Warszawa, 04 maja 2009 rPobieranie 200,1 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar200,1 Kb.
Pytanie 1:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie „Ad. 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Innowacji” podpunkt i) wymaga opracowania informacji miedzy innymi na temat rozwoju systemu CMS w związku z wdrażaniem opracowanej koncepcji. Na etapie oferowania nie są znane szczegółowe wymagania oraz ograniczenia Zamawiającego jak również nie jest możliwe określenie w obecnej chwili końcowego kształtu koncepcji (której opracowanie jest również przedmiotem zamówienia) nasuwa się następujące pytanie: W jaki sposób będą finansowane prace rozwojowe systemu CMS? (Zamawiający nie przewiduje, bowiem zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania)


Podstawowym elementem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwoju
i funkcjonowania serwisu internetowego Portal Innowacji. Koncepcja powinna zawierać między innymi informacje o proponowanych kierunkach rozwoju zarówno całego serwisu Portal Innowacji pod względem merytorycznym jak również informacje o związanym z tym wymogach rozwoju systemu zarządzania treścią (CMS). W oparciu o powstałą koncepcję Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnych kierunkach dalszego rozwoju serwisu jak również obsługującego
go systemu zarządzania treścią w tym o sposobie dalszego finansowania tegoż rozwoju.

Pytanie 2:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie „Ad. 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Innowacji” podpunkt h) „zakres i format sprawozdania kwartalnego z funkcjonowania Portalu Innowacji związany z realizacją punktu


6 niniejszego Zakresu zadań” odwołuje się do punktu 6 Zakresu zadań tj.: Transfer systemu CMS wraz z danymi na serwer wskazany przez Zamawiającego. Wydaje się, że Zamawiający omyłkowo odwołał się do punktu 6 zamiast 7 „Raportowanie na temat funkcjonowania Portalu Innowacji (statystyki, raporty/analizy merytoryczne)”. Proszę o potwierdzenie.

Jeżeli powyższe jest prawdziwe proszę o wyjaśnienie celowości ponownego opracowywania na etapie realizacji zamówienia zakresu sprawozdania. Zakres tematyczny raportu jest, bowiem dokumentem, który oferenci dołączają do oferty. Ocena propozycji raportów stanowi jedno z kryteriów wyłonienia Wykonawcy.Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie „Ad.1 Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Innowacji” w podpunkcie h) omyłkowo odwołał się do punktu
6 Zakresu Zadań Wykonawcy. Prawidłowy zapis w/w podpunktu h) powinien brzmieć:

(…)


h) zakres i format sprawozdania kwartalnego z funkcjonowania Portalu Innowacji związany z realizacją punktu 7 niniejszego Zakresu Zadań,

(…)


Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie Ad. 1 wymienił niezbędne elementy, które swoim zakresem musi obejmować koncepcja „(…) Koncepcja swoim zakresem musi obejmować przynajmniej: (…)”. Raport, o którym mowa w punkcie 7 Zakresu zadań Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi jej integralny element. Nie jest to równoznaczne z koniecznością jego ponownego opracowania.

Pytanie 3:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie Harmonogram prac posługuje się dniami kalendarzowymi określając odgórnie terminy realizacji poszczególnych prac. Proszę o sprecyzowanie czy w przypadku, gdy określony dzień kalendarzowy wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy termin ustalany jest na dzień pracujący bezpośrednio poprzedzający określony dzień czy dzień bezpośrednio następujący?


W przypadku, gdy dzień kalendarzowy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy termin ustalany jest na dzień pracujący następujący po w/w dniu.

Pytanie 4:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie Harmonogram zakłada, że w ciągu 7 dni kalendarzowych Wykonawcy od dnia, w którym odbędzie się pierwsze spotkanie, prześle drogą elektroniczną do Zamawiającego pierwszą wersję koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Innowacji wraz z dwoma różnymi schematami/układami graficznymi nowej wersji Portalu Innowacji. Proszę o wyjaśnienie czy termin ulegnie przesunięciu, jeśli konieczne będzie odbycie większej ilości spotkań celem wypracowania wspólnej strategii realizacji przedsięwzięcia?


Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy §15 ust. 2 pkt. 4 Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji harmonogramu realizacji zadania.
Pytanie 5:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie Harmonogram wymaga, od wykonawcy dostarczenia analizy SWOT serwisu (obecnego Portalu Innowacji). Pozycja ta nie jest wymieniona w przedmiocie zamówienia w związku z powyższym proszę o odpowiedź czy dostarczenie wspomnianej analizy jest obligatoryjne? Jeśli tak proszę o wskazanie pozycji z formularza cenowego w ramach, której mają zostać uwzględnione koszty jej wykonania.


Wykonanie analizy SWOT dotychczasowej wersji serwisu Portal Innowacji jest elementem opracowania kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Innowacji (Załącznik nr 1 do SIWZ – punkt 1). Jest to element obligatoryjny. Proponowana cena za wykonanie usługi „Opracowanie koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Innowacji” powinna obejmować również wykonanie analizy SWOT dotychczasowej wersji Portalu Innowacji.

Pytanie 6:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie Informacje dodatkowe piszę, że „Zamawiający zakłada, że obecnie funkcjonujący pod adresem internetowym www.pi.gov.pl Portal Innowacji zostanie rozbudowany i docelowo przekształcony w serwis, na który w sumie będzie się składać 5 wyspecjalizowanych serwisów tematycznych oraz 1 serwis o charakterze horyzontalnym (przekrojowym). Wszystkie serwisy będę wzajemnie powiązane.” Jednocześnie wymaga dostarczenie od wykonawcy nowego systemu klasy CMS. Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest dostarczenie nowego systemu CMS czy rozbudowa istniejącego będącego w posiadaniu Zamawiającego i przeznaczonego do obsługi serwisu dostępnego pod adresem www.pi.gov.pl?


Jednym z elementów zamówienia jest stworzenie nowego systemu zarządzania treścią na potrzeby serwisu internetowego Portal Innowacji.

Przez rozbudowę serwisu Zamawiający rozumie rozbudowę serwisu internetowego Portal Innowacji pod względem merytoryczno-funkcjonalnym w stosunku do aktualnej wersji a nie systemu zarządzania treścią w oparciu o który w/w serwis funkcjonuje.Pytanie 7:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie Informacje dodatkowe piszę, że „Zakłada się, że na potrzeby wersji angielskojęzycznej zostanie przetłumaczona jedynie część materiałów dostępnych w polskiej wersji językowej” Proszę o określenie, kto będzie odpowiedzialny za wykonanie stosownych tłumaczeń materiałów?


Wykonanie stosownych tłumaczeń nie jest przedmiotem niniejszego Zamówienia.

Pytanie 8:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie Gwarancja systemu CMS piszę, że „Naprawa zgłoszonych błędów będzie dokonywana przez Wykonawcę nie dłużej niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia” Proszę o określenie czy zgłoszenia ewentualnych błędów będą dokonywane w godzinach pracy Zamawiającego czy również w dni ustawowo wolne od pracy?


Zgłoszenie ewentualnych błędów będzie się odbywało w godzinach pracy Zamawiającego.

Pytanie 9:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie Transfer wskazanych danych piszę,


że „Wykonawca dokona transferu wskazanych przez Zamawiającego danych z dotychczasowego systemu w oparciu, o który funkcjonuje Portal Innowacji.”

Proszę o:

a) określenie czy wyekstrahowanie danych z obecnego systemu jest również przedmiotem zamówienia? Jeśli tak proszę o wskazanie pozycji z formularza cenowego w ramach, której mają zostać uwzględnione koszty jej wykonania.

b) określenie czy dane, które mają zostać zaimportowane zostaną dostarczone Wykonawcy


w uzgodnionym formacie np. xml umożliwiającym automatyczne zaimportowanie do struktur nowego portalu?
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ punkt Ad.3 podpunkt 3. Transfer wskazanych danych wybór danych do transferu odbędzie się w oparciu o opracowaną koncepcję Portalu (punkt
1 Zakresu zadań). Tym samym może wystąpić konieczność wyekstrahowania danych z obecnego systemu zarządzania treścią i zaimportowania ich do nowego.

Koszt niniejszej usługi Wykonawca powinie uwzględnić w pozycji „Zaprojektowanie, wykonanie

i wdrożenie systemu CMS dla Portalu Innowacji” zestawienia cenowego.

Pytanie 10:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie Transfer wskazanych danych piszę, że „Do czasu odebrania w pełni funkcjonalnego systemu CMS, wersja robocza będzie się znajdowała na serwerze Wykonawcy”. Według SIWZ system CMS ma być rozwijany zgodnie z opracowaną koncepcją do czasu zakończenia projektu tj. końca października 2012 roku. Zamawiający nie precyzuje dokładnej daty granicznej, w której nastąpi przeniesienie systemu na infrastrukturę Zamawiającego i w szczególnym przypadku system zgodnie z zapisami SIWZ może być utrzymywany na infrastrukturze Wykonawcy do czasu zakończenia projektu. Proszę o wskazanie pozycji z formularza cenowego w ramach, której mają zostać uwzględnione koszty hostingu systemu. Jednocześnie proszę o wskazanie konkretnej daty, do której nastąpi przeniesienie systemu na infrastrukturę Zamawiającego, czas trwania hostingu systemu u Wykonawcy znacząco wpływa na cenę oferty.


Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ punkt Ad.3 podpunkt 4 „Harmonogram realizacji systemu CMS” system zarządzania treścią (CMS) w oparciu o który będzie funkcjonowała nowa wersja Portalu Innowacji ma zostać wykonany do dnia 31 grudnia 2009 roku z zastrzeżeniem, że część informacyjna – pod roboczą nazwą Portal Innowacji 24 (www.pi.gov.pl) zostanie uruchomiona nie później niż w ciągu 20 dni kalendarzowych od odbioru koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Innowacji. Do czasu wykonania pełnej wersji systemu zarządzania treścią, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 roku, system będzie funkcjonował w oparciu o zasoby Wykonawcy. Koszt niniejszej usługi Wykonawca powinie uwzględnić w pozycji „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu CMS dla Portalu Innowacji” zestawienia cenowego.

Pytanie 11:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie „Ad. 4.Raportowanie na temat funkcjonowania Portalu Innowacji” piszę, że sprawozdanie kwartalne obligatoryjnie musi zawierać analizę wpływu działań marketingowych prowadzonych przez PARP na popularność Portalu Innowacji. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca będzie otrzymywał informacje o rodzaju, terminie, zakresie etc. danej akcji marketingowej prowadzonej przez PARP? Ponadto wydaj się, że jedynym wyznacznikiem powodzenia danej akcji marketingowej może być wzrost zainteresowania (ilość wizyt w jednostce czasu) Portalem Innowacji. Nadmienić przy tym należy, że informacje odnośnie statystyk wejść na strony serwisu są również obligatoryjnym składnikiem reportu kwartalnego. W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie, jakich informacji


w ramach badania/analizy danej akcji marketingowej oczekuje Zamawiający.
Informacje o rodzaju, terminie, zakresie etc. akcji marketingowych prowadzonych przez PARP będą przekazywane Wykonawcy w sposób ciągły tj. niezwłocznie po uzyskaniu szczegółowych informacji na ich temat przez Zamawiającego. Zamawiający w ramach analizy merytorycznej zawierającej informacje o wpływie działań marketingowych prowadzonych przez PARP na popularność Portalu Innowacji oczekuje w szczególności informacji o: zauważalnych tendencjach (o ile wystąpiły) w zakresie wejść na poszczególne działy/serwisy Portalu Innowacji, ogólnej ilości odwiedzin, rodzajach poszukiwanych informacji, rejonów Polski z jakich odnotowano wzrost zainteresowania stroną itp.

Pytanie 12:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie „Ad. 1. Transfer systemu CMS wraz z danymi na serwer wskazany przez Zamawiającego.” obliguje Wykonawcę do dwukrotnej migracji systemu na środowisko sprzętowe wskazane przez Zamawiającego. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający zapewni środowisko sprzętowe o parametrach wymaganych przez system CMS w szczególności dotyczy to ilości serwerów i ich parametrów oraz niezbędnych licencji na system operacyjny?


Tak.

Pytanie 13:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie Transfer wskazanych danych piszę, że „Do czasu odebrania w pełni funkcjonalnego systemu CMS, wersja robocza będzie się znajdowała na serwerze Wykonawcy”. Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez określenie „będzie się znajdowała”? Czy Wykonawca zobligowany jest do udostępnienia wersji roboczej w sieci Internet oraz sprawowania czynności administracyjnych w szczególności wykonywania kopii bezpieczeństwa, zapewnienia odpowiedniego poziomu SLA dla systemu? Jeśli tak proszę o określenie poziomu SLA wymaganego przez Zamawiającego.


Zamawiający zakłada, że prace nad poszczególnymi elementami składowymi Portalu Innowacji będą przebiegały etapami co ma ścisły związek z zawartością merytoryczną serwisu. W pierwszej kolejności ma zostać wykonana cześć informacyjna serwisu i umieszczona w sieci internet na serwerze Wykonawcy. W miarę odbioru kolejnych części serwisu będą one również umieszczane na serwerze będącym w gestii Wykonawcy i udostępniane w sieci internet dla użytkowników serwisu. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać raz dziennie kopię serwisu umożliwiającą w przypadku np. awarii, przywrócenie serwisu do stanu poprzedniego w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu jej wystąpienia.

Pytanie 14:

Zamawiający w załączniku numer 7 do SIWZ (wzór umowy) w § 11 pisze, że „Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy”. Proszę


o wyjaśnienie czy zapewnienie niezbędnych narzędzi dotyczy również dostarczenia niezbędnych do funkcjonowania systemu licencji stron trzecich. W szczególności dotyczy to licencji na system operacyjny dla maszyn, na których osadzony ma być system do czasu przeniesienia na docelową infrastrukturę Zamawiającego.
Tak, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Pytanie 15:

Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w punkcie „Wymagania wobec Systemu Zarządzania Treścią” pisze, że „System CMS musi mieć mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj.: utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Dane gromadzone w ten sposób muszą m. in. zasilać system raportowania.” Proszę o wyjaśnienie jaki system raportowania Zamawiający ma na myśli. System raportowania nie jest bowiem przedmiotem zamówienia.


Zamawiający pisząc „ii) System CMS musi mieć mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj. utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonał daną operację. Dane gromadzone w ten sposób muszą m.in. zasilać system raportowania. (…)” oczekuje, że dostęp do powyżej opisanych danych będzie przyjazny dla administratora systemu i będzie umożliwiał bezproblemowe uzyskanie niezbędnych informacji.

System raportowania jako odrębny moduł o bardziej rozbudowanej funkcjonalności nie jest przedmiotem zamówienia.Pytanie 16:

Paragraf 5.1 b) – Wymaganie:


...”dysponuje zespołem projektowym składającym się z osób dysponujących następującą wiedzą i doświadczeniem:

- 2 osobami posiadającymi wiedzę w zakresie tematyki innowacji, transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych, klastrów, wdrażania innowacji, finansowania innowacji tj. mogą się wykazać 3-letnim zatrudnieniem na stanowisku specjalisty lub równorzędnym w jednej z następujących instytucji parku naukowo-technologicznego, inkubatora technologicznego, centrum transferu technologii”. Czym są instytucje parku naukowo-technologicznego, inkubatora technologicznego, centrum transferu technologii?


Odpowiedź. 16.

Poniżej Zamawiający podaje definicje instytucji park naukowo-technologiczny, inkubator technologiczny, centrum transferu technologii:


1) Park naukowo – technologiczny
Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przyjęło w listopadzie 2002 r. następującą definicję, zaakceptowaną przez Światowy Szczyt Stowarzyszeń Inkubatorów Przedsiębiorczości i Parków Technologicznych – park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) jest organizacją zarządzaną przez wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu społeczności, w której działa, poprzez promowanie kultury innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy. Aby osiągnąć te cele park stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami. Ułatwia tworzenie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie i proces wydzielania się (spin-off i spin-out). Dodaje przedsiębiorstwom wartości poprzez wysokiej jakości usługi oraz obiekty i terytorium o wysokim standardzie.
Listę Parków Naukowo-Technologicznych funkcjonujących w Polsce można znaleźć np. na stronach Portalu Innowacji – lewe menu Bazy wiedzy – Parki technologiczne (link: http://www.pi.gov.pl/osrodki_innowacji/parki_technologiczne )

2) Inkubator technologiczny

to typ programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany w otoczeniu lub powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi, definiowany jako wyodrębniony organizacyjnie i oparty na nieruchomości ośrodek, łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój małych firm. Główne funkcje inkubatora technologicznego obejmują wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez:
  • kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych;

  • usługi wspierające biznes, np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne;

  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy ryzyka;

  • tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne;

  • dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą;

  • dostęp do laboratoriów w placówkach naukowych.

Listę inkubatorów technologicznych funkcjonujących w Polsce można znaleźć np. na stronach Portalu Innowacji – lewe menu Bazy wiedzy – Inkubatory technologiczne (link: http://www.pi.gov.pl/osrodki_innowacji/inkubatory_technologiczne)


3) Centrum transferu technologii

to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.


Listę centrów transferu technologii funkcjonujących w Polsce można znaleźć np. na stronach Portalu Innowacji – lewe menu Bazy wiedzy – Centra transferu technologii (link: http://www.pi.gov.pl/osrodki_innowacji/centra_transferu_technologii)
Pytanie 17:

Paragraf 5.1 b) – Wymaganie:

...” zespołem projektowym składającym się z osób dysponujących następującą wiedzą i doświadczeniem:

- specjalistą posiadającym, co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. brał udział jako doradca lub członek komisji przetargowej w co najmniej 4 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, których przedmiot obejmował przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonego dzieła

Pytanie: W jakim celu potrzebne jest powyższe doświadczenie? Jaka częśc realizowanego zamówienia wymaga powyższych kompetencji?
Odpowiedź. 17.

Powyższe doświadczenie niezbędne jest przy realizacji zadania 2 (Załącznik nr 1 do SIWZ – Zakres zadań wykonawcy) – Przygotowanie niezbędnych elementów specyfikacji zgodnie z PZP1 dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Wykonawcy redagującego Portal Innowacji ze szczególnym uwzględnieniem: (1) szczegółowego zakresu zadań wykonawcy, (2) wymogów formalnych, jakie powinien spełnić Wykonawca oraz (3) kryteriów oceny ofert (zgodnie z Ustawą PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami).


Pytanie 18:

Paragraf 9.9:

Oferta będzie się składać: [...] a) z części merytorycznej w skład której będą wchodzić: [...] szczegółowy zakres tematyczny Raportu na temat funkcjonowania Portalu Innowacji o którym mowa w punkcie 6 Zakresu zadań Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Pytanie: Czym jest Raport wymieniony w powyższym wymaganiu?


Odpowiedź. 18.

Raport na temat funkcjonowania Portalu Innowacji jest kwartalnym sprawozdaniem z funkcjonowania w/w serwisu internetowego. Szczegółowe informacje na temat w/w zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie Ad.7 Raportowanie na temat funkcjonowania Portalu Innowacji.Pytanie 19:

Paragraf 11.2

Punk 2 cennika: Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Pytanie: Oferta którą przygotowujemy jest właśnie odpowiedzią na SIWZ. Czego dotyczy powyższa usługa?


Odpowiedź. 19.

Powyższa pozycja w zestawieniu cenowym dotyczy usługi przedstawionej w Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 2 tj.: Przygotowanie niezbędnych elementów specyfikacji zgodnie z PZP2 dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Wykonawcy redagującego Portal Innowacji ze szczególnym uwzględnieniem: (1) szczegółowego zakresu zadań wykonawcy, (2) wymogów formalnych, jakie powinien spełnić Wykonawca oraz (3) kryteriów oceny ofert (zgodnie z Ustawą PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami).


Pytanie 20:

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa Paragraf 10.1 –

[...] Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do: [...] Systemu Zarządzania Treścią – CMS

Pytanie: Czy to oznacza, że wykonawca nie może zaoferować jednego z dostępnych na rynku systemów zarządzania treścią i dostarczyc Zamawiającemu licencję na jego używanie?


Odpowiedź. 20.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowarowania jednego z dostępnych na rynku systemów zarządzania treścią i dostarczenia licencji umożliwiającej jego bezterminowe użytkowanie


i dowolne modyfikowanie.

Pytanie 21:

Czy przedstawiając informacje, dot. dyspozycyjności poszczególnych pracowników oraz udokumentowanie wykonanie minimum 3 projektów graficznych serwisów internetowych czy w tym przypadku wystarczą referencję, jakie otrzymaliśmy od poszczególnych firm ?


Odpowiedź. 21.

Zamawiający nie wymaga udokumentowania wykonania minimum 3 projektów graficznych stron internetowych. Zgodnie z §5 pkt. 1 ust. 2a) SIWZ Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania minimum 3 stron internetowych o charakterze serwisów informacyjnych. Potwierdzeniem wykonania w/w serwisów mogą być np. referencje.Pytanie 22:

Wykaz wykonanych podobnych zamówień, jakie elementy mamy uwzględnić przy opisie czego Państwo w tym opisie oczekują?


Odpowiedź. 22.

W załączniku nr 3 do SIWZ „Wykaz wykonanych podobnych zamówień” w kolumnie „Opis” Zamawiający oczekuje informacji na temat wykonanego serwisu w tym przede wszystkim: informacji o tematyce serwisu, grup docelowych do jakich jest skierowany, wielkości serwisu, daty powstania oraz innych wg uznania Wykonawcy; zakresu prac jakie zostały zrealizowane przez Wykonawcę, ewentualnie adresu strony WWW pod którym serwis funkcjonuje.Pytanie 23:

W oparciu o obecnie obowiązujący przepis art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o określenie możliwości dokonania zmian postanowień umowy załączonej do SIWZ.

a. W jakiej formie zmiana postanowień umowy byłaby możliwa?

b. Pod jakimi warunkami Zamawiający dopuściłby możliwość zmiany umowy:


- w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji – czy dopuszczalne byłyby takie warunki jak: konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego?
- w zakresie wynagrodzenia wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia - czy dopuszczalne byłyby takie warunki jak: konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia?
- w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia - czy dopuszczalne byłyby takie warunki jak: konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego?


Odpowiedź. 23.
Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający określił możliwości zmiany umowy w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki tych zmian. Zamawiający nie przewiduje innych zmian umowy niż przewidziane w specyfikacji.


1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych. 

2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna