W krasnymstawiePobieranie 231,53 Kb.
Strona1/2
Data25.03.2018
Rozmiar231,53 Kb.
  1   2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, UL. SOBIESKIEGO 4


Znak sprawy: Nr OR-ZP/ 230- 20 /2016
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 1. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

 2. o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych (207 tys. euro)
DOSTAWA ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO

ORAZ CEMENTU I MIESZALNIKÓW

DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KRASNYMSTAWIE

Postępowanie ogłoszono: 1. - w Biuletynie Zamówień Publicznych

- na stronie internetowej www.spzozkrasnystaw.pl

 1. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZamawiającegoTermin składania ofert - dnia 4 sierpnia 2016 roku, godz. 1000

Termin otwarcia ofert - dnia 4 sierpnia 2016 roku, godz. 1030


Krasnystaw 2016 rok.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576 21 70 fax. (82) 576 49 01

KRS: 0000097765 NIP: 564-14-75-805

e-mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl godziny pracy: 725 - 1500ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, tj. 209 tys. euro stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164) zwaną dalej „ustawą” lub „Pzp” oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231).

 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych w art. 67 pkt 6 ustawy Pzp.

 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

 2. Zamówienie podzielone jest na 4 zadania i obejmuje:

PAKIET 1 - Endoprotezy stawu biodrowego

PAKIET 2 - Endoprotezy stawu biodrowego

PAKIET 3 - Endoprotezy stawu kolanowego

PAKIET 4 - Cement i mieszalniki

 1. Szczegółowy opis implantów przedstawia „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. Kod CPV – 33.18.31.00-8 – protezy ortopedyczne.

 2. Dotyczy Zadania 1,2, 3.

   1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na bloku operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów endoprotez i implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania.

   2. na czas realizacji zamówienia zostanie podpisana bezpłatna umowa użyczenia instrumentarium do wszczepiania endoprotez.

   3. wymagany termin dostawy pakietu startowego wynosi maks. 5 dni od dnia podpisania umowy.

   4. zapłata za wykorzystane endoprotezy i implanty nastąpi po ich wykorzystaniu, na podstawie karty wszczepu, która stanowi podstawę do wystawienia faktury.

   5. wymagana jest dostawa endoprotez sterylnie pakowanych z naklejkami LOT.

   6. wymagany termin ważności oferowanych produktów wynosi minimum 3 lata licząc od daty ich dostawy

   7. Wykonawca zobowiązany jest się do przeprowadzenia szkolenia w systemie zakładania endoprotez personelu medycznego w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podpisania umowy.

 1. Wykonawca gwarantuje, że ceny nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

 2. Oferowany produkt musi być oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek ( Dz. U. z 2002r. Nr 234, poz. 1978).

 3. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania z oddziałów szpitalnych, bez roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.

 4. Termin realizacji zamówienia jest parametrem ocenianym i wynosi maks. 3 dni od daty założenia zamówienia.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury za zrealizowanie danego zamówienia.

ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE I RÓWNOWAŻNE.

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, obejmujących co najmniej 1 pakiet.

 2. W ramach pakietu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty w danym zadaniu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w Formularzu cenowym kolumn „Nazwa handl. i nr katalogowy”, „Producent” – brak treści w tych kolumnach spowoduje uznanie oferty jako niezgodnej w treścią SIWZ, a sama oferta podlegać będzie odrzuceniu. Wymaga się aby treść tych kolumn była zgodna z materiałami informacyjnymi załączanymi do oferty.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych.

ROZDZIAŁ V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy P.z.p.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 3)

- posiadają wiedzę i doświadczenieZamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 3)

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieniaZamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 3)

- są w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówieniaZamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 3)

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

 3. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu nie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy P.z.p.

 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, które wykażą spełnianie tych warunków.

 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz Wykonawcy wobec których wystąpią przesłanki wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1i 2 pkt 5 ustawy Pzp

 6. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 7. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4) rozporządzenia z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 44 ust.1 ustawy Pzp-Zał.3.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.24 ust.1- Zał. Nr 4

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. (osoba fizyczna nie ma obowiązku składania oddzielnego oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeśli złożone przez nią oświadczenie, o którym mowa w pkt 2a obejmować będzie oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp).

   1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

   2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 należy złożyć:

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Zał. Nr 6

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć:

   1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679), tj.:

- deklarację zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)

- certyfikat CE jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu med.: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)

- wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej – w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie)

  1. foldery, materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanych produktów zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów wymienionych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010.107.679 ze zm.);

 1. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

 1. wypełniony i podpisany "Formularz cenowy" - Załącznik Nr 1.

 2. wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy" - Załącznik Nr 2.

 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) lub w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub notarialnie. Nie jest dopuszczalne, by pełnomocnictwo zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione.

 4. umowa spółki cywilnej - jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:

- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 b, c, d, dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

  2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 2. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złoży pełnomocnictw, albo jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo Zamawiający, zgodnie art. 26 ust. 3 ustawy pzp wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postęp. nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

 3. Korespondencja (pocztowa, faksy, maile) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj.725-1500 pod adresem SPZOZ w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4, e-mail sekretariat@spzozkrasnystaw.pl lub pod nr faksu 82/576 49 01.

 4. Osoby z którymi Wykonawca może się porozumiewać:

- Bernarda Mrozek – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. 82/543-15-71 - sprawy merytoryczne

- Jolanta Kowalska- Oszast tel. 82/576-21-70 wew. 609 - sprawy formalne

 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego na której została umieszczona SIWZ.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.

 3. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.ROZDZIAŁ X. TERMINY ZWIĄZANIA OFERTĄ.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 3. Oferta musi odpowiadać treści SIWZ i winna być sporządzona wg „Formularza cenowego”-

Załącznik Nr 1 oraz Formularza ofertowego” - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem).

 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania

w imieniu Wykonawcy, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

 1. Oferta winna być ponumerowana oraz parafowana na każdej zapisanej stronie przez osobę podpisującą ofertę.

 2. Wszelkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany lub poprawki muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może jej sprawdzić w inny sposób.
 1. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dołączyć do oferty wraz z tłumaczeniami na języku polskim, poświadczonymi za zgodność przez Wykonawcę.

 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Kopertę oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z dopiskiem:

Oferta na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników

- nie otwierać przed dniem 4 sierpnia 2016r. godz. 1030

 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503 ze zm.) co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone odrębnie do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.

 3. Składający ofertę nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych, jak również informacji o których mowa w art. 86. ust 4 ustawy Pzp. Oferty takie zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać przez siebie złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem do składania ofert.

 5. Zawiadomienie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej, z dopiskiem „Zmiana (Wycofanie) oferty na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników”

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 4 sierpnia 2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4 (sekretariat),

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2016r. o godz.1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

 3. Otwarcie ofert jest jawne.

 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w ust. 4.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

 1. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

 2. Wykonawca poda w ofercie cenę w złotych polskich, zaokrąglając do 2 miejsc po przecinku.

 3. Wartość brutto należy wyliczyć wg podanego poniżej wzoru:

ilość x cena jednostkowa = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

 1. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalk. Excel nie są traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

 2. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnej zmiany w treści oferty, Zamawiający poprawi ją zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

 3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


PAKIET 1, 2, 3

- Cena - 97 %

- Termin uzupełnienia banku endoprotez - 3%

PAKIET 4

- Cena - 97 %

- Termin dostaw cząstkowych – 3%

 1. Oferty będą ocenianie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z kryterium.

 2. Oferty otrzymają ilość punktów według poniższego wyliczenia:

PAKIET 1, 2, 3 i 4 - Cena

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu ofertowym. Największą ilość punktów (97) otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową brutto, pozostałe oferty oceniane będą wg następującego wzoru:najniższa zaproponowana cena

Wartość punktowa ceny = cena oferty badanej x 97% x 100


PAKIET 1, 2, 3 - Termin uzupełnienia banku endoprotez

Maksymalny termin uzupełnienia banku endoprotez wynosi 3 dni od daty przesłania protokołu zużycia. Największą ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin. Oferty uzyskają następującą punktację:

- 1 dzień - 3 pkt

- 2 dni - 2 pkt

- 3 dni - 1 pkt

PAKIET 4 - Termin dostaw cząstkowych

Maksymalny termin dostaw cząstkowych wynosi 3 dni od daty złożenia zamówienia. Największą ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin. Oferty uzyskają następującą punktację:

- 1 dzień - 3 pkt

- 2 dni - 2 pkt- 3 dni - 1 pkt

 1. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą sumę punktów z obu kryteriów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów.

 3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

ROZDZIAŁ XV. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. w konsorcjum.

 2. Wykonawcy tworzący konsorcjum ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

 4. Każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie złoży dokumenty i oświadczenia wymagane w Rozdziale VII pkt 2 a, b, c i d oraz 3, pozostałe wymagane dokumenty będą polegały łącznej ocenie.

 5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum, będą zobowiązani najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

 6. Wszyscy członkowie konsorcjum solidarnie odpowiadają za realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. Wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 1. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępow., podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a) zamieści również na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANA UMOWY.

Nie jest wymagane.ROZDZIAŁ XVIII. WZÓR UMOWY.

 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 i 8.

 2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z:

  1. okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub są korzystne dla Zamawiającego,

  2. zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,

  3. promocji obowiązujących u Wykonawcy na towar objęty przedmiotem umowy,

  4. zmiany stawek podatkowych – w takim przypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian

 1. Ewentualna zmiana ceny wymaga formy aneksu.

 2. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

 3. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy P.z.p.

ROZDZIAŁ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

    1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

    2. Szczegółowe zasady ich stosowania zawiera Rozdział VI ustawy Prawo zamówień publicznych

ROZDZIAŁ XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164).


Integralną część SIWZ stanowią załączniki:

 1. „Formularz cenowy” - Załącznik Nr 1

 2. Formularz ofertowy” - Załącznik Nr 2

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 44 - Załącznik Nr 3

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1 – Załącznik Nr 4

 5. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom -Załącznik Nr 5

 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6

 7. Wzór umowy dostawy i użyczenia - Załącznik Nr 7, 8

Krasnystaw, dnia 25 lipca 2016 r.

....................................... Załącznik Nr 2

(pieczęć Wykonawcy)
Nr OR-ZP/ 230- 20 /2016

FORMULARZ OFERTOWY

NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO

ORAZ CEMENTU I MIESZALNIKÓW

do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .........................................................................................................................

NIP…………… REGON ...................

Nr telefonu: .............................Nr faxu ..................... adres e΄mail …………………………….W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR-ZP/ 230- 20/2016 na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację zamówienia za cenę:
PAKIET 1


    1. Cena ............................ zł netto + …......... zł VAT = ......................... zł brutto

(słownie .............................................................................................zł)

    1. Termin uzupełnienia banku endoprotez .................... dni


PAKIET 2


 1. Cena ............................ zł netto + …......... zł VAT = ......................... zł brutto

(słownie .............................................................................................zł)

 1. Termin uzupełnienia banku endoprotez .................... dniPAKIET 3


 1. Cena ............................ zł netto + …......... zł VAT = ......................... zł brutto

(słownie .............................................................................................zł)

 1. Termin uzupełnienia banku endoprotez .................... dni


PAKIET 4


       1. Cena ............................ zł netto + …......... zł VAT = ......................... zł brutto

(słownie .............................................................................................zł)

 1. Termin dostaw cząstkowych .................... dni


Niniejszym oświadczamy, że:

    1. Oświadczamy, że cena ofertowa została skalkulowana na podstawie dołączonych do SIWZ dokumentów. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

    2. Zobowiązujemy się do bezpłatnego użyczenia i zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów endoprotez wraz z instrumentarium do ich zakładania.

    3. Termin dostawy pakietu startowego wynosi maks. 5 dni od dnia podpisania umowy.

    4. Zobowiązujmy się do utrzyma stałości cen przez okres obowiązywania umowy.

    5. Termin płatności wynosi 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury

    6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:


1) ................

2) ................

3) ................

4) ................

5) ................

6) ................

................................................ .........................................................................

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

..................................................... Załącznik Nr 3(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr OR-ZP/ 230- 20 /2016
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu wynikające z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Wykonawca: ............................................................................


adres: .........................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR-ZP/ 230 - 20 /2016 na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.), dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


..................................................... …………….....................................................

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

................................................ Załącznik Nr 4(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr OR-ZP/ 230- 20 /2016

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy – Prawo zamówień publicznych
Wykonawca: ............................................................................
adres: .........................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR-ZP/ 230-20 /2016 na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.).

Jednocześnie stwierdzamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

.......................................... …….....................................................

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

....................................................... Załącznik Nr 5(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr OR-ZP/ 230- 20 /2016


WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,

KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM


Formularz wypełnia tylko ten Wykonawca, który przy realizacji zadania zamierza korzystać z podwykonawców.


Lp.


Wykaz części zamówienia

.......................................... …….............................................................(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

………………………….............. Załącznik Nr 6(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr OR-ZP/ 230 - 20 /2016

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR-ZP/230 - 20 /2016 na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 1. Przedstawiamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.).Lp.Nazwa podmiotu

1
2
34
....................................... ……………………………………..

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


 1. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....................................... …………………………………….....

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
Załącznik Nr 7

Umowa Nr ............... (wzór)

zawarta w Krasnymstawie w dniu ...............

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 4

NIP 564-14-75-805 REGON 110196699

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000097765

reprezentowany przez: 1. Piotra Mateja - Dyrektora

 2. Małgorzatę Skrok - Główną Księgową

zwany w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.........................................................................................NIP ............................. REGON ...............................

wpisany do ..............................................................

reprezentowany przez .........................................................................................

zwany w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR-ZP/ 230-20/2016 na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na podstawie art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.).  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna