W trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 318,72 Kb.
Strona2/2
Data23.10.2017
Rozmiar318,72 Kb.
1   2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę systemów do separacji autologicznych czynników wzrostu, membran hialuronowych oraz implantów chirurgicznych z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 19/2015)

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) spełniam warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Dnia .....................

................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)


Załącznik Nr 3
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę systemów do separacji autologicznych czynników wzrostu, membran hialuronowych oraz implantów chirurgicznych z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 19/2015)

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze


oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk


Dnia .....................

................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4 Specyfikacja przedmiotowa (Formularz cenowy)

Zadanie nr 1 System do separacji autologicznych czynników wzrostu

 1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi min. 1 typoszereg wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

 2. Wypożyczenie wirówki na czas trwania umowy

 3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji
Lp.

Asortyment

Jednostka miary

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa nettoWartość netto

VAT stawka

Kwota

VAT


Wartość brutto


Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=8+6

10

1.

Sterylny zestaw do pozyskiwania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi, w razie potrzeby mozliwość odwirowania 27 ml ; 36 ml; 45 ml krwi, otrzymując odpowiednio co najmniej 3ml; 4ml; 5ml koncentratu krwi- zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu. Stęzenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu Luer Lock w górnej części. Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiajace pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.Dopuszczamy także:

Zestaw pojedynczy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego.

Zestaw pozwala na pozyskanie 3-3,5 ml osocza bogato płytkowego PRP z 10 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji. System pozwala na pozyskanie około 80% płytek krwi. Czas przygotowania PRP wynosi około 15 minut. Filtr, który wchodzi w skład zestawu zatrzymuje wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10 µm.

W skład zestawu wchodzą:

1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi, zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy ( cytrynian 1,77 ml), 1 tłok z filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobrania krwi, 1 kaniula 18Gx100mm, 1 strzykawka 10 ml, 1 strzykawka 1 ml BD louer lock, 1 igła 30Gx1/2”.Kpl.

30Suma netto:
Suma brutto:.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Zadanie nr 2 Membrana hialuronowa do zaopatrywania ubytków chrzęstnych


 1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi min. 1 typoszereg wszystkich elementów składowych zestawu, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin
Lp.

Asortyment

Jednostka miary

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa nettoWartość netto

VAT stawka

Kwota

VAT


Wartość brutto


Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=8+6

10

1.

Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych.

W przypadkach gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji.

Szt.

10Suma netto:
Suma brutto:


.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnikaZadanie nr 3 Zestaw do rekonstrukcji ACL

 1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi min. 1 typoszereg (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

 2. Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

 3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowaniaLp.

Asortyment

Jednostka miary

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa nettoWartość netto

VAT stawka

Kwota

VAT


Wartość brutto


Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=8+6

10

1.

Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-mocującym za pomocą 2 biowchłanialnych pinów o średnicy3,3mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lat. Możliwość wykonania rekonstrukcji ACL techniką jedno- i dwu-pęczkową

Szt.

402.

Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w pełnym zakresie rozmiarów, system biowchłanialny, wchłanianie 2-4 lata, zapewnia mocowanie blisko linii stawu. Śruba posiada silny press fit oraz przerastanie implantu kością.

Szt.

403.

Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu do śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system biowchłanialny, wchłanianie 2-4 lata, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fiksację beleczkową oraz korówkową.

Szt.

204.

Biowchłanialna śruba stożkowa do 4-kanałowej osłonki przeszczepu.

Szt.

20Suma netto:
Suma brutto:


.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnikaZadanie nr 4 Systemy do stabilizacji kręgosłupa

 1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi min. 1 typoszereg wszystkich elementów składowych zestawu, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

 2. Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

 3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania
Lp.

Asortyment

Jednostka miary

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa nettoWartość netto

VAT stawka

Kwota

VAT


Wartość brutto


Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=8+6

10

1.

Stabilizacja transpedikularna do urazów kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego do zastosowania w złamaniach.
Wymagania:

- materiał stop tytanu

- śruby przeznasadowe, samotnące o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe o średnicy śrub od 4,5 do 8,5mm ze skokiem co 1mm, długość śrub 25-60mm ze skokiem co 5mm

-pręty tytanowe o długości od 40-480mm i średnicy 6mm, przycięte co 10mm

- łaczniki poprzeczne wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, od 17 do 99mm

Zestaw: 8 śrub, 8 blokerów, 2 pręty, 1 poprzeczkaKpl.

152.

Stabilizacja potyliczno-szyjna

System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej
Wymagania:

-system oparty na konstrukcji łaczącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej),

-konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron,

-dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia,

-mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów,

-wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 54 mm,

-mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych,

-śruby wieloosiowe 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm

-śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm

-haki laminarne krótkie (5mm), długie (8 mm) oraz z offsetem 45o odchylenia (prawe i lewe),

-pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm,

-materiał: tytan

-możliwosc połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną
Komplet: 2 płytki potyliczne, 2 pręty, 4 haki lub śruby poliaxialne, 6 wkrętów potylicznych, 6 blokerów, 1 łącznik poprzeczny.


Kpl.

33

Zestaw do przedniej stabilizacju odcinka szyjnego(płytka+śruby+cage i wypełnienie).

Wymagania:

-Płytka niskoprofilowa 2,1mm

-Płytki o długościach w zakresie 12 – 84 mm, skok co 2 – 3 mm.

-Płytki o półprzeziernym wzorze umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu

-Śruby o co najmniej sześciu długościach, optymalnie od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach 4mm i 4.5mm

-Jednostopniowa blokada śruby z płytką bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję

-W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty.

-W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej

- Cage-Anatomiczny kształt implantu

-Co najmniej sześć różnych wysokości klatek od 4mm do 9mm ze skokiem co 1mm i dwie głębokości 12mm i 14mm

-Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji

-Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci tytanowych szpilek

-Materiał wykonania implantów – PEEK

- Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości musi mieć postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru klatki i skladający się z 80% trójfosforanu wapnia i 20% hydroksyapatytu


Komplet: cage, wypełnienie, płyta szyjna, 4 śruby

Kpl.

54.

Implant międzytrzonowy typu PLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Wymagania:

- anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy lędźwiowej

-co najmniej dwie długosci wszczepów 20 i 25mm, co najmniej sześć wysokości od 9-14mm rosnąco co 1 mm oraz trzy rózne stopnie skosu( 0,°4° i 8°)

- dostępność w dwóch grupach materiałowych PEEK oraz tytanowe

- ząbkowana część implantu

- obecność znaczników dla oceny radiologicznej położenia klatki po zaimplantowaniu, duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny.

- w zestawie instrumentów retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów.

Komplet: klatka 2 szt.Kpl.

55.

Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Wymagania:

- implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK.

- dwie różne szerokości 25 i 30mm oraz dwanaście wysokości od 7-18mm o skoku co 1mm

- dwa różne stopnie skosu powierzchni(0° i 4°)

- powierzchnia implantu ostro ząbkowana zapobiegająca migracji

Instrumentarium dostosowane do wszczepienia z dostępu transforminalnego obustronnie. Pojemniki na narzędzia wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację.

Komplet: klatka 1 szt.


Kpl.

5Suma netto:
Suma brutto:.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika
Załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej
dostawę systemów do separacji autologicznych czynników wzrostu, membran hialuronowych oraz implantów chirurgicznych z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 19/2015)

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze* Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) nie jest członkiem grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale 6 pkt ust 3 SIWZ*
* Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) jest członkiem grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale 6 pkt ust. 3 SIWZ.

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty: *

……………………………………………………

……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Składając niniejsze oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art. 297§1 kodeksu karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotycząc okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.


Dnia .....................

................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)


Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa nr 19/…/DTE/2015

zawarta w dniu: ..................2015 r.


pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

Regon 510879196, NIP 744-14-84-344

reprezentowanym przez:

Iwonę Orkiszewską - Dyrektora,

przy kontrasygnacie Anny Pietruszewskiej – Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

.............................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Postanowienia ogólne.
§ 1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą (tj. tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.poz. 907 z późn. zm.)

Przedmiot umowy.
§ 2

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ……

2. Specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik do umowy, który stanowi kopia formularza cenowego z oferty Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia rzeczywistych ilości zamawianych towarów w stosunku do szacunkowej ilości potrzeb zawartej w załączniku do umowy, co spowoduje zmniejszenie wartości niniejszej umowy.

3. Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto:3.1.Dla Zadanie nr 1 System do separacji autologicznych czynników wzrostu

3.1.1.Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi …………. typoszeregów (zgodnie ze złożoną ofertą) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

3.1.2.Wypożyczenie wirówki na czas trwania umowy

3.1.3.Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji

3.2. Dla Zadanie nr 2 Membrana hialuronowa do zaopatrywania ubytków chrzęstnych

3.2.1.Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi …………. typoszeregów (zgodnie ze złożoną ofertą) wszystkich elementów składowych zestawu, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

3.3.Zadanie nr 3 Zestaw do rekonstrukcji ACL

3.3.1.Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi …………. typoszeregów (zgodnie ze złożoną ofertą) (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

3.3.2. Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

3.3.3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania

3.4. Zadanie nr 4 Systemy do stabilizacji kręgosłupa

3.4.1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi …………. typoszeregów (zgodnie ze złożoną ofertą) typoszereg wszystkich elementów składowych zestawu, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

3.4.2. Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

3.4.2. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania

Cena umowy.


§ 3

1. Łączna wartość umowy wynosi … … zł brutto. Wartość powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych i ilości zgodnie z ofertą.

Warunki płatności.
§ 4

1. Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

2. Zapłata za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia (depozytu) nastąpi po ich wykorzystaniu przez Zamawiającego i zgłoszeniu tego faktu Wykonawcy, który na tej podstawie wystawi fakturę VAT.

3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Terminy realizacji umowy.
§ 5

1. Strony ustalają termin realizacji umowy sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Termin realizacji poszczególnej partii dostawy rozumie się jako datę podpisania dokumentu dostawy przez bezpośredniego odbiorcę ……… Powiatowego Szpitala w Iławie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia cząstkowego w ciągu maksymalnie 48 godzin od złożenia zamówienia.

4. W dniu dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi bezpośredniemu odbiorcy dokument dostawy.

5. Osobą upoważnioną do składania zamówień jest……………………………………….


Gwarancja.

§ 6


1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary są zgodne ze złożoną ofertą, o odpowiednich parametrach jakościowych.

2. Dostarczone towary wyprodukowane zostaną z zastosowaniem właściwych dla danego asortymentu norm EN lub PN.

3. W razie stwierdzenia dostawy towaru o złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na drugi o dobrej jakości w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia reklamacji.
Kary umowne i odsetki.
§ 7

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie.

3. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 4, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości nieopłaconych faktur. 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Dotyczy to w szczególności naruszenia obowiązków wskazanych w par. 2 ust. 8

Zmiana umowy.


§ 8

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania,


w przypadku gdy:

1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy,

1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie.

1.3.w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp.

1.4.zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia -
w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.

1.5.zmiana dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian.

2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany
i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.
Postanowienia końcowe.
§ 9

1. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 4 dni
w przypadku więcej niż dwóch zamówień częściowych) lub nienależytego wywiązywania się
z postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania do dnia wykonania ostatniej partii dostawy.

7. Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca: Zamawiający:

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna