W bydgoszczyPobieranie 1,25 Mb.
Strona3/10
Data23.10.2017
Rozmiar1,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. Wszelkie wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje związane z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie faksem (z wyjątkiem oferty, jednolitego dokumentu, dokumentów wskazanych w pkt. 7.16 SIWZ, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu, w tym oświadczeń, jak też uzupełnienia tych dokumentów dokonywane w trybie art. 26 ustawy, które składa się wyłącznie w formie pisemnej)).

 2. Jeżeli dokumenty, informacje, oświadczenia itp. zostaną przekazane faksem, na żądanie jednej ze stron strona druga ma obowiązek potwierdzenia ich otrzymania.

 3. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Żaneta Olszewska, telefon 052/ 585-40-96, faks 052/ 585-40-76.

 2. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Dagmara Sztorc, telefon 052/585-40-73, Anna Rogóż, telefon 052/585-41-01, Marcin Zabrocki, telefon 052/585-49- 86

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłając je faksem wyłącznie na nr 52/ 585-40-76. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie opublikuje zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej www.jurasza.pl.

 4. Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysokości:
Część nr 1 – 1 332,00 PLN

Część nr 2 – 240,00 PLN

Część nr 3 – 842,00 PLN

Część nr 4 – 52,00 PLN

Część nr 5 – 176,00 PLN

Część nr 6 – 180,00 PLN

Część nr 7 – 8 280,00 PLN

Część nr 8 – 1 320,00 PLN

Część nr 9 – 29,00 PLN

Część nr 10 – 36,00 PLN

Część nr 11– 8,00 PLN

Część nr 12 – 37,00 PLN

Część nr 13 – 20,00 PLN

Część nr 14 – 390,00 PLN

Część nr 15 – 150,00 PLN

Część nr 16 – 6,00 PLN

Część nr 17 – 172,00 PLN

Część nr 18 – 2 122,00 PLN

Część nr 19 – 630,00 PLN

Część nr 20 – 2 750,00 PLN

Część nr 21 – 35,00 PLN

Część nr 22 – 46,00 PLN

Część nr 23 – 55,00 PLN

Część nr 24 – 220,00 PLN

Część nr 25 – 126,00 PLNCzęść nr 26 – 150,00 PLN

w jednej z niżej wymienionych form:

a) pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w WBK S.A. nr rachunku: 64-1500-1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: Zestawy do podawania diet dojelitowych, Igły jednorazowe do neuroendoskopu Aesculap, Klisy tytanowe do posiadanych aplikatorów laparoskopowych wielorazowych Aesculap, ustniki jednorazowe, pałeczki w probówce, zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube, zestawy do dializ wątrobowych do aparatu MARS, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, proteza biologiczna rozwidlona typu Bio-Integral, kapturki do usuwania ciał obcych, płytki do przeszczepu skóry, prowadnik stalowy J 0,038 x 70 cm – naczyniowy, strzykawka enteralna Enfit, łącznik do zestawu perfuzyjnego, syntetyczny substytut kostny, przenośnik taśmowo – rolkowy, Klin rozpierający nogi po wszczepieniu endoprotezy, stabilizator do głowy do noszy i desek ortopedycznych, deska ortopedyczna, asortyment do Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia i podstawy czaszki, po urazach i guzach, aplikator i kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego i międzypaliczkowego, zestaw do rekonstrukcji ACL, zszywki do łękotki)”, oraz w tytule przelewu podać nr NIP,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podana godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ.

 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek A, czynnej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy (chyba, że 10 dzień danego miesiąca przypadać będzie w środę to kasa będzie czynna w tym właśnie dniu, w tej sytuacji następny dzień czyli czwartek będzie dniem, w którym kasa będzie nieczynna) w godzinach 10:00 – 13:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert.

 2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

 3. Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony przez Wykonawcę samodzielnie.

 3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony na wniosek Zamawiającego, przy czym prawo to przysługuje Zamawiającemu jednorazowo.

 4. Przepis art. 85 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) stosuje się odpowiednio.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę we wskazanym miejscu i w wyznaczonym terminie. Uczestnik konsorcjum pod rygorem odrzucenia oferty jego i oferty konsorcjum, nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 3. Ofertę składa się wyłącznie w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści, w formacie nie większym niż A4.

 4. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”) Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA:

Zamawiający pragnie poinformować, iż Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny na stronie www.jurasza.pl Ponadto utworzony Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny pod adresem:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Należy wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=plPo uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać> „język polski” , a potem zaznaczyć > „ Jestem Wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik ESPD o nazwie JEDZ - plik do zaimportowania.


 1. Zaimportowanie polega na wybraniu komendy> „ Proszę załadować wniosek lub odpowiedź ESPD” i po naciśnięciu komendy> „Wybierz plik”, należy wprowadzić plik, który Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.jurasza.pl Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego Dokumentu należy go wydrukować i podpisać przez osobę lub osoby uprawnione. Odpowiednikiem warunków udziału w postępowaniu, w rozumieniu ustawy są kryteria kwalifikacji, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

 2. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć je wraz z tłumaczeniem i osobiście je poświadczyć.

 3. W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1126), zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

 4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

 5. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.7 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 7. Każda strona oferty, jak i miejsce wniesienia zmian (poprawki, uzupełnienia, skreślenia itp.) powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, a w przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

 8. Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, gdzie arkusze (kartki) są kolejno ponumerowane, zszyte lub połączone inną techniką w jedną całość.

 9. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych.

 10. Składane podpisy powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować, przy czym za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

 11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

Oferta na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: Zestawy do podawania diet dojelitowych, Igły jednorazowe do neuroendoskopu Aesculap, Klisy tytanowe do posiadanych aplikatorów laparoskopowych wielorazowych Aesculap, ustniki jednorazowe, pałeczki w probówce, zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube, zestawy do dializ wątrobowych do aparatu MARS, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, proteza biologiczna rozwidlona typu Bio-Integral, kapturki do usuwania ciał obcych, płytki do przeszczepu skóry, prowadnik stalowy J 0,038 x 70 cm – naczyniowy, strzykawka enteralna Enfit, łącznik do zestawu perfuzyjnego, syntetyczny substytut kostny, przenośnik taśmowo – rolkowy, Klin rozpierający nogi po wszczepieniu endoprotezy, stabilizator do głowy do noszy i desek ortopedycznych, deska ortopedyczna, asortyment do Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia i podstawy czaszki, po urazach i guzach, aplikator i kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego i międzypaliczkowego, zestaw do rekonstrukcji ACL, zszywki do łękotki)


SU/NLZ/361-1/59-16

Nie otwierać przed dniem 13.01.2017r. godz. 1200


 1. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek OFERTA PRZETARGOWA SU/NLZ/361-1/59-16.

 2. Opakowanie oferty powinno być zamknięte w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 3. Oferta złożona w kancelarii Zamawiającego zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia.

 4. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

 5. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ustalona dla składania ofert, z dopiskiem na zmienionej części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji „zmiana do oferty”.

 6. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, za wyjątkiem podanych w art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) w sposób określony w przywołanym artykule.

 8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt. 12 SIWZ zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. informacje zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w wewnętrznej kopercie oraz opisać „Tajemnica przedsiębiorstwa”

 9. Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie dołączył jednocześnie do oferty uzasadnienia ten fakt potwierdzającego, wówczas Zamawiający ma prawo uznać, że zastrzeżenie w tym zakresie jest nieskuteczne, a  informacje jako błędnie zastrzeżone zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

 10. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzasadnienie, po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie i wezwaniu do wyjaśnień – nie zostanie uznane za wystarczające – wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje nim objęte zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w terminie do dnia 13.01.2017r. do godziny 1100.

 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01.2017r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, pokój nr 22a w budynku „A”.

 3. Zakres informacji podawanych podczas otwarcia Zamawiający poda zgodnie z art. 86 ustawy.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu oferty i formularzu cenowym, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 2. Cena oferty to cena jednostkowa netto pomnożona przez ilość zamawianego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) wynikająca z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszt towaru, koszt transportu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, złożenia urządzeń w magazynie Zamawiającego itp.

 4. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom.

 5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 6. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne.


UWAGA: Cenę oferty oraz inne wartości wykazane w Formularzu oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami dla części 1-20 i 22, 26, jakimi są:


cena brutto – 60 % oceny

jakość realizacji dostaw – 40 % oceny
* cena brutto to wartość ogółem wynikająca z kolumny nr 9 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.


 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

 1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem
  dla części 1-20, 22, 26:

1) Jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej – otrzymuje ona 0 punktów.

2) Jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium,

3) Jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium.

4) Jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

C= (( Cmax – Cobl. ) / (Cmax - Cmin)) x WCR

gdzie:


C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kategorii [C] Cena

Cmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert Wykonawców

Cobl. – wartość obliczana w danym kryterium

Cmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert Wykonawców

WCR – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 60 punktów.


 1. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium jakość realizacji dostaw, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem
  dla części 1-20, 22:

Ilość punktów przyznanych za

jakość realizacji dostaw oferty badanej

JRD = ( --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.40 %

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość

punktów za jakość realizacji dostaw


gdzie: JRD – wartość punktowa badanej oferty
Parametry podlegające ocenie dla części 1-20 i 22, 26:

L.p.

Parametry pożądane

Punktacja

1.

Czas realizacji dostawy liczony w dniach roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia- max 10 pkt.

Deklarowany najkrótszy czas realizacji zamówienia w sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego jednak nie przekraczający 5 dni roboczych. Informacja o pilnej dostawie winna być umieszczona w uwagach zamówienia Zamawiającego.
2 dni - 10 pkt,

3 dni - 6 pkt,

4 dni - 3 pkt,

5 dni - 0 pkt,
2.

Możliwość Zamawiającego do zwrotu bądź wymiany zamówionego towaru /w stanie nie noszącego śladów użytkowania w okresie do 30 dni od daty dostawy/ na koszt Wykonawcy bez podawania przyczyny- max 5 pkt

TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt3.

Możliwość Zamawiania towaru w dowolnej ilości sztuk zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego- max 5 pkt.

TAK- 5 pkt.

NIE- 0 pkt.4.

Jakość obsługi klienta- deklarowany najkrótszy czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego liczony w dniach roboczych od momentu wysłanego zgłoszenia max 3 pkt.

Deklarowany najkrótszy czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego drogą e-mail, pocztą bądź fax w sprawach istotnych np.:

- reklamacja

- prośba o wystawienie korekty

- wymiana/ zwrot towaru i inne zgłoszone wątpliwości wymagające natychmiastowej reakcji.


1 - 2 dni - 3 pkt,

3 - 4 dni - 2 pkt,

5 - 6 dni - 1 pkt,

7 dni - 0 pkt

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna