W załącznik nr 2 ykaz usług z zakresu wsparcia itStrona2/8
Data24.10.2017
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Zakres szkoleń w poszczególnych częściach:

CZEŚĆ I

1.Szkolenia dotyczące narzędzia ARIS w wersji 7.2

  1. Budowanie modeli procesów z wykorzystaniem aplikacji ARIS Business Designer

 • Wprowadzenie do mapowania procesów przedsiębiorstw - procesy
  a działalność przedsiębiorstw: pojęcie procesu, organizacja firmy a procesy, znaczenie procesów dla efektywności przedsiębiorstwa, doskonalenie procesów firmy, zarządzanie procesami, etapy wdrożenia podejścia procesowego.

 • Koncepcja narzędzia ARIS

  • Architektura procesów w narzędziu ARIS

  • Obsługa ARIS Business Designer obejmująca:

  • Baza danych – zasady obsługi

  • Tworzenie kopii bazy danych

  • Rejestracja bazy danych

  • Reorganizacja bazy danych

  • Podstawowe ustawienia konfiguracyjne bazy (ustawienia językowe, ustawienia czcionek)

 • Modelowanie w systemie ARIS

  • Tworzenie modeli

  • Tworzenie obiektów i atrybuty obiektów

  • Tworzenie połączeń, atrybuty połączeń

  • Odwołania do innych aplikacji ( hiperłącza, obiekty OLE)

 • Metodyka modelowania

  • Metodyka modelowania struktury organizacyjnej

  • Ćwiczenia z zakresu modelowania struktury organizacyjnej

  • Metodyka modelowania funkcji

  • Ćwiczenia z zakresu modelowania funkcji

  • Metodyka modelowania procesów

  • Ćwiczenia z zakresu modelowania procesów

 • Konwencje tworzenia dokumentacji

  • Raportowanie zawartości bazy danych (raporty standardowe)

  • Drukowanie modeli

 • Selekcja metodyki modelowania – standardowe filtry metod

 • Nawigacja – wyszukiwanie modeli i obiektów w bazie

 • Zarządzanie użytkownikami

 • Definiowanie użytkowników i grup użytkowników

 • Kształtowanie właściwości grup użytkowników i pojedynczych użytkowników
  1. Szkolenie uzupełniające z zakresu ARIS Business Architect

 • Selekcja metod modelowania

  • Filtry metod w systemie ARIS

  • Export/import filtrów metod

  • Tworzenie filtrów metod

 • Tworzenie szablonów

 • Warianty w modelowaniu

  • Tworzenie wariantów modeli, obiektów

  • Porównywanie wariantów modeli, obiektów

 • Generowanie modeli na bazie innych modeli

 • Analizy

  • Analizy przy użyciu skryptów

 • Tworzenie własnych raportów

 • Zarządzania bazą danych (konsolidacja baz, scalanie baz)
  1. Aplikacja ARIS Business Architect w projektach mapowania procesów

 • Wprowadzenie do mapowania procesów przedsiębiorstw - procesy
  a działalność przedsiębiorstw: pojęcie procesu, organizacja firmy a procesy, znaczenie procesów dla efektywności przedsiębiorstwa, doskonalenie procesów firmy, zarządzanie procesami, etapy wdrożenia podejścia procesowego.

 • Koncepcja narzędzia ARIS

 • Architektura procesów w narzędziu ARIS

 • Obsługa ARIS Business Architect obejmująca:

  • Baza danych – zasady obsługi

   • Tworzenie kopii bazy danych

   • Rejestracja bazy danych

   • Reorganizacja bazy danych

   • Podstawowe ustawienia konfiguracyjne bazy (ustawienia językowe, ustawienia czcionek)

  • Modelowanie w systemie ARIS

   • Tworzenie modeli

   • Tworzenie obiektów i atrybuty obiektów

   • Tworzenie połączeń, atrybuty połączeń

   • Odwołania do innych aplikacji ( hiperłącza, obiekty OLE)

  • Metodyka modelowania

   • Metodyka modelowania struktury organizacyjnej

   • Ćwiczenia z zakresu modelowania struktury organizacyjnej

   • Metodyka modelowania funkcji

   • Ćwiczenia z zakresu modelowania funkcji

   • Metodyka modelowania procesów

   • Ćwiczenia z zakresu modelowania procesów

  • Warianty w modelowaniu

   • Tworzenie wariantów modeli, obiektów

   • Porównywanie wariantów modeli, obiektów

  • Generowanie modeli na bazie innych modeli

  • Konwencje tworzenia dokumentacji

   • Raportowanie zawartości bazy danych (raporty standardowe)

   • Tworzenie własnych raportów

   • Drukowanie modeli

  • Analizy

   • Analizy przy użyciu skryptów

   • Wykresy, definiowanie własnych wykresów

  • Selekcja metod modelowania

   • Filtry metod w systemie ARIS

   • Export/import filtrów metod

   • Tworzenie własnych filtrów metod

   • Tworzenie szablonów

  • Kontrola poprawności modelowania – semantyka

  • Nawigacja – wyszukiwanie modeli i obiektów w bazie

  • Zarządzanie użytkownikami

   • Definiowanie użytkowników i grup użytkowników

   • Kształtowanie właściwości grup użytkowników i pojedynczych użytkowników

   • Definiowanie praw użytkowników w zawartości bazy danych

  • Zarządzania bazą danych

   • Konsolidacja bazy danych

  • Scalanie baz
  1. Tworzenie raportów ARIS Java Script na potrzeby analizy procesów biznesowych

 • Przedstawienie opisu systemu ARIS (serwer - klient), opis technologii, opis możliwości raportowania, opis środowiska debugowania, opis klas, metod, itp.

 • Tworzenie skryptów za pomocą kreatora, (tworzenie różnych przykładów
  o coraz większym stopniu trudności)

 • Tworzenie skryptów za pomocą JavaScript, tworzenie przykładów o coraz większym stopniu trudności - dodatkowo okna dialogowe

 • Tworzenie skryptów oraz automatyczne uruchamianie skryptów

 • Test tworzenia skryptów (każdy uczestnik dostaje zadanie do zrobienia
  o podobnym stopniu trudności).


Metody i techniki prowadzenia szkoleń:

Zajęcia powinny być prowadzone w formie wykładowo-ćwiczeniowej


z elementami aktywnej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Metoda wykładowa powinna polegać na prezentacji materiału


z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

Metoda ćwiczeniowa powinna opierać się na równoległej pracy uczestników szkolenia i prowadzącego z narzędziami ARIS i wykonywaniu zadań samodzielnie przez uczestników pod kierunkiem prowadzącego.


Wymagania dodatkowe:

- Certyfikowane materiały szkoleniowe w języku polskim lub angielskim odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność.


CZĘŚĆ II

2. Szkolenia w zakresie www

2.1. Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2012 (MS 20483)


 • Przegląd składni C#

 • przegląd pisania aplikacji w C#

 • typy danych, operatory i wyrażenia

 • konstrukcje języka programowania C#.

 • Tworzenie metod, obsługa wyjątków i monitorowanie aplikacji

 • tworzenie i wywoływanie metod

 • tworzenie metod przeciążonych i używanie parametrów wyjściowych i opcjonalnych

 • obsługa wyjątków

 • monitorowanie aplikacji.

 • Pisanie kodu w aplikacjach z graficznym interfejsem użytkownika

 • implementacja struktur i wyliczeń

 • organizacja danych w kolekcje

 • obsługa zdarzeń.

 • Tworzenie klas i implementacja typowanych kolekcji

 • tworzenie klas

 • definiowanie i implementacja interfejsów

 • implementacja typowanych kolekcji.

 • Tworzenie hierarchii klas przy użyciu dziedziczenia

 • tworzenie hierarchii klas

 • rozszerzanie klas .NET Framework

 • tworzenie typów rodzajowych.

 • odczyt i zapis plików

 • serializacja i deserializacja danych

 • wykonywanie operacji I/O przy użyciu strumieni.

 • Dostęp do baz danych

 • tworzenie i używanie modeli Entity Framework

 • odpytywanie danych przy użyciu LINQ

 • aktualizacja danych przy użyciu LINQ.

 • Dostęp do danych zdalnych.

 • dostęp do danych w sieci Web

 • dostęp do danych w chmurze.

 • Projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach graficznych

 • używanie XAML do definiowania interfejsu użytkownika

 • wiązanie kontrolek z danymi

 • stosowanie stylów w interfejsie użytkownika.

 • Ulepszanie wydajności i responsywności aplikacji

 • implementacja wielozadaniowości przy użyciu zadań i wyrażeń lambda

 • wykonywanie operacji asynchronicznie

 • synchronizacja równoległego dostępu do danych.

 • Integracja z kodem niezarządzalnym

 • tworzenie i używanie obiektów dynamicznych

 • zarządzanie cyklem zyćia obiektów i kontrola zasobów niezarządzalnych.

 • Tworzenie typów wielokrotnego użycia i podzespołów

 • zapoznawanie się z metadanymi obiektu

 • tworzenie i używanie własnych podzespołów

 • generowanie kodu zarządzalnego wersjonowanie, podpisywanie i instalacja podzespołów.

 • Szyfrowanie i deszyfrowanie danych

 • implementacja szyfrowania symetrycznego

 • implementacja szyfrowania asymetrycznego.


2.2.Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10267)


 • Wprowadzenie do tworzenia aplikacji ASP.NET w Microsoft Visual Studio 2010

 • wprowadzenie do .NET Framework

 • omówienie ASP.NET

 • omówienia aplikacji tworzonej na laboratorium,

 • Tworzenie aplikacji sieci Web przy użyciu Visual Studio 2010 i języków platformy .NET

 • wybór języka programowania

 • omówienie Visual Studio 2010

 • tworzenie Prostej aplikacji Web’owej.

 • Tworzenie formularzy ASP.NET

 • tworzenie formularzy Web

 • dodawania i konfigurowanie kontrolek serwerowych na formularzu Web.

 • Dodawanie funkcjonalności to formularzy Web w ASP.NET

 • praca z plikam ikodu (Code-Behind)

 • obsługa zdarzeń kontrolek serwerowych

 • tworzenie klas i komponentów przy użyciu Visual Studio 2010

 • obsługa zdarzeń strony.

 • Implementacja stron Master (Master Page) i kontrolek użytkownika (User Control)

 • tworzenie strony Master

 • dodawanie kontrolek użytkownika na formularzach Web.

 • Walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika

 • omówienie sposobów walidacji danych

 • kontrolki ASP.NET do walidacji danych

 • walidacja formularzy Web.

 • Rozwiązywanie problemów z praca aplikacji webASP.NET 

 • Debugowanie w ASP.NET

 • śledzenie (Tracing) w ASP.NET.

 • Zarządzanie danymi w aplikacji webowych ASP.NET4.0

 • omówienie ADO.NET

 • podłączanie do baz danych

 • praca z danymi.

 • omówienie LINQ

 • praca z danymi XML przy użyciu LINQ to XML

 • praca z danymi SQL przy użyciu LINQ to SQL i LINQ to Entities.

 • Praca z danymi z użyciem Microsoft ASP.NET Dynamic Data

 • omówienie ASP.NET Dynamic Data

 • wykorzystanie ASP.NET Dynamic Data

 • dostosowywanie aplikacji ASP.NET Dynami Data.

 • Tworzenie aplikacji z formularzami Web obsługującymi technologię Ajax

 • wprowadzenie do Ajax

 • tworzenie aplikacji ASP.NET Ajax przy użyciu elementów Ajax z ASP.NET

 • rozszerzanie funkcjonalności aplikacji ASP.NET Ajax za pomocą zestawu kontrolek Ajax (Ajax Control Toolkit).

 • Korzystanie z usług utworzonych za pomocą Microsoft Windows Communication Foundation

 • omówienie usług Windows Communication Foundation

 • wywoływanie usług WCF

 • praca z danymi z usług WCF.

 • Zarządzanie utrzymaniem stanu danych użytkownika w aplikacjach webowych

 • zarządzenie stanem (state management)

 • profile ASP.NET

  • buforowanie w ASP.NET.

 • Konfiguracja i wdrażanie aplikacji webowych ASP.NET

  • konfigurowanie aplikacji ASP.NET

  • wdrażanie aplikacji ASP.NET.

 • Bezpieczeństwo aplikacji webowych ASP.NET

  • omówienie bezpieczeństwa aplikacji webowych

  • deklaratywna konfiguracja autentykacji i autoryzacji

  • programowa autentykacja i autoryzacja.

 • Zaawansowane technologie projektowania aplikacji webowych wspierane przez Visual Studio 2010

  • praca z ASP.NET MVC 2

  • praca z Silverlight 4.

2.3. Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10264)


 • Wprowadzenie do projektowania aplikacji Web

  • przegląd IIS 7.0

  • przegląd ASP.NET 4.0

  • wprowadzenie do MVC Framework

  • przegląd Request Life Cycle.

 • Projektowanie aplikacji Web

  • projektowanie aplikacji - studium przypadku

  • podstawy projektowania aplikacji

  • porady dotyczące użycia Web Forms i MVC

  • narzędzia Visual Studio 2010 i technologie do projektowania aplikacji Web.

 • Tworzenie modeli MVC

  • różne drogi tworzenia modeli MVC

  • tworzenie repozytorium danych.

 • Tworzenie kontrolerów MVC

  • implementacja kontrolerów MVC

  • tworzenie metod akcji.

 • Tworzenie widoków MVC

  • implementacja widoków MVC

  • implementacja widoków strongly-typed MVC

  • implementacja widoków partial MVC.

 • Projektowanie wykrywalności

  • przegląd Search Engine Optimization

  • tworzenie robotów i plików sitemap

  • wykorzystanie ASP.NET Routing.

 • Pisanie kodu strony serwerowej dla Web Forms

  • przegląd struktury aplikacji Web

  • kontrola ViewState

  • lokalizowanie aplikacji Web

  • stałe dane na stronach z Web Forms

  • kontrola danych wejściowych użytkownika.

 • Optymalizacja zarządzania danymi dla Web Forms

  • zarządzania danymi za pomocą LINQ to Entities

  • wykorzystanie kontrolek źródła danych

  • wykorzystanie danych dynamicznych ASP.NET.

 • Zapewnianie jakości poprzez debugowanie, testowanie jednostkowe i refaktoryzację

  • debugowanie i refaktoryzacja kodu

  • kod testów jednostkowych

  • przetwarzanie nieprzechwyconych wyjątków

  • tworzenie testów.

 • Ochrona aplikacji Web

  • konfiguracja uwierzytelniania

  • konfiguracja członkostwa ASP.NET

  • zarządzanie autoryzacją za pomocą ról ASP.NET.

 • Stosowanie Master Pages i CSS

  • stosowanie Master Pages

  • stosowanie CSS, skórek i tematów.

 • Tworzenie skryptów i usług strony klienckiej

  • tworzenie skryptów strony klienckiej

  • implementacja Query

  • tworzenie usług WCF.

 • Implementacja zaawansowanego AJAX w aplikacjach Web

  • implementacja AJAX na stronach ASP.NET MVC za pomocą Microsoft AJAX

  • implementacja AJAX na stronach ASP.NET MVC za pomocą jQuery

  • praca ze zdarzeniami jQuery i AJAX.

 • Wdrażanie aplikacji Web

  • przegląd wdrożeń aplikacji Web

  • przegląd wdrożeń Web Site

  • wdrażanie AdventureWorks.

 • Tworzenie aplikacji Web za pomocą Silverlight

  • wprowadzenie do Rich Internet Applications

  • omówienie Silverlight

  • tworzenie aplikacji Silverlight.  1. Developing ASP.NET MVC 4.5 Web Applications (MS 20486)


 • Przegląd ASP.NET MVC 4

  • przegląd technologii Web Microsoft

  • przegląd ASP.NET 4.5

  • wstęp do ASP.NET MVC 4.

 • Projektowanie aplikacji ASP.NET MVC 4

  • planowanie w fazie projektowania

  • projektowanie modeli, kontrolerów i widoków.

 • Budowanie modeli ASP.NET MVC 4

  • tworzenie modeli MVC

  • praca z danymi.

 • Budowanie kontrolerów ASP.NET MVC 4

 • Budowanie widoków ASP.NET MVC 4

  • tworzenie widoków ze składnią Razor

  • używanie HTML Helpers

  • wielokrotne użycie kodu w widokach.

 • Testowanie i debugowanie aplikacji ASP.NET MVC 4

  • testowanie jednostkowe komponentów MVC

  • implementacja strategii obsługi wyjątków.

 • Budowanie struktury aplikacji ASP.NET MVC 4 kontrakt Print

  • analiza architektury informacji

  • konfiguracja ścieżek rutingu

  • tworzenie struktury nawigacyjnej.

 • Stosowanie stylów w aplikacjach ASP.NET MVC 4

  • używanie widoków szablonowych

  • stosowanie CSS w aplikacjach MVC

  • tworzenie adaptacyjnego interfejsu użytkownika.

 • Budowanie responsywnych stron w ASP.NET MVC 4

  • używanie AJAX i częściowych aktualizacji strony

  • implementacja strategii buforowania.

 • Używanie JavaScript i jQuery w responsywnych aplikacjach ASP.NET MVC 4

  • renderowanie i uruchamianie kodu JavaScript

  • używanie jQuery i jQueryUI.

 • Kontrola dostępu do aplikacji ASP.NET MVC 4 praca z czujnikami

  • implementacja uwierzytelniania i autoryzacji

  • przypisywanie ról i członkostwa.

 • Budowanie elastycznych aplikacji ASP.NET MVC 4

  • budowanie bezpiecznych witryn

  • zarządzanie stanem.

 • Używanie usług web Windows Azure w aplikacjach ASP.NET MVC 4

  • wstęp do Windows Azure

  • projektowanie i pisanie usług Windows Azure

  • konsumowanie usług Windows Azure w aplikacji Web.

 • Implementacja Web API w aplikacjach ASP.NET MVC 4

  • budowanie Web API

  • wywoływanie Web API z aplikacji mobilnych i Web.

 • Obsługa żądań w aplikacjach ASP.NET MVC 4

  • używanie http modules i handlers

  • używanie Web Sockets.

 • Wdrażanie aplikacji ASP.NET MVC 4

  • wdrażanie aplikacji Web

  • wdrażanie aplikacji MVC.  1. SCRUM Master


 • Zdobycie umiejętności przeprowadzania spotkań Scrum (Planistyczne, Codzienny Scrum, Przegląd Scrum, Retrospektywę),

 • Estymowanie złożoność zadań przy  pomocy story points stosując „Planning Poker”,

 • Nauka planowania czas realizacji projektu,

 • Zapoznaie z kwestią dynamiki zespołów oraz mechanizmami zarządzania
  i motywacji.

 • Nauka funkcjonowania w samoorganizujących się zespołach Scrum, nauka charakterystyki elementów Scrum (artefakty, spotkania, role).

 • Zapoznanie z wzorcami projektowymi Scrum, nauka planowania i szacowania złożoności w Scrumie, zapoznanie ze skalowalnością w Scrum.

 • Założenia i geneza Scrum

 • Przegląd Scrum

 • Planowanie Scrum

 • Zespół Scrum

 • Skalowanie Scrum

 • Zmiana a Scrum

 • Rola Scrum Master
  1. Web Security Associate


 • Co to jest bezpieczeństwo?

  • Niezbędne podstawy dla bezpieczeństwa sieciowego

  • Co to jest bezpieczeństwo?

  • Statystyki - hakerzy

  • Mit o 100-procentowym bezpieczeństwie

  • Atrybuty skutecznej macierzy bezpieczeństwa

  • Co próbujesz chronić?

  • Kto stanowi zagrożenie?

  • Standardy bezpieczeństwa

 • Elementy bezpieczeństwa

  • Elementy zabezpieczeń i mechanizmy bezpieczeństwa

  • Polityka bezpieczeństwa

  • Kopie zapasowe

  • Szyfrowanie

  • Uwierzytelnianie

  • Wybrane techniki uwierzytelniania

  • Kontrola dostępu

  • Audyt

  • Wady i kompromisy bezpieczeństwa

 • Stosowane rodzaje szyfrowania

  • Powody, dla których powinno się korzystać z szyfrowania

  • Tworzenie relacji zaufania

  • Szyfrowanie przy użyciu kluczy symetrycznych

  • Algorytmy symetryczne

  • Szyfrowanie przy użyciu kluczy asymetrycznych

  • Szyfrowanie jednokierunkowe (One-Way (Hash))

  • Stosowane procesy szyfrowania

  • Przegląd metod szyfrowania

 • Rodzaje ataków

  • Kategorie ataków sieciowych

  • Brute-force i ataki słownikowe

  • Błędy w systemach i „tylne drzwi” (Back Doors)

  • Malware (złośliwe oprogramowanie)

  • Ataki socjotechniczne

  • Ataki typu Denial-of-Service (DoS)

  • Ataki typu Distributed Denial of Service (DDoS)

  • Podszywanie

  • Skanowanie

  • Ataki typu Man-in-the-middle

  • Boty i Botnety

  • SQL Injection

  • Audyt

 • Przedstawienie ostatnie podatności sieciowych

  • Prezentacja podatności sieciowych

  • Technologie sieci bezprzewodowych i bezpieczeństwo

  • Standardy IEEE 802.11 Wireless

  • Tryby sieci bezprzewodowych

  • Wireless Application Protocol (WAP)

  • Problemy z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych

  • Rozwiązania problemów z bezpieczeństwem dla sieci bezprzewodowych

  • Wykrywanie sieci

  • Konwergencja sieci i bezpieczeństwa

  • Technologie Web 2.0

  • Nieautoryzowane aplikacje (Greynet Applications)

  • Podatności w przechowywanych danych

  • Zagrożenia pochodzące od zaufanych użytkowników

  • Anonimowe pobieranie danych i niekontrolowane kliknięcie w linki

 • Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Wspólne zasady bezpieczeństwa

  • Bądź paranoikiem

  • Musisz mieć Politykę Bezpieczeństwa

  • Bez systemu lub technika „bycia samym” (Stands Alone)

  • Minimalizacja szkody

  • Wprowadzanie zasad w życie w obrębie całej organizacji

  • Zapewnienie szkoleń

  • Używanie zintegrowanej strategii bezpieczeństwa

  • Instalacja rozwiązań zgodnie z potrzebami

  • Identyfikowanie problemów z bezpieczeństwem w relacji z prowadzoną działalnością

  • Elementy bezpieczeństwa fizycznego

 • Model warstwowy OSI i bezpieczeństwo

  • Wprowadzenie do bezpieczeństwa TCP / IP

  • Model referencyjny OSI

  • Enkapsulacja danych

  • Stos TCP/IP i model referencyjny OSI

  • Warstwa dostępu do sieci

  • Warstwa sieciowa/internetu

  • Warstwa transportowa

  • Warstwa aplikacji

  • Analizatory protokołów

 • Zabezpieczenie zasobów

  • Podatności protokołu TCP/IP

  • Wdrażanie bezpieczeństwa

  • Zasoby i usług

  • Ochrona usług TCP/IP

  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

  • Bezpieczeństwo fizyczne

  • Testowanie systemów

  • Oprogramowanie do testowanie bezpieczeństwa (wyszukiwania podatności)

  • Bezpieczeństwo i powtarzalność

 • Zapory sieciowe i wirtualne sieci prywatne (VPN)

  • Przegląd zagadnień związanych z kontrolą dostępu

  • Definicja i opis zapory sieciowej

  • Rola zapory sieciowej

  • Terminy związane z zaporami sieciowymi

  • Domyślne konfiguracje zapór sieciowych

  • Tworzenie reguły filtrowania pakietów

  • Zalety i wady filtrowania pakietów

  • Konfiguracja serwerów proxy

  • Filtrowanie adresów URL

  • Zdalny dostęp i wirtualne sieci prywatne (VPN)

  • Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)

 • Poziomy zabezpieczeń zapory sieciowej

  • Projektowanie zapory sieciowej

  • Rodzaje hostów typu „twierdza” (Bastion Hosts)

  • Zagadnienia sprzętowe

  • Ogólne zasady projektowania zapór

  • Połączenie wszystkiego w jedną całość

 • Wykrywanie ataków hakerów i odciąganie ich od celu

  • Wykrywanie proaktywne

  • Odciąganie hakerów od celu

  • Powstrzymanie hakerów

 • Reagowanie na incydenty

  • Tworzenie polityki reagowania na incydenty

  • Określanie, czy mieliśmy do czynienia z atakiem

  • Wykonanie planu reagowania na incydent

  • Analizowanie i uczenie się  1. CSWAE - Certified Secure Web Application Engineer


 • Wprowadzenie do zagadnień Web Application

 • Bezpieczeństwo w oprogramowaniu

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Projektowanie bezpiecznej architektury

 • OWASP Top 10

 • Modelowanie zagrożeń

 • Luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu

 • Inne podatności

 • Przegląd “bezpiecznego kodowania”

 • Zasady bezpiecznego pisania kodu

 • Bezpieczny cykl tworzenia oprogramowania

 • Standard PCI Data Security Standard

 • Web 2.0

 • Inne kluczowe zagadnienia

 • Bezpieczeństwo a kierownictwo

 • Testy penetracyjne a Web Application  1. WWW: atakowanie i ochrona webaplikacji


 • Skala zagrożeń dla współczesnych aplikacji webowych

 • Wpływ architektury aplikacji na bezpieczeństwo

  • od stron statycznych do dynamicznych

  • architektury oparte o CGI i SSI

  • architektury oparta o języki skryptowe (PHP, ASP, JSP i inne)

  • zaawansowane modele aplikacji webowych (ASP.NET, J2EE - Tomcat, Oracle AS, JBoss, WebSphere, WebLogic i inne)

  • współpraca aplikacji z bazą danych

  • interfejsy zewnętrzne aplikacji webowej

 • Wpływ na bezpieczeństwo przeniesienia logiki z serwera do klienta

  • języki interpretowane po stronie klienta (JavaScript, VBScript, ECMAScript)

  • architektura RIA (Rich Internet Applications) - Adobe Flex

  • applety Java

  • aplikacje klasyczne pobierające dane przez HTTP ("rich clients")

  • komunikacja z serwerem - XML-RPC, SOAP

 • Ograniczenia aplikacji po stronie klienta i ich nadużycia

  • przeglądarka WWW jako środowisko uruchamiania aplikacji

  • wyłamywanie się z ograniczeń środowiska ("sandbox")

  • wykorzystywanie dziur w przeglądarce

  • naruszenie zasady "same-origin policy" - atak "DNS Rebinding"

 • Aplikacja webowa w ogólnym modelu bezpieczeństwa

  • wpływ aplikacji na całościowe bezpieczeństwo systemu

  • wpływ innych komponentów na bezpieczeństwo aplikacji

  • bezpieczeństwo bazy danych

  • ochrona i rozliczalność operacji na bazach danych

  • pozaprogramistyczne środki ochrony (systemy IDS/IPS)

 • Typowe ataki na aplikacje webowe

  • zagrożenia związane z architekturą aplikacji

  • trywialne zagrożenia

  • konsekwencje braku obsługi błędówmanipulacje parametrami

  • techniki podsłuchu i modyfikowania transmisji

  • penetracja niepublicznych zasobów serwera ("path traversal", "Google hacking")

  • wstrzykiwanie kodu ("code injection")

  • przejmowanie serwera przez "PHP shell"

  • wstrzykiwanie komend systemowych

 • Ataki na bazę danych

  • obsługa błędów w komunikacji z bazą danych

  • ataki "SQL injection" jako konsekwencja błędów projektowych i programistycznych

  • konsekwencje prawne nieautoryzowanego dostępu do bazy danych (dane osobowe itd)

  • ataki na bazę pomimo zabezpieczeń ("blind SQL injection")

  • bezpieczeństwo i wydajność w komunikacji z bazą (techniki "stored procedure", "prepared statement")

  • separacja uprawnień w bazie danych jako mechanizm bezpieczeństwa

  • cechy charakterystyczne środowisk Oracle, Microsoft SQL, MySQL i PostgreSQL

 • Ataki na sesje

  • rola sesji w aplikacji webowej

  • konsekwencje kradzieży, zgadnięcia lub podsłuchania sesji

  • narzucenie sesji - ataki "session ?xation", "session adoption"

  • kradzież sesji za pomocą "cross-site scripting" (XSS)

  • nieautoryzowane operacje w aplikacji - ataki "cross-site request forgery" (CSRF)

  • jak poprawnie zarządzać sesją?

  • mechanizmy bezpieczeństwa sesji zapewniane przez środowiska do budowy aplikacji

  • błędy podczas tworzenia własnych implementacji zarządzania sesją

  • kiedy szyfrować połączenie - ochrona przed podsłuchaniem sesji

 • Filtrowanie danych

  • filtrowanie danych w aplikacji webowej jako mechanizm bezpieczeństwa

  • poziomy filtrowania danych

  • filtrowanie danych wchodzących

  • filtrowanie danych wychodzących

  • techniki filtrowania danych w językach PHP i innych

  • wykrywanie włamań w aplikacjach webowych - PHP IDS

 • Ochrona przed spamem

  • zagrozenie ze strony automatów spammerskich

  • nieetyczne działania SEO ("Search Engine Optimization")

  • ochrona za pomocą "testów człowieczeństwa" (CAPTCHA)

  • błędy i słabości systemów CAPTCHA

  • zalecenia dla ochrony przed spammerami

  • "czarne listy" w aplikacjach webowych - http:bl • Jak poprawnie korzystać z SSL

  • funkcje bezpieczeństwa protokołu SSL

  • specyfika architektury SSL i X.509

  • ochrona zapewniana przez SSL i certyfikaty X.509

  • błędy popełniane podczas konfiguracji serwerów SSL

 • Podsumowanie zasad najlepszej praktyki dla aplikacji webowych.  1. Web Design Specialist


 • Przegląd podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem serwisów sieci Web

  • Technologie sieci Web

  • Charakterystyka sieci Web

  • Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem serwisów sieci Web

  • Nowe technologie

  • Ocena swoich umiejętności z zakresu XHTML

  • Zespoły programistów serwisów Web

 • Zespoły i ich zadania

  • Kierowanie projektem

  • Współpraca przy realizacji projektu

  • Twoje portfolio projektanta

  • Twoje możliwości zarabiania na projektach

 • Podstawy z zakresu prowadzenia projektów Webowych

  • Fazy zarządzania projektu Webowego

  • Dokumentowanie realizacji projektu i komunikacja podczas jego trwania

 • Proces tworzenia i rozwoju witryny internetowej

  • Podejście oddolne (Bottom-Up Approach) do procesu tworzenia witryny Web

  • Zrozumienie procesów biznesowych

  • Zdefiniowanie strony wizualnej witryny Web

  • Od koncepcji do strategii

  • Specyfikacja witryny internetowej

  • The Metaphor

  • Nawigacja

  • Proces tworzenia Map Myśli

  • Tworzenie szkieletu witryny sieci Web

  • Tworzenie szkieletu strony WWW

 • Układ strony sieci Web i jej elementów

  • Użytkownicy a projekt witryny

  • Efektywny układ strony sieci Web

  • Budowanie świadomości marki w sieci

  • Kolorystyka projektu

  • Czcionki stosowane w projekcie

 • Użyteczność i dostępności witryny sieci Web

  • Użyteczność i dostępności z punktu widzenia odbiorcy

  • Definiowanie użyteczności

  • Testowanie użyteczności witryny

  • Dostępność strony internetowej

 • Przeglądarki

  • Przeglądarki i nawigacja

  • Przeglądarki i uwagi dotyczące projektowania

  • Dostosowanie do przeglądarki

  • Główne, dodatkowe i alternatywne przeglądarki

  • Skracanie linków z TinyURL

  • Wykorzystywanie CAPTCHA

 • Nawigacja

  • Dlaczego nawigacja jest bardzo ważna?

  • Bardziej i mniej znaczące elementy – co uwzględnić w nawigacji

  • Hierarchia nawigacji

  • Struktura witryny, adresy URL i nazwy plików

  • Różne konwencje realizacji

  • Sterowanie

  • Plan działania

 • Grafika na witrynach sieci Web

  • Zdjęcia na witrynach sieci Web

  • Pojęcia dotyczące cyfrowej fotografii

  • Grafika rastrowa a wektorowa

  • Oprogramowanie do obróbki grafiki

  • Formaty plików graficznych

  • Tworzenie i optymalizacja grafiki

  • Podstawowe założenia dotyczące projektów graficznych

 • Multimedia i Internet

  • Multimedia i witryny sieci Web

  • Aktualne możliwości multimedialne

  • Animacja i sieć Internet

  • Audio i sieć Internet

  • Wideo i sieć Internet

  • Cele multimedialnych witryn

  • Interakcja użytkownika

  • Wybór elementów multimedialnych

 • Etyczne i prawne zagadnienia dotyczące tworzenia witryn sieci Web

  • Etyka i prawo w procesie tworzenia witryny sieci Web

  • Zagadnienia etyczne i sieć Internet

  • Kwestie prawne i sieć Internet

 • HTML i ewolucja Znaczników

  • Funkcja języka znaczników

  • Krótka historia SGML

  • Co to jest HTML?

  • Cele HTML

  • Standardy HTML

  • HTML 1.0 i 2.0

  • HTML 3.0 i 3.2

  • HTML 4.0 i 4.01

  • Formatowanie niezależne od struktury HTML

  • Rozszerzony HTML (XHTML)

  • Strony referencyjne dla Webmasterów

 • XML i XHTML

  • Co to jest XML?

  • Cele XML

  • Co nazywamy dokumentem XML?

  • Zasady dobrze sformatowanego dokumentu XML

  • Przejście z HTML do XML

  • Co to jest XHTML?

  • Konsekwentne stosowanie jednego standardu

 • Struktura strony WWW - tabele i ramki

  • Tworzenie struktury z tabelami X/HTML

  • Podstawowe tabele w X/HTML

  • Struktura strony WWW z obramowaniem

  • Ramki i zestawy ramek w X/HTML

  • X/HTML tag [frameset]

  • X/HTML tag [frame]

  • Kierowanie hiperłącza w X/HTML

  • X/HTML tah [noframes]

 • Cascading Style Sheets (CSS)

  • Arkusze stylów

  • Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets (CSS))

  • Definiowanie i używanie stylów

  • Modyfikowalne atrybuty stylu

  • Wytyczne dla tworzenia stylów

  • Zmiany pomiędzy CSS1 a CSS2

  • Układ strony z CSS

  • Model pudełkowy (CSS Box Model)

  • Obieg dokumentów i pozycjonowanie

  • Systemy pozycjonowania w CSS

 • Zawartość witryny i metadane

  • Zawartość witryny sieci Web

  • Marketing internetowy i optymalizacja pod kątem wyszukiwania (Search Engine Optimization (SEO))

  • Metadane

  • Tag [meta] i identyfikacja dokumentów

  • Tag [meta] i silniki wyszukiwarek

  • Tag [meta] i opóźniona zamiana pliku

 • Tworzenie witryny Web z Microsoft Expression Web 3 - wprowadzenie

  • Przejście z programu FrontPage

  • Microsoft Expression Web 3

  • Widoki w Expression Web

  • Menu i paski narzędzi w Expression Web

  • Otwieranie stron internetowych i plików w Expression Web

  • Tworzenie kodu zgodnego z W3C w Expression Web

 • Tworzenie witryny Web z Microsoft Expression Web 3 – funkcje podstawowe

  • Opcje układu strony w Expression Web

  • Tworzenie nowej witryny sieci Web przy użyciu Expression Web

  • Układ strony z CSS

  • Wstawianie grafiki z Expression Web

  • Tworzenie hiperłącza z Expression Web

  • Funkcja mapowania obrazu w Expression Web

  • Tworzenie paska nawigacji przy pomocy CSS

  • Wzorce dynamiczne w Expression Web

  • Wklejanie sformatowanego tekst z Expression Web

  • Wklejanie treści X/HTML z Expression Web

 • Tworzenie witryny Web z Microsoft Expression Web 3 – funkcje zaawansowane

  • Style w Expression Web

  • Dodanie interaktywności do stron WWW

  • Tworzenie formularzy z Expression Web

  • Podłączenie z bazą danych

  • Raporty w Expression Web

  • Możliwości zastępowania starych Webbots
 • Tworzenie witryny z Adobe Dreamweaver CS5 – wprowadzenie

  • Adobe Dreamweaver CS5

  • Opcje układu strony w Dreamweaver

 • Tworzenie witryny z Dreamweaver CS5 - funkcje podstawowe

  • Układ strony w programie Dreamweaver

  • Tworzenie map obrazów w programie Dreamweaver

  • Tworzenie szablonów w programie Dreamweaver

  • Importowanie treści w programie Dreamweaver

 • Tworzenie witryny z Dreamweaver CS5 – funkcje zaawansowane

  • Efekty rollover w programie Dreamweaver

  • Formularze internetowe w Dreamweaver

  • Zachowania Dreamweaver

  • Zasoby i biblioteka Dreamweaver

  • Edycja X/HTML w Dreamweaver

  • Jump Menu w Dreamweaver

  • Formularze typu „szukaj” w Dreamweaver

  • Adobe Exchange

 • Tworzenie stron sieci Web przy użyciu narzędzi Open Source

  • Edytory Open Source z graficznym interfejsem użytkownika GUI

  • Edytory HTML z GUI vs edytory tekstu

  • Tekstowe edytory Open Source

  • Tworzenie strony statycznej

  • Korzystanie z szablonów

  • Sprawdzanie pisowni

 • Edycja grafiki w programie Adobe Fireworks CS5

  • Adobe Fireworks CS5

  • Tworzenie plików graficznych w Fireworks

  • Dodawanie tekstu do grafiki w Fireworks

  • Kadrowanie zdjęć w Fireworks

  • Warstwy obrazu w Fireworks

  • Stany obrazu w Fireworks

  • Przezroczystość obrazów w Fireworks

  • Podział obrazu (Slices) w Fireworks

 • Multimedia z Adobe Flash Professional CS5

  • Historia Flash

  • Możliwości technologii Flash

  • Programowanie z Flash

  • Flash Shapes

  • Kolor i wypełnienia w Flash

  • Multimedia w Flash Professional CS5 – linia czasu, warstwy, symbole i przyciski

  • Linia czasu w Flash

  • Warstwy w Flash

  • Zapisywanie i publikowanie filmów w formacie Flash

  • Symbole w Flash

  • Przyciski w Flash

  • Dostosowywanie biblioteki Flash

 • Multimedia w Flash Professional CS5 - Tweens

  • Flash Tween

  • Motion Tween w Flash

  • Shape Tween w Flash

  • Animowanie tekstu za pomocą Tween w Flash

  • Multimedia w Flash Professional CS5 - klipy filmowe

  • Klipy filmowe w Flash

  • Dodawanie dźwięku do plików Flash

  • Dodawanie filmów Flash do plików X/HTML

  • Testowanie wtyczek odtwarzaczy Flash

  • Flash ActionScript

  • Maski w Flash

  • Wykorzystanie plików SWF i SVG w sieci

  • Flash i jego dostępność

 • Podstawy JavaScript i DHTML

  • Dlaczego skrypty?

  • JavaScript i wspólne koncepcje programowania

  • Co to jest JavaScript?

  • JavaScript vs inne języki

  • Osadzanie JavaScript w X/HTML

  • Korzystanie z JavaScript do komunikacji z użytkownikiem

  • Funkcje JavaScript

  • Korzystanie z JavaScript do wykrywania przeglądarki

  • Dynamiczny HTML (DHTML)

 • Wtyczki i aplety Java

  • Wtyczki

  • Instalacja wtyczek

  • Adobe Shockwave i odtwarzacze Flash

  • Adobe Reader

  • RealNetworks RealPlayer

  • Dostęp do treści multimedialnych

  • Tworzenie pliku możliwego do pobrania

  • Wprowadzenie do Java

  • Aplety Java

  • Aplety i animacja

  • Narzędzia autorskie i zasoby

 • Serwery HTTP i Web aplikacje

  • Co to jest serwer HTTP?

  • Dostęp do serwerów i usług

  • Podstawowy administracji serwerami HTTP

  • Technologie Server-Side

  • Web Serwery i ciasteczka (cookies)

  • Włączanie, wyłączanie i usuwanie plików cookie

  • Ustawianie plików cookiev

  • XML i aplikacje Web aplikacje

  • Feeds

 • Bazy danych

  • Projektowanie witryn sieci Web i bazy danych

  • Anatomia bazy danych

  • Zapytania do bazy danych

  • System Zarządzania Bazami Danych (Database Management System (DBMS))

  • Łączenie stron WWW z bazami danych

  • Narzędzia dla bazy danych, produkty i programy

 • Publikowanie witryny sieci Web i jej bieżąca obsługa

  • Testowanie witryny sieci Web

  • Publikowanie witryny sieci Web

  • Hosting

  • Publikowanie w sieci Web za pomocą klienta FTP

  • Publikowanie w sieci Web za pomocą Expression Web

  • Publikowanie w sieci Web za pomocą Dreamweaver

  • Porównanie narzędzi do publikowania

  • Utrzymanie stron internetowych

  • Serwer sieci Web i bezpieczeństwo witryny sieci Web  1. Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja


 • Architektura MySQL

 • Testy wydajności i profilowanie

 • Optymalizacja schematu i indeksowanie

 • Optymalizacja wydajności zapytań

 • Przechowywanie kodu

 • Umieszczanie komentarzy w kodzie składowym

 • Konfiguracja serwera

 • Dostrajanie i optymalizacja wyszukiwania pełnotekstowego

 • Skalowalność i wysoka dostępność

 • Wydajność aplikacji

 • Kopia zapasowa i odzyskiwanie

 • Interfejs SQL dla poleceń spreparowanych

 • Bezpieczeństwo


Wymagania dodatkowe:

- Materiały szkoleniowe w języku polskim lub angielskim odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność.
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna