W klasach I iiiPobieranie 174,37 Kb.
Strona1/3
Data25.12.2017
Rozmiar174,37 Kb.
  1   2   3

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI

W KLASACH I - III


pkt

Klasa I

Klasa II

Klasa IIIEdukacja polonistycznaCzytanie


6

Nowe teksty czyta płynnie i wyraziście, ze zrozumieniem. Czyta biegle i bezbłędnie wyuczony tekst.

Czyta płynnie i rozumie teksty przeznaczone dla uczniów w klasie II, wyciąga z nich wnioski.

Czyta płynnie i rozumie nieznane teksty z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski.5

Czyta ze zrozumieniem krótkie, proste teksty. Czyta poprawnie i wyraziście wyuczony tekst.

Czyta zdaniami i wyrazami we właściwym tempie teksty dla klasy drugiej. Rozumie przeczytany tekst.


Czyta zdaniami we właściwym tempie nieznany tekst dla klasy trzeciej. Rozumie przeczytany tekst.4

Czyta wyrazami proste teksty, częściowo rozumie treść.

Czyta zdaniami i wyrazami w wolniejszym tempie. Częściowo rozumie przeczytany tekst.

Czyta zdaniami w wolniejszym tempie. Częściowo rozumie przeczytany tekst.3

Czyta poprawnie przygotowane wcześniej teksty, częściowo rozumie treść.

Czyta poprawnie przygotowane wcześniej teksty, popełnia nieliczne błędy, częściowo rozumie treść.

Czyta poprawnie teksty, bez uwzględnienia interpunkcji i intonacji, popełnia nieliczne błędy. Częściowo rozumie treść.2

Czyta wolno, techniką mieszaną: głoskami, sylabami, wyrazami, popełnia liczne błędy.


Czyta w wolnym tempie techniką mieszaną, popełnia błędy. Ma trudności ze zrozumieniem tekstu.

Czyta w wolnym tempie, popełnia liczne błędy. Ma trudności ze zrozumieniem tekstu.1

Czyta niechętnie, w bardzo wolnym tempie, czyta głoskami i sylabami. Nie rozumie czytanego tekstu.


Czyta niechętnie, w bardzo wolnym tempie, popełnia liczne błędy. Nie potrafi czytać ze zrozumieniem.Czyta niechętnie, w bardzo wolnym tempie, popełnia liczne błędy. Nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
Pisanie

Wypowiedzi ustne6

Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci, dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Bezbłędnie przepisuje teksty, samodzielnie układa i zapisuje zdania. Dba o poprawność i estetykę zapisu.

Tworzy pisemną kilkuzdaniową, interesującą, ciekawą wypowiedź, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. Przestrzega zasad kaligrafii.5

Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci, nie zawsze dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Przepisuje teksty, układa i zapisuje zdania. Dba o poprawność i estetykę zapisu.

Tworzy pisemną kilkuzdaniową wypowiedź, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. Przestrzega zasad kaligrafii.4

Przepisuje i pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy. Nie zawsze dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Poprawnie przepisuje teksty, układa i zapisuje proste zdania. Nie zawsze dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Tworzy pisemną kilkuzdaniową wypowiedź, z pomocą nauczyciela, dbając o poprawność i estetykę zapisu.3

Przepisuje i pisze z pamięci popełniając liczne błędy. Nie dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Przepisuje teksty, układa zdania z pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy, nie dba o estetyczny zapis.

Układa i zapisuje zdania nietworzące logicznej całości, pisze z pamięci i ze słuchu, popełniając błędy.2

Przepisuje popełniając liczne błędy, ma trudności z pisaniem z pamięci. Nie dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Przepisuje zdania, pisze z pamięci i ze słuchu, popełniając liczne błędy. Nie przestrzega poznanych zasad i kaligrafii.

Przepisuje tekst, pisze z pamięci i ze słuchu, popełniając liczne błędy. Nie przestrzega zasad ortografii, interpunkcji i kaligrafii.1

Ma trudności z przepisywaniem wyrazów. Nie ma utrwalonych niektórych liter. Nie stosuje zasad kaligrafii.

Nie potrafi zapisać zdań z pamięci i ze słuchu. Nie zna wymaganych zasad poprawnej pisowni.

Ma trudności z przepisywaniem zdań, pisaniem z pamięci i ze słuchu. Nie przestrzega poznanych zasad i kaligrafii.6

Potrafi budować logicznie powiązane ze sobą wypowiedzi kilkuzdaniowe. W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Potrafi budować płynne, logicznie powiązane ze sobą wypowiedzi wieolozdaniowe. Wyraża swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia w formie zdania.

Dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych. Aktywnie uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie. Posiada bogaty zasób słownictwa.5

Wypowiada się na temat za pomocą zdań, zadaje pytania i udziela właściwych odpowiedzi.

Potrafi budować logicznie powiązane ze sobą wypowiedzi kilkuzdaniowe. Chętnie uczestniczy w rozmowach.

Dba o kulturę wypowiadania się, zachowuje uporządkowaną formę. Uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie.4

Wypowiada się za pomocą prostych zdań. Udziela odpowiedzi za pomocą wyrazów i zdań nierozwiniętych.

Wypowiada się swobodnie na określony temat. Stosuje zdania nierozwinięte.

Wypowiada się swobodnie i logicznie na określony temat. Potrafi wyrazić swoje zdanie.3

Udziela właściwych odpowiedzi na pytania za pomocą wyrazów. Potrzebuje wsparcia nauczyciela podczas budowania wypowiedzi.

Wypowiada się na temat własnych przeżyć i doświadczeń. Oczekuje wsparcia nauczyciela.

Udziela właściwych odpowiedzi na pytania za pomocą krótkich zdań. W wypowiedziach swobodnych stosuje proste wyrazy.2

Udziela odpowiedzi na pytania za pomocą wyrazów z pomocą nauczyciela.

Udziela odpowiedzi za pomocą krótkich zdań pod kierunkiem nauczyciela.

Udziela odpowiedzi za pomocą krótkich zdań pod kierunkiem nauczyciela.1

Podejmuje próby odpowiedzi na pytania, ukierunkowanych przez nauczyciela.

Pod kierunkiem nauczyciela podejmuje próby udzielenia odpowiedzi. Stosuje proste wyrazy.

Podejmuje próby odpowiedzi na pytania, stosuje proste wyrazy, potrzebuje wsparcia nauczyciela.Edukacja matematycznaObliczenia

6

Biegle liczy. Zna cyfry.

Sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100. Sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50.

Biegle liczy i porównuje liczby w zakresie 1000. Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100. Zna i stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100.


5

Liczy sprawnie, ale czasem popełnia błędy. Poprawnie wymienia liczebniki w zakresie 20. Poprawnie zapisuje działania.

Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Mnoży i dzieli w zakresie 50.

Sprawnie liczy i porównuje liczby w zakresie 1000. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Zna i stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100.


4

Poprawnie dodaje i odejmuje, manipulując obiektami lub rachuje na konkretach. Poprawnie wymienia liczebniki w zakresie 20.

Dodaje i odejmuje w zakresie 50. Mnoży i dzieli w zakresie 50.

Liczy i porównuje liczby w zakresie 1000. Prawidłowo dodaje i odejmuje w zakresie 100. Mnoży i dzieli w zakresie 100.


3

Dodaje i odejmuje, czasami popełnia błędy, które potrafi poprawić.

Dodaje i odejmuje w zakresie 50, korzystając z konkretów. Mnoży i dzieli w zakresie 30.

Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem, tabliczką mnożenia w zakresie 100. Porównuje liczby w zakresie 100.


2

Myli cyfry, nie potrafi i często popełnia błędy w liczeniu nawet na konkretach.

Dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach, ale popełnia błędy. Wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem.

Dodaje i odejmuje pod kierunkiem nauczyciela. Częściowo opanował tabliczkę mnożenia.


1

Nie zna cyfr. Nie wykonuje działań nawet z pomocą nauczyciela.

Nie potrafi dodawać i odejmować. Nie opanował tabliczki mnożenia.

Nie potrafi dodawać i odejmować w zakresie 100. Nie zna tabliczki mnożenia.Zadania tekstowe

6

Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.

Układa i przekształca zadania o różnym stopniu trudności.

Rozwiązuje, układa i przekształca zadania o różnym stopniu trudności.


5

Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania z treścią.

Rozwiązuje, układa i przekształca zadania jednodziałaniowe.


4

Zadania rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela.

Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.

Rozwiązuje i układa proste zadania jednodziałaniowe.


3

Proste zadania rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela.

Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Popełnia błędy, ale z pomocą nauczyciela potrafi je poprawić.

Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe.


2

Proste zadania rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela. Popełnia liczne błędy.

Proste zadania rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela.

Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe z pomocą nauczyciela.


1

Nie rozwiązuje zadań tekstowych.

Proste zadania rozwiązuje przy dużej pomocy nauczyciela.

Nie potrafi poprawnie rozwiązać prostego zadania tekstowego.Umiejętności praktyczne

6

Zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, określa czas z pomocą zegara, korzysta z kalendarza, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, zna wartość nabywczą monet, wykonuje proste obliczenia pieniężne.Zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). Orientuje się w ramach czasowych.

Zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykonuje obliczenia kalendarzowe, odczytuje godziny na zegarze, pisze
i odczytuje daty różnymi sposobami. Samodzielnie mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.


5

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, rozpoznaje godziny na zegarze, korzysta z kalendarza, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, wykonuje proste obliczenia pieniężne.

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykonuje proste obliczenia kalendarzowe pisze i odczytuje daty. Rozpoznaje czas na zegarze.

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek i dokonuje prawidłowo ich zamiany, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykonuje obliczenia kalendarzowe, odczytuje godziny na zegarze, zapisuje i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). Samodzielnie mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.


4

Wykonuje proste pomiary długości i masy, nazywa dni tygodnia i miesiące, odczytuje godziny na zegarze, wie do czego służy kalendarz, zna będące w obiegu monety.

Prawidłowo wykonuje proste pomiary długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych , wykonuje proste obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty.

Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy, porównuje jednostki. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.


3

W miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy oraz zna będące w obiegu monety.

Popełnia błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych, kalendarzowych, odczytywaniu godzin na zegarze.

Popełnia błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. Z pomocą mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.


2

Z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy oraz będące w obiegu monety.

Z pomocą nauczyciela dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.

Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, popełnia liczne błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.
  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna