W załącznik nr 2 ykaz usług z zakresu wsparcia itStrona8/8
Data24.10.2017
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§75295 – 430 – 018 – realizacja zadań ujętych w ,,Planie informatyzacji resortu obrony narodowej w latach 2013-2022”
Proponowany termin wykonania zamówienia obowiązuje od podpisania umowy do 30.09. 2015r.

Uzasadnienie: Szkolenia (część I-IV) są przedsięwzięciem realizowanym zgodnie z ,,Planem Zamówień Publicznych realizowanych w Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w roku 2014 dla Inspektoratu Systemów Informacyjnych.

Budowa, wdrażanie oraz utrzymanie platformy komunikacyjnej na potrzeby Resortu Obrony Narodowej wymaga odpowiedniej ilości wykwalifikowanego personelu. Wymagane kwalifikacje w szczególności obejmują znajomość sprzętu i technologii wykorzystywanych do budowy jednolitej sieci IPRON oraz usługowych sieci IP. W związku z powyższym istnieje konieczność odbycia specjalistycznych szkoleń przez wybranych pracowników instytucji wojskowych współuczestniczących w realizacji przedmiotowego zadania. Warunkuje to dalszą rozbudowę i eksploatację sieci IPRON.


III. Odnowienie wsparcia producenta (poziom Gold Software Support) dla posiadanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oprogramowania MFE Endpoint Protection Advanced firmy McAfee na okres od 01.12.2014 do 30.11.2017

Grand Number: 5988845 – NAI – 4250 licencji
ZAKRES USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO (poziom Gold Software Support) – 36 miesięcy na okres od 01.12.2014 do 30.11.2017

  1. Wsparcie techniczne na oprogramowanie antywirusowe ma umożliwić:

   1. aktualizację oprogramowania przez okres 36 miesięcy od daty sprzedaży przez producenta,

   2. aktualizację baz sygnatur dla systemu antywirusowego,

   3. dostęp do usług online (bazy wiedzy, dokumentacji, zgłoszeń dotyczących wsparcia serwisowego),

   4. telefoniczny i mailowy kontakt z technikami,

   5. dostęp do bezpłatnych wersji próbnych dla nowych produktów.

  2. Usługa obejmuje obsługę zgłoszeń dotyczących wsparcia serwisowego.

  3. W przypadku zgłoszenia usterek przez Użytkownika, Wykonawca wspiera Użytkownika w ramach procesu rozwiązywania problemu poprzez informowanie Użytkownika o sposobie usunięcia, uniknięcia i obejścia błędów. Takie wsparcie odbywa się za pomocą elektronicznych środków wsparcia, którą zapewnia Wykonawca. Użytkownik może przesłać komunikat o błędzie w każdym momencie (7 dni 24 godziny na dobę, 365 dni w roku).

  4. Użytkownik w momencie zgłoszenia problemu nadaje mu odpowiedni priorytet zgodnie z tabelą poniżej, Wykonawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji priorytetu (jego zmiany), w porozumieniu z Użytkownikiem w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia kryteriów opisanych poniżej.


Priorytet zgłoszenia

Opis

1 - Awaria oprogramowania

zwany dalej Priorytetem 1Zgłaszany problem ma bardzo poważne konsekwencje dla działalności operacyjnej Użytkownika. Zgłoszenie wymaga natychmiastowego przetwarzania ze względu na możliwość wywołania poważnych strat. Następujące przypadki stosują się dla problemów o priorytecie 1:

 • systemy użytkownika nie mogą być eksploatowane,

 • produkt nie funkcjonuje,

 • połączenia internetowe lub przepływ emaili został zatrzymany,

 • wyłączenie ochrony antywirusowej,

 • niemożność zastosowania alternatywnych rozwiązań.

2 - Spadek wydajności

zwany dalej Priorytetem 2Normalne działanie systemów Użytkownika jest poważnie zagrożone i niemożliwe jest wykonanie koniecznych zadań. Zgłoszenie powinno posiadać ten priorytet jeśli nastąpiło poważne utrudnienie realizacji zadań systemowych z których Użytkownik korzysta na bieżąco
(np. funkcjonalności systemu są nieużyteczne lub jego część jest w stanie zawieszenia). Zgłoszenie wymaga natychmiastowego przetwarzania ze względu na to że:

 • większość funkcji oprogramowania nie działa,

 • wybrane funkcje produktu są niedostępne lub nie działają poprawnie na wszystkich systemach Użytkownika,

 • stopniowo pogarsza się wydajność systemu Użytkownika
  w związku z funkcjonowaniem oprogramowania antywirusowego,

 • następuje spadek wydajności i jakości ochrony antywirusowej.

3 - Zakłócenia
w pracy oprogramowania

zwany dalej Priorytetem 3Błędne działanie oprogramowania ma nieznaczny wpływ na poprawną pracę systemu Użytkownika:

 • są ograniczone lokalnie (miejscowo),

 • są łatwe do usunięcia i nie występują na wszystkich systemach Użytkownika,

 • nie powodują utrudnień w pracy systemów Użytkownika.

4 - Prośba
o informację

zwany dalejPriorytetem 4

Pytania dotyczące rozwoju produktu, brakującej dokumentacji, drobnych błędów niezakłócających pracy lub mających znikomy wpływ na pracę systemu Użytkownika.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Działań Naprawczych w odniesieniu
   do wszystkich zgłoszeń problemu dokonanych przez Użytkownika.

  2. Działania Naprawcze to wszelkie działania Wykonawcy mające na celu rozwiązanie zgłoszonego przez Użytkownika problemu.

  3. Działania Naprawcze problemu zostaną uznane za wykonane, jeśli Wykonawca zaproponuje:

   1. skuteczne rozwiązanie,

   2. skuteczne rozwiązanie zastępcze,

   3. skuteczny plan działań naprawczych,

   4. lub udzieli informacji na zgłoszone zapytanie.

  4. Rozwiązaniem problemu może być:

   1. jedna lub kilka not serwisowych z systemu serwisowego Wykonawcy zawierająca instrukcję,

   2. lista wskazówek do wdrożenia przez Użytkownika. W szczególności może ona zawierać informację o konieczności zaimplementowania pakietu korekcyjnego zawierającego odpowiednią poprawkę,

   3. w przypadku zaproponowania rozwiązania przez Wykonawcę naruszającego obowiązujące prawo w Polsce, Wykonawca zaproponuje rozwiązanie alternatywne,

   4. jeśli zgłoszenie dotyczy funkcjonalności nieprzewidzianej w systemie, odpowiedzią może być informacja o wersji lub innym oprogramowaniu, w której będzie ona dostępna. Propozycja rozwiązania obejściowego dostarczona przez Wykonawcę w ramach konsultacji na odległość (telefonicznie, mailowo) dotyczących powyższej funkcjonalności nieprzewidzianej w systemie, może zostać przez Wykonawcę wykonana na zasadach odrębnie przez Strony uzgodnionych.

 1. GWARANCJE JAKOŚCI USŁUG - WARUNKI SLA

  1. Wykonawca zapewnia dla Oprogramowania objętego usługami wsparcia technicznego następujące gwarancje jakości usług (zwane dalej Warunkami SLA) na zasadach określonych w poniższym paragrafie. Warunki SLA mają zastosowanie do wszystkich zaakceptowanych zgłoszeń, które spełniają kryteria opisane w tabeli powyżej.

  2. Przedziały czasu o których mowa w poniższej tabeli obowiązują od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

   Priorytet zgłoszenia

   Warunki SLA dla czasu Pierwszej Reakcji

   Warunki SLA dla Działań Naprawczych

   Priorytet 1

   30 minut (7 dni 24 godziny na dobę)

   4 godziny (7 dni 24 godziny na dobę)

   Priorytet 2

   4 godziny (7 dni 24 godziny na dobę)

   1 dzień (7 dni 24 godziny na dobę)

   Priorytet 3

   3 dni

   10 dni

   Priorytet 4

   14 dni

   30 dni

  3. Warunki SLA dla Czasu Pierwszej Reakcji oznaczają, że Wykonawca udzieli kwalifikowanej odpowiedzi w zdefiniowanym czasie.

  4. Warunki SLA dla Działań Naprawczych oznaczają że Wykonawca w zdefiniowanym
   w powyższej tabeli czasie zapewni:

   1. rozwiązanie lub

   2. rozwiązanie zastępcze lub

   3. plan działania.

  5. Warunki SLA dla Działań Naprawczych odnoszą się tylko i wyłącznie do czasu przetwarzania zgłoszenia po stronie Wykonawcy (zgłoszenie ma status „Czas Przetwarzania”). Czas Przetwarzania nie zawiera czasu, kiedy zgłoszenie ma status „Działanie Partnera”, Działanie Użytkownika” lub „Rozwiązanie Proponowane przez Wykonawcę”, gdzie:

   1. Status „Działanie Partnera” oznacza, że zgłoszenie zostało przekazane do partnera technologicznego lub innego zewnętrznego dostawcy oprogramowania celem dalszego przetwarzania zgłoszenia,

   2. Status „Działania Użytkownika” oznacza, że zgłoszenie zostało przekazane Użytkownikowi celem wykonania dodatkowych czynności niezbędnych do usunięcia problemu,

   3. Status „Rozwiązanie Proponowane przez Wykonawcę” oznacza, że Wykonawca zapewni Działania Naprawcze.

  6. Wykonawca będzie dostarczał regularnych informacji w zakresie postępów prac
   dla problemów o Priorytecie 1 które będą zawierały m. in.:

   1. rezultat podjętych do tej pory działań,

   2. planowane kolejne czynności,

   3. dzień i godzinę następnej aktualizacji statusu zgłoszenia przez Wykonawcę.

  7. Warunki SLA dotyczące Działań Naprawczych problemu o Priorytecie I zostaną uznana za wykonane, jeśli w ciągu 4 (czterech) godzin Czasu Przetwarzania Wykonawca zaproponuje:

   1. rozwiązanie (status Rozwiązanie Proponowane przez Wykonawcę),

   2. rozwiązanie zastępcze,

   3. plan Działań Naprawczych,

   4. lub jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na obniżenie priorytetu nadanego zgłoszeniu problemu.

Szacowana wartość zamówienia (netto PLN): 313 056,88

Kwota planowana na sfinansowanie zamówienia (brutto PLN): 385 059,971
Numer zadania wynikającego z Planów stanowiących podstawę realizacji zamówienia publicznego, paragraf wskazujący na rodzaj wydatku:

§75295 – 430 – 018 – realizacja zadań ujętych w ,,Planie informatyzacji resortu obrony narodowej w latach 2013-2022”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego.
Termin realizacji zamówienia obowiązuje od 01.12.2014 do 30.11.2017

IV. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług konsultingowych
w wymiarze do 2000 roboczogodzin w obszarze:


 1. doradztwa;

 2. wykonawstwa (w tym dokumentacji);

 3. realizacji warsztatów szkoleniowych obejmujących środowisko SAP w zakresie:

 • MM – gospodarka materiałowa i zaopatrzenie,

 • WM – gospodarka magazynowa

 • SD – sprzedaż i dystrybucja,

 • SRM – zarządzanie relacjami z dostawcami,

 • FI – rachunkowość finansowa,

 • FM – rachunkowość budżetowa

 • PM – gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu,

 • PP – planowanie produkcji

 • CO - kontroling,

 • HCM – zarządzanie kapitałem ludzkim ,

 • BW – hurtownia danych,

 • CRM – zarządzanie relacjami z klientem,

 • BASIS – zbiór narzędzi administracyjnych zabezpieczających funkcjonowanie systemu.

Szacowana wartość zamówienia (netto PLN): 531 250,00

Kwota planowana na sfinansowanie zamówienia (brutto PLN): 653 437,50

Numer zadania wynikającego z Planów stanowiących podstawę realizacji zamówienia publicznego, paragraf wskazujący na rodzaj wydatku:

§75295 – 430 – 018 – realizacja zadań ujętych w ,,Planie informatyzacji resortu obrony narodowej w latach 2013-2022”

Proponowany termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia obowiązuje przez 36 miesięcy od dnia podpisania umowy

Szacowana wartość zamówienia (netto PLN): 531 250,00

Kwota planowana na sfinansowanie zamówienia (brutto PLN): 653 437,50

Uzasadnienie: Realizacja projektów zawartych w „Planie informatyzacji resortu obrony narodowej w latach 2013-2022” nakłada na Inspektorat Systemów Informacyjnych szereg zadań związanych z budową w resorcie obrony narodowej, unikalnego jak dotąd w komórkach administracji państwowej, zarówno co do skali jak i terminu realizacji, zintegrowanego rozwiązania w obszarze IT, obejmującego wszystkie szczeble dowodzenia i kierowania logistyką, zarządzania kadrami oraz finansami wojska we wszystkich jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych.

Inspektorat Systemów Informacyjnych realizuje rolę koordynatora i odpowiedzialnego za proces budowy mając do wykorzystania własne siły w postaci jednostek podległych i pomoc ekspercką ze strony docelowego użytkownika, które jednak nie są wystarczające do budowy i wdrożenia planowanego rozwiązania zintegrowanego, tak pod względem kompleksowej znajomości procesów branżowych i ich interakcji, oraz zastosowanej technologii IT.

Biorąc pod uwagę znaczące ograniczenia czasowe oraz ludzkie, w celu zachowania płynności działań przy założonym budżecie, konieczny jest zakup usługi konsultingu w wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Główne cele jakie zostaną osiągnięte to transfer wiedzy oraz bieżące wsparcie procesów budowy i wdrożenia systemu zintegrowanego.
V. Wykonanie usługi w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Wojskowe Biura Emerytalne (WBE), polegającej na rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego modelu systemu informatycznego wykonanego w środowisku oprogramowania narzędziowego ARIS Business Architekt for SAP, wykonaniu aplikacji pilotowej w oparciu o rozbudowany model systemu informatycznego oraz wdrożeniu wykonanej aplikacji w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie jako modułu funkcjonalnego Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) wykonanego w technologii SAP.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

72250000-2 – usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów,

72591000-4 – rozszerzenie umów serwisowych
Uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia:

Konieczność podjęcia prac nad nowym systemem informatycznym przeznaczonym dla wsparcia obsługi wojskowych świadczeń emerytalno-rentowych w Wojskowych Biurach Emerytalnych wynika z kilku istotnych przesłanek głownie o charakterze technologiczno-organizacyjnym:

1) Funkcjonujące aktualnie rozwiązania informatyczne, w tym zakresie, powstały ponad 20-lat temu czego konsekwencją stało się nieuchronne zestarzenie technologii. Przez te lata system był na bieżąco modyfikowany i rozbudowywany pod katem zgodności ze stanem prawnym - technologia natomiast pozostawała bez większych zmian.

2) W momencie wprowadzania funkcjonujących do dzisiaj rozwiązań informatycznych na początku lat 90 w systemie funkcjonowało ok. 110.000 świadczeń, na dzień dzisiejszy funkcjonuje ich ponad 170.000 z tendencją wzrostową ok. 2000 świadczeń rocznie - jeszcze w perspektywie kilku najbliższych lat. Wzrósł również bardzo zakres przetwarzania danych od przygotowywania jedynie decyzji o przysługujących świadczeniach emerytalno-rentowych, poprzez przejęcie realizacji wypłat tych świadczeń, wprowadzenie obsługi podatku dochodowego, dodatkowego zarobkowania, składki zdrowotnej oraz ochrony danych osobowych, do przejęcia obsługi świadczeń po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz świadczeń socjalnych i rekonwersyjnych dla emerytów i rencistów wojskowych. Taki wzrost ilościowy i jakościowy realizowanych w systemie zadań skutkował nieuchronnym wyczerpywaniem się możliwości implementacyjnych technologii stosowanych w

dotychczasowych rozwiązaniach informatycznych.

3) Przestarzała technologia stała się również istotną barierą we wprowadzaniu w Wojskowych Biurach Emerytalnych rozwiązań technicznych związanych z e-administracją (e-urzędem), a skierowanych głównie do petenta (emeryta-rencisty) w celu ułatwienia jego kontaktu z urzędem, do czego obliguje nas polityka państwa i rozwiązania wprowadzane w tym zakresie w całej administracji.

4) Aktualne rozwiązanie informatyczne opiera się na rozproszonej bazie danych – dane przetwarzane są w 15 WBE. Rozwiązanie takie mimo pewnych zalet (bazy danych nie są zbyt duże 3.500 – 40.000 świadczeń co ułatwia realizacje niektórych zadań) ogranicza jednak w znacznej mierze elastyczność dokonywania zmian organizacyjnych w strukturach i funkcjonowaniu WBE, gdyż aktualne rozwiązanie informatyczne nie pozwala na efektywne przetwarzać zbyt dużych baz danych. Konsekwencją rozproszonej bazy danych są również ograniczone możliwości kontroli przyznawanych świadczeń, przetwarzania danych statystycznych oraz dokonywania niezbędnych analiz finansowych i ekonomicznych co ma istotne znaczenie w przypadku WBE które realizują łącznie prawie 25% budżetu całego resortu.

Biorąc pod uwagę znaczące ograniczenia czasowe oraz ludzkie, w celu zachowania płynności działań przy założonym budżecie, konieczny jest zakup w wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej usługi wykonania systemu informatycznego w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych i pilotowego wdrożenia wykonanego systemu w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie.

Główne cele jakie zostaną osiągnięte to transfer wiedzy oraz bieżące wsparcie procesów budowy

i wdrożenia systemu zintegrowanego.


W celu zabezpieczenia realizacji powyższej usługi zaplanowano w budżecie RCZSiUT (dla którego organem planującym pozostaje Szef ISI) następujące środki finansowe:

na 2015 rok 8,5 mln.
Wykonanie usługi (VI Etapów) – 18 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie usługi + 2

miesiące na zapoznanie się z modelem systemu informatycznego + 36 miesięcy gwarancji
1 Przeliczenia USD/PLN dokonano na podstawie tabeli A kursów średnich walut obcych na dzień złożenia niniejszej oferty, publikowanych przez NBP na stronie http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html . Szacowana wartość usługi uwzględnia sposób rozliczenia Zamawiający/Wykonawca, tj. płatności Zamawiającego będą następować w cyklach kwartalnych. W zależności od fluktuacji kursu USD podane ceny PLN mogą ulec zmianie na etapie ofertowania1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna