W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonegoPobieranie 0,75 Mb.
Strona1/8
Data15.05.2018
Rozmiar0,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu”

Znak sprawy ZP/11/18

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Zatwierdzam pod względem merytorycznym: ……………………………………………..


……………………………………………..

Zatwierdzam pod względem formalnym:…………………………………………….


Zatwierdzam:

………………………..

data i podpis

Zamówienie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa projektu lub programu: "Podniesienie jakości leczenia chorób układu oddechowego w SPZOZ w Lublińcu poprzez skuteczną diagnostykę". NR RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Uwaga: na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego SPZOZ w Lublińcu nie posiada zawartej umowy na dofinansowanie. 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

SPZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42 – 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

tel. 34/350-63-86

Adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

Adres strony internetowej www.spzozlubliniec.pl


2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwana dalej „Ustawą PZP”.


Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą” zgodnie z art. 24aa ustawy PZP.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA: Prace odbywać się będą na terenie czynnie funkcjonującego obiektu (szpital),
w związku z powyższym zabrania się prowadzenia prac, którym towarzyszy nadmierny hałas
w godzinach wieczorno-nocnych.

Kod CPV: 33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski


Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń i urządzeń pracowni RTG w dniu 04-04-2018 r. o godz. 12ºº. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swojej obecności na adres e-mail podany
w pkt 1 SIWZ w terminie do 03-04-2018 r.
4. Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunku udziału w postępowaniu.
5.1) Podstawy wykluczenia :

5.1.1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

5.1.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp pkt. 1-3 z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:

a)zamawiającym,

b)osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c)członkami komisji przetargowej,

d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5.2) Warunki udziału w postępowaniu

5.2.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej tj.


Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch dostaw cyfrowych aparatów RTG. Wymaga się, aby każda z dwóch ww. dostaw była o wartości co najmniej 450 000,00 zł brutto.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składanych do oferty.

1) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

6A. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6B. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:


 1. wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert6C. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp:


 1. Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu – aparatu RTG

 2. Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb

 3. Oświadczenie potwierdzające, że oprogramowanie jest zarejestrowane/zgłoszone w Polsce, jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

 4. Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów i/lub deklaracji potwierdzających spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia). CE /wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

 5. Instrukcja obsługi w formie elektronicznej

 6. Dokumentacja techniczna

 7. Materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp.

 8. Oświadczenie o zaoferowanym okresie gwarancji (min.36 miesięcy)

 9. Oświadczenie o zabezpieczeniu serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat.7. Wykonawcy ubiegające się o zamówienie wspólnie.

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4)Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2)Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3)Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13- 22 i ust. 5 pkt 1-3 Pzp.

4) Jeżeli zdolności techniczne innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, o których mowa w SIWZ.

5) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

6)Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.
9. Udział podwykonawcy

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa oświadczenie w przedmiocie braku istnienia podstaw wykluczenia podwykonawców z udziału w postępowaniu.

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
10. Udział wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6A,6B i 6C przedkłada na żądanie zamawiającego –– dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.


Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 10 b) powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 10 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
11. Wykaz pozostałych dokumentów składanych do oferty:

a) druk oferty wg załącznika nr 4 do SIWZ

b) pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- bieżąca korespondencja dotycząca pytań i odpowiedzi do SIWZ- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ( e- mail Zamawiającego: przetargi@spzozlubliniec.pl ),

- zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,

- złożenie oferty, przekazywanie oświadczeń, dokumentów - w formie pisemnej.


Kierownik ds. zamówień publicznych – Piotr Mastalerz

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – Ilona Pietrzak – Pałubska


13. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
  1. Wykonawca składający ofertę do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).

  2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

  4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. 40 2030 0045 1110 0000 0190 3010 ; z dopiskiem :„Wadium – znak sprawy ZP/11/18”. Przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.

  5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno być wystawione na Zamawiającego. Potwierdzenie wniesienia wadium w oryginale należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej opisanej kopercie.

  6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

  7. Zwrot wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp.14. Termin związania ofertą:

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.


15. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę stanowią następujące dokumenty: 1. druk oferty - zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

 2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia art. 25a ust. 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

 3. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

 4. pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy jako uprawniona do jego reprezentowania;

Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być poświadczone przez Wykonawcę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania jednego Wykonawcy lub konsorcjum. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę cyfrowego aparatu RTG” - nie otwierać przed dniem 09-04-2018 roku, do godz. 10.10”. Na kopertach należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.


16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do 09-04-2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro, Sekretariat Dyrekcji.

Otwarcie ofert w 09-04-2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój - działu zamówień publicznych
17. Opis sposobu obliczania ceny oraz innych kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów sposobu oceny ofert:


 1. Cena – max 60 pkt

Cena najtańszej oferty

--------------------------- x 60 pkt =

Cena badanej oferty


Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.

Cena oferty - winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.

Cena podana w ofercie powinna być wyliczona na podstawie załączonego do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym: dowozem pracowników, ubezpieczeniem, zakupem materiałów itd.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Cena oferty jest ceną ryczałtową i za tą cenę Wykonawca ma wykonać zakres dostawy określony w SIWZ.

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.


 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – max 10 pkt

Za oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynoszący 8 tygodni – 0 punktów,

Za oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynoszący 7 tygodni – 5 punktów,

Za oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynoszący 6 tygodni – 10 punktów,

 1. : images
  images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
  images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
  images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
  images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
  images -> Załącznik 1
  images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
  images -> Spzoz/ZP/…
  images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
  images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna