W trybie przetargu nieograniczonego powyżej 125 000 euroPobieranie 1,13 Mb.
Strona1/5
Data19.02.2019
Rozmiar1,13 Mb.
  1   2   3   4   5

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5


Znak sprawy: 69/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, MATERIAŁÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI, KOSZYKÓW REWIZYJNYCH, SYSTEMU MAŁOINWAZYJNEJ PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA, PROTEZ TRZONU KRĘGOWEGO, SUBSTYTUTU KOSTNEGO, STYMULATORÓW RDZENIOWYCH ORAZ ZESTAWÓW DO REKONSTRUKCJI STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO W 2010/2011r.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.


Zatwierdził:
dnia ……………..2010 r. ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej
ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )http://www.4wsk.pl


INFORMACJE OGÓLNE

 • Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 • Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

 • W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 1. Zamówienie obejmuje dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-20.

 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

 6. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

 7. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.Rozdział II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy: 1. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

 2. na załącznikach,

 3. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

Znak sprawy 69/Med./2010

Oferta na dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r.

nie otwierać przed dniem 16.08.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)Rozdział III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA


 1. Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”
 1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”
 1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 164 200,00zł ( słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):
Pakiet 1

105 000,00

Pakiet 2

71 000,00

Pakiet 3

90 000,00

Pakiet 4

83 000,00

Pakiet 5

250 000,00

Pakiet 6

65 000,00

Pakiet 7

31 000,00

Pakiet 8

11 000,00

Pakiet 9

6 500,00

Pakiet 10

53 000,00

Pakiet 11

40 500,00

Pakiet 12

27 000,00

Pakiet 13

27 000,00

Pakiet 14

26 500,00

Pakiet 15

155 000,00

Pakiet 16

16 000,00

Pakiet 17

67 000,00

Pakiet 18

11 000,00

Pakiet 19

25 000,00

Pakiet 20

3 700,00

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 176 000,00 zł (105 000,00zł + 71 000,00 zł).

Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.Rozdział IV. WYKAZ:
1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP; z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

 6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

 7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

 8. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument wymieniony w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,- dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
2. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

 2. w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.
Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls na dyskietce lub płycie CD.
3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:


 1. W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

 2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit.c i ewentualnie w pkt.3 lit.a.

 3. Wzór umowy.


Rozdział V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r., które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV rozpisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.
Rozdział VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY
Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.


Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław
Rozdział VII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM.
1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 44.620,00 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych, 00/100); na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

Pakiet 1

3 900,00

Pakiet 2

2 600,00

Pakiet 3

3 400,00

Pakiet 4

3 000,00

Pakiet 5

9 500,00

Pakiet 6

2 500,00

Pakiet 7

1 200,00

Pakiet 8

400,00

Pakiet 9

240,00

Pakiet 10

1 900,00

Pakiet 11

1 500,00

Pakiet 12

1 000,00

Pakiet 13

1 000,00

Pakiet 14

1 000,00

Pakiet 15

5 800,00

Pakiet 16

600,00

Pakiet 17

3 600,00

Pakiet 18

400,00

Pakiet 19

950,00

Pakiet 20

130,00


Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 16.08.2010r. godz. 10:00
2. Forma wpłaty wadium.

2.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

 2. gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

 3. gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

 4. lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

 5. przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 16.08.2010r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna