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego” i „Nie otwierać przed dniem 30 lipca 2012 r. godzina 13:30”.

4.12. Wymagania określone w pkt 4.9-4.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie


nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

4.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany


do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny
być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA NR …” albo „WYCOFANIE”.

4.14. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert, stosować się będzie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

4.15. Oferty wraz z załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w podanych


w Zaproszeniu do składania ofert godzinach urzędowania, za wyjątkiem świąt.
5. Wymagania dotyczące wadium.

Wymagania dotyczące wadium oraz jego wysokości określa Część II SIWZ.


6. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

6.1. Termin związania ofertą został określony w Części II SIWZ. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.6.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium, jeżeli wadium w postępowaniu było wymagane.

6.3. Jeżeli wadium w postępowaniu było wymagane, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Składanie i otwarcie ofert.

7.1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert określa Zaproszenie do udziału


w postępowaniu.

7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie.
8. Kwalifikacja Wykonawców.

8.1. Zamawiający oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu


z ubiegania się o zamówienie oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

8.2. W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów.

8.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.


9. Badanie i ocena ofert.

9.1. W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców do wyjaśnienia treści oferty i poprawi w ofertach omyłki.

9.2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku spełnienia przesłanki z art. 89 ustawy Pzp.

9.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w Części II SIWZ, z tym że:

9.3.1. w przypadku gdy przewidziano wybór oferty najtańszej (jedynym kryterium jest cena), za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawcę
nie podlegającego wykluczeniu. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach;

9.3.2. w przypadku gdy przewidziano wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (zastosowanie ma kilka kryteriów oceny ofert), za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny


i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną;

9.3.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku


od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek uiścić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp lub - jeżeli przewiduje to Część II SIWZ - w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.


O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie
z art.93 ust. 3 ustawy Pzp.
11. Udzielenie zamówienia.

11.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana


za najkorzystniejszą.

11.2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

11.3. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, miejsce i termin podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

11.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

11.5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 600 000 PLN.12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego wysokości określa Część II SIWZ.


13. Środki ochrony prawnej.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera Część II SIWZ.


14. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień treści SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

14.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający


oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Dane teleadresowe określa Zaproszenie do udziału w postępowaniu.

14.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie


niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

14.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Procedura wyjaśniania lub zmiany treści SIWZ określona została w art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż


w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

14.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień


lub treścią protokołu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

FORMULARZ NUMER OF.0.


…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OFERTA

dla

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego”

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz… [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,


w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy(firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu (dalej „SIWZ”), na „dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego”;

 1. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych
  jej postanowieniami;

 2. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto… (słownie …) złotych + podatek VAT 23%, to jest za cenę brutto … (słownie …) złotych, zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym;

 3. zobowiązujemy się do wykonania wdrożenia produkcyjnego – zakończenia Etapu III, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w pkt II.3.3), w terminie ………….. dni roboczych od daty zawarcia umowy. (Uwaga: Termin realizacji przedmiotu umowy stanowi kryterium oceny ofert).


W przypadku skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą harmonogram prac analogiczny do przedstawionego w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt II przy czym czas na przeprowadzenie testów akceptacyjnych przez Zamawiającego nie może ulec skróceniu.

 1. oferujemy realizację zamówienia na następujących dodatkowych warunkach określonych
  w SIWZ:

 • licencje, które zostaną dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia będą miały charakter dożywotni i bezterminowy;

 • oferujemy następujący czas obejścia (zgodnie z definicją zawartą w Części IV SIWZ – Istotne postanowienia umowy) ……… godzin, to jest czas poniżej 12 h/ powyżej lub równy 12 h (max 24 h)* od chwili zgłoszenia;

 • oferujemy następujący czas naprawy (zgodnie z definicją zawartą w Części IV SIWZ – Istotne postanowienia umowy) ……… godzin, to jest czas poniżej 24 h/ powyżej lub równy 24 h (max 48 h)* od chwili zgłoszenia.

(Uwaga: Czas obejścia oraz czas naprawy stanowią kryterium oceny ofert).

 1. akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ;

 2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały okres wskazany w SIWZ,
  tj. przez okres 30 dni;

 3. zamówienie zrealizujemy sami / w następującym zakresie przy udziale podwykonawców*: … (należy określić zakres planowanej do powierzenia części zamówienia);

 4. oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: … (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja);

 5. Oświadczamy, że:


oferta oraz załączniki do oferty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
------------------------------ albo ------------------------------
następujące informacje w ofercie oraz załącznikach do oferty:

a) … (w tym miejscu należy podać rodzaj informacji lub nazwę dokumentu)
zawarte na stronach … (w tym miejscu należy podać numery stron oferty lub nazwę załącznika do oferty i numery stron załącznika)


b) …

c) …


zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pozostałej części oferta oraz załączniki do oferty
są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

10) Oświadczamy, że w przypadku zastrzeżenia, że w naszej ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akceptujemy następujące zasady badania przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego przez nas zastrzeżenia:

1) Zamawiający uwzględni zastrzeżenie pod warunkiem, że:

a) Wykonawca wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa;

b) do oferty będzie załączone uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia;

c) do oferty będzie załączone streszczenie lub opis zastrzeżonych informacji i dokumentów, który Zamawiający będzie mógł udostępniać osobom trzecim;

2) W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. W pozostałych przypadkach, jeżeli Zamawiający nie uzna prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, poinformuje Wykonawcę o tym fakcie pisemnie w terminie 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert,


co najmniej jednak na 10 dni przed ich ujawnieniem. Jeśli w okresie tym Wykonawca skorzysta ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Pzp, Zamawiający wstrzyma się z ujawnianiem tych informacji do czasu wydania orzeczenia
przez KIO lub - uwzględniając odwołanie - odstąpi od zamierzonej czynności ujawnienia zastrzeżonych informacji osobie lub osobom trzecim.

3) Przed podjęciem decyzji o braku uznania prawidłowości dokonanego


przez Wykonawcę zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający
może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku termin
14 dni, o którym mowa w pkt. 2, ulega przedłużeniu o czas wyznaczony
przez Zamawiającego na złożenie przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień.

4) Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, iż podlegającą ochronie tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi
w Części IV SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12) wszelkie informacje i korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować


na adres: …, fax nr …, e-mail … a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego
pod nr tel. …

13) oferta niniejsza wraz z załącznikami liczy… kolejno ponumerowanych stron.

14) załącznikami do oferty są:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

c) …


… dnia … … …r.

…………………………………………………………(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ NUMER OF.1.


…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


FORMULARZ CENOWY

na dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego
Element

Ilość

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto w zł

Łączna wartość netto

w zł

(kol. 2 x kol. 4)

Stawka podatku VAT

(%)

Łączna wartość bruttoDostawa aplikacji wraz z dokumentacją, wdrożenie oraz udzielenie dożywotniej licencji

1

-

Szkolenie pracowników Zamawiającego

1

-

-


Usługi wsparcia

8

Miesięcy

….…….zł. za każdy miesiąc


Cena łączna


… dnia … … …r.


…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

Formularz numer DP.1.


…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia*
My niżej podpisani:działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy(firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

… dnia … … 2012 r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* niniejsze oświadczenie składają również podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Formularz numer DP.2.


…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
My niżej podpisani:działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy(firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum}

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego”, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w ww. postępowaniu.

… dnia … … 2012 r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

Formularz numer DP.3.

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
My niżej podpisani:działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy(firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego”, oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy/wykonujemy* następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:


l.p.

nazwa

wykonawcy

lub podmiotu wykazującego doświadczenie


nazwa i adres zamawiającego

wartość (brutto) zamówienia

informacje pozwalające na ocenę warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ

data realizacji zamówienia

1

2

3

4

5

6
Do niniejszego oświadczenia załączamy dokumenty potwierdzające wykonanie robót zgodnie


z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ich ukończenie/należyte wykonanie dostaw/należyte wykonanie usług*.
Oświadczamy, że podmioty, na których doświadczeniu polegamy wykazując spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia określonego w SIWZ, będą brały udział w realizacji części zamówienia,
na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów zgodne z warunkami udziału w postępowaniu i opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonymi w Części II SIWZ (Warunki szczególne)**
… dnia … … …r.
…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
** skreślić w przypadku, gdy wykonawca wskazał w tabeli, że wymienione zamówienia zostały wykonane bezpośrednio przez wykonawcę lub przez poszczególnych członków konsorcjum
Formularz numer DP.5.
…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
POTENCJAŁ KADROWY
My niżej podpisani:działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy(firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego”, oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:


l.p.

nazwisko i imię

funkcja

przy realizacji niniejszego zamówieniadoświadczenie *

1

2

3

4
Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. … wykazu będą nam oddane do dyspozycji


w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów zgodne z warunkami udziału w postępowaniu i opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonymi w Części II SIWZ (Warunki szczególne).**
Następujące podmioty, za pomocą których wykazujemy spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będą brały udział w realizacji części zamówienia**:

1) …**


2) …**

…) …**
… dnia … … 2012 r.


…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* zakres wymaganych informacji określony jest w warunkach udziału w postępowaniu w Części II SIWZ (Warunki szczególne).
** skreślić jeżeli nie dotyczy

Część II SIWZ

WARUNKI SZCZEGÓLNE (WSZ)
Niniejsze Warunki szczególne dotyczą postępowania określonego w Zaproszeniu do składania ofert. Niniejsze Warunki szczególne SIWZ uzupełniają lub zmieniają Warunki ogólne SIWZ obowiązujące w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Powinny one być interpretowane wraz z całością dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejsze Warunki szczególne SIWZ określają:

A. warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków;

B. kryteria oceny ofert;

C. pozostałe informacje uzupełniające Warunki ogólne SIWZ:

1) wadium;

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

3) termin związania ofertą;

4) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy;

5) unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp;

6) pouczenie o środkach ochrony prawnej;

7) zebranie przedofertowe;

8) aukcja elektroniczna.


A. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

Z uwagi na uprzednie dokonanie wstępnej kwalifikacji Wykonawców, Zamawiający na tym etapie postępowania nie określa warunków udziału w postępowaniu ani sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.*


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim przedmiotem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wdrożył co najmniej 2 systemy o porównywalnej funkcjonalności użytkowej (przeznaczeniu) dla ponad 5.000 rekordów miesięcznie, gdzie 1 rekord rozumiany jest jako 1 zdjęcie przechowywane w bazie danych, co najmniej 5 stanowiskowych, wraz z usługą wsparcia realizowaną 6 godzin na dobę 5 dni w tygodniu w okresie co najmniej 6 miesięcy od daty wdrożenia systemu lub zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 3 systemy informatyczne z których:

 1. każdy został zrealizowany dla administracji publicznej lub dla podmiotów realizujących zadania administracji publicznej lub dla organów wymiaru sprawiedliwości lub wymagał dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych;

 2. każdy przetwarza dane osobowe i spełnia wymagania określone w ustawie o ochronie danych osobowych,

 3. przynajmniej jeden system był systemem integrującym w zakresie automatycznego przetwarzania informacji nie mniej niż 50 urządzeń eksploatowanych w minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju, wymieniających dane w trybie teletransmisji.

1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku.

1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć


w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem określonym poniżej:

a) min. 2 osobami na funkcję inżynierów wsparcia technicznego, posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług wsparcia dla systemów komputerowych wspierających zarządzanie ruchem, bezpieczeństwo ruchu drogowego, systemów automatycznej rejestracji obrazów.

b) min. 2 osobami na funkcję programistów posiadającymi doświadczenie w tworzeniu systemów komputerowych wspierających zarządzanie ruchem, bezpieczeństwo ruchu drogowego, systemów automatycznej rejestracji obrazów.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku.

1.5. posiadania uprawnień do wykonywania działalności/czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku.

2. Następujące dokumenty i oświadczenia stanowić będą podstawę dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

2.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z wzorem określonym formularzem DP.2.

2.1.2. informacja o doświadczeniu Wykonawcy, zgodna ze wzorem określonym formularzem nr DP.3 („Wykaz wykonanych zamówień”) zawierająca wszystkie dodatkowe dane i dokumenty umożliwiające ocenę spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zamówienia zostały wykonane/są wykonywane należycie.

2.1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodny
ze wzorem określonym formularzem nr DP.5 („Potencjał kadrowy”),
wraz z wymaganymi do oceny spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, uprawnień, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia umożliwiającymi ocenę spełniania warunku w zakresie potencjału kadrowego.

2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno


być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast pozostałe wymienione dokumenty mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

2.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotów trzecich,


tj. na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne oraz np. poprzez pisemne zobowiązanie tego podmiotu wykazać, że podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.

3. Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu powinien on złożyć następujące dokumenty:

3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z wzorem określonym formularzem nr DP.1;

3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania;

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast żądanego przez Zamawiającego: aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie


art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- z zastrzeżeniem, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,


o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

Dokument lub dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotów trzecich,
które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot trzeci, na którego wiedzy lub doświadczeniu polega Wykonawca.

6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw


do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

B. Kryteria oceny ofert
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria i ich wagi:

a) Cena - waga 40 %

b) Termin wdrożenia produkcyjnego - waga 20 %

c) Czas obejścia - waga 10 %

d) Czas naprawy - waga 10 %

e) Cena wsparcia za miesiąc - waga 20 %


2. Liczba punktów w kryterium Cena (przedmiotu zamówienia bez wsparcia, tj. cena dostawy aplikacji wraz z dokumentacją, wdrożenia aplikacji, udzielenia dożywotniej licencji oraz przeszkolenia pracowników zamawiającego) jaką oferta otrzyma od każdego z członków komisji przetargowej zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin/Cof) x 40

gdzie:


C: liczba punktów w kryterium Cena (przedmiotu zamówienia bez wsparcia, tj. cena dostawy aplikacji wraz z dokumentacją, wdrożenia aplikacji, udzielenia dożywotniej licencji oraz przeszkolenia pracowników zamawiającego) oferty ocenianej, która zostanie następnie przemnożona przez wagę kryterium

Cmin: najniższa cena (przedmiotu zamówienia bez wsparcia, tj. cena dostawy aplikacji wraz z dokumentacją, wdrożenia aplikacji, udzielenia dożywotniej licencji oraz przeszkolenia pracowników zamawiającego) brutto z ofert

Cof: cena (przedmiotu zamówienia bez wsparcia, tj. cena dostawy aplikacji wraz z dokumentacją, wdrożenia aplikacji, udzielenia dożywotniej licencji oraz przeszkolenia pracowników zamawiającego) brutto oferty ocenianej
Dokonując oceny cząstkowej poszczególnych ofert w ramach kryterium cena (przedmiotu zamówienia bez wsparcia, tj. cena dostawy aplikacji wraz z dokumentacją, wdrożenia aplikacji, udzielenia dożywotniej licencji oraz przeszkolenia pracowników zamawiającego), poszczególni członkowie komisji przetargowej przyznawać będą punkty poprzez wykonanie działań rachunkowych opisanych wzorem, zaokrąglone do setnych punktów, zgodnie z zasadą iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w górę”.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę nie wyższą niż 615 000,00 zł brutto (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Z wiedzy zamawiającego wynika, iż wykonanie podobnego przedmiotu zamówienia
jest przez wykonawców oferowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego za ceny nie niższe niż wynoszące 50% kwoty, o której mowa powyżej, to jest za ceny wynoszące nie mniej niż 307 500,00 zł brutto (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Jeżeli w postępowaniu zostanie wniesiona ważna oferta zawierająca niższą cenę niż kwota o której mowa powyżej, wykonawca zostanie wezwany przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wykazujących, że nie jest to cena rażąco niska.


3. Liczba punktów w kryterium Termin wdrożenia produkcyjnego zostanie przyznana ofertom na podstawie poniższej zasady:

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 pkt za każdy dzień roboczy skrócenia terminu wdrożenia produkcyjnego w stosunku do terminu wymaganego w SIWZ.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 20.
4. Liczba punktów w kryterium Czas obejścia zostanie przyznana ofertom na podstawie poniższej zasady:

Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 pkt za zaoferowanie czasu obejścia poniżej 12 godzin od chwili zgłoszenia.

Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt za zaoferowanie czasu obejścia powyżej 12 godzin od chwili zgłoszenia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 10.


5. Liczba punktów w kryterium Czas naprawy zostanie przyznana ofertom na podstawie poniższej zasady:

Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 pkt za zaoferowanie czasu naprawy poniżej 24 godzin od chwili zgłoszenia.

Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt za zaoferowanie czasu naprawy powyżej 24  godzin od chwili zgłoszenia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 10.


6. Liczba punktów w kryterium Cena wsparcia za miesiąc (Cw) jaką oferta otrzyma od każdego z członków komisji przetargowej zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
najniższa cena za miesiąc świadczenia usług wsparcia brutto z ofert

Cw = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

cena brutto za miesiąc świadczenia usług wsparcia oferty badanej
7. Ocena ofert w kryteriach wymiernych zostanie dokonana poprzez wykonanie działań rachunkowych opisanych wzorem.
8. Każdorazowo ocena średnia oferty w ramach danego kryterium zaokrąglona będzie
do setnych części punktu, zgodnie z zasadą iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w górę”.
9. Ocena przyznana ofercie w ramach danego kryterium stanowić będzie iloczyn
punktów obliczonych zgodnie ze wzorem lub iloczyn średniej oceny przyznanej
przez poszczególnych członków komisji przetargowej i wagi danego kryterium.

10. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, obliczoną zgodnie


z następującym wzorem:
OKO = OSO1 + OSO2 + OSO3 + OSO4 + OSO5
gdzie:
OKO: ocena końcowa oferty,

OSO1: ocena oferty w ramach kryterium „Cena przedmiotu zamówienia bez wsparcia”,

OSO2: ocena oferty w ramach kryterium „Termin”,

OSO3: ocena oferty w ramach kryterium „Czas obejścia”,

OSO4: ocena oferty w ramach kryterium „Czas naprawy”,

OSO5: ocena oferty w ramach kryterium „Cena wsparcia za miesiąc”,
C. Pozostałe informacje uzupełniające Warunki ogólne SIWZ
1. Wadium

1.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

2.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

4. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie
po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

1) umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierająca upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także


do otrzymywania płatności;

4.2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. niniejszej Części SIWZ, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.

5. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

6. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają
lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

6.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami


ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu
lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.

6.2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu


lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.3. Przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie


art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

2) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób;

3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni


od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku
gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania;

4) odwołanie inne niż określone w punkcie 2 i 3 wnosi się w terminie


5 dni od dnia w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć, wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5) jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający


nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;

6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,


do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na którą
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp;

7) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 6, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

6.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.5. Odwołanie powinno:

1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

2) określać żądanie odwołującego;

3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.6. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp;

2) uiszczono wpis.

6.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

6.8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia


na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

6.9. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca


doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

6.10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.


KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni,
że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali opozycję.
Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

6.11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

6.12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO
lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

6.13. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.

6.14. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną
na równi z wyrokiem sądu.

6.15. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z przepisami Rozdziału 3 Działu VI ustawy Pzp.

7. Zebranie przedofertowe.

7.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami.

8. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


Część III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia stanowi element specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i wdrożenie aplikacji do obsługi procesu mandatowego dla centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (canard) wraz z udzieleniem licencji oraz usługą wsparcia powdrożeniowego i przeszkoleniem pracowników zamawiającego” Postanowienia niniejszej Części należy interpretować łącznie z pozostałymi Częściami SIWZ.
Część III SIWZ określa w szczególności:

1) nazwę przedmiotu zamówienia;

2) termin realizacji zamówienia;

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis części zamówienia oraz wariantów wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych;

4) wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego;

5) opis sposobu obliczenia ceny oferty (opis wymagań jakie należy uwzględnić w cenie oferty, ewentualny opis sposobu kalkulacji ceny oferty lub formularz cenowy z opisem sposobu


jego wypełnienia bądź przedmiar robót);

6) zasady rozliczenia (waluta, zaliczka, terminy i warunki płatności).Opis Przedmiotu Zamówienia
  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna