W trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 318,72 Kb.
Strona1/2
Data23.10.2017
Rozmiar318,72 Kb.
  1   2

19/2015 Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe i systemy do separacji czynników wzrostu


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
na
dostawę systemów do separacji autologicznych czynników wzrostu, membran hialuronowych oraz implantów chirurgicznych z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 19/2015)

Opracowanie zawiera:

Informacje ogólne.

Opis przedmiotu zamówienia.

Instrukcja dla wykonawców.

Załączniki

Zatwierdzam

………….………..………………………………….

( data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Postanowienia ogólne

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3,14-200 Iława, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę systemów do separacji autologicznych czynników wzrostu, membran hialuronowych oraz implantów chirurgicznych z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 19/2015)

Zamawiający

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława

www.szpital.ilawa.pl; dzp@szpital.ilawa.pl

Regon 510879196 NIP 744-14-84-344

PKD 8610Z; Nr rejestru ZOZ: 28-00109 Data rejestracji: 23.06.1995; Rok rozpoczęcia działalności: 23.06.1995 Podmiot tworzący: Powiat Iławski

Godziny Urzędowania – 730 - 1505


 1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

 2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ilawa.pl.

 3. Zgodnie z art. 27 ustawy z d. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania
  i informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 4. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ilawa.pl. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.

 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

 6. Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi informacjami, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – oferta częściowa obejmuje jedno pełne zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych.

 11. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

 12. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy.

 13. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

 14. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 16. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.


II. Opis przedmiotu zamówienia.1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawę systemów do separacji autologicznych czynników wzrostu, membran hialuronowych oraz implantów chirurgicznych z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 19/2015)Zadanie nr 1 System do separacji autologicznych czynników wzrostu

Zadanie nr 2 Membrana hialuronowa do zaopatrywania ubytków chrzęstnych

Zadanie nr 3 Zestaw do rekonstrukcji ACL

Zadanie nr 4 Systemy do stabilizacji kręgosłupa

Zadanie nr 1 System do separacji autologicznych czynników wzrostu

 1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi min. 1 typoszereg wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

 2. Wypożyczenie wirówki na czas trwania umowy

 3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji

Zadanie nr 2 Membrana hialuronowa do zaopatrywania ubytków chrzęstnych

 1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi min. 1 rozmiar wszystkich elementów składowych zestawu, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

Zadanie nr 3 Zestaw do rekonstrukcji ACL

 1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi min. 1 typoszereg (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

 2. Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

 3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania

Zadanie nr 4 Systemy do stabilizacji kręgosłupa

 1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi min. 1 typoszereg wszystkich elementów składowych zestawu, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

 2. Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

 3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania

1) dostawa i transport

2) rozładunek i wnoszenie do pomieszczeń


2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

specyfikacji przedmiotowej (formularz cenowy) - załącznik nr 4


3.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33.16.90.00-2 - Przyrządy chirurgiczne

33.16.20.00-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
4.Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy od podpisania umowyIII. Instrukcja dla wykonawcy.

1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi


w niniejszej specyfikacji.

1.2. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta obejmować musi minimum jedno pełne zadanie.

1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

1.4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby/osobę upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

1.6. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt 3 SIWZ. Zaistniałe w załączonych dokumentach (w załącznikach) różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować jej odrzuceni

1.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane za zgodność z oryginałem winny być poświadczone przez Wykonawcę lub te podmioty. Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób: „za zgodność z oryginałem” – (pieczątka lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej.

1.7.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania


w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

1
III. Instrukcja dla wykonawcy.
.9. Oferta winna być napisana w języku polskim. Oferta wraz z załącznikami złożona w języku obcym winna być przedłożona z tłumaczeniem na język polski według obowiązujących przepisów.

1.10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

1.11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach (kopercie opakowaniu) w tym:

1.11.1. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę systemów do separacji autologicznych czynników wzrostu, membran hialuronowych oraz implantów chirurgicznych z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 19/2015)

1.11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

1.12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

1.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
1.15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.
1.16. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru:

1.16.1. nazwa i adres Wykonawcy,

1.16.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.17. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.

1.18. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

1.18.1. Zainteresowany będzie mógł złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu bądź oferty z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy.

1.18.2 Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.

1.18.3. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym


pisemnie zainteresowanego.

1.18.4. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnienia postępowania.


2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy, spełnią warunki dotyczące:

2.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

   2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   3. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

   4. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

  1. Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

2.2.1 W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.1 SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem- Załącznik nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2.2. W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem – Załącznik nr 2 do SIWZ, dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty w/w wymienionego oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2.3 W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem – Załącznik nr 2 do SIWZ, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty w/w wymienionego oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2.4. W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.4 znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem – Załącznik nr 2 do SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty w/w wymienionego oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2.5.W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.5 wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę dokumentów, o którym mowa w części III ust. 3 pkt. 3.3. SIWZ oraz złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem Załącznik nr 3 do SIWZ.

2.2.6. Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. 2.1. nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w części III ust. 2.2. SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp

2.2.7 WYJAŚNIENIE POWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

1)Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ww. informację należy złożyć na druku oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2)Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3)Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) pod pojęciem grupa kapitałowa - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.4)Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem przedsiębiorca - rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 5)Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w pkt 2) powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki Wykluczenia wykonawcy. 6)Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w pkt 2) powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 7)Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 1) powyżej.


 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ),

3.2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.


  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 5 wykonawca składa:
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy- zgodnie z załącznikiem nr 3

   3. Oświadczenie wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

3.3.1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt. 3.3 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie i winny być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub podmiot którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 226 poz. 1817).

3.3.2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3 lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

3.3.3. Dokument o którym mowa w pkt. 3.3.2 lit. a– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 3.3.2 są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.3.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3.2 lit. a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przepis pkt. 3.3.3 stosuje się odpowiednio.


oraz dokumenty:
3.4.Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

3.5. Wypełniony i podpisany formularz Specyfikacji przedmiotowej formularz cenowy (Załącznik nr 4)


3.6. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów.

3.6.1.Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający.

3.6.2.Formularz oferty oraz załączniki Nr 2, 3, 4, 5(o ile dotyczą) powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować odrzuceniem oferty.

3.6.3.Projekt umowy załącznik Nr 6 powinien zostać zaakceptowany na ostatniej stronie bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

3.6.4.Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów (o ile dotyczą) spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy.

4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w następujący sposób:


N= A + B,
gdzie: N - łączna liczba punktów,

A– liczba punktów uzyskanych z kryterium ceny,

B – liczba punktów uzyskanych z kryterium wielkość depozytu.

4.1. Cena- 97% - A


a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 97 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach dla poszczególnych zadań oddzielnie (od każdego członka Komisji),

b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:


gdzie:


A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,

Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach dla danego zadania,

C(x) – cena zawarta w ofercie „x”.
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to cena oferty brutto dla danego zadania, określona przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w punkcie 2 oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
4.2 Wielkość depozytu- 3% - B

Oferty oceniane będą punktowo zgodnie z poniższą punktacją. Maksymalna liczba punktów w przedmiotowym kryterium: 3pkt.1 szt - 1 pkt

2 szt. – 2 pkt

3 szt – 3 pkt
4.3. Maksymalna możliwa ocena do uzyskania wynosi 100 pkt.

  1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

5.1. Cena (brutto) oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla każdego z zadań oddzielnie.

5.2.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia " Specyfikacji przedmiotowej (formularza cenowego)" (Załącznik nr 4 do SIWZ) i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji "Formularza cenowego", zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca oblicza cenę w sposób zgodny ze sposobem opisanym w tym załączniku.

5.3.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki dla każdego z zadań oddzielnie.

5.4.Cena może być tylko jedna dla każdego z zadań.

5.5.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

5.6.W formularzu oferty należy podać cenę oferty: 1. łącznie z podatkiem VAT (brutto).

5.7 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). Zamawiający nie uzna błędnego określenia stawki VAT za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

5.8. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 ustawy zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


6. OCENA OFERTY

6.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która zawiera najniższą cenę ofertową - otrzyma największą ilość punktów – dla każdego z zadań oddzielnie.

6.1.1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający

może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


6.2. W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

6.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej


kopii dokumentu w przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są
nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Natomiast w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.


6.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6.5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi jednocześnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę, podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru, punktację przyznaną oraz wskaże przewidywany termin podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 i/lub 2 ustawy. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ilawa.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy od podpisania umowy
8. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.

8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,tj. do 10.06.2015 r.

8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o których mowa w pkt 8.1. SIWZ.

8.4. Zamawiający  treść wyjaśnień - odpowiedzi będzie przekazywał Wykonawcom którym przekazał SIWZ

oraz udostępniał je będzie na stronie internetowej bez ujawniania źródeł zapytania.
9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.11 Rozdział III w siedzibie Zamawiającego w

Iławie Budynek administracji I piętro Kancelaria nie później niż do 15.06.2015 r. godz. 1000.


10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2015 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Iławie pok. 210 administracja (Pomieszczenie Działu Techniczno – Eksploatacyjnego i Zamówień Publicznych).

10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 ustawy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

10.5. Protokół wraz z załącznikami (tj.: oferty, opinie, oświadczenia wnioski i inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.16 do 1.18 Rozdz. III.


11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. INFORMACJE O ZASADACH OTWARCIA I OCENIE OFERT.
14.1. Przetarg odbywa się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Rozpoczęcie przetargu rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.

14.2. Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:

1. W części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele wykonawców):


 1. zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;

 2. otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:

-oferty z napisem „ZMIANA OFERTY....”

-oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY...”

-pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.

c) sporządzenie zbiorczego zestawienia ofert otwartych,

d) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1 „Oświadczenie kierownika zamawiającego/ pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia”).

14.3. W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):

a) ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;

b) ocena oferty wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;

c) wybór najkorzystniejszej oferty.


15. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Justyna Kurpiewska, w sprawach formalnych: Leszek Błaszkowski
e-mail:dzp@szpital.ilawa.pl; faks:89 6492425;
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.
16.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ – projekt umowy.
16.1.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (w zależności od formy przekazania) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 2 ustawy.

16.1.2. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie.  1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę -wybranemu Wykonawcy prześle umowę do podpisu listem poleconym.
 1. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty gdy:

1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy,

1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie.

1.3.w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp.

1.4.zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia

- w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.

1.5.dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian. W przypadku zmiany podatku VAT cena brutto pozostaje bez zmian zmianie ulega cena netto.

1.6.konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć

w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” art. 179 – 198g Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.).


 1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g ustawy w szczególności:

2. Odwołanie:

2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiające­go podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której za­mawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

2.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

2.2.3. odrzucenia oferty odwołującego.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, okre­ślać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwoła­nia.

2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wnie­sienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwoła­nia poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.


3. Terminy wnoszenia odwołań:

3. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej pod­stawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w ter­minie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy za­chowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  1. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związa­nia ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  3. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, ko­pię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamiesz­czone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elek­tronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  5. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postę­powania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na ko­rzyść jednej ze stron.

  6. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozy­cję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na posta­nowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  7. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
   z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeci­wu,
   o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

  8. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy nie mogą następnie korzystać ze środ­ków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie
   z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

 1. Skarga do sądu.

4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skar­ga do sądu.

4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy


z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania za­mawiającego.

4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzecze­nia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Wykaz załączników:


 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

 4. Załącznik nr 4 - Specyfikacja przedmiotowa(Formularz cenowy)

 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej

 6. Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Pieczęć Wykonawcy


Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

.........................., dnia.......................
Zamawiający

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa 3
O F E R T A

 1. Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………

NIP, Regon ……………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu, fax ………..……………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………........……………………………………………………………………………….

2. Nawiązując do ogłoszenia przystępujemy do przetargu nieograniczonego na dostawę systemów do separacji autologicznych czynników wzrostu, membran hialuronowych oraz implantów chirurgicznych z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 19/2015)


Zadanie nr 1 System do separacji autologicznych czynników wzrostu

brutto ...................................zł (słownie brutto ………………………………………………….………)

Wielkość depozytu:……… (nie mniej niż 1 nie więcej niż 3)

Zadanie nr 2 Membrana hialuronowa do zaopatrywania ubytków chrzęstnych

brutto ...................................zł (słownie brutto ………………………………………………….………)

Wielkość depozytu:……… (nie mniej niż 1 nie więcej niż 3)

Zadanie nr 3 Zestaw do rekonstrukcji ACL

brutto ...................................zł (słownie brutto ………………………………………………….………)

Wielkość depozytu:……… (nie mniej niż 1 nie więcej niż 3)

Zadanie nr 4 Systemy do stabilizacji kręgosłupa

brutto ...................................zł (słownie brutto ………………………………………………….………)

Wielkość depozytu:……… (nie mniej niż 1 nie więcej niż 3)
 1. Powyższe ceny wyliczono zgodnie ze Specyfikacją przedmiotową (Formularzem cenowym) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: sukcesywnie przez 12 miesięcy od podpisania umowy

 3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Podpisano

..........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 1. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia w niej zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowań.

 2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferujemy dostawę zgodnie z warunkami SIWZ oraz przedstawionymi warunkami i terminami bez zastrzeżeń czy ograniczeń.

 3. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie Umowy.

 4. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od terminu składania ofert. 1. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera strony nr od .............. do ............ . Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią strony .......... .

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Nazwisko i imię: ………………………………………………….

Należycie upoważniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu:

……………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………………

Pieczęć firmy/spółki

Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki:

…………………………………………….

………………………………………………….Załącznik Nr 2


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna