Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego Warszawa, dnia 20 czerwca 2015 r. Hotel Mercure Warszawa Grand Początek posiedzenia w I terminie o godz. 10. 30 Prezes Zarządu pzszach Tomasz DelegaPobieranie 223,75 Kb.
Strona2/6
Data25.06.2018
Rozmiar223,75 Kb.
1   2   3   4   5   6

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękujemy bardzo prezesowi. Dziękujemy bardzo. Pan prezes Tomasz Delega, punkt 6., sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu za rok 2014. Trzymajmy się, proszę państwa, porządku obrad i zanim sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, to mamy punkt 7: przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych. Zaczniemy może od Komisji Skrutacyjnej. Czy Komisja Skrutacyjna… Może w takim razie, czy mikrofon jest do dyspozycji? Bardzo prosimy o sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

Delegat Aleksander Czerwoński: Dziękuję bardzo. Komisja Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego ukonstytuowała się następująco: przewodniczący Aleksander Czerwoński, sekretarz Andrzej Matusiak, członek Piotr Straupisz. Podpisy.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękujemy serdecznie. To Komisja Skrutacyjna. Dziękujemy panu Aleksandrowi. Proszę państwa, Komisja Uchwał i Wniosków, czy gotowa jest? Pan Michał mikrofon przekazuje. Słuchamy.

Delegat Łukasz Turlej: Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie następującym: przewodniczący Łukasz Turlej, sekretarz Aleksander Sokólski i członek Artur Czyż.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję serdecznie. Poprosimy o protokół, o dostarczenie. Oczywiście, później. Proszę państwa, i Komisja Mandatowa.

Delegat Marek Prus: Proszę państwa, Komisja Mandatowa przygotowała już nawet protokół, w którym jest zapisane, że komisja będzie obradowała w składzie: Marek Prus – przewodniczący, Agnieszka Brustman – członek, Waldemar Dudziński – członek. Komisja Mandatowa Stwierdza, że ilość osób uprawnionych do udziału w Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego wynosi 59 osób z 16 związków. Ilość delegatów obecnych na WZD w dniu dzisiejszym, 20 czerwca, wynosi 27 i reprezentuje 11 związków. Komisja Mandatowa stwierdza, że zebranie jest prawomocne. Podpisy członków komisji i przewodniczącego. Dziękuję.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję, dziękuję serdecznie. Pan Marek już przeszedł do punktu 10., czyli do sprawozdania Komisji Mandatowej, państwo byli już przygotowani. Rozumiem, że nie mamy sprzeciwów, to ułatwi, usprawni przebieg naszego zebrania, zatem punkt 10. został już wyczerpany przy sprawozdaniu pana przewodniczącego Komisji Mandatowej. Zatem bardzo proszę o wykreślenie go już, o zakreślenie go z porządku obrad, został już bezpośrednio zrealizowany po punkcie 7. Proszę państwa, i jeszcze zanim punkt 8., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, pragnę przywitać pana Jerzego Morasia, który do nas przybył. Witamy, Panie Jerzy, serdecznie. Brawa dla pana, proszę bardzo. (Oklaski) W kwestii formalnej. Państwo mają notesy. Bardzo proszę o zapisywanie się do dyskusji, wzorem roku ubiegłego, żeby uniknąć bałaganu. Osoby, które będą po wystąpieniu Komisji Rewizyjnej, po odczytaniu sprawozdania będą chciały zabrać głos na temat sprawozdań, przypomnę, sprawozdań – bo sprawy inne mamy w punkcie 14. – a więc po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej bardzo proszę zapisywać się do dyskusji na kartkach i dostarczać tutaj do stolika. Kolejność napływania kartek będzie to kolejność zabierania głosu. To tyle w kwestiach formalnych, a teraz poproszę, przechodzimy do punktu 8.: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014 oraz informacja o badaniu bilansu 2014 r. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta. Poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Waldemara Taboła.

Delegat Waldemar Taboła: Korzystając z najlepszych wzorów, pozwolę sobie też siedząc, ponieważ będę czytał, tak mi będzie wygodniej.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Zgłoszenia do dyskusji oczywiście do mnie, tak?

Delegat Waldemar Taboła: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Szachowego na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 20 czerwca 2015 r. za okres od 15 czerwca 2014 r. do 19 czerwca 2015 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Waldemar Taboła – przewodniczący, Marian Kanarek – wiceprzewodniczący, Bogdan Obrochta – sekretarz, Piotr Zieliński – członek, Rafał Siwik – członek. W okresie sprawozdawczym komisja realizowała zadania statutowe w następujący sposób: kontrola wybranych elementów funkcjonowania Biura i Zarządu Polskiego Związku Szachowego, kontrola realizacji zadań zleconych przez Polski Związek Szachowy innym podmiotom, udział w posiedzeniach Zarządu Polskiego Związku Szachowego, systematyczne monitorowanie procesu decyzyjnego poprzez wgląd do dyskusji i uchwał Zarządu podejmowanych drogą elektroniczną, analiza wyników badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Poniższe sprawozdanie obejmuje następujące obszary działalności Polskiego Związku Szachowego: 1. Realizację zadań statutowych Związku 2. Realizację uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów 3. Gospodarkę finansową związku. W zakresie realizacji zadań statutowych komisja stwierdza, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Polskiego Związku Szachowego należycie dbał o realizację zadań statutowych zajmując się całokształtem zadań spoczywających na Związku. Działalność Zarządu i Biura realizowana była w sposób zorganizowany i planowy, co zapewniało właściwą realizację zadań. Posiedzenia Zarządu odbywały się z wystarczającą częstotliwością, były protokołowane, a podejmowane uchwały, ponumerowane, znajdują się w stosownym rejestrze. Zarząd systematycznie korzysta z elektronicznej formy procedowania, co pozwala zachować ciągłość kierowania w okresie między posiedzeniami. Zarząd prawidłowo realizował swoją powinność wynikającą z postanowień Statutu w zakresie popularyzowania szachów, organizacji i prowadzenia współzawodnictwa, powoływania kadry narodowej, koordynacji działań wojewódzkich związków szachowych oraz ustanawiania reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych. Mimo pozytywnej oceny działalności w tej sferze, komisja zauważa pewien brak staranności lub też niekonsekwencję przy uchwalaniu regulaminów, co skutkowało koniecznością modyfikowania całkiem niedawno przyjętych dokumentów. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku regulaminu klasyfikacyjnego oraz komunikatu organizacyjno-finansowego na rok 2015. Dla równowagi warto zauważyć, o czym wspominał tu już prezes, że próba dołożenia należytej staranności spowodowała sytuację, w której dyskusja nad zmianami w Regulaminie ewidencyjnym trwa półtora roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę wybranych zadań, w tym rozliczenie udziału reprezentacji na Mistrzostwach Świata Juniorów w RPA. Dokonano także kontroli wyciągów bankowych od nr 169 do 191, szczegółowego rozliczenia operacji z wybranego miesiąca, wyrywkowych kontroli transakcji wykonanych kartą bankomatową. Ponadto komisja dokonała kontroli dokumentacji księgowo-finansowej dotyczącej kosztów funkcjonowania biura, zgodność zatrudnienia pracowników Biura z kodeksem pracy. W trakcie kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności Biura Polskiego Związku Szachowego. W wydanych zaleceniach komisja rekomendowała przeszkolenie administratorów wojewódzkich, co zrealizowano w styczniu tego roku, dostosowanie Centralnego Rejestru do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, co zrealizowano, oraz uporządkowanie problemu nadawania kategorii szachowych zawodnikom niezaewidencjonowanym w PZSzach, w tym samowoli w ewidencji zawodników dokonywanej przez organizatorów imprez. W tej ostatniej kwestii nie znaleziono satysfakcjonującego rozwiązania z powodu rozbieżności opinii oraz złożoności materii. Warto zauważyć, że Polski Związek Szachowy powinien nadawać kategorię jedynie swoim członkom, a formy zrzeszania są dwie, albo „zarejestrowanych w klubach” albo „bez przynależności klubowej”. Tak naprawdę w tej mierze nie są potrzebne dodatkowe regulacje, wystarczy przestrzeganie obowiązujących reguł przez administratorów wojewódzkich oraz organizatorów turniejów. Ponadto członkowie komisji dokonali kontroli czterech wybranych imprez centralnego kalendarza PZSzach. Pomijając szczegółowe uwagi, na podkreślenie zasługuje należyta troska Zarządu Polskiego Związku Szachowego i organizatorów o zapewnienie właściwej organizacji oraz nadanie odpowiedniej rangi zawodom finałowym o Mistrzostwo Polski we wszystkich kategoriach wiekowych i rodzajach rozgrywek. Pewną słabością systemu oceniania jest brak przełożenia ocen dokonywanych przez Zarząd na prace komisji ofertowej, zwłaszcza w tzw. martwym okresie, czyli wszystkie imprezy wakacyjne dopiero są oceniane przez Zarząd na początku września, podczas gdy komisja ofertowa rozpatruje oferty w sierpniu. W pkcie 2. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd wykazał należytą troskę związaną z realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 15 czerwca 2014 r. Zgodnie z uchwałą nr 4/2014, uchwałą Walnego Zgromadzenia, Zarząd został zobowiązany do rozpatrzenia wszystkich wniosków do końca ubiegłego roku, co nastąpiło najpierw w dyskusji drogą elektroniczną, a następnie podczas posiedzenia Zarządu w dniu 14 grudnia. Szczegółowe dane dostępne są w protokóle z tego posiedzenia Zarządu. W zakresie gospodarki finansowej komisja stwierdza, że jest ona prowadzona prawidłowo a wydatki są należycie udokumentowane. Księgowość jest prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą przez Zarząd. Zgodnie z ustawą o sporcie oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 16 czerwca 2013 r. Komisja Rewizyjna związku dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014. W trybie głosowania elektronicznego w dniu 2 października 2015 r. komisja jednogłośnie podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z firmą Grupa Gumułka Sp. z o.o., jako podmiotu mającego bardzo duże doświadczenie w badaniu organizacji sportowych, który nienagannie wywiązał się ze swoich zobowiązań w roku poprzednim. Badanie przeprowadzono w dniach 7-10 kwietnia 2015 r. Z raportu biegłego rewidenta wynika, że: sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki; operacje gospodarcze dokumentowane są prawidłowo oraz zostały sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, pozwalają uznać je za spełniające warunek rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności. Zarząd w sposób należyty wypełnia zadania związane z pozyskiwaniem środków finansowych, właściwie nadzoruje ich wydawanie oraz terminowo rozlicza się z dysponentami środków w szczególności z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na uwagę zasługuje struktura budżetu, w którym dotacje z ministerstwa sportu wyniosły 1 265 575 zł tj. 37%, natomiast działalność statutowa i środki pozyskiwane od sponsorów stanowią resztę, czyli ponad 62% budżetu. Warto zauważyć także, że zysk netto za rok 2013 – tym mówił już prezes – wyniósł przeszło 220 000 zł, natomiast rok 2014 zamknął się stratą 96 642,69 zł. Mimo, iż bilans dwóch lat pozostaje bardzo korzystny, to tendencja może wzbudzać pewne obawy. Oczywiście należy pamiętać, że rok 2013 zamknął się nadzwyczaj korzystnym bilansem z powodu organizacji dochodowych imprez międzynarodowych. Istotnym dla bezpieczeństwa finansowego Związku pozostaje fakt, że fundusz statutowy – po uwzględnieniu straty w 2014 r. – na koniec ubiegłego roku wyniósł 301 980,80 zł. Podsumowując, Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd Polskiego Związku Szachowego we właściwy sposób realizował stojące przed nim zdania i wnosi o udzielenie absolutorium. I proszę państwa, jeszcze teraz przyszła pora, żeby posypać głowę popiołem, mianowicie my jako komisja treść sprawozdania ustalaliśmy drogą elektroniczną i w momencie, kiedy miałem już cztery głosy, łącznie z moim, akceptujące treść tego, czyli już było prawnie nasze, ale ponaglane przez Piotra Murdzię, wysłałem sprawozdanie, bo chciał je umieścić na witrynie internetowej i w momencie, kiedy ono zostało już upublicznione, to Piotr Zieliński, jeden z członków komisji, zgłosił dwie uwagi i ja już, jakby nie było czasu, żeby się nimi zająć i żebyśmy mogli ponownie dyskutować treść, dlatego też ja uzgodniłem z Piotrem, czy uprosiłem Piotra tak, że zwrócę się do przewodniczącego obrad, żeby udzielił głosu i dał możliwość wyrażenia tych opinii. One nie będą jakby siłą rzeczy opinią Komisji Rewizyjnej, tym niemniej, że tak powiem, tu jest moje zaniedbanie i, Piotrze, ja ciebie publicznie przepraszam za to i myślę… Nie było moją intencją manipulowanie, czy też chęć zakneblowania ciebie, tylko tak się złożyło, że troszeczkę za późno się za to, a może za szybko wysłałem.

Delegat Piotr Zieliński (z sali): Czy mam przekazać do Komisji Rewizyjnej, czy mogę zabrać głos?

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Naturalnie. Kobietom i Komisji Rewizyjnej się nie odmawia. Bardzo proszę, Panie Piotrze.

Delegat Piotr Zieliński: Ja nie wiem, może tak, żeby tyłem nie stać do państwa. Ja też przepraszam za tę sytuację, ona… Waldku, nie masz mnie za co przepraszać, ja za późno po prostu moje wnioski wysłałem, ale one wynikają jakby z tego, co chciałbym… to spóźnienie wynikło właśnie z takiej uwagi, którą chciałbym skierować. Komisja Rewizyjna oczywiście ocenia pracę Zarządu przede wszystkim na podstawie wykonania budżetu, dokumentów finansowych, na podstawie kontroli, ale również na podstawie sprawozdania merytorycznego. I bardzo trudno było tutaj ocenić, skoro sprawozdanie merytoryczne pokazało się na stronie internetowej Związku dopiero półtora dnia temu, a powinien być to jakby także materiał do wykonania oceny poprzez komisję. I tutaj ja myślę, ponieważ nie jest to wniosek komisji, ja złożę to odpowiedni wniosek, czy odpowiednie wnioski w normalnym trybie, by to sprawozdanie ukazywało się w terminie wcześniejszym – przecież to jest sprawozdanie za 2014 r. i czekanie do czwartku wieczora, kiedy w niedzielę, w sobotę nawet jest Walne – można to zrobić wcześniej. I druga uwaga, którą mam wynika też z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Byliśmy obecni jako komisja na wszystkich posiedzeniach Zarządu i grudniowe posiedzenie Zarządu, uważam że nie przebiegło tak, jak powinno w naszej rodzinie przebiegać. Oczywiście nie mam zarzutów, bo jak najbardziej podpisałem też sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, jestem jak najbardziej za, za udzieleniem absolutorium Zarządowi, zaakceptowaniem sprawozdania, natomiast stała się w tym grudniu pewna rzecz, którą bym określił jako zły obyczaj, zły obyczaj. Otóż, proszę państwa, został na tym posiedzeniu odwołany przez Zarząd wiceprezes Zarządu i powołany za niego inny wiceprezes i ja rozumiem, że to jest prawo prezesa Związku, no bo pan prezes dobiera sobie współpracowników, wiceprezesów takich, z którymi chce pracować, z którymi uważa, że będzie ta praca wyglądała jak najlepiej, natomiast sama forma dokonania tego była bardzo wysoce nieelegancka, bo wniosek o odwołanie wiceprezesa złożył członek Zarządu jemu podlegający, temu wiceprezesowi. I jednocześnie w tym samym wniosku złożył wniosek o powołanie innego wiceprezesa jakby na swojego szefa. Uważam, że zdarzyła się rzecz, która, jeszcze raz powtórzę, nie powinna się w naszej rodzinie zdarzyć. Oczywiście Zarząd ma w każdym momencie prawo powołania, odwołania dowolnej liczby wiceprezesów, natomiast w mojej ocenie powinien to dokonywać prezes, prezes powinien złożyć taki wniosek, że ponieważ z określonym wiceprezesem współpracuje mu się źle, to czy uważa, że z inną osobą będzie się lepiej pracować, powinno to być dokonane w ten sposób. Wydaje mi się, że został złamany tutaj po prostu dobry obyczaj, podwładny zwalnia swojego szefa i proponuje inną osobę na tegoż szefa. No, nie tak to powinno w rodzinie szachowej się odbywać. I to tyle tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję, Panie Piotrze. To już pan Piotr otworzył nam punkt 9., czyli dyskusję nad sprawozdaniami. Ja jeszcze, zanim ten punkt 9. formalnie otworzę, to dla obniżenia troszeczkę temperatury temat inny. Jest wśród nas pan Tomasz Lissowski, przewodniczący Komisji Historycznej. Panie Tomaszu, witam serdecznie. (Oklaski) Pan Tomasz ma do przekazania… Brawo, brawo. Witamy pana Tomasza. Pan Tomek ma do przekazania, myślę że miłą rzecz, fajny temat i to będzie dobry, myślę, moment.

Tomasz Lissowski: Dziękuję za udzielenie mi głosu. Tylko trzy minuty. Nasz znakomity kolega Wojciech Zawadzki, tata znanej arcymistrzyni, zaczął prowadzić ożywioną działalność wydawniczą i mam tutaj przed sobą próbny egzemplarz opracowania, wspaniałego opracowania, które zawiera afisze szachowe, polskie afisze szachowe. Widać, że pan Wojciech już wykonał ogromną pracę, zgromadził – tu jest ta księga, która jest wydrukowana w kolorze, ma 250 stron prawie – tak że pan Wojciech nie zaczyna od zera i pan Wojciech ma ogromną prośbą i apel, jeśli ktoś z państwa przypadkiem ma jakieś afisze szachowe, prośba o skontaktowanie się z panem Wojciechem, pan Wojciech w razie czego przyjedzie albo opłaci przesyłkę, odda plakat, bo on tylko to w dużym formacie zeskanuje i chciałby jeszcze brakujące mu do kolekcji afisze dołączyć, żeby ta księga była – która prawdopodobnie nieprędko doczeka się drugiego wydania – żeby ta księga była w miarę jak najbardziej kompletna. A więc prośba o kontaktowanie się z panem Wojciechem, jeśli ktoś ma stare albo młodsze afisze szachowe. To wszystko, dziękuję bardzo.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękujemy, Panie Tomaszu. Ja może mam prośbę. Gdyby pan jeszcze miał sekundkę i puścił tę książeczkę wśród delegatów, żeby państwo mogli z tym zapoznać jak to wygląda i o co chodzi, tak? Podajmy kilka minut. Bardzo proszę o nieprzetrzymywanie i książki i pana Tomasza. Oczywiście zapraszamy do pozostania z nami. Proszę państwa, a teraz trzymamy się porządku obrad, punkt 9.: dyskusja nad sprawozdaniami. W zasadzie już została otworzona przez pana Piotra i tutaj mam ad vocem, od pana prezesa informację, że chciałby się odnieść do słów pana Piotra. Bardzo proszę, prezes pan Tomasza Delega.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Proszę państwa, odnośnie tego zebrania grudniowa z 2014 r., to ja chciałem powiedzieć tak, że ja do końca, do ostatniej chwili szukałem jakiegoś kompromisu w Zarządzie w tematach, o których wspomniał Piotr Zieliński, natomiast ten kompromis nie mógł zostać osiągnięty. Jeżeli trafia do prezesa, do prowadzącego zebranie, formalny wniosek od jednego z członków Zarządu, to ja jako prowadzący zebranie, jako prezes Polskiego Związku Szachowego, nie mam prawa nie głosować tego wniosku, w związku z tym ja rozumiem, że ocena dotyczy etyki, a nie łamania prawa i przepisów Polskiego Związku Szachowego. Jeśli mam być szczery, proszę państwa, to chciałbym powiedzieć, że jako prezes Polskiego Związku Szachowego wolałbym mieć dużo większą władzę niż obecnie, bo obecnie jedyną rzeczą, jaką ja mogę zrobić w przypadku Zarządu, to jest zmiana funkcji w ramach określonej grupy osób, natomiast na przykład premier polskiego rządu może odwołać ministra i powołać w to miejsce innego ministra i ja jako prezes Polskiego Związku Szachowego nie mam takiej możliwości. Może to jest rzecz, nad którą warto się zastanowić, jeżeli chodzi o Statut Polskiego Związku Szachowego i kolejne już kadencje, bo do tego tematu pewnie dzisiaj nie usiądziemy. Ja nie chcę oceniać w tej chwili, na oceny działalności kolegów z Zarządu przyjdzie jeszcze czas, kadencja trwa cztery lata i na moje podsumowanie i ocenę pracy każdego z kolegów na pewno będzie czas i miejsce na zebraniu kończącym tę kadencję, natomiast stan faktyczny jest taki, jedyny mój ruch jako prezesa Polskiego Związku Szachowego to jest zmiana funkcji w Zarządzie, ja nic innego jako prezes Polskiego Związku Szachowego nic nie mogę zrobić. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję również. Czy w tym temacie są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Dziękuję państwu. Proszę państwa, dyskusja nad sprawozdaniami. Wpłynął do mnie jeden wniosek, pan Piotr Zieliński, temat projekt Szachy w Szkole. Panie Piotrze, prosimy.

Delegat Piotr Zieliński: Nie wiem, czy na siedząco, czy na stojąco, czy…

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Na siedząco.

Delegat Piotr Zieliński: Proszę państwa, sprawa… No, chciałbym uzupełnić sprawozdanie Zarządu o jedną, myślę bardzo ważne wydarzenie, które zostało pominięte, w czerwcu roku 2014 odbyła się w Sejmie konferencja „Szachy w Szkole” z udziałem parlamentarzystów, transmitowana przez telewizję sejmową, tę transmisję zresztą do dnia dzisiejszego można obejrzeć, parę godzin na temat szachów w szkole, gdzie są wystąpienia też ministerstwa edukacji, ministerstwa sportu, marszałków województw. Kto potrzebuje wsparcia merytorycznego, to tu mamy bardzo dużo słów, że wszyscy popierają te szachy w szkole, ale w dokumentach to już tak dokładnie nie wygląda, to można sięgnąć też do tej konferencji. No i cóż, mam też uwagę merytoryczną. Może nie powinienem jej składać, bo to gdzieś kwestia także rodzinna, po zwolnieniu z pracy mojej córki, z którą ten projekt stworzyliśmy, i prezesem Sielickim, bo to ja myślę, że te trzy osoby ten projekt stworzyły, nie ma w Biurze osoby z przygotowaniem merytorycznym, są osoby bardzo sprawne organizacyjnie, natomiast nikt z tych osób, ani szef komisji, ani pracownicy zajmujący się w tej chwili projektem, nigdy nie pracowali w szkole, a to jest specyfika taką, którą trzeba rozumieć i stąd prośba i apel do Zarządu, by zastanowić się nad składem osób tworzących ten projekt. Moja również prośba osobista, by nie pomijać mnie przy różnego rodzaju konferencjach, obradach, podejmowaniu decyzji, mimo że oficjalnie nie jestem z tym projektem związany, ale jestem, po pierwsze, związany bardzo emocjonalnie, po drugie, myślę że posiadam w tym zakresie wiedzę merytoryczną i bardzo bym chciał, by ta wiedza się przydała. I to tyle na ten temat. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękujemy, Panie Piotrze. Ad vocem pan prezes Tomasz Delega.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Proszę państwa, no nie chciałbym, żeby to nasze dzisiejsze zebranie przerodziło się w moją polemikę z szanownym kolegą Piotrem Zielińskim, ale ponieważ padły kolejne ostre słowa, to ja chciałbym dwa słowa powiedzieć o tym, dlaczego tak się wszystko poukładało. Mianowicie Piotr Zieliński razem z Magdą Zielińską, która, jak Piotr wspomniał, została zwolniona z Polskiego Związku Szachowego, poza plecami Polskiego Związku Szachowego założyli swoje własne stowarzyszenie „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Proszę państwa, jeżeli ktoś chce działać w ramach Polskiego Związku Szachowego, to powinien do końca być fair, a ja tego typu działanie, mógłbym opowiadać wiele na ten temat, ponieważ są jeszcze szczegóły, ja tylko może wspomnę, że w niezręcznej sytuacji znalazły się władze miasta stołecznego Warszawy, które zostały poinformowane, że ta inicjatywa, inicjatywa założenia stowarzyszenia jest inicjatywą Polskiego Związku Szachowego, a nie była to inicjatywa Polskiego Związku Szachowego, zostały władze wprowadzone w błąd i pojawiła się sytuacja bardzo niezręczna. Po założeniu tego stowarzyszenia – nie ma z nami kolegi i wiceprezesa Kusiny, nie ma również z nami Krzysztofa Góry, obydwaj są na Stadionie Narodowym, przyjadą na Walne, więc może jeszcze będą mieli okazję zabrać głos w tej sprawie, nie chcę się za nich tłumaczyć – ale obydwaj koledzy próbowali poukładać ten pion powszechny i pion szachów w szkole na nowo, proponując kontynuowanie współpracy pani Zielińskiej, no ale niestety ta współpraca nie może być kontynuowana, jeśli ludzie nie potrafią albo nie chcą ze sobą współpracować. To znaczy mimo dwóch świetnych specjalistów i najszczerszych chęci merytorycznych, jeśli nie ma chemii między ludźmi, którzy mogą ze sobą pracować, to ta współpraca nie rokuje. I stąd też tak się stało jak się stało. Natomiast chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że – mam nadzieję, że tak nie jest – że ktoś jest pominięty i jest pomijany. My, jeżeli chodzi na przykład o panią Magdę Zielińską, ja osobiście rekomendowałem panią Zielińską do komisji szachów szkolnych europejskich, ostatnio rozmawiałem też z prezydentem Zurabem Azmaiparashvilim na temat Magdy, na temat jej zaangażowania. Wiem, że jest osobą, która ma swoją markę, jest również rozpoznawalna na świecie i to po prostu nie jest tak, że my komuś zabieramy możliwości działania, natomiast pewien układ organizacyjny, który funkcjonował do grudnia nie mógł być kontynuowany i stąd takie, a nie inne decyzje. Jeżeli ktoś postanawia wybrać swoją własną drogę, swoją własną drogę… Pierwsze informacje jakie ja miałem to były takie, że stowarzyszenie rejestrowane przez państwa Zielińskich będzie miało dokładnie taką samą nazwę jak projekt Polskiego Związku Szachowego, to ja, proszę państwa, musiałem zainterweniować, musiałem po prostu zainterweniować bo uważam, że takie działanie jest po prostu nie w porządku, jest to robione trochę obok, trochę poza, bez uzgodnienia. Oczywiście wspominaliśmy na różnych spotkaniach wcześniej, że może takie stowarzyszenie to byłaby dobra inicjatywa, natomiast nie padły żadne decyzje, a tutaj nagle dowiadujemy się, że takie stowarzyszenie zostało zarejestrowane i to, mówię, wprowadzając w błąd władze miasta stołecznego Warszawy, które użyczyły salę i swojej infrastruktury do zorganizowania takiego zebrania informacyjnego. To tylko tyle ad vocem i ja już na ten temat, myślę że nie będę się wypowiadał. Jeżeli przyjdą koledzy Jan Kusina i Krzysztof Góra, być może będą chcieli coś od siebie dodać. Ja tutaj oczywiście mogę powiedzieć, że mam pewnego kaca moralnego z tą całą sytuacją, która wydarzyła się na zebraniu 14 grudnia, natomiast, tak jak żeśmy już ustalili, nie było tam mowy o jakimkolwiek złamaniu regulaminów czy zasad, co najwyżej dobrych obyczajów. Dziękuję bardzo.


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna