W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremiePobieranie 100,2 Kb.
Data10.01.2018
Rozmiar100,2 Kb.


REGULAMIN KONKURSU

NR 2.3/2012/ZFPJ

WYBÓR POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

W RAMACH WSPARCIA Z

ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU

POWIERNICZEGO JEREMIE

PRODUKT FINANSOWY

POŻYCZKA GLOBALNA”wrzesień 2012 r.
SPIS TREŚCI

 1. Informacje dotyczące inicjatywy JEREMIE

 2. Informacje o Konkursie

 3. Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

 4. Opis działań wymaganych od Pośrednika Finansowego

 5. Podmioty ubiegające się o wsparcie

 6. Wykluczenia

 7. Kwalifikowalność kosztów ponoszonych przez Pośredników Finansowych

 8. Wartości oraz poziomy wsparcia

 9. Zasady wynagradzania Pośredników Finansowych

 10. Forma i źródła finansowania oraz obowiązki Pośrednika Finansowego

 11. Sposób i forma złożenia Wniosku

 12. Ocena Wniosku

 1. Ocena formalna

 2. Ocena merytoryczna

 1. Wybór Pośredników Finansowych

 2. Procedura Odwoławcza

 3. Procedura zawarcia Umowy Operacyjnej I Stopnia

 4. Załączniki

Definicje:

    1. Biznes Plan – oznacza dokument w formie planu operacyjnego sporządzany przez Pośrednika Finansowego, dotyczący jednego Produktu Finansowego, jak zdefiniowano poniżej , którego Wzór stanowi Załącznik do Wniosku.

    2. Dzień Roboczy – oznacza dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.

    3. Fundusz Powierniczy JEREMIE – oznacza Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE, utworzony na podstawie Umowy o dofinansowanie w celu realizacji Projektu i zarządzany przez Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

    4. Instytucja Zarządzająca – oznacza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działający w imieniu i na rzecz województwa zachodniopomorskiego.

    5. Jednostkowa Pożyczka - oznacza pożyczkę lub równoważny produkt udzielony przez Pośrednika Finansowego Ostatecznemu Beneficjentowi w ramach Projektu z wykorzystaniem środków Funduszu Powierniczego w ramach Limitu Pożyczki Globalnej na podstawie zawartej przez Pośrednika Finansowego z Ostatecznym Beneficjentem Umowy Operacyjnej II Stopnia

    6. Konkurs – oznacza Konkurs Nr 2.3/2012/ZFPJ na wybór Pośredników Finansowych w ramach wsparcia z Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE – Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna”.

    7. Koszty kwalifikowalne – oznaczają koszty uznane za kwalifikowalne poniesione przez Pośrednika Finansowego w związku z Operacją, zgodnie z Rozporządzeniem 1083, Rozporządzeniem 1080, Rozporządzeniem 1828, ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także zgodnie z Wytycznymi, RPO WZ oraz Uszczegółowieniem RPO WZ, w zakresie w jakim mają zastosowanie, których maksymalne pułapy zostały określone w art. 43 ust. 4 Rozporządzenia 1828.

    8. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – oznacza podmiot, który zgodnie z Umową o dofinansowanie, zarządza Zachodniopomorskim Funduszem Powierniczym JEREMIE, w szczególności poprzez przeprowadzanie konkursów, wybór Pośredników Finansowych oraz negocjowanie Umów Operacyjnych I Stopnia. Funkcję Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

    9. MŚP – oznacza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

    10. Operacja – oznacza operację zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. (3) Rozporządzenia 1083/2006. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Operacji, należy przez to rozumieć łącznie wszystkie operacje, w tym Operacje I Stopnia i Operacje II Stopnia.

    11. Operacja I Stopnia – oznacza udzielenie Pośrednikowi Finansowemu przez Menadżera na mocy Umowy Operacyjnej I Stopnia Pożyczki Globalnej, z przeznaczeniem na udzielanie przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Pożyczek na rzecz Ostatecznych Beneficjentów, w ramach Operacji II Stopnia.

    12. Operacja II Stopnia – oznacza wsparcie przez Pośrednika Finansowego Ostatecznych Beneficjentów poprzez dokonanie wyboru Ostatecznych Beneficjentów, udzielenie im Jednostkowych Pożyczek na podstawie zawartych z takimi Ostatecznymi Beneficjentami, Umów Operacyjnych II Stopnia.

    13. Ostateczny Beneficjent – należy przez to rozumieć MŚP, które spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie i zawrze z Pośrednikami Finansowymi Umowę Operacyjną II Stopnia, w ramach której będzie realizowana Operacja II Stopnia.

    14. Pośrednik Finansowy – oznacza podmiot publiczny lub prywatny inny niż Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE, odpowiedzialny za realizację Operacji II Stopnia, wybrany w ramach niniejszego Konkursu szczegółowo zdefiniowany w „Metryce Produktu Finansowego”.

    15. Prawo Bankowe- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. DZ. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm).

16. Produkt Finansowy – oznacza Pożyczkę Globalną dla Pośredników Finansowych w celu udzielenia przez Pośredników Finansowych pożyczek lub równoważnych produktów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczegółowo opisaną w „Metryce Produktu Finansowego” stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

17. Projekt – należy przez to rozumieć Przedsięwzięcie „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka- Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE.

18. Rada Inwestycyjna – należy przez to rozumieć opiniotwórcze ciało kolegialne powołane przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z Art. 7 Umowy o dofinansowanie.

19. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu Nr 2.3/2012/ZFPJ

20. Rozporządzenie 1083 – oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r. z późn. zm.).

21. Rozporządzenie 1080 – oznacza Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r. z późn. zm.).

22. Rozporządzenie 1828 – oznacza Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmienione Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r.

23. Strategia Inwestycyjna – oznacza dokument określający cele i instrumenty strategiiinwestycyjnej i zasad planowania Funduszu Powierniczego JEREMIE, stanowiący Załącznik do Umowy o dofinansowanie.

24. RPO WZ – oznacza Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

25. Umowa Operacyjna I Stopnia – oznacza umowę dotyczącą realizacji Operacji I Stopnia, polegających na wsparciu Pośredników Finansowych przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, w ramach niniejszego Konkursu Umowę Operacyjną I Stopnia stanowi Umowa Operacyjna – Pożyczka Globalna.

26. Umowa Operacyjna II Stopnia – oznacza umowę zawartą między Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Beneficjentem.

27. Umowa o dofinansowanie – oznacza Umowę o dofinansowanie Przedsięwzięcia „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.01.03.04-32-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE” zawartą w dniu 29 września 2009 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z późn. zm.

28. Wniosek – oznacza wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym Konkursie na wybór Pośrednika Finansowego, który otrzyma wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE na rozwój instrumentów inżynierii finansowej.

29. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się w ramach niniejszego Konkursu o wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE.

30. Wsparcie Finansowe – oznacza udzielanie pożyczek, kredytów lub poręczeń.

31. Wytyczne – oznaczają dokumenty – zasady wydawane odpowiednio przez Instytucję Zarządzającą, Ministra Rozwoju Regionalnego, Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, na podstawie przepisów prawa, mające zastosowanie podczas realizacji Operacji oraz Umowy Operacyjnej I Stopnia.


 1. Informacje dotyczące Inicjatywy JEREMIE


Inicjatywa JEREMIE („Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”) stanowi wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, działającego w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego i ma na celu promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez udostępnianie dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia 1083 oraz art. 43 i 44 Rozporządzenia 1828.

Dzięki tym instrumentom możliwe jest uruchomienie dodatkowych źródeł finansowania MŚP, poprzez wzmocnienie kapitału i przejęcie przez Fundusz Powierniczy JEREMIE części ryzyka, którego instytucje finansowe nie byłyby skłonne ponieść w normalnych warunkach. Środki pieniężne w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE są ponownie inwestowane w instrumenty inżynierii finansowej JEREMIE i ponownie udostępniane z korzyścią dla MŚP. Odnawialny charakter funduszu stanowi jego główną zaletę w stosunku do tradycyjnych dotacji.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez instytucje zarządzające na poziomie województw, za pomocą regionalnych Funduszy Powierniczych JEREMIE. Na podstawie umowy z dnia 29 września 2009 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, który realizować będzie Przedsięwzięcie p.n. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez poprawę ich dostępności do kapitału polegającą na zaoferowaniu im kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej.

Jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE, Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny jest za wybór Pośredników Finansowych, którzy otrzymają wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. Wybór Pośredników Finansowych odbywa się w drodze Konkursu po złożeniu przez potencjalnych Pośredników Finansowych Wniosków o dopuszczenie do Konkursu wraz z Biznes Planem przygotowanym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wnioskodawcy oceniani są na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą.Rolą Pośredników Finansowych jest realizacja Operacji II Stopnia rozumianych jako wparcie MŚP z wykorzystaniem zwrotnego finansowania uzyskanego z Funduszu Powierniczego JEREMIE.

 1. Informacje o Konkursie

 1. Niniejszy Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego, w oparciu o Regulamin uwzględniający postanowienia RPO WZ, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, zapisy Strategii Inwestycyjnej oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej, w sposób zapewniający przejrzystość zasad dotyczących wyboru Pośredników Finansowych, w szczególności w oparciu o zasadę uczciwej konkurencji.

 2. Niniejszy Konkurs adresowany jest do wszelkich podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych, zainteresowanych pełnieniem roli Pośrednika Finansowego, który uzyska wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE w celu rozwoju przez Pośrednika Finansowego instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 akapit pierwszy lit. a Rozporządzenia 1083.

 3. Całkowita wysokość środków przeznaczonych w ramach ogłoszonego Konkursu na Produkt Finansowy Pożyczka Globalna wynosi 50 000 000,00 zł.

 4. Niniejszy Konkurs ma formułę otwartą. Wnioski można składać w trybie ciągłym do czasu osiągnięcia poziomu 200% środków, przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu, o których mowa, w Pkt. II. 3.niniejszego Regulaminu, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od daty rozpoczęcia naboru Wniosków, określonej w Ogłoszeniu o Konkursie.

 5. Przyjmowanie Wniosków, o których mowa w niniejszym Pkt., nastąpi po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu. Szczegółowe informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania Wniosków zostaną zamieszczone w Ogłoszeniu o Konkursie.

 6. W Konkursie Nr 2.3/2012/ZFPJ dany Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden Wniosek.

 7. Wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE będzie udzielone w postaci Pożyczki Globalnej dla Pośrednika Finansowego, w celu udzielenia przez niego Jednostkowych Pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczegółowo opisanej w „Metryce Produktu Finansowego” stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Wsparcie udzielone zostanie Pośrednikom Finansowym wybranym w drodze Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, po zawarciu przez Pośrednika Finansowego z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Umowy Operacyjnej I Stopnia.

 8. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu o przyznaniu wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej decyduje kolejność składania Wniosków do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE.

 9. Operacje objęte wsparciem Funduszu Powierniczego JEREMIE, muszą być zgodne z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 10. Pośrednicy Finansowi zostaną wybrani wyłącznie w oparciu o kryteria określone w niniejszym Regulaminie.

 11. Poprzez złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Wnioskodawca wyraża zgodę na jego umieszczenie na publicznej liście Pośredników Finansowych.

 12. Pośrednik Finansowy będzie obowiązany realizować Operacje II Stopnia na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. Operacje te mają zakładać zwiększenie dostępności źródeł finansowania dla MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą lub deklarujących chęć prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 13. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu, wcześniejszego zakończenia lub unieważnienia Konkursu, bądź nie zawarcia Umowy Operacyjnej I Stopnia, bez konieczności podawania uzasadnienia.

 14. Złożenie Dokumentów Konkursowych oznacza akceptację przez Wnioskodawcę zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

 1. Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

    1. Zgodnie z Umową nr UDA-RPZP.01.03.04-32-001/09-00 zawartą z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, funkcję Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

    2. Główne Biuro Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE mieści się w Centrali BGK w Warszawie (00-955), Al. Jerozolimskie 7, tel.: 0 22 599 81 00 fax: 0 22 823 88 25, email: zachodniopomorskie.jeremie @bgk.com.pl

    3. Biuro Regionalne Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE mieści się w Szczecinie ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin, tel.: 0 91 489 08 79, fax: 0 91 434 47 12, email: zachodniopomorskie.jeremie@bgk.com.pl
 1. Opis działań wymaganych od Pośrednika Finansowego

    1. Pośrednik Finansowy wyłoniony w niniejszym Konkursie uzyska wsparcie Funduszu Powierniczego JEREMIE w postaci Pożyczki Globalnej, w celu udzielania Jednostkowych Pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

    2. Pośrednik Finansowy będzie obowiązany udzielać Jednostkowych Pożyczek (objętych Pożyczką Globalną przyznaną w ramach niniejszego Konkursu) na rzecz MŚP na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu „Metryka Produktu Finansowego”. Jednostkowe Pożyczki będą udzielane przez Pośrednika Finansowego za pomocą wyodrębnionego księgowo funduszu, utworzonego przez właściwy organ Pośrednika Finansowego.

    3. Do obowiązków Pośrednika Finansowego należeć będzie w szczególności:

 1. realizacja Operacji II Stopnia zgodnie z Biznes Planem i w oparciu o jego treść;

 2. sporządzanie i przekazywanie Menadżerowi Funduszu Powierniczego JEREMIE Sprawozdań z Postępu z realizacji założeń przyjętych w Biznes Planie oraz realizacji Operacji II Stopnia w formie, zakresie i terminach określonych w Umowie Operacyjnej I Stopnia;

 3. udostępnianie Menadżerowi oraz Instytucji Zarządzającej danych dotyczących Operacji II Stopnia, niezbędnych do oceny realizacji RPO WZ (w szczególności posiadanej wiedzy oraz bazy danych dotyczącej Operacji II Stopnia i udzielanego w jej ramach wsparcia);

 4. przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją instrumentu inżynierii finansowej przez okres do 31 grudnia 2022 r. w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym Pośrednika Finansowego;

 5. podejmowanie czynności szczegółowo określonych w Umowie Operacyjnej I Stopnia, której Wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, polegających w szczególności na:

 • zapewnieniu informowania społeczeństwa (w szczególności na obszarze województwa zachodniopomorskiego) o częściowym pochodzeniu finansowania Operacji II Stopnia realizowanych przez Pośrednika z Funduszy Strukturalnych UE i budżetu państwa,

 • zamieszczaniu we wszystkich dokumentach związanych z realizacją Operacji II Stopnia informacji o udziale środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa we współfinansowaniu Operacji II Stopnia oraz odpowiedniego oznaczenia dokumentów,

 • zapewnieniu pakietu informacji dla MŚP o zasadach i możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach inicjatywy JEREMIE (realizowane przez Pośrednika Finansowego).

    1. Wyniki osiągane przez Pośredników Finansowych i stosowane przez nich instrumenty inżynierii finansowej, a także wypełnianie przez Pośredników Finansowych obowiązków informacyjno-promocyjnych, wynikających z Umowy Operacyjnej I Stopnia poddane będą monitorowaniu oraz kontroli przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty.

 1. Podmioty ubiegające się o wsparcie

    1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę Globalną w ramach niniejszego Konkursu są:

 1. fundusze pożyczkowe,

 2. banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) („Prawo Bankowe”),

 3. banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 roku, Nr 19, poz. 1252 z późn. zm.),

 4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.),

 5. inne podmioty finansowe udzielające Wsparcia Finansowego dla MŚP.

    1. Szczegółowe warunki, jakie spełniać musi Wnioskodawca określone zostały w Załączniku Nr 4 do Regulaminu „Metryka Produktu Finansowego”.

    2. Potwierdzeniem wymaganego statusu prawnego oraz profilu działalności Wnioskodawcy będą dokumenty stanowiące podstawę prawną jego działania (w szczególności: odpis aktualny z KRS, umowa/statut spółki, regulamin działalności pożyczkowej). Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia ww. dokumentów wraz z Wnioskiem.

 1. Wykluczenia

O wsparcie Funduszu Powierniczego JEREMIE nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy:

    1. podlegający wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj. o Pożyczkę Globalną nie może ubiegać się podmiot, na którym ciąży obowiązek zwrotu środków publicznych;

    2. będący w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym;

    3. którzy zakładają udzielenie pomocy przedsiębiorstwom zagrożonym w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), lub przedsiębiorstwom wykluczonym stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
 1. Kwalifikowalność kosztów ponoszonych przez Pośredników Finansowych

    1. Pośrednik Finansowy będzie miał prawo refundacji przez Menadżera Funduszu Powierniczego ze środków Funduszu Powierniczego faktycznie poniesionych przez niego oraz udokumentowanych kwalifikowalnych kosztów zarządzania powstałych w związku z realizacją Operacji.

    2. Kryteria kwalifikowalności wydatków powinny być zgodne z art. 78 pkt. 6 b, c oraz d Rozporządzenie 1083, a także dokumentami wskazanymi przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE lub Instytucję Zarządzającą.

    3. Maksymalna wysokość kosztów zarządzania, należnych Pośrednikowi Finansowemu została określona w Metryce Produktu Finansowego (Załącznik nr 4 do Regulaminu).

    4. W ramach ustalonych pułapów, Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE ma prawo negocjowania z Pośrednikiem Finansowym wysokości kosztów zarządzania zgodnie z zasadami racjonalnego zarządzania finansami. Ostateczna wysokość kosztów zarządzania zostanie potwierdzona przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w Umowie Operacyjnej I Stopnia zawartej z Pośrednikiem Finansowym.

    5. Pośrednik Finansowy będzie przedstawiać Menadżerowi Funduszu Powierniczego JEREMIE kwartalne oraz roczne rozliczenie poniesionych kosztów zarządzania. Zaakceptowanie przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE przedłożonego sprawozdania oznaczać będzie zgodę na ich pokrycie ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. 1. Wartości oraz poziomy wsparcia

 1. Całkowita wysokość środków przeznaczona w ramach ogłoszonego Konkursu na Produkt Finansowy Pożyczka Globalna wynosi 50 000 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

 2. Limit środków Pożyczki Globalnej jaki może zostać przyznany pojedynczemu Pośrednikowi Finansowemu w ramach ogłoszonego Konkursu wynosi 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

 3. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE zastrzega prawo do zmiany limitów kwot wskazanych w Pkt. 1.-2., w przypadku, gdy postępowanie Konkursowe uzasadni taką decyzję.

 4. Szczegółowe parametry Produktu Finansowego określone zostały w „Metryce Produktu Finansowego” stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 1. Zasady wynagradzania Pośredników Finansowych

Pośrednicy Finansowi wyłonieni w niniejszym Konkursie będą wynagradzani na zasadach określonych w „Metryce Produktu Finansowego” stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 1. Forma i źródła finansowania oraz obowiązki Pośrednika Finansowego

 1. Wsparcie Pośrednika Finansowego przez Fundusz Powierniczy JEREMIE następuje po podpisaniu przez Pośrednika Finansowego Umowy Operacyjnej I Stopnia. Wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE jest Pożyczką Globalną udzielaną przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE ze środków Funduszu Powierniczego JERMIE na rzecz Pośredników Finansowych w celu udzielania przez nich Jednostkowych Pożyczek dla MŚP.

 2. Pośrednik Finansowy zobowiązany jest prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla potrzeb prowadzonych Operacji II Stopnia oraz posługiwać się wyodrębnionym rachunkiem bankowym do obsługi tychże Operacji.

 3. Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do realizacji Operacji II Stopnia z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Operacji II Stopnia oraz przyczyni się do osiągnięcia celów (w tym docelowych wartości wskaźników RPO WZ) zakładanych w Biznes Planie. Pośrednik Finansowy jest zobowiązany do udzielania wsparcia na rzecz MŚP w ramach realizowanej Operacji II Stopnia z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
 1. Sposób i forma złożenia Wniosku

 1. Wniosek oraz Załączniki do Wniosku (w tym Biznes Plan) należy przygotować w oparciu o Wzór Wniosku (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wzorów ww. dokumentów nie można w jakikolwiek sposób modyfikować, z zastrzeżeniem uzasadnionych przypadków, po uprzedniej konsultacji z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, ani wprowadzać w nich blokad uniemożliwiających do nich dostęp w wersji elektronicznej.

 2. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Wniosek wraz z Załącznikami składa się w formie:

 1. papierowej (podpisane wydruki Wniosku oraz Załączników) (oryginał + 1 kopia lub dodatkowy oryginał).

 2. elektronicznej (na 1 płycie CD lub DVD) (Wniosek wraz z wszystkimi Załącznikami powinien być zapisany w formacie PDF, dodatkowo Wniosek i Biznes Plan w formacie WORD, a wszystkie tabele znajdujące się w Biznes Planie w formacie EXCEL z dostępnymi formułami, z zachowaniem możliwości edycji dokumentu i odczytu formuł) w zaklejonej kopercie. Odczyt danych z płyty CD lub DVD musi być możliwy.

Wersje pisemna oraz elektroniczna Wniosku wraz z Załącznikami muszą być identyczne. Dokumenty przedstawione w wersji elektronicznej (w formacie PDF) powinny być skankopiami dokumentów składanych w wersji papierowej, w tym w szczególności winny zawierać podpisy osób, które podpisały Wniosek wraz z Załącznikami.

 1. Wniosek oraz wszystkie Załączniki powinny być sporządzone zgodnie ze Wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Jeżeli upoważnienie do podpisywania Wniosku w imieniu danego podmiotu wynika z udzielonego określonej osobie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to winno być obowiązkowo załączone do Wniosku. Ponadto wszystkie pozostałe strony Wniosku powinny być parafowane przez osoby podpisujące Wniosek. Do składania podpisów i parafowania Wniosku wraz z Załącznikami należy używać granatowego tuszu lub atramentu. Załączone do Wniosku dokumenty należy składać w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące Wniosek. W przypadku przedkładania kopii dokumentów, na pierwszej stronie danego dokumentu powinna znaleźć się pieczątka lub odręczna adnotacja „Za zgodność z oryginałem” oraz dopisek „od strony 1 do XX” (należy podać numer ostatniej strony danego dokumentu) oraz podpis wraz z pieczątką osoby potwierdzającej kopię za zgodność z oryginałem. Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza Wniosku oraz Biznes Planu, albo zaznaczyć, iż dana rubryka nie odnosi się do Wnioskodawcy. Rubryki należy wypełniać komputerowo albo pismem maszynowym, w razie potrzeby odpowiednio zwiększając lub zmniejszając rubryki. Wszystkie strony Wniosku oraz Załączników winne być ponumerowane oraz trwale złączone. W ten sam sposób należy przygotować kopię lub dodatkowy oryginał Wniosku wraz z Załącznikami. Powstałe komplety dokumentów należy wpiąć do jednego segregatora. Segregator może być umieszczony w zamkniętym pudełku. Segregator oraz pudełko winny być opisane na grzbiecie w sposób wskazujący na nazwę Wnioskodawcy oraz Nr niniejszego Konkursu.

 2. Ocenie podlegać będą tylko Wnioski i Biznes Plany zgodne ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku złożenia dokumentów nie spełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, Wnioskodawca może zostać wezwany do poprawienia lub uzupełnienia złożonej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE.

 4. Wniosek oraz Załączniki należy dostarczyć na adres:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne

Menadżer Funduszu Powierniczego

Bank Gospodarstwa Krajowego

70-556 Szczecin, ul. Tkacka 3A 1. W przypadku, gdy Wniosek nie jest składany bezpośrednio w Biurze Regionalnym Funduszu Powierniczego JEREMIE, decydująca jest data wpływu do Biura Regionalnego Funduszu Powierniczego JEREMIE (decyduje data stempla Biura Regionalnego – nie data stempla pocztowego).

 2. Wnioski złożone po osiągnięciu limitu, o którym mowa w Pkt VIII.1 są rozpatrywane po dokonaniu przez Menadżera Funduszu Powierniczego oceny Wniosków złożonych w pierwszej kolejności, z zastrzeżeniem, że w wyniku tej oceny pozostanie do wykorzystania odpowiednia wartość środków.

 3. Wnioski należy składać zgodnie z Pkt. II. 4. niniejszego Regulaminu. Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym wg kolejności złożenia.

 4. Wnioski dostarczone po terminie określonym w Pkt. II. 4 nie podlegają ocenie.

 1. Ocena Wniosku

Wnioski składane przez Wnioskodawców będą ocenianie w dwóch etapach, tj. formalnym oraz merytorycznym. Projekty wybierane będą w poszanowaniu zasad jawności, równego traktowania Wnioskodawców oraz dostępu do informacji, zgodnie z kryteriami wyboru wskazanymi w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  1. Ocena Formalna

 1. Wnioski podlegają ocenie formalnej, w oparciu o kryteria, na podstawie których ocena będzie przebiegała w formule „T/N/ND” (TAK/NIE/NIE DOTYCZY). Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego skutkuje negatywną oceną formalną.

 2. Ocena formalna dokonywana jest w ciągu 20 Dni Roboczych od daty złożenia Wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony, wówczas informacja o przedłużeniu zostanie przekazana Wnioskodawcy przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE.

 3. Każdy Wniosek jest sprawdzany zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, w oparciu o kryteria oceny formalnej wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w trakcie oceny formalnej, na żądanie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Wnioskodawcy mogą uzupełnić lub poprawić złożoną dokumentację, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od daty wystosowania przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE według jego wyboru, faksem, pocztą elektroniczną lub listem zwykłym albo poleconym informacji o stwierdzonych brakach lub błędach, na numer/adres osoby wskazanej we Wniosku do kontaktu z prośbą o uzupełnienie lub poprawę Wniosku. W uzasadnionych przypadkach, na etapie dokonywania oceny formalnej Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE będzie mógł zwracać się do Wnioskodawców o wyjaśnienie treści złożonych przez nich Wniosków wraz z Załącznikami. Wyjaśnienia te będą dokonywane w wybranej przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE formie - ustnej, pisemnej lub telekonferencji. Żądanie wyjaśnienia Wniosków wraz z Załącznikami może zostać złożone przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE bez względu na fakt wcześniejszego wezwania danego Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia złożonej dokumentacji. Z dokonanych wyjaśnień zostanie sporządzony przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE stosowny protokół, zawierający w szczególności pełną treść udzielonych przez Wnioskodawcę wyjaśnień, stanowiący integralną część Wniosku. O ile w ocenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE występuje oczywisty, nieusuwalny brak lub uchybienie w treści Wniosku lub jego Załącznikach, może on zaniechać wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia, poprawiania lub wyjaśnienia złożonej dokumentacji i odrzucić jego Wniosek.

 4. W przypadku, gdy wprowadzone w dokumentacji zmiany powodują konieczność wprowadzenia kolejnych, Wnioskodawca wprowadza korekty i przekazuje pisemną informację o dodatkowych zmianach.

 5. Jeżeli Wnioskodawca zauważy błędy nie wskazane w piśmie, a poprawienie błędów jest uzasadnione, dokonuje on korekty i przekazuje pisemną informację o dodatkowych zmianach do Biura Regionalnego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

 6. Jeżeli w wyznaczonym terminie uzupełniony lub poprawiony Wniosek (wraz z Załącznikami):

  1. nie zostanie dostarczony do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE lub,

  2. zostanie dostarczony po wyznaczonym terminie lub,

  3. wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony lub,

  4. wystąpią nowe błędy we Wniosku lub Biznes Planie lub,

  5. nie zostaną dokonane w nim dodatkowe, konieczne zmiany, które wynikają ze wskazanych błędów lub,

  6. naniesione zostaną dodatkowe korekty, o których Wnioskodawca nie poinformuje w piśmie lub,

  7. Biznes Plan zostanie dostarczony w innej formie niż określona w niniejszym Regulaminie lub niemożliwe będzie odczytanie danych zawartych na dysku CD lub DVD lub,

  8. zostaną dokonane zmiany pierwotnych założeń Operacji,

Wniosek ten nie podlega dalszej ocenie, a Wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o odrzuceniu Wniosku oraz prawie do wniesienia protestu.

 1. Wnioskodawcy, których Wnioski zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej są o tym fakcie informowani pisemnie.

 2. Wnioski, które zostały negatywnie ocenione w trakcie oceny formalnej są odrzucane. Wnioskodawcy są o tym fakcie oraz o prawie do wniesienia protestu informowani pisemnie. Informacja zawiera uzasadnienie negatywnej oceny.

  1. Ocena Merytoryczna

 1. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej. Ocena ta trwa maksymalnie 10 Dni Roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony. Informacja o przedłużeniu terminu oceny Wniosków zostanie przekazana Wnioskodawcy przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE.

 2. Ocena merytoryczna będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny merytorycznej określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu, które mają charakter dopuszczający, tzn. ich ocena będzie przeprowadzana w formule „T/N/ND” (TAK/NIE/NIE DOTYCZY).

 3. Każdy Wniosek jest sprawdzany zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, w oparciu o kryteria oceny merytorycznej wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 4. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez członków komisji konkursowej wyznaczonych przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na podstawie wewnętrznych regulacji Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE.

 5. W uzasadnionych przypadkach, na etapie oceny merytorycznej Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE będzie mógł zwracać się do Wnioskodawców o wyjaśnienie treści złożonych przez nich Wniosków wraz z Załącznikami w wybranej przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE formie – ustnej, pisemnej lub telekonferencji. Z dokonanych wyjaśnień zostanie sporządzony przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE stanowiący integralną cześć Wniosku.

 6. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o wyniku oceny merytorycznej oraz o prawie do wniesienia protestu.
 1. Wybór Pośredników Finansowych

    1. Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE zastrzega sobie prawo:

 1. przyznania Pośrednikowi Finansowemu wsparcia w niższej wysokości, niż wynikająca z jego Wniosku, jeżeli przyznanie wsparcia wnioskowanego mogłoby doprowadzić do przekroczenia limitów, o których mowa w Pkt. VIII 1 i 2;

 2. przyznania Pośrednikowi Finansowemu wsparcia w niższej wysokości, niż wynikająca z jego Wniosku, jeżeli uzna to za uzasadnione, w szczególności ze względu na sytuację finansową Pośrednika lub jego zdolność do realnego wykorzystania wsparcia, o które wnioskował lub jeśli wysokość wnioskowanych przez Pośrednika Finansowego środków przekracza wysokość środków pozostałych do wykorzystania przewidzianych w ramach Konkursu.

    1. W terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od zakończenia oceny merytorycznej, Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE występuje do Instytucji Zarządzającej w celu uzyskania akceptacji wyboru Pośrednika Finansowego, który otrzyma wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE.

    2. Pośrednicy Finansowi, których wybór został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą są o tym pisemnie informowani w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od dnia uzyskania ww. akceptacji wyboru.

    3. Od negatywnej decyzji (tj. decyzji o niewybraniu Wniosków do wsparcia z Funduszu Powierniczego JEREMIE) przysługuje protest. 1. Procedura Odwoławcza

    1. Od negatywnej oceny Wniosku na etapie oceny formalnej, wyniku oceny merytorycznej oraz od decyzji o niewybraniu Wniosku, Wnioskodawcy przysługuje jeden środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE.

    2. Protest jest pisemnym wystąpieniem Wnioskodawcy o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego Wniosku z kryteriami wyboru Pośredników Finansowych.

    3. Protest należy złożyć w Biurze Regionalnym Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE mieszczącym się w Szczecinie, ul. Tkacka 3A w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wystosowania przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, według jego wyboru, faksem, pocztą elektroniczną lub listem zwykłym albo poleconym informacji, będącej podstawą złożenia protestu. Protest może być złożony osobiście przez Wnioskodawcę, posłańca, kuriera lub pocztą. Decyduje data wpływu protestu do Biura Regionalnego.

    4. Protest musi być wniesiony w formie pisemnej i powinien zawierać:

 1. dane Wnioskodawcy, tożsame z danymi wskazanymi we Wniosku,

 2. numer Wniosku,

 3. wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny Wniosku ze wskazaniem, w jakim zakresie zdaniem Wnioskodawcy, ocena złożonego Wniosku jest niezgodna z kryteriami wyboru wskazanymi w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu lub dlaczego zdaniem Wnioskodawcy została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy,

 4. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do wniesienia protestu w imieniu Wnioskodawcy.

    1. Wszystkie zarzuty Wnioskodawcy powinny zostać ujęte w jednym proteście. W przypadku, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, w proteście należy wskazać wszystkie te kryteria.

    2. Do protestu należy dołączyć dokumenty związane ze sprawą, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy dokumenty takie mogą świadczyć o słuszności podniesionych zarzutów, co dotyczy także dokumentów nie objętych procedurą wcześniejszej oceny.

    3. Protest nie będzie rozpatrzony, jeżeli został on wniesiony:

 1. po terminie;

 2. w sposób sprzeczny z pouczeniem, tj. Wnioskodawca nie wskazał swoich danych oraz danych Wniosku, którego dotyczy protest, względnie nie wskazał żadnych zarzutów, bądź też Wnioskodawca żąda przeprowadzenia ponownej oceny Wniosku powołując się na okoliczności nie mające znaczenia dla wyniku tejże oceny (tj. na kwestie inne niż spełnienie kryteriów wyboru określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu);

 3. do niewłaściwej instytucji.

Nierozpatrzenie protestu ze względów, o których mowa powyżej, nie wyklucza możliwości ponownego wniesienia protestu przez Wnioskodawcę, jeżeli nastąpi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wystosowania przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, według jego wyboru, faksem, pocztą elektroniczną lub listem zwykłym albo poleconym, informacji o nierozpatrywaniu protestu z przyczyn podanych powyżej. Protest wniesiony ponownie prawidłowo (zgodnie z pouczeniem) podlega wówczas rozpatrzeniu.

    1. Do dnia rozstrzygnięcia protestu, Wnioskodawca może wycofać protest informując o tym na piśmie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE.

    2. Procedura odwoławcza nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych Wniosków złożonych w ramach Konkursu oraz zawarcia Umowy Operacyjnej I Stopnia z wybranymi Pośrednikami Finansowymi.

    3. W wyniku rozpatrzenia protestu zapada decyzja o:

 1. pozytywnym rozpatrzeniu protestu - przywróceniu Wniosku do ponownej oceny na odpowiednim etapie Konkursu (ocena formalna lub merytoryczna), bądź

 2. negatywnym rozpatrzeniu protestu, o czym informowany jest Wnioskodawca.

    1. Wnioskodawca jest informowany o wynikach ponownej oceny, co kończy procedurę rozpatrzenia środka odwoławczego.

    2. Od wyniku ponownej oceny Wniosku, przeprowadzonej po rozstrzygnięciu protestu, nie przysługuje kolejny protest.

    3. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE zapewni, aby w rozpatrywaniu protestu nie uczestniczyła osoba, która dokonywała czynności związanych z danym Wnioskiem, w szczególności była zaangażowana w jego ocenę.

    4. Całość procedury rozpatrywania protestu będzie trwała nie dłużej niż 20 Dni Roboczych.
 1. Procedura zawarcia Umowy Operacyjnej I Stopnia

       1. Wsparcie Pośredników przez Fundusz Powierniczy JEREMIE nastąpi na podstawie Umowy Operacyjnej I Stopnia zawieranej przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE z Pośrednikiem Finansowym wybranym w niniejszym Konkursie.

2. Pośrednik Finansowy złoży na pisemne wezwanie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE dane i dokumenty (Załączniki) niezbędne do sporządzenia Umowy Operacyjnej I Stopnia.

3. Umowa Operacyjna I Stopnia sporządzona jest według Wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Umowa Operacyjna I Stopnia powinna zostać podpisana przez Strony w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty pisemnego powiadomienia o wyborze Pośrednika Finansowego o którym mowa w Pkt.XIII.3.

5. W przypadku nie podpisania w terminie określonym w Pkt. XV.4 (z zastrzeżeniem Pkt. 6 poniżej) Umowy Operacyjnej I Stopnia z którymś z Pośredników Finansowych wybranych w ramach limitu, o którym mowa w Pkt. VIII.1 niniejszego Regulaminu, Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE może podpisać Umowę Operacyjną I Stopnia z tym Pośrednikiem Finansowym, który jako pierwszy w kolejności złożył Wniosek ponad limit określony w Pkt. VIII.1 niniejszego Regulaminu, o ile Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną, a wybór Pośrednika Finansowego został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą i Pośrednik ten wyraża chęć zawarcia Umowy. Limit środków jaki może zostać przyznany Pośrednikowi Finansowemu, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć wartości środków uwolnionych w ramach limitu, o którym mowa w Pkt. VIII.1 niniejszego Regulaminu w wyniku nie podpisania umowy oraz nie może przekroczyć kwoty wskazanej w Pkt. VIII. 2. Niepodpisanie w terminie określonym w Pkt.XV.4. (z zastrzeżeniem Pkt. 6 poniżej) Umowy Operacyjnej I Stopnia z pierwszym w kolejności Pośrednikiem Finansowym, który złożył Wniosek ponad limit określony w Pkt. VIII.1. niniejszego Regulaminu daje możliwość podpisania tej umowy, z zachowaniem warunków wskazanych powyżej, z kolejnym z Pośredników Finansowych, którzy złożyli Wniosek po osiągnięciu limitu określonego w Pkt. VIII.1.

6. Menadżer zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy Operacyjnej I Stopnia w innym niż wskazany w pkt. 4 terminie, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Umowa Operacyjna I Stopnia zostanie podpisana w miejscu ustalonym przez obie Strony.

7. Po podpisaniu przez Strony 3 egzemplarzy Umowy Operacyjnej I Stopnia wraz z Załącznikami, poszczególne egzemplarze zostają odpowiednio przekazane: 1. 1 egzemplarz Pośrednikowi Finansowemu,

 1. 1 egzemplarz pozostaje w dokumentacji Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE,

 1. 1 egzemplarz do Instytucji Zarządzającej.

8. Zmiany przepisów mające zastosowanie do Umowy Operacyjnej I Stopnia zastępują z mocy prawa postanowienia tej umowy, o ile nic innego nie wynika z ww. przepisów.


 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku.

Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru Pośredników Finansowych.

Załączniki nr 3 – Wzór Umowy Operacyjnej I Stopnia.

Załącznik nr 4 – Metryka Produktu Finansowego.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna