W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bPobieranie 461,11 Kb.
Strona1/3
Data22.12.2017
Rozmiar461,11 Kb.
  1   2   3Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, dnia 27.06.2014r

w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b .
Znak sprawy: OPS/EFS/POKL/4 /A / 1248 / 2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:


Usługi edukacyjne i szkoleniowe - kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1.
Wartość zamówienia jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż tzw. progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907,
z późn. zm.)


  1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b Tel./fax. 41 386 18 28/41 38-640-79

adres strony internetowej: www.opsjedrzejow.pl, http://www.jedrzejow.eobip.pl/


zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na usługi edukacyjno i szkoleniowe- kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności , lepsze jutro” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800 00000-4

Zakres usługi obejmuje:1. Kurs „Florystyka – układanie kwiatów”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kurs florystyki – układanie kwiatów dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla dwóch uczestniczek projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie artystycznego układania kwiatów.

3. Program kursu powinien być podzielony na część teoretyczną oraz część praktyczną min 80 godz. w tym 10 godz. wykładowych i 70 godz. ćwiczeniowych zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodów zaakceptowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz dający uprawnienia do wykonywania w/w zawodu. 1 godz. = 45min.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej


z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

5.Podstawa programowa kurs florystyki – układanie kwiatów (80godzin.):

- Historia dekoracji roślinnych.
- Materiał roślinny.
- Poznanie podstawowych technik w pracy florysty.
- Nauka układania bukietów na różne okazje – środki techniczne i materiały dekoracyjne.
- Bukiety okolicznościowe.
- Dekoracja florystyczna ślubu: stół, kościół, samochody, sala bankietowa.
- Kompozycje kwiatowe w naczyniach .
- Pielęgnacje roślin i kwiatów doniczkowych .
- Sztuka kupowania.

- Sztuka sadzenia, podlewania, nawożenia.


- Nauka wyboru roślin ozdobnych w zależności od charakteru wnętrza.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków, wykonawca pokrywa koszt badań lekarskich uczestników kursu i przedstawi Zamawiającemu kopię zaświadczenia z ich realizacji.

7. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

8. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu wydruk materiałów merytorycznych do części teoretycznej szkolenia, podręcznik, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek).

9. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu wydruk materiałów merytorycznych, podręcznik, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek), Wykonawca przekaże wykaz materiałów szkoleniowych do części teoretycznej szkolenia na
14 dni przed rozpoczęciem kursu .

10. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

11. Miejsce realizacji – Jędrzejów

12. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, ankiet ewaluacyjnych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej. – wersja kolorowa.

14. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- harmonogram kursu,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników,

- miejsce realizacji.

15. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne.
2. „Kurs fryzjerski”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu fryzjerskiego dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

1. Kurs przeznaczony jest dla dwóch uczestniczek projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania usług związanych


z fryzjerstwem.

3. Program kursu powinien obejmować min.100 godzin na osobę, podzielony na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu. 1 godz. = 45 min.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

5. Podstawa programowa:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- zapoznanie się z zasadami pielęgnacji włosa,

- rozpoznawanie i określanie gatunku, rodzaju oraz kondycji włosa,

- rozpoznanie zmiany chorobowej i uszkodzenia włosów,

- rozpoznawanie środków stosowanych do pielęgnacji włosa i do zabiegów fryzjerskich,

- układanie fryzury : dzienne, użytkowe i wieczorowe,

- strzyżenie fryzury -damskie i męskie,

- wykonywanie balejażu, farbowanie włosów,

- posługiwanie się narzędziami i przyborami fryzjerskimi,

- omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9.Wykonawca zapewni uczestnikom kursu, konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

10. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe do części teoretycznej, wydruk materiałów merytorycznych, nożyczki, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek). Wykonawca przekaże wykaz materiałów szkoleniowych do części teoretycznej szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

11.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, ankiet ewaluacyjnych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- miejsce realizacji

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne.
3. Kurs „Kelner”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu kelner dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

1.Kurs przeznaczony jest dla dwóch uczestniczek projektu Większe Umiejętności Lepsze Jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczki kursu z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu kelner- barman.

3. Program szkolenia powinien obejmować min.120 godzin na osobę, w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 90 % całego kursu. 1 godz. = 45 min.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wydanego na podstawie
§ 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

5. Podstawa programowa:

• Planowanie wyżywienia


• Technologia sporządzania potraw - zarys
• Poziom i kultura obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym
• Przygotowanie sali konsumenckiej
• Organizacja i technika pracy podczas obsługi
• Ogólne zasady serwowania dań i napojów
• Podawanie potraw i napojów
• Przygotowanie potraw i napojów w obecności konsumenta
• Obsługa przyjęć okolicznościowych
• Obsługa gości hotelowych
• Rozliczenia kelnerskie
• Wyposażenie i sprzęt baru
• Zaopatrzenie w towary handlowe i produkty żywnościowe
• Przygotowanie baru do obsługi klientów i rozliczenie baru
• Zasady GHP/GMP oraz System HACCP ( minimum sanitarne), bhp

6. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków, wykonawca pokrywa koszt badań lekarskich uczestników kursu i przedstawi Zamawiającemu kopię zaświadczenia z ich realizacji.

9. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu, konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, ankiet ewaluacyjnych, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa .

11. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- harmonogram kursu

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

12. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne.

13. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu wydruk materiałów merytorycznych, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek), odzież robocza. Wykonawca przekaże wykaz materiałów merytorycznych do wydruku i odzieży roboczej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu .
4. „Kurs kosmetyczny”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

1.Kurs przeznaczony jest dla dwóch uczestników projektu Większe Umiejętności Lepsze Jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczki kursu z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu kosmetyczki.

3. Program szkolenia powinien obejmować min.120 godzin na osobę, w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu.1 godz. = 45 min.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej


z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

5. Podstawa programowa:

Specyfika pracy w gabinecie kosmetycznym:

-cechy i obowiązki kosmetyczki

-urządzenie gabinetu kosmetycznego

-przepisy BHP

 Budowa i funkcje skóry:

- charakterystyka cery normalnej

- charakterystyka cery suchej

- charakterystyka cery  tłustej

- charakterystyka cery  mieszanej

 - charakterystyka cery starczej Warunki przystąpienia do zabiegu kosmetycznego:

- stanowisko pracy

- wygląd kosmetyczki

- wywiad z klientemDemakijaż oczu:

- techniki zmywaniaDemakijaż twarzy, szyi, dekoltu:

- techniki zmywaniaPielęgnacja okolic oczu:
- środki do pielęgnowania brwi i rzęs
- środki do farbowania brwi i rzęs
- farbowanie brwi i rzęs (technika nakładania)
- korekta kształtu brwi

Masaż twarzy, szyi, dekoltu:

- kremy i olejki do masażuSchorzenia skóry najczęściej spotykane w gabinecie kosmetycznym

Proces starzenia się skóry:

- czynniki wewnętrzne

- czynniki zewnętrzne

Substancje czynne w preparatach kosmetycznych

Preparaty do pielęgnacji skóry o właściwościach:

- czyszczących

- rozgrzewających

- nawilżających, odżywczych, regenerujących

- ściągających

- leczniczychPreparaty w ampułkach-(koncentraty)

Pielęgnacja i oczyszczanie skóry

- rodzaje peelingów

- techniki złuszczania skóry

- mechaniczne oczyszczanie skóryRodzaje masek kosmetycznych

- maseczki żelowe


- maseczki kremowe

- maseczki kolagenowe


- maseczki algowe

- maseczki liftingujące


- maseczki z glinką

Aplikacja masek kosmetycznych

Zabiegi regeneracyjne na twarz:

- skóra sucha

- skóra tłusta ,mieszana

- skóra naczyniowa

- skóra starcza

Zabiegi specjalne na twarz –z siarką, glinkami, cynkiem, kw. salicylowym, rutyną itp.

Elektrolecznictwo w kosmetyce:

- darsonval

- galwan

- jonoforezaŚwiatłolecznictwo w kosmetyce:

-sollux


-lampa kwarcowa

Pielęgnacja ciała:

-otyłość i cellulitZabiegi pielęgnacyjne na ciało

Zabiegi regeneracyjne na twarz z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej:

- ultradźwięków

- mikrodermabrazji

- mezoterapii bezigłowejUsuwanie zbędnego owłosienia:

- twarz,


- pachy,

- ręce i nogi,

- bikini. .

6. Termin realizacji sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04.-06.08.2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków

9. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu, konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, ankiet ewaluacyjnych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w formie podstawowej – wersja kolorowa.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- proponowany harmonogram kursu,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników,

- miejsce realizacji.

12. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne.

13. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu wydruk materiałów merytorycznych, podręcznik, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek). Wykonawca przekaże wykaz materiałów szkoleniowych do części teoretycznej szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem kursu .
5. Kurs „Pracownik ds. kadr i płac”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu pracownik ds. kadr


i płac dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednej uczestniczki projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do pracy w zawodzie kadrowo – płacowym.

3. Program kursu powinien obejmować min.100 godzin wykładowo-seminaryjnych na osobę, w tym 20 godz. – program GRATYFIKANT, PŁATNIK, RACHMISTRZ, SUBIEKT

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

5. Podstawa programowa:

-pojęcia wstępne z rachunkowości, kadr, płac,


- ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej,
- zasady ustalania wyniku finansowego,
- wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych,
- podstawy etyki,

- pojęcie pracodawcy i pracownika,


- regulamin wynagradzania,
- rodzaje umów o pracę,
- dokumentacja związaną ze stosunkiem pracy,
- świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia, 
- procedury rozwiązywania umów o pracę,
- zasady ewidencjonowania danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy, 
- system wynagrodzeń,
- system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prawo podatkowe związane z rozliczeniem płac,
- pojęcie -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zasady rozliczania umów o pracę - ustalenie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
- zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło- ustalenie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych

- wykorzystanie komputera w księgowości – praktyczna obsługa programów stosowanych w księgowości, kadrach


i płacach

6. Termin realizacji 28.07.2014r. – 09.08.2014r.

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9.Wykonawca zapewni uczestnikom kursu, konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa .

11. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe do części teoretycznej, wydruk materiałów merytorycznych, podręcznik, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek). Wykonawca przekaże wykaz materiałów szkoleniowych do części teoretycznej szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników,

- miejsce realizacji

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, ankiety ewaluacyjne, dzienniki zajęć.


6. Kurs „Kucharz”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla dwóch uczestniczek projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2.Celem kursu jest opanowanie przez uczestników podstawowych czynności niezbędnych do wykonywania zawodu kucharza wraz z organizacją przyjęć okolicznościowych.

3. Program szkolenia powinien obejmować min. min. 120 godz. lekcyjnych na osobę, w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu.

Program kursu powinien być podzielony na część teoretyczną oraz część praktyczną zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodów zaakceptowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz dający uprawnienia do wykonywania w/w zawodu.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

5..Podstawa programowa:

- Struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego: układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, nowoczesne urządzenia w gastronomii, wyposażenie stanowiska pracy, organizacja stanowiska pracy,
- Wymogi systemu HACCP w gastronomii
- Terminologia stosowana w gastronomii
- Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności
- Praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej: sporządzanie potraw z wykorzystaniem warzyw i owoców, sporządzanie dań gorących z wykorzystaniem mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu, sporządzanie zup
i sosów, sporządzanie potraw z jaj, sporządzanie potraw z wykorzystaniem mąki i kasz , sporządzanie potraw z ciasta ziemniaczanego, sporządzanie zakąsek, sporządzanie deserów.

- Organizacja i logistyka usług cateringowych, bankietowych i okolicznościowych.


- Kulinarne trendy i wyzwania.
- Pozyskanie i profesjonalna obsługa klienta.
- Kalkulacje kosztów organizacji imprez i ich rozliczeń.
- Historia i idea carvingu.

6. Termin realizacji sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków, wykonawca pokrywa koszt badań lekarskich uczestników kursu i przedstawi Zamawiającemu kopię zaświadczenia z ich realizacji

9. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

10. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu wydruk materiałów merytorycznych, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek, odzież robocza. Wykonawca przekaże wykaz materiałów merytorycznych do wydruku i odzieży roboczej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu .

11.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, ankiet ewaluacyjnych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- miejsce realizacji

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, dzienniki zajęć, ankiet ewaluacyjnych.


7. Kurs „Opiekunka osób starszych”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

1.Kurs przeznaczony jest dla trzech uczestniczek projektu Większe Umiejętności Lepsze Jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczki kursu do pracy w charakterze opiekunki osób dorosłych, niezaradnych i starych w miejscu ich przebywania, wraz z umiejętnością wykonywania podstawowych czynności rehabilitacji, gimnastyki i masażu.

3. Program szkolenia powinien obejmować min. 90 godzin na osobę, w tym teoria i praktyka.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).5. Podstawa programowa:

- rola i zadania opiekuna osoby starszej;

- anatomia i fizjologia człowieka;

- proces starzenia się organizmu człowieka;

- zagadnienia z psychologii;

- higiena pracy w zawodzie opiekuna;

- choroby wieku podeszłego;

- problemy opieki nad chorymi

- pielęgnacja chorych

- profilaktyka odleżyn i skutki długotrwałego unieruchomienia;

- aspekty pielęgnacyjne w  rehabilitacji;

- opieka nad umierającym;

- pierwsza pomoc w geriatrii;

- wybrane zagadnienia farmakoterapii;

- zasady żywienia ludzi chorych i starszych;

- organizacja czasu wolnego osobie starszej;

- komunikacja interpersonalna;

- charakterystyka zachowań osób chorych na wybrane schorzenia;

- opieka nad osobą umierającą.

6. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9.Wykonawca zapewni uczestnikom kursu, konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, ankiet ewaluacyjnych, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- proponowany harmonogram kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- miejsce realizacji.

12. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe do części teoretycznej, wydruk materiałów merytorycznych, podręcznik, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek). Wykonawca przekaże wykaz materiałów szkoleniowych do części teoretycznej szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne.
8. Kurs „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu sprzedawcy dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla ośmiu uczestniczek projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro” .

2 Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy - handlowca.

3. Program szkolenia powinien obejmować min.120 godzin na osobę, w tym opanowanie praktycznej obsługi kasy
i terminali 10 godz. oraz minimum 8 godzin na osobę szkolenia w zakresie BHP (GHP/GMP - HACCP).

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

5. Podstawa programowa:

-przestrzeganie zasad higieny pracy i bezpieczeństwa,

-organizacja handlu w gospodarce rynkowej,

-organizacja sprzedaży detalicznej,

-wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych,

-poznanie przez słuchaczy teoretycznych zagadnień związanych z stosowaniem kas fiskalnych i terminali płatniczych,

-opanowanie praktycznej obsługi kasy i terminali.

-nabycie wiedzy z zakresu wymagań sanitarnych w handlu.

6. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywa koszt badań lekarskich uczestników kursu i przedstawi Zamawiającemu kopię zaświadczenia z ich realizacji.

9.Wykonawca zapewni konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu (listy obecności),

- prowadzenia list obecności, przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa .

11. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- proponowany harmonogram kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia.

12. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne.

13. Zamawiający zapewni uczestnikowi kursu wydruk materiałów merytorycznych, materiały biurowe (teczka, notes, długopis, ołówek). Wykonawca przekaże wykaz materiałów szkoleniowych do części teoretycznej szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem kursu .
9. Kurs „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych” wraz z uprawnieniami do wymiany butli
z gazem (LPG)”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu na kierowcę wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z uprawnieniami do wymiany butli z gazem (LPG) dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednego uczestnika projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro” .

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych, nabycie umiejętności w/w zakresie mających na celu uzyskanie uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego (egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego).

3. Program szkolenia powinien obejmować min. 67 godzin na osobę, w tym teoria i praktyka.

4. Harmonogram szkolenia:
A/ część teoretyczna - zgodnie ze szczegółowym programem nauczania,
B/ po ukończeniu części teoretycznej należy rozpocząć szkolenie praktyczne,
C/ praktyczna nauka jazdy wózkiem - zgodnie ze szczegółowym programem nauczania
D/ egzamin: wewnętrzny i zewnętrzny- Urząd Dozoru Technicznego.

5. Program nauczania nadzorowany przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70 poz.  650 z 2002 r. z późn. zm.)

6. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

b) po pozytywnym wyniku egzaminu - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego.

7. Podstawa programowa:

- typ stosowanych wózków jezdniowych,

- budowa wózka,

- czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

- czynności kierowcy w czasie jazdy wózkami,

- wiadomości z zakresu ładunkoznastwa,

- wiadomości z zakresu bhp,

- praktyczna nauka jazdy,

- bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,

- wiadomości o dozorze technicznym.

8. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

9. Miejsce realizacji – Jędrzejów

10. Wykonawca pokrywa koszt badań lekarskich uczestników kursu i przedstawi Zamawiającemu kopię zaświadczenia
z ich realizacji.

11.Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe, konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu

12. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

14. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

15. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

16. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.

17. Dołączyć harmonogram zajęć
10. Kurs „Operator koparko- ładowarki”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu na operatora koparko ładowarki dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednego uczestnika projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do samodzielnego i bezpiecznego obsługiwania


koparko- ładowarki, uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi koparko - ładowarki w formie książki operatora koparko-ładowarki- uprawnienia nadane przez Komisję Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Program szkolenia powinien obejmować min. 176 godziny na osobę, w tym 116 godz. teoria i 60 godz. praktyka.

3. Harmonogram szkolenia:

- część teoretyczna - zgodnie ze szczegółowym programem nauczania,
- po ukończeniu części teoretycznej należy rozpocząć szkolenie praktyczne,

- praktyczna obsługa koparko-ładowarki –zgodnie ze szczegółowym programem nauczania,

- egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, książeczka operatora koparko-ładowarki.

4. Program nauczania nadzorowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.


w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 118 , poz. 1263).

5. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) certyfikaty ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, książeczkę operatora koparko-ładowarki- uprawnienia nadane przez Komisję Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w zakresie obsługi koparko-ładowarki.

6. Podstawa programowa:

- użytkowanie eksploatacyjne,
- dokumentacja techniczna,
- BHP przy obsłudze koparko - ładowarek,
- podstawy elektrotechniki,
- silniki spalinowe,
- elementy hydrauliki,
- budowa koparko - ładowarek,
- technologia robót,
- zajęcia praktyczne;

7. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

8. Miejsce realizacji – Jędrzejów

9. Wykonawca pokrywa koszt badań lekarskich uczestnika kursu i przedstawi Zamawiającemu kopię zaświadczenia z ich realizacji.

10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11.Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe, konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu

12. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

13. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

14. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

15. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.
11. „Kurs komputerowy (podstawowy)”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednego uczestnika projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do samodzielnego obsługiwania komputera oraz poruszania się


w środowisku Windows, Office, Internet, poczta e-mail, itp. oraz przygotowanie uczestników kursu do egzaminu wewnętrznego, wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem MEN.

3. Program szkolenia powinien obejmować min. 80 godzin na osobę, w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu.

4. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

b) certyfikat z ukończenia egzaminu wewnętrznego.

5. Podstawa programowa:- praca w systemie Windows - organizacja pracy (dysk twardy - partycje, cd-rom), podstawowa konfiguracja systemu Windows dla indywidualnych potrzeb użytkownika, tworzenie plików i katalogów, kopiowanie, wycinanie, wklejanie
i usuwanie),
- edytor tekstu Word (formatowanie strony i tekstu, style tekstu, nagłówki i stopki, praca z tabelami i kolumnami, tabulatory, grafika w dokumencie tekstowym, sprawdzanie pisowni, wydruk dokumentu),
- prezentacje multimedialne Power Point (tworzenie prostej prezentacji multimedialnej, animacja, przyciski akcji, efekty dżwiękowe, pokaz),
- arkusz kalkulacyjny Excel (praca na komórkach arkusza kalkulacyjnego, operacje arytmetyczne na komórkach, komentarze w komórkach, tworzenie wykresów, import i export arkuszy, wydruk dokumentów),
- Internet (wyszukiwanie i gromadzenie informacji tekstowych i graficznych z Internetu, katalogi tematyczne stron www, listy dyskusyjne, poczta elektroniczna e-mail),
- skanowanie dokumentów, grafiki i tekstu OCR,
- sposoby radzenie sobie w sytuacjach awarii komputera.

6. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe, konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników kursu,

- list obecności, ankiety ewaluacyjnej, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.
12. Kurs „Zarządzanie w agroturystyce i hotelarstwie z elementami języka angielskiego”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu zarządzania


w agroturystyce i hotelarstwie z elementami języka angielskiego dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest jednej uczestniczki projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do pracy w hotelarstwie/sekretariacie, posługiwania się językiem obcym w pracy zawodowej jak również kontakt z ludźmi.

3. Program szkolenia powinien obejmować min 100 godz. na osobę , w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 70 % całego kursu.

Kurs językowy powinien rozpocząć się testem sprawdzającym poziom zaawansowania a zakończyć egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu (A1, A2). Egzamin ma się odbyć w ok. 30 dni od zakończenia szkolenia.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),

b) certyfikat z ukończenia egzaminu w języku polskim i angielskim.

5. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz konieczny sprzęt szkoleniowy
na czas trwania kursu w cenie oferty.

6. Podstawa programowa:

- klasyfikacja bazy noclegowej, struktura organizacyjno – prawna,

- oferta usług występujących w zakładach hotelarskich,

- sylwetka hotelarza/sekretarki,

- zadania, organizacja, technika pracy recepcji/sekretariatu (obsługa centrali telefonicznej, przyjmowanie rezerwacji pokojów, rejestracja i prowadzenie korespondencji, oferty handlowe hotelu, przywitanie, przyjęcie


i pożegnanie gościa),

- zadania i struktura służby piętrowej,

- regulaminy i standardy hotelowe,

- room service, mini bar,

- jednostka mieszkalna- wyposażenie, mienie gościa i hotelu, technika sprzątania,

- obsługa gościa przy stole konsumenta,

- obsługa sprzętu biurowego,

- rola i znaczenie marketingu w hotelarstwie,

- umiejętność rozmowy z klientem w języku angielskim:

* umiejętność przedstawiania siebie i stosowania zwrotów grzecznościowych;

*odmiana czasownika to be w czasie Present Simple, przyimki dzierżawcze;

* umiejętność oddzielania informacji szczegółowych o sobie i zapytania o nie;

* czasowniki to be oraz to have w twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach;

* umiejętność opisu dnia codziennego z zastosowaniem odpowiednich czasowników i form czasu Present


Simple;

* czas Present Simple, kolejność wyrazów w pytaniu ogólnym i szczegółowym;

* czas Present Simple, stopniowanie przymiotników;

* Present Simple z przysłówkami częstotliwości;

* umiejętność rozmawiania o czynnościach wykonywanych w pracy, opisywania czynności dziejących się
w chwili obecnej;

* czas Present Continuous;

* umiejętność rozumienia pozostawionych wiadomości telefonicznych i prowadzenie prostych rozmów
telefonicznych;

* czasownik can w twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach;

* umiejętność udzielania informacji klientowi;

* czas Past Simple w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących;

* umiejętność spontanicznego reagowania w sytuacjach codziennych oraz podtrzymywania konwersacji;

* umiejętność rozumienia prostych wiadomości, reagowania na nie, rozpoczynanie konwersacji na ich


temat;

* formy nieregularne czasu Past Simple;

* should/shouldnt w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, tryb rozkazujący;

* umiejętność redagowania różnych typów listów formalnych, notatek, e-maili oraz listów nieformalnych; * umiejętność zapytania innych o plany na najbliższą i dalszą przyszłość oraz samodzielnego udzielania ww. informacji;

* to be going to;

* okresy warunkowe;

* umiejętność porozumiewania się w zakresie podstawowych pytań i odpowiedzi stawianych

- postępowanie w sytuacjach trudnych i stresowych

- zarządzanie zasobami ludzkimi

7. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

8. Miejsce realizacji – Jędrzejów

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- list obecności, ankiety ewaluacyjnej, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.


13. Kurs „Terapia zajęciowa”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu terapii zajęciowej dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest jednej uczestniczki projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikowi kursu wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych


z organizacją zajęć terapeutycznych.

3. Program szkolenia powinien obejmować min 198 godz. na osobę , w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

b) certyfikat z ukończenia egzaminu w języku polskim i angielskim.

5. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz konieczny sprzęt szkoleniowy


na czas trwania kursu w cenie oferty.

6. Podstawa programowa:

- socjologia,

- psychologia,

- anatomia i fizjologia,

- patologia z zakresem chorób klinicznych,

- rehabilitacja,

- terapia zajęciowa,

- pracownia terapii zajęciowej

7. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

8. Miejsce realizacji – Jędrzejów

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- list obecności, ankiety ewaluacyjnej, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.
14. Kurs „Sekretarka medyczna”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu sekretarka medyczna dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednej uczestniczki projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy na stanowisku sekretarka medyczna np.


w przychodniach, szpitalach, prywatnych gabinetach lekarskich czy klinikach medycznych.

3. Program szkolenia powinien obejmować min 90 godz. na osobę , w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

5. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz konieczny sprzęt szkoleniowy
na czas trwania kursu w cenie oferty.

6. Podstawa programowa:

- organizacja i funkcjonowanie sekretariatu medycznego,

- rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych,

- kultura i etyka zawodu,

- podstawy psychologii i pedagogiki,

- komputeryzacja prac biurowych(podstawy),

- marketing sensor czy

7. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

8. Miejsce realizacji – Jędrzejów

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- list obecności, ankiety ewaluacyjnej, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.
15, Kurs „Opiekun dzieci”

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu opiekun dzieci dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednej uczestniczki projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej


i edukacyjnej.

3. Program szkolenia powinien obejmować min 175 godz. na osobę , w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).,

5. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu w cenie oferty.

6. Podstawa programowa:

- rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa: (aspekty oraz mechanizmy etapów rozwoju dziecka; szanse
i zagrożenia rozwoju dziecka do lat 3; mechanizmy rozwojowe dziecka do lat 3 –możliwości wspierania rozwoju),

- stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka; planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach; opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem; zaburzenia rozwoju dziecka- specyfika opieki; kreowanie środowiska rozwoju dziecka; współpraca


z rodzicami i lokalnym środowiskiem społecznym; zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawa eksploracyjna, muzyczna, rytmiczna, plastyczna, techniczna),

- kompetencje opiekuna dziecka (odpowiedzialność prawna opiekuna; bezpieczeństwo i higiena pracy; udzielanie pierwszej pomocy; radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów; emisja głosu),

7. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

8. Miejsce realizacji – Jędrzejów

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- list obecności, ankiety ewaluacyjnej, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.
16. Kurs spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) i TIG (141) dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednego uczestnika projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG (135) i TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi.

3. Program szkolenia powinien obejmować min 250 godz. na osobę , w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) świadectwo oraz Książeczkę Spawacza według normy EN 287-1 wystawionej przez Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień.

5. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz konieczny sprzęt szkoleniowy


na czas trwania kursu w cenie oferty.

6. Podstawa programowa:

- zastosowanie elektryczności do spawania łukowego

- urządzenia spawalnicze

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- bezpieczna praca na hali produkcyjnej

- materiały dodatkowe do spawania

- spawanie w praktyce

- oznaczenie i wymiarowanie spoin

- metody przygotowania złączy do spawania

- kwalifikowanie spawaczy

- budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry

- budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG

- elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania

- charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry 

7. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

8. Miejsce realizacji – Jędrzejów

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- list obecności, ankiety ewaluacyjnej, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.


17. Kurs konserwator powierzchni płaskich

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu konserwator powierzchni płaskich dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednej uczestniczki projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do pracy na stanowisku sprzątaczki.

3. Program szkolenia powinien obejmować min 84 godz. na osobę , w tym teoria i praktyka. Zajęcia praktyczne powinny stanowić 80 % całego kursu.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).,

5. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz konieczny sprzęt szkoleniowy


na czas trwania kursu w cenie oferty.

6. Podstawa programowa:

- profesjonalne sprzątanie z użyciem wyspecjalizowanych maszyn i sprzętu mechanicznego,

- obsługa maszyn sprzątających,

- podział i rodzaje środków czyszczących,

- techniki i metody konserwatora powierzchni płaskich,

- zasady BHP

7. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

8. Miejsce realizacji – Jędrzejów

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- list obecności, ankiety ewaluacyjnej, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.


18. Kurs księgowość komputerowa (podstawy)

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu księgowość komputerowa dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednej uczestniczki projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2. Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do pracy w zawodzie księgowego z wiedzy teoretycznej i praktycznej, zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu rachunkowości.

3. Program kursu powinien obejmować min. 80 godzin wykładowo-seminaryjnych na osobę.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).,5. Podstawa programowa:

- Pojęcia wstępne z rachunkowości


- Charakterystyka aktywów i pasywów
- Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie
- Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
- Dowody księgowe
- Księgi rachunkowe
- Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych
- Ewidencja operacji bilansowych
- Ewidencja operacji wynikowych
- Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
- Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej
- Zasady ustalania wyniku finansowego
- Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych
- Podstawy etyki

- Wykorzystanie komputera w księgowości

6. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe oraz konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

12. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, ankiety ewaluacyjne dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.

19. Kurs administracyjno – biurowy .

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu administracyjno-biurowego dla osoby skierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

1. Kurs przeznaczony jest dla jednej uczestniczki projektu „Większe umiejętności, lepsze jutro”

2.Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika kursu umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika administracyjno-biurowego, prowadzenia korespondencji, segregowania i archiwizowania dokumentacji, obsługi i zastosowania komputera w pracach biurowych, obsługi urządzeń biurowych, profesjonalnej obsługi klienta.

3.Program kursu powinien obejmować 92 godz. i być podzielony na część teoretyczną oraz część praktyczną zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodów zaakceptowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz dający uprawnienia do wykonywania w/w zawodu.

4. Po ukończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),

4. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz konieczny sprzęt szkoleniowy
na czas trwania kursu w cenie oferty.

5.Podstawa programowa:

Elementy prawa administracyjnego - 12 godzin

- administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia

- źródła prawa administracyjnego

- akt administracyjny

- postępowanie administracyjne

- sądowa kontrola decyzji i postanowień

Czynności biurowe – 20 godzin

- Redagowanie pism i listów, pisanie raportów – 12 godzin (ćwiczenia, w tym praca na komputerze)

- Technika biurowa – 8 godzin - zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych, m.in. projektory multimedialne, rzutniki pisma, telefony- w tym obsługa połączeń wewnętrznych, przekierowania połączeń itp., automatyczne sekretarki, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów.

Kadry, płace MODUŁ I podstawowy- 60 godzin

-Prawo pracy - 12 godz.

- Prowadzanie dokumentacji pracowniczej - 2 godz.

- Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych - 2 godz.

- Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne - 2 godz.

- Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń - 2 godz.

- Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia - 8 godz.

- Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym 4 godz.

- Inne składniki wynagrodzenia - 4 godz.

- Płatnik - 8 godzin

- Optima Kadry-Płace - 4 godz.

- Symfonia Kadry-Płace - 12 godz

6. Termin realizacji lipiec- sierpień 2014r. ( za wyjątkiem 04-06.08. 2014r.)

7. Miejsce realizacji – Jędrzejów

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz konieczny sprzęt szkoleniowy
na czas trwania kursu w cenie oferty.

10.W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika kursu,

- prowadzenia list obecności, ankiet ewaluacyjnych, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,

- oznakowania sali: logo Unii Europejskiej tj. flaga wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja kolorowa, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej – wersja kolorowa według wzoru Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty KARTY KURSU zawierającej następujące informacje:

- nazwa szkolenia,

- nazwa instytucji szkolącej i adres,

- cel kursu,

- proponowany czas trwania kursu,

- czas dydaktyczny,

- metodyka szkolenia,

- sposób sprawdzania efektów szkolenia,

- wykaz literatury, materiałów i podręczników (zaznaczyć, które pozycje przechodzą na własność kursanta),

- miejsce realizacji

- zajęcia teoretyczne – wymiar godzin,

- zajęcia praktyczne – wymiar godzin.

12. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć oraz jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.


Szczegółowy zakres usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz warunki realizacji zawierają również:

a) projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej siwz,

b)formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz,

III. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczby osób biorących udział w zajęciach.

IV. Zlecanie robót podwykonawcom

Zgodnie z art. 36 ust.5 PZP Zamawiający dopuszcza możliwości zlecania podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia.

Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.VII. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2014r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 ppkt a), b), c);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca powinien wykazać, iż przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia postępowania
o udzielenie zamówienia co najmniej 3szkolenia grupowe będące przedmiotem zamówienia lub tożsame swoim tematem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie.

Przez szkolenia grupowe Zamawiający rozumie szkolenia zlecone przez jednostkę zewnętrzną lub z naboru własnego potwierdzone dokumentami (referencjami), że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie(nie dotyczy szkoleń zrealizowanych na rzecz Zamawiającego). Za grupę Zamawiający uważa co najmniej 3osoby.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych


w rozdz. IX pkt 2 ppkt c) niniejszej siwz

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , wymienionego w rozdz. IX pkt 2 ppkt a);

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę OC na
minimum 100 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w rozdz. IX pkt 2 ppkt a);


- Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp
.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dokumentów wymienionych
w rozdz. IX pkt 3 ppkt a) .

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków opisanych w powyższych punktach - nie później niż na dzień składania ofert.


IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV siwz i w terminie wskazanym w rozdz. XVI


pkt. 2:

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do siwz.

Wymagana forma dokumentu – oryginał
2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

  1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności w zakresie objęte niniejszym zamówieniem - załącznik nr 6.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

c) wykaz usług szkoleniowych o podobnym charakterze, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ilości przeszkolonych osób, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że szkolenia zostały wykonane należycie (referencje), wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz,

Wymagana forma dokumentów:

1. Wykaz usług szkoleniowych – oryginał,

2. Dokumenty potwierdzające, że usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie- oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 ppkt f) siwz3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie
(w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

6. Inne wymagane dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi opłaconą polisę OC na minimum 100 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.Forma składanych dokumentów

- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie zamówienia publicznego - czyn zagrożony karną pozbawienie wolności do 5 lat)

X. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp.

5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) dokument wskazany w rozdz. IX pkt 3 ppkt a, b - każdy z Wykonawców musi złożyć oddzielnie,b) dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 1, 2 ppkt a - Wykonawcy składają łącznie.
XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks: 41 38-640-79

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).

3. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się za złożone


w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faxu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: http://www.jedrzejow.eobip.pl/

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4.

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy

w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b

Tel./fax. 41 386 18 28 / 41 38-640-79

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść siwz. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej siwz oraz dostarczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej:http://www.jedrzejow.eobip.pl/

ścieżka dostępu:

>>Przetargi


XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

imię i nazwisko: Łata Anna

stanowisko: Koordynator projektu

tel./fax.: 41 386 18 28/, 41 38-640-79XIII. Wadium

Zamawiający nie pobiera wadiumXIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłużej jednak niż 60 dni.
  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna